Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš ; Bísko, Richard ; Dejmal, Miroslav ; Hrubý, Petr ; Malý, Karel ; Mazáčková, Jana ; Machová, Barbora ; Milo, Peter ; Plaček, Miroslav ; Šabatová, Klára ; Těsnohlídek, Jakub ; Zimola, David ; Žahourková, Alena ; Hejhal, Petr
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hrady doby husitské
Sýkora, Milan ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Plaček, Miroslav (oponent)
Diplomová práce zabývá českými hrady období husitských válek (1419-36 a 1467-85). Jejím cílem bylo prozkoumat a zhodnotit skupinu vybraných objektů a výsledky porovnat s vývojem hradní architektury v Evropě. Výzkum ukázal, že v souvislosti s nástupem raných palných zbraní na konci 14. stol. docházelo k radikální proměně vojenské taktiky a hradní architektury. Hrady byly vybaveny novým typem fortifikací, které byly nejen odolné vůči artilérii, ale také umožňovaly jejich účinnou obranu palnými zbraněmi. S pronikáním husitských vojsk do okolních zemí se šířily také vojenské znalosti, které si postupně osvojila celá střední Evropa. Zdejší vojenská architektura stojí na počátku novověkého pevnostního stavitelství a předbíhá o téměř sto let italské a německé fortifikace. Klíčová slova: střední Evropa - pozdní středověk - raný novověk - hrady - pevnosti - palné zbraně
Poustevnická kolonie
Jakubcová, Eva ; Plaček, Miroslav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Tento stavební záměr je zasazen ve východní části kraje Vysočina a zpracovává poustevnickou kolonii. Účelem poustevnické kolonie je zajistit jednak ubytování pro ženy žijící trvale v této oblasti a též nabídnout možnost občasné relaxace lidem žijícím v klasické občanské zástavbě. Cílem projektu je dotvořit celou kolonii, tedy zbývající dvě poustevny a kapli. Poustevna je jednopodlažní objekt určený pouze pro jednoho člověka. Návrh nosného pláště pousteven je různého materiálového řešení (dřevostavba a zděný systém), přičemž pohledová konstrukce všech objektů má jednotný ráz. Kaple pak je kombinací kamene a dřeva. Bude sloužit výhradně pro potřeby kolonie. Účelem je co nejméně narušit ráz krajiny.
Rovinné frézování na CNC strojích.
Plaček, Miroslav ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích strojů s CNC řízením a upínáním čelních fréz. V poslední kapitole je výrobní sortiment výrobců obráběcích nástrojů.

Viz též: podobná jména autorů
2 Plaček, Marek
2 Plaček, Martin
1 Plaček, Michal
1 Plaček, Michal Bc.
3 Plaček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.