Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Management a zobrazení vrozených vývojových vad plic u dětí
Kynčl, Martin ; Roček, Miloslav (vedoucí práce) ; Eliáš, Pavel (oponent) ; Heřman, Miroslav (oponent)
Úvod Vrozené vývojové vady plic jsou raritní skupina onemocnění postihující plicní tkáň, arteriální zásobení, žilní drenáž plic anebo se jedná o kombinaci těchto postižení. Dosud trvá nejednotnost ohledně nomenklatury, klasifikace, patogeneze, popisu a managementu takových plicních lézí. Cílem naší práce bylo na základě získaných dat zhodnotit přínos a přesnost diagnostiky z fetální magnetické rezonance (MR) a postnatální výpočetní tomografie (CT) ve vztahu k diagnostice vrozených vývojových vad plic. Materiál a metodika K dispozici jsme měli CT vyšetření plic 24 dětí a zároveň prenatální MR vyšetření u 10 z těchto dětí s prenatálně ultrazvukem (UZ) zjištěnou a histologicky následně potvrzenou vrozenou vadou. Pacienti byli referováni na naše pracoviště v letech 2010-2015. CT i MR vyšetření byla hodnocena dvěma radiology na základě předem stanovených diagnostických kritérií, bez znalosti histologické diagnózy. Závěr vyšetření byl následně porovnán s histologickou diagnózou. Výsledky Shodu mezi výslednou CT a histologickou diagnózou jsme pozorovali v 71 % (17/24). Shoda mezi MR výsledkem a závěrečnou histologií byla potvrzena v 80 % (8 z 10). Pokud jsme výsledky MR vztahovali k CT diagnóze, shoda byla rovněž v 80 % (8 z 10). Nejčastěji postiženým lalokem při lokalizaci vrozené vývojové léze byl pravý...
Numerical Solution of the Three-dimensional Compressible Flow
Kyncl, Martin ; Felcman, Jiří (vedoucí práce) ; Dolejší, Vít (oponent) ; Brandner, Marek (oponent)
Název práce: Numerické řešení třírozměrného stlačitelného proudění Autor: Marin Kyncl Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením proudění tekutin ve třídimenzionálním pros- toru. Systém rovnic popisující toto proudění je zde řešen numericky, s použitím metody konečných objemů. Hlavním účelem bylo popsat konstrukci okrajových podmínek za- ložených na řešení neúplného Riemannova problému. Z analýzy původního problému je zřejmé, že pravostranná počáteční podmínka může být částečně nahrazena vhodnou do- plňkovou podmínkou. Několik těchto modifikací Riemannova problému je ukázáno a řešeno. To je také původní výsledek této práce. Algoritmy pro řešení uvedených lokálních úloh byly naprogramovány a použity při numerickém řešení rovnic pro proudění stlačitelného plynu. Numerické příklady jsou přiloženy. Klíčová slova: stlačitelné proudění, Navier-Stokesovy rovnice, Eulerovy rovnice, okrajové podmínky, metoda konečných objemů, Riemannův problém, numerický tok, turbulentní proudění
Význam zobrazovacích metod v neurologii
Drábová, Zuzana ; Lisý, Jiří (oponent) ; Kynčl, Martin (vedoucí práce)
Nervový systém je jedním z nejdůležitějších systémů v lidském těle. Všechny funkce těla jsou zajišťovány a kontrolovány nervovým systémem, který se skládá ze dvou hlavních částí: 1. centrální nervový systém - systema nervosum centrale 2. periferní nervový systém - systema nervosum periphericum. Neurologie, jako rozsáhlý klinický a vědní obor, se v současnosti neobejde bez podpory nejrůznějších diagnostických a zobrazovacích metod. V této práci se budu zabývat významem a diagnostickým přínosem takových zobrazovacích metod, jako jsou magnetická rezonance (MR), výpočetní tomografie (CT), digitální substrakční angiografie (DSA) a jiné. U každé metody bude popsán postup vyšetření, význam a konkrétní využití dané techniky v oboru neurologie. Analýza úlohy radiologického asistenta v neurologii je samostatnou kapitolou, ve které se snažím shrnout způsob uplatnění radiologického asistenta při provádění těchto tzv. pomocných zobrazení v neurologii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úloha radiologického asistenta při diagnostice úrazů a onemocnění pohybového aparátu
Všetečková, Veronika ; Kynčl, Martin (oponent) ; Lisý, Jiří (vedoucí práce)
Zvolené téma je jistě velmi obsáhlé a prostor pro jeho rozebrání v této práci do jisté míry omezený. Tato práce je zaměřená především na úlohu radiologického asistenta při jednotlivých vyšetřeních. V úvodní části je popsána anatomie pohybového aparátu, jeho rozdělení na pasivní a aktivní složku a jejich stručná charakteristika. Následuje vyjmenování hlavních vyšetřovacích metod pohybového aparátu, situací, při kterých jsou indikovány, a jejich rozdíly při zobrazování různých částí pohybového aparátu. Dále se zabývám jednotlivými druhy těchto vyšetření a podrobněji popisuji základní princip jejich metody, indikace a kontraindikace, úlohu radiologického asistenta při tomto vyšetření, zátěž pacienta při vyšetření a výhody a nevýhody těchto vyšetření. V závěrečné části porovnávám úlohu radiologického asistenta při výše zmiňovaných vyšetřeních pohybového aparátu a její časovou, fyzickou a technickou náročnost. Součástí práce je také výzkumné porovnání vyšetření kolene třemi zvolenými metodami. Vyšetření kolene jsem zvolila, jelikož patří v dnešní době k typickým vyšetřením pohybového aparátu. Tato komparace posuzuje úlohu rentgenového asistenta při jednotlivých vyšetřeních, jejich náročnost a přínos. V práci jsem použila metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce, popisu, pozorování a komparace. Powered by TCPDF...
Úloha radiologického asistenta při diagnostických vyšetřeních mozku
Váchová, Kateřina ; Kynčl, Martin (oponent) ; Lisý, Jiří (vedoucí práce)
V této práci popisuji úlohu radiologického asistenta při diagnostických vyšetřovacích metodách, jako vyšetřovanou oblast jsem si zvolila mozek. V úvodní části se věnuji anatomii mozku, mozek je anatomicky velice složitý, proto se zaměřuji pouze na základní anatomické struktury. Vysvětluji základní princip CT a MR, stavební prvky přístrojů, typy přístrojů, typy sekvencí a druhy zobrazení. U značného množství vyšetření se podávají kontrastní látky, proto se o nich v mé práci zmiňuji. Dalším důležitým bodem je radiační ochrana při práci s ionizujícími zdroji. V další části popisuji nejvýznamnější vyšetření a úlohu radiologického asistenta při nich. Mezi základní zobrazovací metody vyšetřování mozku patří výpočetní tomografie a magnetická rezonance. Tyto metody umožňují rychle a přesně lokalizovat nitrolební krvácení, nádory, záněty, vývojové anomálie, degenerativní změny, cévní malformace a jejich komplikace, nekrózy, traumata atd. V závěrečné části práce porovnávám výhody, nevýhody a přínosy každé z uvedených metod. Do práce jsem zařadila také výzkumnou část. Výzkum spočívá v porovnání počtu vyšetření mozku provedených za rok 2008. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úloha magnetické rezonance při zobrazování mozku v dětském věku. Specifika MR vyšetření CNS u dětí, pozice radiologického asistenta při vzniku, modifikaci a volbě MR protokolu
Svatá, Zuzana ; Kynčl, Martin (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Úloha magnetické rezonance při zobrazování mozku v dětském věku. Specifika MR vyšetření CNS u dětí, pozice radiologického asistenta při vzniku, modifikaci a volbě MR protokolu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Numerické řešení třírozměrného proudění
Kyncl, Martin
Nazev prace-: Numericke fesem tfirozrnorneho proucleni Autor: Martin Kyncl Katcdra: Katedra numericke iiiatcinatiky Vedouci diplomove prace: Doc. RNDr. Jifi Felcman, CSc. e-mail vedouciho: felcman(G>karlm.inff.cuni.c/ Abstrakt: Prace se zabyva numorickym modelovanim nevazkeho a vazkeho stlacitelneho proudeni plynu ve 3D. Pou/iLa mutoda fes(Mif jn zalo2cna na ro/lo/rni systemu, kterym jc proudoni popsano, na nevazkou a ciste vaxkou cast. V praci json uvedeny numericke vyskulky, ktcre uka/uji pou/Jtelnost navrzene metody. Klicova slova: stlacitelne proudeni, Eulerovy rovnice, Navier-SLokesovy rov- nice, mctoda konecnycli objeinu, motoda konecnych prvku, Dolauriayova tri- angulace Title: Numerical solution of 3D flow Author: Martin Kyncl Department: Department, of Numerics Supervisor: Doc. RNDr. Jin Felcman, CSc. Supervisor's e-mail address: folemanQkarlin.mff.cuni.c/ Abstract: The paper is concerned with numerical modelling of inviscid as well as viscous gas flow in 3D. The method is based on upwind flux vector splitting finite volume scheme combined with finite elements. The geomet- rical data and the computational results for the three-dimensional flow arc presented. Keywords: compressible flow, Euler equations, Navicr-Stokes equations, fi- nite volume method, finite element method, Delaunay...
Souvislosti a podobnosti vývoje zadluženosti českých domácností a vládního sektoru
Kyncl, Martin ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Diplomová práce analyzuje souvislosti a podobnosti vývoje zadluženosti sektoru domácností a sektoru vládních institucí v České republice. V návaznosti na vymezení vlivu měnové a fiskální politiky na zadluženost obou sektorů je analyzován vývoj zadluženosti sektoru domácností a sektoru vládních institucí v České republice a vybraných členských zemích Evropské unie v letech 2000 -- 2012, a to z hlediska její výše a struktury.
Právní a ekonomická analýza úpravy systému stavebního spoření v ČR s důrazem na úpravy roku 2011
Kyncl, Martin ; Dobrovolný, Marek (vedoucí práce) ; Coufal, Libor (oponent)
Tato bakalářská práce charakterizuje produkt stavebního spoření. Dále se zabývá legislativními úpravami systému stavebního spoření od jeho vzniku v roce 1993 po současnost a věnuje se rozboru dopadů těchto úprav na všechny účastníky systému stavebního spoření. Těžištěm práce je analýza důsledků navrhované právní úpravy z roku 2011 na výdaje a příjmy státního rozpočtu, na poskytovatele produktu a pro koncového spotřebitele a podává tak ucelený makroekonomický pohled na současný stav systému stavebního spoření v ČR. Práce pojednává o možných dopadech schválené novely z roku 2012 a nastiňuje nové možnosti pro stavební spořitelny plynoucí z této úpravy. Práce také obsahuje porovnání stavebního spoření se substitučními produkty.
Termín zavedení eura v České republice v kontextu globální finanční krize
Kyncl, Martin ; Antoš, Ondřej (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce analyzuje vliv dopadů globální finanční krize na termín přijetí eura v České republice. Dopady globální finanční krize jsou v návaznosti na teorii OCA, z níž práce teoreticky vychází, analyzovány jako hospodářský šok dopadající na členy EMU asymetricky. Dále práce zkoumá potenciální přínosy a náklady zavedení eura v České republice a pokouší se odhadnout jejich výši. V závěru se na základě provedené analýzy snaží vyhodnotit nakolik je varianta rychlého přijetí eura v České republice v současné době výhodná.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kyncl, Matěj
2 Kyncl, Michal
7 Kynčl, Martin
1 Kynčl, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.