Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestněprávní aspekty asistované reprodukce
Paták, Milan ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Pojem asistovaná reprodukce patří mezi živě diskutovaná témata v odborné i laické veřejnosti. Nové vědecké objevy na poli biologie a medicíny, jakož i využívání metod a postupů, které umožňují vznik nového života, s sebou přináší řadu nejen právních otázek. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled trestněprávních vztahů, které mohou při poskytování asistované reprodukce vznikat. Práce zkoumá, zda současná právní úprava zaručuje dostatečnou ochranu vztahům, zájmům a hodnotám chráněným trestním zákoníkem. V rámci analýzy trestných činů se práce zabývá otázkou potřebnosti trestní represe a uvádí návrhy de lege ferenda. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se člení na dvě části. První část definuje pojem asistovaná reprodukce, popisuje historický přehled událostí, které současnému pojetí pojmu předcházely, a vysvětluje základní medicínskou terminologii vztahující se k vybranému tématu. Část druhá prezentuje jednotlivé základní zásady, na kterých je právní úprava v České republice vybudována a obsahuje výčet relevantních právních pramenů. Druhá kapitola stručně charakterizuje odvětví trestního a medicínského práva a objasňuje jejich vzájemný vztah. Třetí kapitola se týká základních podmínek vzniku trestní odpovědnosti a zmiňuje základní typologii možných pachatelů. Čtvrtá kapitola obsáhle analyzuje...
Interkulturní pracovní prostředí, kulturní šok, adaptace a trénink
Vrba, Martin ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Paták, Milan (oponent) ; Bláha, Jiří (oponent)
Touto prací bych chtěl čtenáři zprostředkovat vhled do interkulturní problematiky a do vybraných zahraničních zdrojů. Témata a zdroje vybírám na základě vlastních studií a zahraničních zkušeností, a tudíž je sám považuji za stěžejní nejen pro teoretické pochopení jednotlivých oblastí interkulturní problematiky, ale také pro praktické využití při vlastní přípravě na zahraniční pobyt či při tvorbě koncepce interkulturního tréninku pro ostatní. Věřím, že pro ty, kteří na svoji dlouhodobou zahraniční zkušenost teprve čekají, se tato práce stane zdrojem inspirace k usnadnění adaptace v novém prostředí. Těm, kteří již mají své zahraniční působení za sebou, či se právě v zahraničí pohybují, může čtení této práce často připadat jako čtení vlastního deníku z doby zahraničního pobytu, jako by teorii v této práci zpracovanou již vlastně prožili v praxi. Ostatně, právě tento pocit jsem měl i já při načítání pramenů k této práci. 8

Viz též: podobná jména autorů
2 PATÁK, Martin
2 Paták, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.