Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
Lišková, Michaela ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Orgoňová, Olga (oponent)
Cílem interdisciplinární disertační práce je odpovědět na badatelskou otázku Co je neologismus? Výzkum byl inspirován metodologií vycházející z trojího typu dat, která J. Bartmiński specifikuje pro studium stereotypů jako součástí jazykového obrazu světa; jde o data systémová, textová a empirická. Neologismus je traktován v konfrontaci lingvistického, mediálního a běžného obrazu světa s využitím explikativní charakteristiky zahrnující i konotace pojmu. Po zasazení neologismu do systému temporalismů je výklad strukturován podle (nehomogenních) kritérií, na jejichž základě bývají neologismy v odborné literatuře vyčleňovány, tj. podle kritéria existenčního, časového, lexikografického, psychologického, strukturního, kritéria variety a kritéria nestability a stability. Mediální obraz neologismu byl zkoumán s využitím kvalitativně-kvantitativní metody obsahové analýzy v 93 mediálních komunikátech z let 2006, 2007 a 2016, 2017. Empirická data byla získána dotazníkovým šetřením z let 2017 a 2018; zúčastnilo se jej 100 respondentů ve věku od 11 do 81 let. Souhrnně lze konstatovat, že pojem neologismus je chápán značně různorodě. Svébytným doplňkem disertační práce je neologická sbírka, jež byla sestavena s využitím mírně modifikovaných koncepčních zásad Akademického slovníku současné češtiny a která...
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu
Kopecký, Jakub ; Kaderka, Petr (vedoucí práce) ; Kraus J., (oponent) ; Orgoňová, Olga (oponent)
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu Abstrakt Ve své disertační práci se zabývám sekvenční strukturou argumentování v mluvené jazykové interakci. Vycházím z komunikačního pojetí argumentace jako jazykového jednání, které spočívá ve zdůvodnění sporného stanoviska s cílem přesvědčit posluchače o přijatelnosti této sporné pozice, resp. obhájit stanovisko před zpochybněním. Hlavním cílem práce je popis interakčního kontextu argumentačního jednání na materiálu televizních duelů (debat). K tomu využívám metody etnometodologické konverzační analýzy v kombinaci s některými poznatky teorie argumentace. Empirické analýze jsou podrobeny typy jazykového jednání v argumentační interakci (např. výzva k argumentaci, problematizace stanoviska nebo argumentu aj.) a prostředky signalizace argumentačního jednání. Těžiště výzkumu spočívá v analýze sekvenční organizace televizního duelu včetně systému střídání mluvčích a v popisu sekvenčních kontextů argumentace v daném žánru. Pozornost věnuji mimo jiné průběhu tzv. polemických sekvencí, tj. sérií vzájemných polemických reakcí (problematizací) účastníků duelu. Zkoumám také další typy jazykových jednání, která iniciují argumentaci tím, že se podílejí na konstruování spornosti, a typy verbálních reakcí na argumenty, v nichž se...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.