Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2016
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2016 a navrhuje doporučení pro další sledování. Od listopadu 2015 do června 2016 probíhalo konečné napouštění jezera vodou z Ohře a ekosystém jezera byl tak na začátku vegetační sezóny obohacen velkým množstvím živin, což významně ovlivnilo sezónní vývoj chemismu i biologických parametrů, od fytoplanktonu až po ryby.
Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši.
Hejzlar, Josef ; Jarošík, Jiří ; Nedoma, Jiří ; Seďa, Jaromír ; Znachor, Petr
Analýza dat získaných během dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky nádrže s návazností na biologická data o fytoplanktonu, zoooplanktonu aj. ukázala, že koncentrace a druhové složení fytoplanktonu závisejí na přísunu a dostupnosti živin, ale zároveň jsou také významně ovlivňovány klimatickými a hydrologickými podmínkami i vodohospodářským provozem nádrže.\n
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2015.
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2015 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2015 neprobíhalo napouštění jezera vodou z Ohře, takže přísuny do ekosystému jezera byly závislé jen na přítocích z vlastního povodí a na srážkové depozici. Rok 2015 byl také prvním, kdy neproběhlo vysazení síha marény ani pstruha obecného.
Dynamic Contact Problems in Bone Neoplasm Analyses and the Primal-Dual Active Set (PDAS) Method
Nedoma, Jiří
In the contribution growths of the neoplasms (benign and malignant tumors and cysts), located in a system of loaded bones, will be simulated. The main goal of the contribution is to present the useful methods and efficient algorithms for their solutions. Because the geometry of the system of loaded and possible fractured bones with enlarged neoplasms changes in time, the corresponding mathematical models of tumor’s and cyst’s evolutions lead to the coupled free boundary problems and the dynamic contact problems with or without friction. The discussed parts of these models will be based on the theory of dynamic contact problems without or with Tresca or Coulomb frictions in the visco-elastic rheology. The numerical solution of the problem with Coulomb friction is based on the semi-implicit scheme in time and the finite element method in space, where the Coulomb law of friction at every time level will be approximated by its value from the previous time level. The algorithm for the corresponding model of friction will be based on the discrete mortar formulation of the saddle point problem and the primal-dual active set algorithm. The algorithm for the Coulomb friction model will be based on the fixpoint algorithm, that will be an extension of the PDAS algorithm for the Tresca friction. In this algorithm the friction bound is iteratively modified using the normal component of the Lagrange multiplier. Thus the friction bound and the active and inactive sets are updated in every step of the iterative algorithm and at every time step corresponding to the semi-implicit scheme.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2014
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2014 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2014 napouštění jezera vodou z Ohře neprobíhalo, takže přísuny do ekosystému jezera byly závislé jen na přítocích z vlastního povodí a na srážkové depozici. Opětovně proběhlo cílené vysazení síha marény, poprvé doplněné o vysazení pstruha obecného, a pokračovalo řízené formování rybí obsádky.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2013
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2013 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2013 se v ekosystému jezera stejně jako v minulém roce výrazně projevilo napouštění vodou z Ohře. S napouštěnou vodou se do jezera dostávaly ryby z řeky Ohře, opětovně proběhlo cílené vysazení síha marény, doplněné o vysazení pstruha obecného, a pokračovalo řízené formování rybí obsádky.
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů - kategorie jezero
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Znachor, Petr ; Nedoma, Jiří ; Čtvrtlíková, Martina ; Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Kubečka, Jan ; Ricard, Daniel ; Matěna, Josef
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2011
Kubečka, Jan ; Blabolil, Petr ; Borovec, Jakub ; Čech, Martin ; Draštík, Vladislav ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Peterka, Jiří ; Prachař, Zdeněk ; Rychtecký, Pavel ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš ; Znachor, Petr
Zpráva sumarizuje výsledky výzkumu limnologických složek vznikajícího jezera Medard (zatápěné důlní jámy Medard-Libík) dosažené za rok 2011, včetně návrhu doporučení pro další sledování.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2012
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří ; Kubečka, Jan
Zpráva sumarizuje výsledky výzkumu limnologických složek vznikajícího jezera Medard (zatápěné důlní jámy Medard-Libík) dosažené za rok 2012, včetně návrhu doporučení pro další sledování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Nedoma, J.
3 Nedoma, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.