Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Budinský, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných výnosových měr akcií jsou použity fundamentální faktorové modely. Odhad rizika je proveden v 5 variantách kalkulace kovariančních matic, tj. výběrová kovarianční matice, odhad matice pomocí jednoduchého indexního modelu, odhad pomocí Fama-Frenchova tří faktorového modelu, odhad pomocí fundamentálního faktorového modelu a redukovaný odhad kovarianční matice. Výsledky úloh jsou uvedeny ve dvou verzích, neboť demonstrujeme vliv omezení obrátkovosti aktiv na výkonnosti portfolií, do kterých jsou započteny transakční náklady. Je patrné, že optimalizovaná portfolia měla v období 2005 až 2015 atraktivní rizikově-výnosový profil, resp. že benchmark i stejně vážené portfolio jsou dominované (neefektivní) investiční příležitosti.
Investování do IT společností
Panáček, Martin ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku investování do společností podnikající v informačních technologií výhradně na americkém kapitálovém trhu. Je rozdělena na dvě části. První část se zaobírá privátním trhem. Srovnává situaci během finanční bubliny v roce 2000 a aktuálním děním. Popisuje aktuální situaci z právního a finančního hlediska. Pracuje s pojmem Unicorn u firem s valuací přesahující 1 mld. $. Druhá část se soustřeďuje na burzovní trh a popisuje změnu tržní kapitalizace technologických firem v souvislosti s fundamenty, které vznikají na privátním trhu. Diplomová práce je vhodná pro investory, kteří chtějí investovat do tohoto typu firem, avšak nemají přístup k privátnímu trhu a proto jejich jediná možnost investice je až se vstupem technologické firmy na burzovní trh. Přínos autora spočívá v popisu aktuální situace, které panuje na trhu s technologickými firmami.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu
Švajcr, Milan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické analýzy. V praktické části diplomové práce je testována a vyhodnocena účinnost jednotlivých teoretických závěrů obou analýz. K tomuto testu jsou použita historická data o akciích, tvořící bázi akciového indexu Dow Jones Industrial Average, která sahají do co nejstarší dostupné historie.
Analysis and development of US and UK investment banking
Jurčišin, Rastislav ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Kábrt, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce "Rozbor a vývoj amerického a britského investičního bankovnicví" je především podat ucelený pohled na problematiku investičního bankovnictví v celosvětovém pojetí a následně porovnat jeho vývoj v Anglii a USA. Práce bude postupně zachycovat historický vývoj investičního bankovnictví a to jakými regulacemi a legislativními úpravami si prošlo až do současnosti. Hlavní důraz diplomové práce bude kladen na situaci v USA a v Anglii před pádem Lehman Brothers a během vypuknutí finanční krize v roce 2008 spolu i se situaci, která následovala po ní. V závěru této práce se nachází srovnání 4 vybraných bank, 2 z USA a 2 z Anglie, přičemž si popíšeme jejich odlišné chování během krize či banky samotné, přihlížejíc se při tom na různé aspekty jako je například země původu.
Analýza výkonnosti čínského akciového trhu
Beitl, Marek ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti čínského akciového trhu. První kapitola uvádí základní všeobecné charakteristiky akciového trhu a akciového investování. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika čínského akciového trhu. Třetí, poslední, kapitola analyzuje výkonnost čínského akciového trhu.
Manipulace kurzem na kapitálovém trhu
Průša, Ivo ; Dědič, Jan (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent) ; Kotásek, Josef (oponent)
Tématem této práce je problematika zneužívání trhu prostřednictvím manipulace, a to zejména z pohledu opodstatněnosti její regulace a konkrétní reglementace. Manipulace je jedním ze dvou pilířů, které tvoří předmět práva zabývajícího se zneužíváním trhu. Práce je tvořena pěti částmi, které jsou dále rozděleny celkem na 17 kapitol. Postupujeme od obecného vymezení základních pojmů, kategorií a ekonomických souvislostí ke konkrétnímu objasnění konceptu manipulace a jeho fungování v praxi až k jednotlivým skutkovým podstatám manipulace. V závěru je poté uvedený výklad doplněn o negativní výčet manipulace a odpovědnost z manipulace plynoucí. Prvních pět kapitol, které jsou obsahem části A, se věnuje obecným úvodním poznámkám (kapitola 1), včetně poznámek vysvětlujících metodologii a koncepci práce, její cíle a stanovení ověřovaných hypotéz (kapitoly 3, 4 a 5). Kapitola 2 této části se zaměřuje na otázku v práci používaného pojmosloví. Poukazujeme zde na omezující skutečnosti stávající úpravy stran používaných pojmů a docházíme k závěru, že v této práci bude používáno zásadně pojmů obecných, a to trh (namísto např. pojmu trh kapitálový či regulovaný) a instrument (namísto např. pojmu finanční nástroj či investiční nástroj). Tyto otázky jsou předmětem rozboru rovněž v dalších částech práce, zejména části...
Modely dohledu nad jednotným finančním trhem Evropské unie
Šťastný, Evžen ; Tichý, Luboš (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Musílek, Petr (oponent)
Modely dohledu nad jednotným finančním trhem Evropské unie Řešitel: JUDr. Evžen Šťastný, LL.M. Tato práce hledá optimální způsob dohledu nad jednotným finančním trhem Evropské unie. Východiskem přitom je vývoj finančních trhů v posledních letech, kdy vzájemné propojení trhů, moderní investiční nástroje a posílení nadnárodních finančních skupin umožnily rychlý a snadný převod kapitálu a rizik mezi státy a finančními sektory, což nás nutí přehodnotit vhodnost aktuálně používaného modelu. Práce analyzuje model orgánu dohledu domovského státu ve spojení s dohledem na konsolidovaném základě a dohledem finančních konglomerátů, model dohledu vedoucího orgánu dohledu a model jednotného orgánu dohledu se strukturou jediného orgánu dohledu a s duální strukturou unijního a národních dohledových orgánů. Jako kriteria hodnocení byla zvolena nákladovost pro finanční instituce, efektivita dohledu, důvěra spotřebitelů a politická přijatelnost. Analýza dochází k závěru, že nejvhodnějším modelem dohledu jednotného finančního trhu Evropské unie je model jednotného orgánu dohledu se strukturou jediného orgánu. Práce se člení do osmi kapitol s cílem představit důvody, proč je problematiku třeba zkoumat, analyzovat možná řešení a analýzu vyhodnotit. V první kapitole jsou popisovány důvody, proč je třeba dohlížet...
Budoucnost automatizovaného investičního poradenství v ČR
Sychra, Pavel ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Brodani, Jana (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice digitalizace investičního poradenství. Práce je zaměřena na implementaci automatizovaného poradenství v podmínkách České republiky. V první kapitole je důraz kladen zejména na teoretické vymezení investičního poradenství. Dále se kapitola zaměřuje na stav investování, investičních znalostí a poskytované poradenství v podmínkách českého trhu. Druhá část práce je celá věnovaná analýze robo-poradenství v zahraničí. Poslední část práce se věnuje možnostem, rizikům a možným přínosům implementace automatizovaného investičního poradenství v České republice.
Hedgeové fondy a jejich vliv na stabilitu finančních trhů
Jeřábek, Tomáš ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent) ; Čihák, Petr (oponent)
Disertační práce analyzuje sektor hedgeových fondů a provádí zhodnocení vlivu těchto investičních entit na stabilitu finančních trhů. Dosažené závěry mají sloužit ke konfrontaci s předpoklady, na jejichž základě byly v období po globální finanční krizi v letech 2008 a 2009 provedeny významné regulatorní změny fungování hedgeových fondů. V disertační práci je nejprve přiblížena historie a aktuální vývoj hedgeových fondů a na základě definování specifických charakteristik vymezen termín hedgeový fond. V následující části jsou popsány základní charakteristiky, operační struktury a principy jejich fungování a je diskutována právní úprava hedgeových fondů v hlavních ekonomických centrech. V poslední části disertační práce je na základě výkonnostního indexu hedgeových fondů a reprezentativních tržních indexů provedena empirická analýza vlivu hedgeových fondů na stabilitu finančních trhů a dále zkoumána závislost mezi změnou pozic ve futures na 10-letý americký vládní dluhopis držených hedgeovými fondy a změnou vypořádacích cen futures na uvedené podkladové aktivum. V závěru disertační práce jsou interpretovány výsledky empirické analýzy v kontextu úpravy podmínek fungování hedgeových fondů v post-lehmanovském období a zhodnocen potenciál jejich budoucího rozvoje.
Srovnání tokijské, šanghajské a hongkongské burzy
Dýma, Dominik ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tokijské, šanghajské a hongkongské burzy. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje porovnání historického vývoje srovnávaných burz, jejich spolupráci a propojování. Druhá kapitola je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na investiční instrumenty, které jsou na jednotlivých burzách obchodovány. Druhá část se zabývá způsobem obchodování, tedy obchodními systémy jednotlivých burz. Závěrečná kapitola je věnována analýze burzovních dat, mezi něž patří vybrané akciové indexy, tržní kapitalizace a počet obchodovaných společností. Hlavním cílem této práce je vymezení stejných a rozdílných charakteristik jednotlivých burzovních trhů a jejich porovnání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Musílek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.