Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza zatížení fotbalových hráčů u různých forem malých her
Hasenöhrl, Petr ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Analýza zatížení fotbalových hráčů u různých forem malých her Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat fyziologické změny organismu při různých formách malých fotbalových her u vybraných fotbalistů žákovské kategorie U14. K analýze byly využity celkem čtyři průpravné hry, vždy se stejným počtem hráčů, ale jiným rozměrem hrací plochy. Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, který rozměr hřiště je pro hráče této kategorie nejefektivnějším z pohledu odezvy fyziologických funkcí. Metody: Testovaná skupina se skládala z 16 fotbalistů ve věku 13-14 let žákovské kategorie. Testování proběhlo ve dvou tréninkových jednotkách, v každé tréninkové jednotce hráči absolvovali dvě formy průpravných her se čtyřmi opakováními. V práci je využito nepřímé (zprostředkované) pozorování, neboť data byla zaznamenána s pomocí přístrojů. Data z přístrojů byla následně zpracována do výsledkové podoby. Při testování byly využity přístroje GPSports a sporttester "Polar RS800". Výsledky: Výsledky práce informují o fyziologických odezvách organismu v jednotlivých formách průpravných her a také je mezi sebou porovnávají. Na základě výsledků bylo zjištěno, že různá velikost hrací plochy způsobí jak vnitřní tak vnější změny v odezvě organismu. Větší rozměr hřiště způsobil zvýšení hodnot průměrné rychlosti a uběhnuté...
Sezonní variabilita rychlostních a vytrvalostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů
Kunzmann, Egon ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Sezonní variabilita rychlostních a vytrvalostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů. Cíle: Komparace variabilityrychlostních a vytrvalostních schopností mladých elitních fotbalových hráčů v průběhu jedné sezony v kategorii U-12 na základě výsledků testové baterie složené ze 4 testů (30 m z polovysokého startu, Agility 505 Test, Illinois agility test a Yo-Yo intermittent recoverytest level 1). Metody: Naše práce je charakteristická použitím metody pozorování a testování. Metodu komparace používáme v části výsledkové, kdy porovnáváme dosažené výsledky jednotlivých hráčů pomocí statistických metod. Testování bylo opakováno ve čtyřech etapách sezonního makrocyklu. K provedení standardizovaných testů jsme použili fotobuňky (Brower timing systém). Výsledky: Výsledkem naší práce je zjištění, že pohybové schopnosti jednotlivých hráčů a jejichprojevy v měřených testech se v průběhu sezony zlepšují nebo zůstávají stejné, nebo statisticky velmi podobné. Nejvyšší variabilitusledujeme v schopnosti změny směru (agility 505 test) s odchylkou 6,96 % DDK a 7,29 % NDK, stejně tak ve střednědobé vytrvalosti Yo-Yo intermittent recovery testu 25,86 %. Odchylky v rámci výkonnosti fotbalistů pozorujeme zejména z důvodu dlouhodobého a systematického tréninkového procesu, rozdílného tréninkového a...
Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku
Soldát, Luboš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku Autor: Bc. Luboš Soldát Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zmapovat úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Zjistit sílu vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity u dětí tohoto věku. Metody: Výzkumný soubor tvořili žáci třetí, čtvrté a páté třídy základní školy (n=77; 9,8 ± 0,6 let). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60) a pro zjištění úrovně pohybové aktivity bylo využito týdenního měření pomocí akcelerometrů Actigraph GT3X. Výsledky: Průměrná denní doba strávená činností na střední - velmi vysoké úrovni pohybové aktivity přesáhla doporučenou zdravotní normu stanovenou na 60 minut denně. Průměrný denní počet kroků nepřesáhl doporučenou zdravotní normu 11000 kroků za den. Průměrných výsledků v testech tělesné zdatnosti dosáhlo 29 % dětí podprůměrných výsledků 36 % dětí a nadprůměrných výsledků 35 % dětí. Průměrné množství podkožního tuku bylo naměřeno 42 % dětí, podprůměrné 8 % dětí a nadprůměrné 50 % dětí. Síla vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity byla posouzena jako střední na základě výsledků korelačního koeficientu, jehož hodnoty přesahovali hranici 0,39. Klíčová slova: tělesná zdatnost,...
Úroveň motorických dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení u dětí předškolního věku
Parachin, Jiří ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Title: The level of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children Objectives: 1) To find out the current level of selected motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. 2) To find out the interrelationship between selected parameters from the area of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. Methods: The main research method was observation - measurement. The research sample included 35 preschool children (4 - 6 years, M 5.8 ± 0.7 y). Motor skills were measured using the MABC-2 test battery and physical fitness using the Unifittest 6-60 test battery. Furthermore, the body composition was evaluated by BMI index and the skinfold thickness. Obtained data were processed in Microsoft Excel 2007, subjected to descriptive statistical procedures and further analyzed by correlations and Cohen's d. Results: The MABC-2 "aiming and catching" subtest level of preschool children exceeded the population average (10.23 ± 2.2). On the contrary, in subtest "balance" children remained below the population average with a result of 9.5 ± 2.6. Overall, the results indicate average level of fundamental motor skills of our experimentee. We didn't find any statistically signifiant relationships between motor skills, physical fitness...
Tělesná zdatnost hráčů fotbalu v kategorii předpřípravky U7
Navara, Miroslav ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Tělesná zdatnost hráčů fotbalu v kategorii předpřípravky U7 Cíle: Zjistit úroveň tělesné zdatnosti a vybrané fotbalové dovednosti u hráčů fotbalu kategorie mladší přípravky. Současně je cílem zjištění vztahu mezi tělesnou zdatností a fotbalovou dovedností. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 22 hráčů kategorie U7 (roč. nar. 2010). Pro zjištění tělesné zdatnosti jsme využili testovou baterii Unifittest 6-60 složenou ze čtyř různých testů a somatického měření. Z výsledků somatického měření jsme dopočítali hodnotu BMI. Pro speciální fotbalové dovednosti jsme vytvořili test, který obsahoval základní herní činnosti jednotlivce (vedení míče se změnou směru, zastavení). Výsledky: Po vyhodnocení získaných dat jsme zjistili, že 63 % testovaných osob dosáhlo průměrného nebo nižšího bodového hodnocení v testu Unifit 6-60. Při zjišťování závislosti speciálních dovedností na tělesné zdatnosti jsme zjistili, mimo test sed- leh, že ostatní testy poměrně značně korelují s testem speciálních dovedností. S testem speciálních dovedností značně koreluje i celkové skóre Unifittestu 6-60. Při získávání hodnot podkožního tuku jsme si potvrdili hypotézu, že většina hráčů má průměrné až nízké množství podkožního tuku. Klíčová slova: Unifittest 6-60, fotbal, schopnost, dovednost, děti, testování, body mass index
Vliv různých druhů rozcvičení na rychlostní schopnosti u hráčů fotbalu.
Turbák, Filip ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Vliv různých druhů rozcvičení na rychlostní schopnosti u hráčů fotbalu. Cíle: Jedním z cílů práce je zjistit vliv různých druhů rozcvičení na rychlostní schopnosti u hráčů fotbalu v kategorii mladšího dorostu (U16). Dalším cílem je zjistit, zdali existuje závislost mezi dosaženou rychlostí běhu a mírou flexibility dolních končetin. Metody: Pro hodnocení rychlostně silového výkonu každý z hráčů absolvoval dva běhy na vzdálenost 30 metrů s tím, že k měření v tomto úseku docházelo také na vzdálenostech 5, 10 a 15 metrů. Před samotným měřením byli všichni účastníci rozcvičeni námi vybranou formou strečinku. Pro sekundární výzkum zabývající se možnou spojitostí mezi dosaženou rychlostí a mírou flexibility dolních končetin byly použity dvě standardizované zkoušky. Výsledky: Nejrychlejších časů na vzdálenost 30metrů bylo dosaženo po rušném rozcvičení. Celkově se v našem výzkumu rušná forma rozcvičení jevila jako nejefektivnější, protože po její aplikaci dosáhli hráči nejrychlejších časů na většině námi měřených úseků (10,15 a 30metrech). Dále jsme zjistili, že účastníci výzkumu, kteří dosáhli nejmenších úhlů rozsahu pohybu mezi dolními končetinami, měli zároveň naměřeny nejrychlejší časy běhu. Klíčová slova: svalová tkáň, pubescence, strečink, statický strečink, dynamický strečink, flexibilita.
Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016
Vorlíček, Lukáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016 Cíle: Analýza individuálního herního výkonu hráče na postu hrotového útočníka v průběhu ofenzivní části hry. Metody: Analýzu budeme provádět metodou nepřímého pozorování s pomocí videozáznamu vybraných utkání a následným rozborem. Výsledky: Analýzou individuálních herních činností jsem zjistil překvapivě výrazně větší četnost obcházení v čelním postavení oproti obcházení zády k soupeři. Sledovaní hráči nejčastěji směřovali své přihrávky zpět k vlastní brance a ani jednou nevystřelili z brankového území. Klíčová slova: Fotbal, ME 2016, hrotový útočník, individuální herní výkon, útočná fáze hry
Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu
Stehlík, Jiří ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu. Cíle: Zjistit efekty aplikace stélek Bootmatetsi na aerobní výkonnost hráčů fotbalu. Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče fotbalu (mladší dorost) v kategorii U16 (n=19). Pro ověření intervenčního účinku stélek Bootmatetsi byl použit Yo-Yo intermitentní zotavovací test Level 1. Pro subjektivní vnímání tělesné zátěže v průběhu pretestu a posttestu byla použita patnáctistupňová Borgova škála 6 - 20. Pro hodnocení pohodlnosti stélek Bootmatetsi byla použita pětibodová Likertova škála. Data byla zpracována pomocí Microsoft Office Excel 2010. Výsledky: Aplikace stélek Bootmatetsi do fotbalové obuvi zajistila významné zlepšení aerobního výkonu v porovnání se stélkami od originálního výrobce (d=1,1). Výkon se průměrně zlepšil o 24%, tzn. průměrné zvýšení VO2max o 2,43 ml.min-1.kg-1. Současně byly stélky Bootmatetsi hodnoceny výzkumným souborem jako pohodlné. Klíčová slova: stélky, Bootmatetsi, aerobní kapacita, VO2max
Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň
Kučaba, Michael ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název práce: Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň. Cíl práce: Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií starších přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. amatérský). Metody řešení: Pro analýzu byla použita metoda nepřímého pozorování, kdy jsme pomocí videokamery natáčeli dvě tréninkové jednotky v průběhu týdne u každého týmu. (AC Sparta Praha, SK Slávia Praha, FK Motorlet a SK Aritma). Záznamy tréninků byly následně hodno- ceny. Výsledky práce: Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější rozdíl v herních cvičení, jenž bylo u AC Sparty a SK Slávie 38,3 % oproti 22,8 % FK Motorletu a SK Aritmy. Naopak amatérský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % AC Sparty a SK Slávie. V sociálně-interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, akorát profesionální kluby více využívají skupinovou formu, zejména z důvodu vyššího počtu trenérů na tréninkové jednotce. Významnějšího rozdílu jsme si mohli také všimnout u tréninkového procesu, kdy profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % ku 10 %). Ze všech dosažených výsledků jsme nenašli signifikantní rozdíly mezi profesionálními a amatérskými kluby....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kokštejn, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.