Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Single Molecule Conductance and Junction Formation in Solution. Solvent Effect
Lachmanová, Štěpánka ; Šebera, Jakub ; Gasior, Jindřich ; Dupeyre, G. ; Lainé, P. P. ; Mészáros, G. ; Hromadová, Magdaléna
The single molecule conductance of expanded pyridinium derivative terminated by pyridyl\nnitrogen as an anchoring group at both ends of the molecule in two different environments\nwas measured by scanning tunneling microscopy break junction technique (STM-BJ). The\nvalues obtained in commonly used 1,3,5-trimethylbenzene (TMB) significantly differ from\nthe values acquired in a mixture of TMB and ethanol. Markedly lower junction length and\nhigher conductance indicate strong influence of adsorption of the molecule to the substrate\nsurface in pure TMB compared to the TMB and ethanol mixture.
Katalytické a adsorpční vlastnosti papainu a jeho derivátů
Lachmanová, Štěpánka ; Hudeček, Jiří (vedoucí práce) ; Karpenko, Vladimír (oponent)
Aminokyselinová sekvence papainu (EC 3.4.22.2) obsahuje 212 aminokyselin. Jeho jediná volná sulfhydrylová skupina je lokalizována v aktivním centru proteinu. Vhodně zvolené organometalické komplexy se mohou vázat pouze na tuto volnou -SH skupinu. Takto připravené syntetické metaloproteiny mají jiné elektrochemické vlastnosti než samotný papain. V rámci této diplomové práce byly studovány elektrochemické vlastnosti papainu a jeho derivátů se zaměřením na katalytické vylučování vodíku. Za použití chronopotenciometrie byly porovnány katalytické vlastnosti papainu a jeho tří derivátů. Práce byla doplněna zkoumáním elektrochemických vlastností organometalických komplexů ruthenia použitých pro modifikaci papainu, které doposud nebyly elektrochemicky studovány. Proces katalytického vylučování vodíku probíhá v adsorbovaném stavu. Práce byla proto doplněna studií adsorpčních vlastností papainu na substrátech o různé hydrofobicitě
Redoxni a katalyticke vlastnosti modifikovaneho papainu
Lachmanová, Štěpánka ; Zima, Jiří (oponent) ; Hudeček, Jiří (vedoucí práce)
Redoxní a katalytické vlastnosti modifikovaného papainu Endopeptidasa papain může být modifikována navázáním organometalického komplexu [(η6 -C6H5(CH2)2NHCO(CH2)Cl)Ru(N^N)Cl]Cl, (N^N) = 1,10-fenanthrolin (TB11) na volnou sulfhydrylovou skupinu cysteinu v aktivním centru enzymu. Tato modifikace ovlivňuje jeho katalytické vlastnosti. Za použití polarografických a voltametrických metod jsme prostudovali redoxní vlastnosti komplexu TB11 ve volné formě a po jeho navázání na papain. Modifikovaná endopeptidasa se redukuje v adsorbovaném stavu a proto byla ke studiu přenosu elektronu v modifikovaném papainu použita fázově rozlišená AC voltametrie, která poskytuje vhodnou metodologii pro studium reakcí přenosu elektronu v systémech ovlivněných adsorpcí. Při použití AC metody byl pozorován signál katalytického vylučování vodíku nejen u odpovídajícího komplexu TB11, ale i pokud byl tento komplex kovalentně navázaný na papain. Dané výsledky umožní lépe pochopit mechanismus katalýzy hydrogenačních reakcí za přítomnosti enzymu modifikovaného komplexem TB11. Adsorpční vlastnosti papainu na různých substrátech byly studovány pomocí AFM měření, přičemž byla tvorba kompaktní monovrstvy papainu prokázána pro zlatý substrát modifikovaný vrstvou kyseliny 11-sulfanylundekan-1-ové.
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír ; Gasior, Jindřich ; Mészáros, G. ; Lainé, P. P.
Vývojáři elektronických součástek stojí před palčivým problémem. Podle Moorova zákona 1, empirického pravidla odhadujícího možnosti v miniaturizaci elektronických součástek, již brzy nebude možné pokračovat ve zvyšování výkonu elektronických zařízení při zachování jejich rozměrů. Současná věda navrhuje hned několik možných směrů, jak nahradit doposud sloužící technologie na bázi křemíku. Jednou z nich je vývoj a použití specializovaných molekul 2.
Comparison of Techniques for Single-Molecule Conductance Measurements of Expanded Pyridinium Molecules
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Sokolová, Romana ; Kocábová, Jana ; Gasior, Jindřich ; Mészáros, G. ; Lainé, P. P.
This work is focused on the comparison of two techniques of single-molecule conductance measurements: Scanning Tunneling Microscopy Break Junction technique and Mechanically Controlled Break Junction technique. The structure of studied compound 9-(pyridin-4-yl)benzo[c]benzo[1,2]quinolizino[3,4,5,6-ija][1,6]naphthyridin-15-ium allows the formation of the molecular bridge between two gold electrodes, which are connected to a source of the constant voltage in both of the used methods. The differences, advantages and disadvantages of both of the techniques will be discussed. Both techniques provided two values of conductance of studied compound depending on the experimantal conditions.
Elektrochemické vlastnosti rozvětvených pyridiniových kationtů
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Pospíšil, Lubomír ; Lainé, P. P.
Vlastnosti prodloužených pyridiniových molekul jsou v současné době hojně studovány zejména pro jejich možné využití v elektronice. I poměrně malé změny v jejich struktuře mohou vést k významným rozdílům v jejich chování 1-3. V této práci byly studovány čtyři molekuly, jejichž struktura je znázorněna na Obr. 1 za účelem určení heterogenních rychlostních konstant procesu přenosu elektronů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.