Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalifikační příprava sociálních pracovníků v oblasti krizové intervence
Maráková, Jana ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kvalifikační přípravou sociálních pracovníků při práci s klientem v krizi. Zkoumá, jaké jsou požadavky na sociálního pracovníka a jeho oblast dalšího vzdělávání. Zaměřuje se také na péči sociálního pracovníka o klienta, který se ocitl v krizové situaci. Řeší, zda a jak jsou sociální pracovníci na tyto obtížné situace připraveni. Teoretické poznatky, jako typologie klienta, pojem a typy krizových situací i přístupy a kompetence soci- álního pracovníka k řešení krize jsou využity v praktické části práce, která je tvořena kazuisti- kami s následným rozborem. V závěru je doložena důležitost znalostí a dovedností krizové in- tervence sociálních pracovníků dotazníkovým šetřením. Pomocí komparativní metody je pou- kázáno na vývoj v této oblasti za období 5 let. Pro srovnání je nastíněna péče o člověka v krizi ve Švýcarsku a v Bulharsku. Cílem práce je přiblížit oblast péče o klienta v krizi začínajícím sociálním pracovníkům i širší- mu okruhu lidí, kteří se sami mohou v krizi ocitnout.
Jenská škola lidskosti
Brejtrová, Jitka ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá pojetím výchovy německého pedagoga a univerzitního profesora Petera Petersena, na jehož základě vypracoval a ověřoval pedagogickou koncepci nazvanou jenský plán, který je syntézou odlišných linií mezinárodního reformně pedagogického hnutí začátku minulého století. Už jen deset let zbývá, a uplyne jedno století od prvního ověřování této koncepce na cvičné škole při unverzitě v Jeně a prvního knižního zveřejnění pod titulem Malý jenský plán (Der keine Jena-Plan, 1927). Přesto je stále výzvou, která podněcuje promýšlení změn v práci běžné školy. Stále znovu zpochybňuje ustrnulé stereotypy a slouží jako současný vzor školy, jako dílny lidskosti. V první kapitole se věnuji dějinnému pozadí reformně pedagogického hnutí a základním znakům reformní pedagogiky. Druhá kapitola popisuje život Petera Petersena. Třetí kapitola je věnována základním prvkům Petersenovy pedagogiky a principům jenské školy. Čtvrtá kapiola tvoří jádro teoretické části práce a na základě analýzy citací z Petersenových spisů popisuje a vykládá jeho pojetí pedagogické antropologie, která je východiskem výchovy k lidskosti. Pátá kapitola je přechodem k praktické části a zamýšlí se nad současnou situací společnosti a školy a navrhuje pět základních okruhů, kterými by se běžná škola mohla inspirovat od jenského plánu a...
Malotřídní školy v České republice
Polzová, Kamila ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou malotřídního vzdělávání v České republice. Popisuje historický vývoj školství v porovnání se současností, financování, strukturu a řízení malotřídní školy společně s vyučovacím procesem, metodami a formami výuky. Cílem praktické části je získat od zástupců malotřídních škol informace o pozitivech a negativech malotřídního vzdělávání a také o celkovém fungování školy.
Sexuální výchova ve školách
Pondělíčková, Adriana ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Cílem mé práce bylo zjistit, jaké je povědomí studentů z různých typů středních škol a odhalit kritická místa ve znalostech. Chtěla jsem také zjistit, jaký je postoj žáka k sexuální výchově. V teoretické části jsem popsal tyto otázky - sexualitu, sexuální vývoj, sexuální práva a sexuální výchovu. Druhá část je výzkumná a zabývá se informovaností a postoji žáků k sexuální výchově.
Daltonský plán a jeho využití v současné době
Lísková, Barbora ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Leontovyčová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá Daltonským plánem a je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá vědeckou literaturou pragmatické pedagogiky, Daltonským plánem a specifikami Daltonského plánu v České republice. Cílem empirické části je výzkum sociálního klimatu v Daltonské a tradičních třídě a jejich vzájemné porovnání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.