Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavy v románech El túnel Ernesta Sábata a Aura Carlose Fuentese
Veselá, Helena ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
(česky) Tato bakalářská práce se zabývá hlavními postavami dvou románů hispanoamerické literatury 20. století. Prvním z nich je Túnel od Ernesta Sábata a druhým Aura od Carla Fuentese. Úvodní část práce stručně shrnuje životy a zásadní díla těchto autorů, další úsek se snaží teoreticky popsat literární postavu a nabízí několik možných postupů jejího dělení. V praktické části se zabývá samotným rozborem postav a snaží se aplikovat zmíněné postupy dělení. U románu Túnel, se zaměřuje na jeho dva hlavní protagonisty a vývoj jejich vztahu. V Auře potom především na fantastické proměny postav. Závěrečná část práce nabízí přehled několika společných a rozdílných rysů hrdinů obou románů.
Ztroskotání při zámořských plavbách: jejich ztvárnění ve španělských a portugalských písemných památkách 16. století
Marešová, Jaroslava ; Vydrová, Hedvika (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent) ; Binková, Simona (oponent)
Ztroskotání při zámořských plavbách: jejich ztvárnění ve španělských a portugalských písemných památkách 16. století PhDr. Jaroslava Marešová Abstrakt Práce se zaměřuje na studium španělských a portugalských vyprávění o ztroskotáních ze 16. století. Tato vyprávění líčící katastrofální ztroskotání na plavbách do Ameriky a Indie se řadí mezi díla, jež vznikala v 16. století v souvislosti se španělskou a portugalskou zámořskou expanzí. Jejich přínos bývá spatřován v tom, že představují určitý protipól k dílům oslavujícím objevování a dobývání nových území. Portugalská vyprávění o ztroskotáních vytvořila silnou tradici a ve své době se těšila velké popularitě u čtenářů. Vyprávění o ztroskotáních představují jedno z velkých témat portugalské literatury 16. a 17. století a portugalská literární kritika jim věnuje velkou pozornost. V této práci je podrobně analyzováno šest vyprávění o ztroskotáních, z nichž pět jich bylo sepsáno samotnými přeživšími. Španělsky psaných vyprávění o ztroskotáních je mnohem méně, nejznámější je dílo Álvara Núñeze Cabezy de Vaca. Dopis Maestra Juana o ztroskotání na mělčinách Serrana, druhé španělsky psané vyprávění, které je v této práci analyzováno, je mnohem méně známé. Přestože španělská a portugalská vyprávění vykazují mnoho společných znaků, bývají jen velmi zřídka porovnávána a...
Tématika domorodého obyvatelstva v literatuře conquisty
Mikešová, Kateřina ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
Práce se zabývá literaturou conquisty 15. a 16. století, v níž se zaměřuje především na tématiku domorodého obyvatelstva. Práce čerpá z děl šesti autorů, kterými jsou Kryštof Kolumbus, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, Bernardino de Sahagún a Bartolomé de las Casas. Hlavním cílem práce je porovnání názorů zmiňovaných autorů, nalezení společných rysů, ale také představení odlišností v náhledu na domorodé obyvatelstvo Nového světa.
Černošský a s ním spojený ženský element v literatuře hispanoamerických autorek. Gertrudis Gomez de Avellaneda y Artega - Sab
Šabatová, Nikol ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
V své bakalářské práci rozebírám postavení černošského obyvatelstva ve společnosti Latinské Ameriky v 19. století. Dále toto téma rozvádím o problematiku postavení ženy, která se často staví jako paralela k problematice černošského etnika. Ze všech autorek se věnuji především Gertrudis Gomézové de Avellaneda a jejímu kontroverznímu románu Sab, který nejlépe vystihuje předmět této práce. Klíčová slova: Černošské etnikum, Ženy, Postavení žen/ černochů v Latinské Americe, Otroctví, Latinská Amerika, Emancipace, Gertrudis Goméz de Avellaneda y Ortega, Sab, 19. století, Román, Feminisismus
Poetika vybrané povídkové tvorby Pere Calderse
Kroupová, Alžběta ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá vybranými povídkami ze sbírky Cròniques de la veritat oculta katalánského spisovatele Pere Calderse. Klade si za cíl analyzovat poetiku typickou pro tohoto autora, pomocí rozboru často se opakujících témat, symbolů a míst, na kterých se děj odehrává. Srovnává Caldersovu povídkovou tvorbu s díly autorů téhož žánru používajících obdobné vypravěčské postupy. Důraz je kladen především na porovnání s tvorbou Franze Kafky.
Identity, past and present in Mario Benedetti's stories of exile
Mizzau, Carla ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
Sinopsis El objetivo del presente trabajo es identificar y poner en evidencia los elementos retóricos y narrativos clave y recurrentes relacionados con el problema de la identidad en el marco del exilio en la obra de Mario Benedetti. Para ello, se analizarán tanto el contexto sociopolítico uruguayo y sudamericano de la década de 1970, como las consecuencias y el impacto que genera la situación del exilio en la autopercepción del sujeto. A partir de cinco cuentos representativos creados durante el propio exilio del escritor, se tratarán diferentes aspectos relacionados con el tema de la identidad. En primer lugar, nos enfocaremos en la percepción y en la conciencia de los personajes en cuanto a los cambios, la cotidianeidad y la situación vital anómala en la que se encuentran. En segundo lugar, veremos cómo la realidad corporal de los personajes es reflejo de un cierto estado del alma que se manifiesta como irreversible dado el nivel de dramatismo de las experiencias por ellos vividas. En tercer lugar, haremos referencia a los hábitos y a los valores que, en el sujeto, necesariamente se ponen en crisis dentro un nuevo contexto sociocultural que ha sido elegido bajo condiciones de tensión y en pos de la supervivencia. Por último, se prestará especial atención a la sensación de pertenencia que el sujeto posee...
Autobiografie Jerónima de Pasamonte na pozadí soudobé literatury
Kutová, Jaroslava ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Marešová, Jaroslava (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vojenskou autobiografii Zlatého věku nazvanou Život a strasti Jerónima de Pasamonte (Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte). Stručně je představen žánr autobiografie a jeho specifika, následně je nastíněn rozmach autobiografií v XVI. a XVII. století (pikareskní román, náboženské a vojenské autobiografie ). Dále práce věnuje pozornost jak formální stránce Pasamontova Života, jeho jazyku, stylu a struktuře, tak tematické složce - v literárním kontextu jsou studovány pikareskní rysy díla a téma zajatectví. Zkoumáme také zamýšlený účel Pasamontovy autobiografie a její pravdivost. Prostor je věnován mapování teorie, určující Jerónima de Pasamonte jako autora falešného pokračování Quijota Avellanedu. Během pátrání po odpovědi se dostaneme i k jiným, dílčím tématům, jakými jsou například podobný osud Pasamonta a Cervantese či zesměšnění Pasamonta v Cervantesově díle. Cílem této práce je poskytnout náhled do Života a strastí Jerónima de Pasamonte, srovnat jej s vybranými žánry soudobé literatury, zdůraznit jeho specifické tematické a formální rysy a na základě těchto poznatků vyvodit, jaký je přínos tohoto díla pro literaturu a současného čtenáře.
Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios)
Marešová, Jaroslava ; Housková, Anna (oponent) ; Vydrová, Hedvika (vedoucí práce)
Dílo Álvara Núeze Cabezy de Vaca dnes známé jako Ztroskotání je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších dokumentů o objevování a dobývání Nového světa, které existují. Během první poloviny 16. století se uskutečnilo mnoho výzkumných a dobyvatelských cest, na nichž musely tisíce mořeplavců, dobyvatelů, obejvitelů, vojáků čelit realitě nově objeveného kontinentu. Zprávy, které někteří z nich sepsali, jsou velmi cenným zdrojem informací o tom, jak toto složité setkání odlišných kultur prožívali. Ztroskotání byla vždy považována za velmi cenný zdroj historických a antropologických údajů, ale byla také studována jako dílo literární. Ve své práci jsem se pokusila nahlédnout na toto dílo celistvě: zasadit jej do kontextu jeho doby, poodhalit literární vlivy, které se v něm odrážejí, popsat prvky a postupy, které autor používá a které bychom mohli nazvat prvky nebo postupy literárními. Také jsem se ovšem zaměřila na postavu autora - hlavní postavy, který prožil komplikované setkání s indiánským světem, o němž jeho dílo pojednává. Chtěla jsem v jeho díle najít stopy proměny, kterou během své cesty prošel. Na začátek své práce jsem zařadila historický úvod, protože se domnívám, že ke správné interpretaci a pochopení tohoto díla je nezbytný. Popisuji v něm události, které vedly k objevení Nového světa, dobovou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 MAREŠOVÁ, Jana
2 MAREŠOVÁ, Jiřina
22 Marešová, Jana
1 Marešová, Jindra
1 Marešová, Jitka
2 Marešová, Jiřina
1 Marešová, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.