National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Ecological regression
Poul, Pavel ; Zvára, Karel (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém nedo- statečného množství informací, který zp·sobuje nepřesné stanovení vztah· mezi p·vodními veličinami. Tato práce si klade za cíl detailně seznámit čtenáře s dopa- dy agregace dat, představit jednotlivé možnosti přístupu k problému a představit takové modely a předpoklady, které povedou ke správnému stanovení vztah· me- zi p·vodními veličinami. Práce je zakončena praktickým použitím jednotlivých přístup· na reálných datech. Výpočty jsou prováděny v software R. 1
Ecological regression
Poul, Pavel ; Zvára, Karel (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agregací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a po- čty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém nedostatečného množství informací, který zp·sobuje nepřesné stanovení vztah· mezi p·vodními veličinami. Tato práce si klade za cíl detailně seznámit čtenáře s dopady agrega- ce dat, představit jednotlivé možnosti přístupu k problému a představit takové modely a předpoklady, které povedou ke správnému stanovení vztah· mezi p·vod- ními veličinami. Práce je zakončena praktickým použitím jednotlivých přístup· na reálných datech. Výpočty jsou prováděny v software R. 1
Power of some goodness-of-fit tests
Poul, Pavel ; Hlávka, Zdeněk (advisor) ; Hušková, Marie (referee)
Tato práce pojednává o speciálním typu multinomického rozdělení, které se nazývá Ben- fordovo rozdělení. Vezmeme-li náhodně vybraná čísla z r·zných zdroj·, pak tento soubor čísel bude mít toto speciální rozdělení prvních a dalších číslic. Tohoto jevu lze velmi dobře využít při zkoumání pravosti dat. První platné číslice zfalšo- vaných dat se mnohem častěji řídí rovnoměrným rozdělením, které je člověku bližší. Díky tomu se dají testovat například výsledky voleb, či r·zné úpravy v účetnictví. Abychom mohli korektně ověřit, zda-li se první platná číslice řídí Benfordovým rozděle- ním, musíme znát vhodné testové statistiky. Ukážeme a porovnáme r·zné statistiky a' už v rovině teoretické, nebo na námi vygenerovaných datech. K tomu využijeme testy dobré shody, které se pro testování shody s Benfordovým rozdělením velice hodí. 1

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.