Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Temporal gravity changes related to geodynamic phenomena and geomechanical processes
Mrlina, Jan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Pašteka, Roman (oponent)
My Thesis is based on five papers dealing with gravity changes related to various geodynamic, geomechanical and hydrological processes and phenomena. In the first part of the Thesis the gravity changes are defined as a geophysical quantity. The two principal causative parameters are highlighted - variation in elevation of the earth surface, and temporal excess of mass (negative or positive) in the subsurface. I also discuss different groups of parameters and environmental phenomena disturbing the gravity measurements, as the data accuracy is an essential condition of gravity monitoring (4D gravity). I performed a special test with the LaCoste&Romberg D-188 gravimeter in a pressure chamber with notable result showing negligible impact of small and medium size air-pressure variations on this instrument. The calibration stability was proved during two world comparison/calibration campaigns of absolute and relative gravimeters in Sevres, France. The instrument's repeatability was evaluated as 2 μGal (0.02 μm/s 2 ). As well, calibration is being controlled by measurements on the Czech latitude calibration line between Prague and Dolní Dvořiště in South Bohemia. In order to achieve best accuracy we developed special software Drift to control the gravimeter's drift. In principle the software provides a...
Electron Ion Recombination in Low Temperature Plasma
Dohnal, Petr ; Glosík, Juraj (vedoucí práce) ; Čurík, Roman (oponent) ; Novotný, Oldřich (oponent)
Práce se zabývá studiem rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách metodami Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou a Stacionárního dohasínajícího plazmatu s Cavity Ring-Down spektrometrem. Jako vůbec poprvé byla zkoumána srážkově radiativní rekombinace iontů Ar+ v teplotním rozsahu 50 - 200 K. Výsledné ternární koeficienty rekombinace ať už asistované neutrálním atomem helia nebo elektronem jsou v dobré shodě s teoretickými předpoklady. Bylo provedeno měření binární a ternární héliem asistované rekombinace iontů H3 + a D3 + s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 300 K. Studován byl vliv jaderného spinu na rekombinaci iontů H3 + v teplotním rozsahu 80 - 200 K a byly získány binární a ternární koeficienty rekombinace pro ortho- a para-H3 + . Výsledky tohoto měření naznačují, že při teplotě 80 K para-H3 + rekombinuje podstatně rychleji než ortho-H3 + .
Oprávněnost etických nároků zaměstnance v konceptu společenské odpovědnosti firem
Novotný, Oldřich ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Práce má za úkol obhájit etickou relevanci konceptu CSR (corporate social responsibility - společenská odpovědnost firem), především s ohledem na zaměstnance, jako důležitého účastníka hospodářského procesu, do jehož oblasti působnosti koncept CSR spadá. Nejprve tedy bude nutné obhájit význam a úlohu etiky v hospodářství obecně a poté osvětlit relevanci etického jednání podnikatele směrem k zaměstnanci v rámci strategie firmy, přičemž budeme vycházet z principu kategorického imperativu a konceptu přirozených práv člověka jako filozoficko-etických východisek. Dále se pak v práci budeme věnovat konkrétním etickým nárokům, jež vyplývají z filozoficko-etické obhajitelnosti konceptu, a zároveň tyto požadavky na jednání zaměstnavatele vůči zaměstnanci budeme kriticky reflektovat kritérii křesťanské sociální etiky. Při konkretizaci kritérií křesťanské sociální etiky budeme vycházet z požadavku tohoto vědního oboru, spolupracovat s filozofickou etikou a hospodářskou (podnikatelskou) etikou. V práci budu vycházet z definice konceptu CSR . Jedná se o koncept, kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování konkurenceschopnosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle. Zaměstnanec se jako stakeholder řadí do sociální sféry vnitřního...
Anisotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Itálie)
Munzarová, Helena ; Gallovič, František (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent)
Název práce: Anisotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Itálie) Autor: Helena Munzarová Katedra / Ústav: Katedra geofyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. František Gallovič, Ph.D. Katedra geofyziky Konzultant diplomové práce: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc. Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Abstrakt: V této diplomové práci zpracováváme data mezinárodního pasivního seismologického experimentu RETREAT (2003-2006) ve snaze přispět k poznání struktury svrchního pláště pod Severními Apeninami. V Severních Apeninách dochází k aktivní kolizi mezi Tyrhénskou a Adriatickou litosférickou deskou (zanořující se západním směrem). Kolize je doprovázená zpětným pohybem kolizního příkopu ve východním směru. Směrová závislost odchylek v časech šíření vln P, společně se změnami polarizací rychlých štěpených střižných vln indikují, že pozorovaná anisotropie seismických rychlostí je odrazem fosilní anisotropie uvnitř plášťové litosféry a anisotropie, vznikající v důsledku aktuálního tečení v astenosféře. Kontinentální Adriatickou desku je možné rozdělit přinejmenším na dvě oblasti s vlastní fosilní orientací anisotropní struktury. Rovněž jsme vyhodnocovali provázanost seismické anisotropie a heterogenit, zde reprezentovaných vysokorychlostní zanořující se Adriatickou deskou....
Study of H3+ recombination in selected quantum states
Varju, Jozef ; Glosík, Juraj (vedoucí práce) ; Votava, Ondřej (oponent) ; Novotný, Oldřich (oponent)
Název práce: Studium rekombinace H3 + ve vybranych kvantových stavech Autor: Jozef Varju Katedra / Ústav: Katedry fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc., Katedry fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V tejto práci su prezentované merania effektívnej rýchlostnej konšntanty rekombinacie v H3 + dominovanej plazme a ovladanej rekombináciou pri 77 K a 145 K. Populácia para-H3 + v študovanej plazme bola menená použitím H2 s obohatenou populaciou para stavov ako reaktantu popri normálnom H2. Časovo rozlíšená CRDS v blízkej infračervenej oblasti bola použita na in-situ meranie vývoja hustoty dvoch najnižších rotačných stavov H3 + . Merania pri rôzných pomeroch para ku orto H3 + , pri inač identických podmienkach, umožnili extrapolovanie effektivnej rýchlostnej konštanty rekombinácie čistého para-H3 + a orto-H3 + . S nameraných závislosti na hustote nosného plynu boli učené hodnoty rýchlostnej konštanty rekombinácie binárneho a ternárneho kanálu pre para-H3 + a ortho-H3 + . Klíčová slova: rekombinace, spektroskopie, H3 + , para H2
Využití a interpretace seismických povrchových vln v širokém oboru frekvencí
Gaždová, Renata ; Vilhelm, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Holub, Karel (oponent)
Předkládaná práce se zabývá studiem využití a interpretací povrchových vln v širokém oboru frekvencí a měřítek. Využití povrchových vln jako doplňku ke seismickým metodám používajících objemové vlny se jeví jako velice výhodné. Jejich interpretací lze získat nové informace o studovaném prostředí a zároveň lze jejich pomocí řešit úlohy, jež jsou ostatními seismickými metodami obtížně řešitelné. Přitom jsou povrchové vlny přítomné na seismických záznamech prakticky vždy a pro jejich využití tedy není nutné modifikovat standartní měřící postupy. Výsledkem práce je originální algoritmus pro rychlý výpočet syntetického disperzního vlnového pole v libovolném oboru frekvencí a v libovolném měřítku. Vstupním parametrem pro tento výpočet je disperzní křivka fázové rychlosti, což se výrazně liší od ostatních používaných metod. Syntetické disperzní vlnové pole je spočteno v dané vzdálenosti od seismického zdroje jako suma jednotlivých seismických impulsů posunutých v čase tak, aby posun odpovídal fázové rychlosti dané frekvenční komponenty v dané vzdálenosti. Tento přístup má svojí velkou výhodu v tom, že modelované disperzní vlnové pole odpovídá předem jasně definované disperzní křivce pro daný mód (nebo módy, jsou-li vstupem disperzní křivky více módů povrchové vlny) a je tedy vhodné zejména pro testování...
Slapové jevy v hydraulice podzemní vody
Ondovčin, Tomáš ; Mls, Jiří (vedoucí práce) ; Šembera, Jan (oponent) ; Novotný, Oldřich (oponent)
Projevy slapové síly jsou lidstvu známy už od starověku. Nejstarší dochované poznámky o jejich původu nám ve svých Zápiscích o přírodě zanechal Plinius st. Z téhož díla pocházejí i nejstarší zmínky o pravidelném kolísání hladiny vody ve studnách. Tento jev nemusí nutně souviset s blízkostí moře. Případy, kdy oscilace nevznikají v blízkosti moře, jsou od konce 19. století předmětem bádání. Zkoumání mechanismů, jakými se slapová síla v podzemní vodě pro- jevuje, vyžaduje spojení poznatků nejen z geologie a hydrogeologie, ale také z hydrauliky a mechaniky porézního prostředí a do jisté míry i z astrono- mie. Tato práce přispívá k objasnění mechanismu vzniku slapových oscilací hladiny podzemní vody změřených ve vrtu na lokalitě v polické pánvi ne- daleko Teplic nad Metují. Využívá modely založené na znalosti geologické a hydrogeologické stavby blízkého okolí vrtu, který vykazuje slapové oscilace. Zkoumá vztah fyzikálních parametrů k amplitudě a fázi oscilací a předkládá řešení modelů.
Metodika zpracování makroseismických dat a její aplikace na západočeský seismický roj 2008
Procházková, Pavla ; Novotný, Oldřich (vedoucí práce) ; Gallovič, František (oponent)
Název práce: Metodika zpracování makroseismických dat a její aplikace na západočeský seismický roj 2008 Autorka: Bc. Pavla Procházková Katedra (ústav): Katedra geofyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. Konzultantka diplomové práce: RNDr. Pavla Hrubcová, PhD. e-mail vedoucího: on@karel.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci je z makroseismického hlediska vyhodnocen zemětřesný roj z roku 2008, který proběhl v západočeském regionu. Úvodní kapitoly jsou věnovány objasnění základních pojmů, geologickému popisu oblasti a historii zemětřesení v příslušném regionu. Následuje historický vývoj makroseismických stupnic a podrobný popis stupnice EMS-98, podle které byla data ze zemětřesného roje vyhodnocována. V hlavní části práce je manuální makroseismické vyhodnocení roje, následuje popis programu pro automatické vyhodnocení dat a aplikace programu na získaná data. Bylo zjištěno, že výstupy programu velmi dobře odpovídají manuálnímu vyhodnocení. V další části je podrobně popsán program pro vykreslení izoseist. V příloze čtenář nalezne přehled makroseismických stupnic, vzor dotazníků a návrh dotazníku nového. Klíčová slova: makroseismická intenzita, EMS-98, zemětřesný roj 2008, západní Čechy
Surface Wave Analysis and Inversion-Application to the Bohemian Massif
Kolínský, Petr ; Prokop Brokešová, Johana (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Růžek, Bohuslav (oponent)
česká verze název: Analýza a inverze povrchových vln Aplikace na Český masiv autor: Mgr. Petr Kolínský, DiS. e-mailová adresa autora: kolinsky@irsm.cas.cz pracoviště: Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta Karlova univerzita v Praze V Holešovičkách 2, Praha 8 - 180 00 a Oddělení seismologie Ústav struktury a mechaniky hornin, v.v.i. Akademie věd České republiky V Holešovičkách 41, Praha 8 - 182 09 školitelka: RNDr. Johana Brokešová, CSc. e-mailová adresa školitelky: johana.brokesova@mff.cuni.cz konzultant: RNDr. Jiří Málek, PhD. e-mailová adresa konzultanta: malek@irsm.cas.cz klíčová slova: povrchové vlny, grupová rychlost, fázová rychlost, frekvenčně-časová analýza, mnohokanálová filtrace, tomografie, obrácené úlohy, struktura zemské kůry, Český masiv V práci je podán přehled metod analýzy povrchových vln a také přehled řešení obrácených úloh. Zvláštní pozornost je věnována metodě mnohokanálové filtrace pro určování disperzních křivek. Tato metoda je detailně popsána dvěma různými způsoby. Pro inverzi disperzních křivek je používána isometrická metoda, jejíž popis a testy jsou v práci uvedeny. Popsané metody jsou dále použity v aplikacích. Tyto aplikace podávají příklady analýzy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Ondřej
30 Novotný, Ondřej
1 Novotný, Ota
2 Novotný, Otomar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.