Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bankruptcy prediction models in the Czech economy: New specification using Bayesian model averaging and logistic regression on the latest data
Kolísko, Jiří ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo vyvinout nový bankrotní model pro českou ekonomiku. Za tím účelem jsme použili logistickou regresi a vzorek 150 000 finančních výkazů pro období 2002-2016. Pracovali jsme celkově s 41 vysvětlujícími proměnnými, z čehož 25 byly finanční poměrové ukazatele a 16 dummy proměnné, k selekci nejlepších prediktorů bylo využito Bayesovské průměrování modelů. Výsledný model byl odhadnut pro 3 predikční horizonty, jeden, dva a tři roky před bankrotem, abychom mohli vyhodnotit vývoj v signifikanci jednotlivých proměnných a přesnost modelů pro různé horizonty. Protože jsme měli významně méně dat pro bankrotující společnosti, použili jsme metody tzv. over-samplingu a under- samplingu pro data, která byla použita k odhadování našich modelů (80% celého vzorku). Tyto metody se ukázaly být velice efektivní, protože zlepšily predikční schopnosti modelů napříč časovými horizonty. Přesnost predikcí jsme měřili pomocí ROC křivek, Sensitivity-Specificity křivek a Precision-Recall křivek. V porovnání s modely odhadnutými na českých datech náš model dopadl velice dobře. Pomocí analýzy ekonomické a statistické signifikance odhadnutých parametrů jsme navíc vybrali nejlepší proměnné pro predikce v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, což má přidanou hodnotu pro praktické použití. Klasifikace...
Risk factor modeling of Hedge Funds' strategies
Radosavčević, Aleksa ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
This thesis aims to identify main driving market risk factors of different strategies implemented by hedge funds by looking at correlation coefficients, implementing Principal Component Analysis and analyzing "loadings" for first three principal components, which explain the largest portion of the variation of hedge funds' returns. In the next step, a stepwise regression through iteration process includes and excludes market risk factors for each strategy, searching for the combination of risk factors which will offer a model with the best "fit", based on The Akaike Information Criterion - AIC and Bayesian Information Criterion - BIC. Lastly, to avoid counterfeit results and overcome model uncertainty issues a Bayesian Model Average - BMA approach was taken. Key words: Hedge Funds, hedge funds' strategies, market risk, principal component analysis, stepwise regression, Akaike Information Criterion, Bayesian Information Criterion, Bayesian Model Averaging Author's e-mail: aleksaradosavcevic@gmail.com Supervisor's e-mail: mp.princ@seznam.cz
Network Readiness and Internet Usage in the European Union
Nikodym, Jakub ; Serdarevič, Goran (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu klíčových faktorů v oblasti zavádění a využívání širokopásmového internetu v Evropské unii. Zkoumáme zejména vliv pokrytí na substituci fixního připojení mobilním internetem a následný dopad počítačových dovedností a vzdělávacích parametrů na využívání elektronických služeb. V posledních letech prošly tyto oblasti digitální ekonomiky EU důležitými proměnami, a to zejména díky zavedení rychlejších sítí nové generace a rozvoji webových aplikací, což s sebou přineslo zásadní změny na trhu. Výzkumné otázky se zabývají rozhodováním domácností v oblasti širokopásmového připojení, jakožto i efektem vzdělávání a digitálních dovedností na používání e-služeb. Kvalitativní analýza se zaměřuje na rozdíly mezi členskými státy EU s ohledem na stěžejní ukazatele stanovené v cílech digitální agendy strategie Evropa 2020. Panelová data v empirické analýze nám slouží k zodpovězení dvou výzkumných otázek. Výsledky naznačují, že pokrytí má výrazný vliv na nahrazování širokopásmového kabelového připojení mobilním internetem a také potvrzují význam počítačových dovedností pro využití e-služeb v EU.
Household Debt in the Czech Republic: Focus on Mortgage Amount Determinants
Mittigová, Patricie ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Růst zadluženosti domácností v posledním desetiletí vedl k větší pozornosti věnované tomuto problému, protože by v budoucnosti mohl ohrozit stabilitu finančního systému. V České republice byl tento růst způsoben převážně zvýšeným počtem hypotečních úvěrů, které jsou obvykle největší finanční zátěží, kterou dlužníci musí splatit. Z tohoto důvodu se soustředím na hypotéky, protože jejich nárůst byl v porovnání s ostatními typy půjček největší. Cílem této práce je analyzovat, jak osobní charakteristika ovlivňuje, kolik peněz si člověk rozhodne půjčit, aby mohl financovat své bydlení. Za tímto účelem jsem použila mnohonásobnou regresní analýzu a aplikovala několik metod odhadu. Zkoumáním náhodného vzorku klientů ČSOB, kteří si vzali hypotéku, jsem zjistila, že plat, věk, rodinný stav, vzdělání a kraj, ve kterém osoba žije, jsou signifikantními faktory ovlivňující dlužníkovu volbu o výši půjčené částky. Na druhou stranu počet dětí ovlivňuje výši půjčky jen ve vyšších kvantilech distribuce, zatímco v nižších kvantilech to není signifikantní faktor. Tato práce doplňuje poměrně limitované množství studií o dluhu českých domácností, protože poskytuje nové poznatky o tom, jak se lidé v případě půjček rozhodují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
European Stock Markets Integration
Vildová, Tereza ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Tato práce zkoumá integraci Evropských akciových trhů se zaměřením na vliv EU a Eurozóny. Navíc je také zkoumáno, zda je zvyšující se integrace pouze lokální trend nebo jestli se také japonský nebo americký akciový trh více integrují s těmi evropskými. Integraci pozorujeme za použití týdenních dat osmnácti evropských akciových trhů a akciových trhů Japonska a Spojených států v horizontu dvaceti let. Použitá metoda je rozšířením metody Diebolda a Yilmaze (2009) provedené Klöessnerem a Wagnerem (2012). Výsledky ukazují pozitivní efekt EU na integraci akciových trhů. Také se ukazuje, že integrace je spíše lokální, protože se dokazuje, že americký a japonský akciový trh nemají vyšší růst integrace s těmi evropskými, než oni mají mezi sebou. Nakonec výsledky ukazují, že Eurozóna nemá okamžitý pozitivní vliv na integraci akciových trhů. Klíčová slova Integrace akciových trhů, Spillovers, EU, Eurozóna, Diebold a Yilmaz E-mail autora vildova.t@email.cz E-mail vedoucího práce mp.princ@seznam.cz
The Impact of Short-term Interest Rate on Stock Prices in the Czech Republic
Michlian, Štefan ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi krátkodobou úrokovou mírou a cenami akcií. Hlavní ideou je, že pokud dojde ke snížení úrokových měr, poklesne současná hodnota budoucích příjmů z dividend, což vyústí v pokles poptávky po akciích a tedy i jejich cen. V naší práci aplikujeme GJR-GARCH-t-M model, abychom zkoumali vliv české úrokové míry (14-denní PRIBOR) na index Burzy cenných papírů Praha (PX index). Narozdíl od většiny studií se nám nepodařilo nalézt žádný signifikantní vztah mezi úrokovou sazbou PRIBOR a PX indexem (ani v prvním, ani v druhém momentu). Tento fakt vysvětlujeme neobvyklou skladbou PX indexu se značnou váhou bankovních institucí. Zjistili jsme, že nedávná hospodářská recese signifikantně změnila chování českého burzovního trhu.
Cross-Border Contagion in the Banking Sector: The Case of Nordic Countries
Baronaite, Lina ; Babin, Adrian (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
"Cross-Border Contagion in the Banking Sector: The Case of Nordic Countries" by Lina Baronaite Abstract: The objective of the thesis is to estimate the degree of cross-border contagion among the Nordic banking sectors. It analyzes a sample of sixteen largest listed Nordic banks from January 2004 to January 2014. Using a multinomial logit model we test whether there is any degree of contagion among the four banking sectors, whether it is more pro- nounced for larger banks and whether the recent financial crisis has exacerbated it. Our results are in line with similar studies conducted for other countries. In particular, we find that a shock in one bank- ing sector is positively associated with an increase in shocks in another banking sector. Second, these shocks are larger and more significant for larger and more active international banks. Finally, the effect of the recent financial crisis has ambiguous effects on the cross-sectoral banking contagion. It appears that contagious links between some sec- tors weakened (Sweden and Denmark, Sweden and Finland). Other economies (Sweden and Norway) on the contrary became more depen- dent on each other. The results are robust to a wide variety of changes in specifications.
Effects of the Financial Crisis on Stock Market of the Czech Republic and Spain
Titizov, Toško ; Avdulaj, Krenar (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
The paper analyzes effects of the financial crisis on stock market of the Czech Republic and Spain. We employ BEKK-GARCH model in order to study volatility spillovers and transmissions from the US stock market to stock markets of the Czech Republic and Spain. The multivariate GARCH models results show statistically significant, but relatively small, almost irrelevant volatility spillovers from the US stock market to stock markets of the Czech Republic and Spain. The Czech stock market exhibits higher conditional correlation coefficient than the Spanish stock market.
Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis
Vavřina, Marek ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie, Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity - zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. Předmětem výzkumu je snaha odkrýt vzájemné vztahy a pohyby mezi zvolenými časovými řadami v době Světové finanční krize, která začala jako Hypoteční krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy mezi finančními trhy v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers. V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test kauzality na vybrané časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami. Výstupy modelů ukazují na slabé vzájemné pohyby mezi akciovými trhy a komoditami. Výstupy Waveletové korelace napovídají, že korelace se významně liší při porovnání krátkodobého a dlouhodobého časového horizontu, což může být využito v případné analýze portfolia. Waveletová analýza zaznamenala, že nákaza se po bankrotu Lehman Brothers přenesla z USA na německý a brazilský akciový trh a dále na trhy s ropou a topným olejem. Výstup Grangerova testu kauzality ukazuje na provázanost akciových trhů a dále na rozdíly mezi jednotlivými škálami.
Price Level Convergence and Real Exchange Rate Determinants in the New Member States of the European Union
Pospíšilová, Andrea ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Rozdíly v cenovýh hladinách a inflaci mezi zeměmi jsou již dlouho předmětem široké debaty. Spíše než samotné cenové hladiny je pro nové členské státy Evropské unie v souvislosti s Maastrichtskými kritérii důležitá problematika veličin, které určují vývoj cenových hladin v čase, a jejich případná konvergence. Pro po- zorovaný vývoj relativních cenových hladin bylo navrženo mnoho potenciálních vysvětlení. Tato práce se zabývá veličinami, které určují vývoj cenových hladin, a tedy i reálných měnových kurzů, v nových členských státech Evropské unie, a použivá regresní analýzu k určení, jak se tyto veličiny mění v čase. Vzhledem k tomu, že většina zkoumaných zemí jsou transitivní ekonomiky, několik struk- turálních proměnných je také zařazeno mezi vysvětlující proměnné. Výsledky naznačují, že Balassa-Samuelsonův efekt byl rozhodujíci pro vývoj reálného kurzu v celém zkoumaném období. V posledních letech, určených počátkem nedávné krize, se ale vliv dalších vysvětlujících proměnných, jako struktura obchodu a členství v Eurozóně, výrazně zvýšil.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 PRINC, Marek
2 Princ, Martin
1 Princ, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.