Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
EF-Tu PROTEIN DOMAINS Functions and Thermostability
Šanderová, Hana ; Jonák, Jiří (vedoucí práce) ; Pichová, Iva (oponent) ; Mikulík, Karel (oponent)
Souhrn disertačnípráce Bakteriá|níe|ongačnífaktorTu (EF-Tu)je jiŽ po deseti|etípodrobněstudovánpro svou k|íčovouro|i v proteosyntéze.Je to modelovámu|tifunkčníGTP-bí|kovina.Tato bí|kovinaje téŽv centruzájmu,protoŽepředstavujevhodnýcí|pro nová antibiotika'Kromě tohojsou bí|kovinyEF-Tudíkyvysokéhomo|ogiive struktuřea funkcivhodnéprostudium evo|učníchvztahůmeziorganismya prozkoumánístrukturníchv|astností,kterépodmiňují adaptačnímechanismyk různýmŽivotnímpodmínkám.VšechnyznámébÍlkovinyEF-Tujsou s|oŽenyze tří domén,a protojsou vhodnýmimode|ovýmibí|kovinamipro zkoumání architekturyuspořádnídoménv bí|kovinách. Jednímz h|avníchvýzkumnýchprojektůna oddě|enígenovéexpresev Ústavu mo|eku|árnígenetikyAV ČR,kde jsem vypracova|asvou disertačnípráci,by|ostudium primárnístruktury,regu|acetranskripcea regulacefunkcíbakteriá|níhoe|ongačníhofaktoru Tu z Gram pozitivnítermofilníbakterieBacillusstearothermophilusa z Gram negativní mezofi|níbakterieEscherichiacoli. V tétoprácijsme se zabývalivztahemstrukturya funkcemezibí|kovinamiEF-Tua jejichdoménami.V|ivdoménbyldoposudvětšinouzkoumánpomocízkrácenýchforemEF- Tu, kterépostráda|yjednu nebo dvě doménybílkoviny.My jsme se rozhod|istudovat v|astnostijednot|ivýchdoménv rámciintaktníchtřídoménovéchbí|kovinEF-Tu (za použiti chimerníchbí|kovins|oŽenýchz rŮznýchkombinacídoménEF-Tuz...
Struktura a funkce tmRNA u streptomycet
Bobek, Jan ; Palečková, Petra ; Mikulík, Karel
Funkční transtranslační systém pro přežití bakterie v nepříznivých podmínkách. Geny ssrA ze čtyř druhů streptomycet byly amplifikovány a podrobeny sekvenční analýze. Byla studována hladina tmRNA v průběhu růstu a diferenciace za různých fyziologických podmínek
Aktivace translačního systému v průběhu buněčné diferenciace streptomycet
Bobek, Jan ; Palečková, Petra ; Vohradský, Jiří ; Mikulík, Karel
Synchronně germinující spory S. granaticolor byly použity ke studiu aktivace translačního systému a exprese proteinů. Proteomickou analýzou byla studována exprese proteinů na dvou typech media lišících se ve schopnosti buněk produkovat antibiotikum granaticin. Byla studována potřeba funkčního trans-translačního systému na reaktivaci translace u S. aureofaciens vystaveným nepříznivým podmínkám. Hladina tmRNA je spojena se změnami v rychlosti translace a produkcí tetracyklinu. Výsledky naznačují, že trans-translační systém je zahrnut v mechanismech resistence proti syntetizovaným antibiotikům
Struktura a funkce tmRNA kontrolující translaci u streptomycet
Bobek, Jan ; Palečková, Petra ; Mikulík, Karel
Funkční transtranslační systém pro přežití bakterie v nepříznivých podmínkách. Geny ssrA ze čtyř druhů streptomycet byly amplifikovány a podrobeny sekvenční analýze. Byla studována hladina tmRNA v průběhu růstu a diferenciace za různých fyziologických podmínek

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.