Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interaction between Macroprudential and Monetary Policies, and Bank Runs
Kolomazníková, Barbora ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce je zaměřena na koordinaci monetárních a makroprudenčních politik v přítomnosti ,,runů" na banky. Především je zkoumáno, zdali by tyto dvě politiky měly být koordinované a tedy v kompetenci jedné centrální autority, a nebo jestli by měly být rozhodovány nezávisle. Dále se práce soustředí na to, jestli je tento výsledek ovlivněn případným runem na banku a jak taková událost působí na efektivitu obou politik. \\ Výsledky simulací zkoumaného modelu naznačují, že koordinovat monetární a makroprudenční politiky je méně efektivní, než je rozhodovat samostatně. Důvod může být ten, že v případě koordinace je oběma politikám přidělen stejný cíl. Toto může způsobit neefektivitu daných politik, jelikož obě musí být určeny tak, aby splňovaly monetární i makroprudenční cíle. Na druhou stranu koordinace politik v přítomnosti runu na banku snižuje pravděpodobnost dalšího ,,runu" a tedy přispívá k větší finanční stabilitě. Důvodem je to, že pokud nastane run na banku, tak v případě koordinace daná centrální autorita volí agresivnější makroprudenční politiku a tím eliminuje pravděpodobnost dalšího runu. Run na banku sám o sobě nemá vliv na rozhodnutí, jestli by politiky měly být praktikovány koordinovaně nebo nezávisle. Avšak run způsobuje, že se monetární i makroprudenční politika stávají účinnějšími. Účinnost je...
Measuring Market Power: The Czech Market of Mobile Operators
Kolomazníková, Barbora ; Koubek, Ivo (vedoucí práce) ; Hayat, Arshad (oponent)
Tato práce se zabývá měřením tržní síly. Jelikož je tržní síla významným faktorem určujícím povahu konkurenčních vztahů na trhu, její měření je důležitým aspektem zejména politiky ochrany hospodářské soutěže. Práce se zaměřuje na několik různých metod používaných k určení tržní síly. Mezi nejznámější patří Lernerův index a Herfindahlův- Hirschmanův index, které spadají do SCP metod. Další skupinou jsou NEIO modely, které poskytují empirickou analýzu příslušného trhu. K určení stupně tržní síly jsme vybrali trh českých mobilních operátorů. Použili jsme data tří největších českých operátorů (tj. O2, T-Mobile a Vodafone) z období 2000- 2013. Nejprve je využit model Röllera a Parkera (1997) k určení tržní struktury. Poté je aplikován Appelbaumův (1982) model, který určuje tržní sílu za použití dat na úrovni odvětví. Klíčová slova: tržní síla, tržní struktura, Lernerův index, konkurence, organizace trhů a odvětví, mobilní operátor, telekomunikace E-mail vedoucího: koubek@fsv.cuni.cz E-mail autora: barbora.kolomaznikova@centrum.cz 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.