Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít ; Zilynská, Blanka (oponent)
Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,...
Aleš Holický ze Šternberka. Šlechtic a politik polipanské doby
Koula, Vít ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám významným představitelem rodu Šternberků Alešem Holickým v polipanské době. Na základě rozboru pramenů se snažím zmapovat zejména jeho politický program, jeho vytváření a naplňování a cíle, které jím sledoval. Sleduji jeho politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku 30. let 15. století a snažím se postihnout východiska jeho vzestupu, včetně vlivu politických uskupení, jichž byl členem. V tomto kontextu pak vysvětluji Alešovu roli v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě shromážděných poznatků je v závěru zhodnocen Alešův přínos nejen pro český utrakvismus, Ptáčkovu stranu, poděbradskou stranu (později poděbradskou jednotu), v nichž působil, ale i pro celou zemi. Snažím se tak revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. Právě v Alešově vytrvalé, cílevědomé činnosti a zásluhách vidím opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné postavy českých dějin a politiky 30. - 50. let 15. století. V práci se věnuji jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývám Alešovými majetkovými poměry, jejich vývojem a teritoriálním rozvržením. Pro komplexní vystižení...

Viz též: podobná jména autorů
2 Koula, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.