Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Insolvenční řízení z pohledu věřitele
Tlustá, Klára ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a přinesl novou právní úpravu úpadkového práva. Práce se zaměřuje na insolvenční řízení z pohledu věřitele, jakožto jednoho z hlavních procesních subjektů tohoto řízení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska pro uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení, jelikož pro jejich úspěšné uspokojení v co nejvyšší možné míře je nezbytná dokonalá znalost zákona č. 182/2006 Sb. Neméně důležité je orientování se v prováděcích předpisech insolvenčního zákona. Ve druhé části práce je provedena analýza vstupních dat, která se zaměřuje na věřitele v insolvenčním řízení a uspokojování jejich přihlašovaných pohledávek s tím, že získaná data jsou statisticky zpracována a zhodnocena.
Dědické řízení se zaměřením na vybranou problematiku výdajů v právní teorii a praxi
Krchová, Karolína ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Teoretická část je zaměřena na vysvětlení institutu dědického práva. Obsahuje pohled na jeho vývoj v České republice a celkový pohled na současné právní úpravy. Vysvětluje, kdo to je zůstavitel, dědic, odkazovník, nepominutelný dědic a co je pozůstalost. Definuje dědickou daň dle nové i nedávno platné právní úpravy. Informuje o vývoji dědické daně. Praktická část zpracovává konkrétní údaje, které byly získány z webu finanční správy či Ministerstva financí. Zde byly zjištěny příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu, inkaso dědické daně a následně všechny ukazatele porovnány.
Ekonomické a sociální dopady neplacení výživného v právní teorii a praxi
Prachařová, Petra ; Pikola, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se bude zabývat vyživovací povinností jednoho z rodičů na nezletilé, která nejprve vyplývá z Občanského zákoníku a později je i na podnět jednoho z rodičů určena i rozhodnutím soudu. V první části bude vysvětlen pojem neplacení výživného, s vysvětlením pojmů a jeho právní úprava. Dále bude uvedeno, jaký dopad může mít a ve většině případů i má neplacení výživného na nezletilé dítě a oprávněnou osobu. Jakým finančním a sociálním problémům musí tato rodina čelit a jak složitá a problematická situace to pro tuto rodinu je. Budou zde uvedeny možnosti jaké má oprávněná osoba při vymáhání a získání dlužného výživného. Dále bude zmíněna i dřívější úprava o vyplácení náhradního výživného státe který jej následně vymáhal po povinném díky čemuž oprávněná osoba i nezletilé dítě finančně nestrádalo. Cílem této práce bude poukázat na řešení ekonomické situace těchto rodin a to formou znovuzavedení vyplácení náhradního výživného státem
Insolvenční řízení v právní teorii a praxi
Pirklová, Alžběta ; Pikola, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zmapování právní teorie s ohledem na insolvenční řízení a jeho stádia a způsoby oddlužení, posouzení zákonné úpravy insolvenčního řízení, zjištění statistických údajů s ohledem na započatá, ukončená a probíhající insolvenční řízení ve městě Hradec Králové a Pardubice a přiblížení jejich výsledků. Diplomová práce se bude skládat z části teoretické a praktické. Teoretická část se bude zabývat teoretickými poznatky v oblasti insolvenčních řízení. Praktická část práce bude vycházet z vlastního šetření zadluženosti ve městě Hradec Králové a Pardubice.
Elektronická evidence tržeb jako nástroj pro eliminaci daňových úniků
Bělinová, Marcela ; Pikola, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zamezení úniků na dani pomocí zavedení kontrolních nástrojů, konkrétně pak zavedením elektronické evidence tržeb. V první části jsou vymezeny základní pojmy jako daň, kontrolní nástroj, daňový řád, daňová morálka a další. Je zde uveden pohled na správu daní z hlediska legislativy. Dále pak jsou popsány nástroje pro eliminaci daňových úniků, přiblížení systému jejich fungování a princip elektronické evidence tržeb v České republice. Definice problému, důvody a cíle zavedení, subjekty povinné evidovat tržby, předmět elektronické evidence tržeb, povinné údaje, sankce, opatření, dopady na podnikatelské subjekty i veřejný rozpočet. Práce se ve své druhé části zabývá vyhodnocením elektronické evidence tržeb jako nástroje pro eliminaci daňových úniků v České republice a zhodnocení volby Chorvatského modelu jako vzoru při zavádění evidence tržeb v České republice. Na základě získaných informací zmapování pozice České republiky a Chorvatska pro zavedení EET a tímto také zhodnotit vhodnost či nevhodnosti zvolení Chorvatska jako vzoru pro zavedení EET v České republice.
Problematika domácího násilí a jeho právní úprava v České republice.
Kotlářová, Veronika ; Pikola, Pavel (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou domácího násilí dle současné právní úpravy České republiky. V teoretické části se nejprve zaměřím na objasnění základní terminologie domácího násilí, a to počínaje pojmem domácí násilí, přes jeho znaky, druhy a formy, konče výčtem následků mající vliv na oběti domácího násilí. Nezbytnou součástí je vymezení pomoci postižené osobě domácího násilí v rámci našeho právního systému včetně organizací zabývající se jejich pomocí a podporou. Praktická část této práce je zaměřena na konkrétní případ související s problematikou domácího násilí.
Insolvenční řízení v právní teorii a praxi v České republice
Zelníček, David ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Pavla, Pavla (oponent)
Předkládaná diplomová práce Insolvenční řízení v právní teorii a praxi je zaměřena primárně na insolvenční řízení, zejména na principy a podmínky insolvenčního řízení jako celku, v teoretickém a praktickém pojetí. Část práce se zaměřuje na jeden z tzv. sanačních nelikvidačních způsobů řešení úpadku a to oddlužení. Tato práce vychází z formálních pramenů uvedených v seznamu použité literatury, z právních předpisů, odborných časopisových článků a internetových zdrojů. Práce je koncipovaná také částečně z praktického pohledu, kdy je zde rozpracován konkrétní případ insolvenčního řízení, poukázáno na úskalí tohoto řízení a navržen možný koncept zefektivnění řízení, spočívající v rozhodovací soudní praxi.
Vymáhání pohledávek v praxi ČR
Obermajerová, Marie ; Hájková, Ivana (vedoucí práce) ; Pikola, Pavel (oponent)
Práce se zabývá výkladem průběhu správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Začíná historií a vývojem správního řízení v České republice. Snahou je blíže vysvětlit základní zásady činnosti správních orgánů. V hlavní části práce vysvětluje obecná ustanovení o správním řízení, například jaké jsou správní orgány, kdo je účastníkem řízení, jaké činí úkony. Následuje vlastní průběh řízení v prvním stupni. Jedná se o zahájení řízení, jeho průběh a možnost odvolání. V poslední části práce je zachyceno správní řízení dle zvláštních zákonů. Jedná o postup při nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Práce popisuje způsoby nařízení exekuce správou sociálního zabezpečení vůči dlužníkům.
Aktuální problémy cizinců v ČR
Abrahámová, Eva ; Korcová, Renata (vedoucí práce) ; Pikola, Pavel (oponent)
Bakalářská práce s názvem, Aktuální problémy cizinců v ČR, z pohledu pracovního a pobytového práva se ve své teoretické části zabývá především vysvětlením právní úpravy dané problematiky. Uvádí, jaká kritéria musí žadatel splňovat, aby mu byl udělen pobyt. Jedná se o cizince ze třetích zemí, ale i občany z Evropské unie, kteří u nás chtějí pobývat ať už za účelem práce nebo například studia. Praktická část popisuje problémy, které souvisí s tématem, na příkladech od cizinců z praxe. V kapitole diskuze a doporučení budou navržená a shrnutá doporučení, která by mohla pomoci při této problematice.
Problematika úvěrů v bankovním a nebankovním sektoru
Kratochvílová, Olga ; Cvik, Eva Daniela (vedoucí práce) ; Pikola, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou úvěrových produktů bankovního a nebankovního sektoru v České republice. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení klíčových slov, popis aktuálně nabízených úvěrových produktů na českém trhu propojená legislativním výkladem relevantních pojmů týkajících se úvěrové problematiky. V praktické části je provedena deskripce úvěrových produktů nabízených předními zástupci bankovního a nebankovního sektoru, následná komparace spotřebitelského úvěru, dotazníkové šetření, a rozhovory se zaměstnanci zastupující vybrané finanční instituce. Na základě analýzy provedených šetření a zkušeností získaných vlastní praxí autorky byly navrženy inovativní úvěrové produkty, které by díky svým parametrům poskytovaly klientům vstřícnější podmínky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.