Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace a komparace silových schopností u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi
Kroupa, Jakub ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Komparace a identifikace silových předpokladů u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi. Cíl: Cílem této práce je porovnání explozivní síly dolních končetin a izokinetické síly extenzoru a flexoru kolena u elitních fotbalistů kategorií U16, U18 a U21 klubu SK Slavia Praha. Metody: Charakteristickým znakem naší práce je komparace. Metodu komparace používáme v části výsledkové, ve které porovnáváme dosažené výkony silových schopností jednotlivých kategorií v testech vertikálních výskoků a v testech na izokinetickém dynamometru. Výzkumným souborem byli mladí hráči (n46) ze tří věkově odlišných kategorií U16 (15 hráčů), U19 (17 hráčů) a U21 (14 hráčů). Výsledky: Výsledkem naší práce je zjištění, že výkony u jednotlivých kategorií v testech vertikálních výskoků v rámci dosažené maximální síly jsou velmi vyrovnané, avšak prvenství ve výkonu v maximální výšce sledujeme u týmu kategorie U21. Pořadí jednotlivých kategorií se tedy v rámci dosažené maximální síly oproti dosažené maximální výšce ve vertikálních výskocích neshoduje. Dalším zjištěním je, že u hráčů kategorie U21 v porovnání s mladšími kategoriemi sledujeme slabší dosažené výkony s výraznějšími výkonnostními rozdíly mezi skupinami svalů flexoru a extenzoru kolene. Závěr: Z výzkumu naší práce vyplývá, že rostoucí věk má prokazatelný...
Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům u hráčů fotbalu U15-19
Trýzna, Jakub ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům u hráčů fotbalu U15-19. Cíle: Cílem práce bylo zjistit vzájemný poměr síly kvadricepsu a hamstringů obou dolních končetin pomocí izokinetické dynamometrie za použití diagnostického přístroje Cybex. Metody: Pro zjištění silových schopností byla použita izokinetická dynamometrie za pomoci přístroje Cybex. Pro zjištění rychlosti byly využity agility testy. Výsledky: Provedeným výzkumem a vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že se zvyšující se úhlovou rychlostí se zvyšují i silové poměry H/Q. Zároveň bylo potvrzeno, že výstupní svalová síla se snižuje s narůstající rychlostí svalové kontrakce jak při extenzi, tak flexi. Klíčová slova: Vrcholný moment síly, izokinetická dynamometrie, fotbal, trénink
Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu)
Hrubý, Jakub ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu) Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru souvislosti agility výkonu s akcelerační a maximální rychlostí u fotbalistů různých věkových kategorií. Metody: K vyřešení problému jsem využil korelační analýzu. Prvním měřením bylo měření akcelerační a maximální rychlosti za použití fotobuněk. Druhé měření bylo zaměřeno na výkon ve změně směrových testů (change of direction speed). Výsledná data z měření pomocí fotobuněk jsem zpracovával pomocí programu IBM SPSS statistics 22 a Microsoft Excel. Výsledky: Zjistil jsem, že největší vliv z vybraných COD's testů má na akcelerační, maximální rychlost u fotbalistů ve věku 16-17 let illinois test, s hodnostou r=0,596 s téměř 100% souvislostí. Dále bylo zjištěno, že test 505 má nejlepší souvislost s testem AR_5, hodnotou r=0,418 s téměř 100% souvislostí s akcelerací. Třetí nejlepší výsledek byl u testu arrowhead, který nabýval hodnoty r=0,301, tedy malá hodnota korelace s 90% souvislostí s akcelerační a maximální rychlostí. Nejhorší výsledek jsme nalezli u testu hexagon, který měl záporné hodnoty r, tedy absolutně nevýznamná korelace. Klíčová slova: fotbal, kondiční schopnosti, rychlost, COD's, agility, struktura výkonu
Výkon ve vybraných testech agility u hráčů fotbalu
Vrabec, Ondřej ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Výkon ve vybraných testech agility u hráčů fotbalu. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění úrovně agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let) pomocí dvou vybraných testů agility. Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi testy agility. Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování a testování. Výzkumný soubor tvořilo 31 hráčů FK Motorlet Praha a 30 hráčů Bohemians Praha 1905 kategorií U16 a U17. K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační a regresní analýzy. Výsledky: Na základě výsledků v testech, byla zjištěna vyšší úroveň agility u hráčů kategorie U17 ve srovnání s mladšími hráči kategorie U16. Avšak při hlubší analýze byl tento rozdíl zjištěn pouze mezi týmy Bohemians Praha. Nejlepších průměrných výsledků v obou testech, dosáhli hráči Bohemians Praha 1905 kategorie U17. V kategorii U16 dosáhli hráči FK Motorlet Praha významně lepší čas v Arrowhead agility testu v porovnání s hráči Bohemians Praha. V kategorii U17 dosáhli hráči Bohemians Praha významně lepší čas v Illinois agility testu v porovnání s hráči FK Motorlet Praha. Určením korelačního koeficientu (r = 0,692, p < 0,01) byl prokázán statisticky významný vztah mezi použitými testy agility celkové skupiny hráčů fotbalu. Klíčová slova:...
Analýza zatížení fotbalových hráčů u různých forem malých her
Hasenöhrl, Petr ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Analýza zatížení fotbalových hráčů u různých forem malých her Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat fyziologické změny organismu při různých formách malých fotbalových her u vybraných fotbalistů žákovské kategorie U14. K analýze byly využity celkem čtyři průpravné hry, vždy se stejným počtem hráčů, ale jiným rozměrem hrací plochy. Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, který rozměr hřiště je pro hráče této kategorie nejefektivnějším z pohledu odezvy fyziologických funkcí. Metody: Testovaná skupina se skládala z 16 fotbalistů ve věku 13-14 let žákovské kategorie. Testování proběhlo ve dvou tréninkových jednotkách, v každé tréninkové jednotce hráči absolvovali dvě formy průpravných her se čtyřmi opakováními. V práci je využito nepřímé (zprostředkované) pozorování, neboť data byla zaznamenána s pomocí přístrojů. Data z přístrojů byla následně zpracována do výsledkové podoby. Při testování byly využity přístroje GPSports a sporttester "Polar RS800". Výsledky: Výsledky práce informují o fyziologických odezvách organismu v jednotlivých formách průpravných her a také je mezi sebou porovnávají. Na základě výsledků bylo zjištěno, že různá velikost hrací plochy způsobí jak vnitřní tak vnější změny v odezvě organismu. Větší rozměr hřiště způsobil zvýšení hodnot průměrné rychlosti a uběhnuté...
Sezonní variabilita rychlostních a vytrvalostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů
Kunzmann, Egon ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Sezonní variabilita rychlostních a vytrvalostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů. Cíle: Komparace variabilityrychlostních a vytrvalostních schopností mladých elitních fotbalových hráčů v průběhu jedné sezony v kategorii U-12 na základě výsledků testové baterie složené ze 4 testů (30 m z polovysokého startu, Agility 505 Test, Illinois agility test a Yo-Yo intermittent recoverytest level 1). Metody: Naše práce je charakteristická použitím metody pozorování a testování. Metodu komparace používáme v části výsledkové, kdy porovnáváme dosažené výsledky jednotlivých hráčů pomocí statistických metod. Testování bylo opakováno ve čtyřech etapách sezonního makrocyklu. K provedení standardizovaných testů jsme použili fotobuňky (Brower timing systém). Výsledky: Výsledkem naší práce je zjištění, že pohybové schopnosti jednotlivých hráčů a jejichprojevy v měřených testech se v průběhu sezony zlepšují nebo zůstávají stejné, nebo statisticky velmi podobné. Nejvyšší variabilitusledujeme v schopnosti změny směru (agility 505 test) s odchylkou 6,96 % DDK a 7,29 % NDK, stejně tak ve střednědobé vytrvalosti Yo-Yo intermittent recovery testu 25,86 %. Odchylky v rámci výkonnosti fotbalistů pozorujeme zejména z důvodu dlouhodobého a systematického tréninkového procesu, rozdílného tréninkového a...
Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku
Soldát, Luboš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku Autor: Bc. Luboš Soldát Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zmapovat úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Zjistit sílu vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity u dětí tohoto věku. Metody: Výzkumný soubor tvořili žáci třetí, čtvrté a páté třídy základní školy (n=77; 9,8 ± 0,6 let). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60) a pro zjištění úrovně pohybové aktivity bylo využito týdenního měření pomocí akcelerometrů Actigraph GT3X. Výsledky: Průměrná denní doba strávená činností na střední - velmi vysoké úrovni pohybové aktivity přesáhla doporučenou zdravotní normu stanovenou na 60 minut denně. Průměrný denní počet kroků nepřesáhl doporučenou zdravotní normu 11000 kroků za den. Průměrných výsledků v testech tělesné zdatnosti dosáhlo 29 % dětí podprůměrných výsledků 36 % dětí a nadprůměrných výsledků 35 % dětí. Průměrné množství podkožního tuku bylo naměřeno 42 % dětí, podprůměrné 8 % dětí a nadprůměrné 50 % dětí. Síla vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity byla posouzena jako střední na základě výsledků korelačního koeficientu, jehož hodnoty přesahovali hranici 0,39. Klíčová slova: tělesná zdatnost,...
Úroveň motorických dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení u dětí předškolního věku
Parachin, Jiří ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Title: The level of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children Objectives: 1) To find out the current level of selected motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. 2) To find out the interrelationship between selected parameters from the area of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. Methods: The main research method was observation - measurement. The research sample included 35 preschool children (4 - 6 years, M 5.8 ± 0.7 y). Motor skills were measured using the MABC-2 test battery and physical fitness using the Unifittest 6-60 test battery. Furthermore, the body composition was evaluated by BMI index and the skinfold thickness. Obtained data were processed in Microsoft Excel 2007, subjected to descriptive statistical procedures and further analyzed by correlations and Cohen's d. Results: The MABC-2 "aiming and catching" subtest level of preschool children exceeded the population average (10.23 ± 2.2). On the contrary, in subtest "balance" children remained below the population average with a result of 9.5 ± 2.6. Overall, the results indicate average level of fundamental motor skills of our experimentee. We didn't find any statistically signifiant relationships between motor skills, physical fitness...
Tělesná zdatnost hráčů fotbalu v kategorii předpřípravky U7
Navara, Miroslav ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Tělesná zdatnost hráčů fotbalu v kategorii předpřípravky U7 Cíle: Zjistit úroveň tělesné zdatnosti a vybrané fotbalové dovednosti u hráčů fotbalu kategorie mladší přípravky. Současně je cílem zjištění vztahu mezi tělesnou zdatností a fotbalovou dovedností. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 22 hráčů kategorie U7 (roč. nar. 2010). Pro zjištění tělesné zdatnosti jsme využili testovou baterii Unifittest 6-60 složenou ze čtyř různých testů a somatického měření. Z výsledků somatického měření jsme dopočítali hodnotu BMI. Pro speciální fotbalové dovednosti jsme vytvořili test, který obsahoval základní herní činnosti jednotlivce (vedení míče se změnou směru, zastavení). Výsledky: Po vyhodnocení získaných dat jsme zjistili, že 63 % testovaných osob dosáhlo průměrného nebo nižšího bodového hodnocení v testu Unifit 6-60. Při zjišťování závislosti speciálních dovedností na tělesné zdatnosti jsme zjistili, mimo test sed- leh, že ostatní testy poměrně značně korelují s testem speciálních dovedností. S testem speciálních dovedností značně koreluje i celkové skóre Unifittestu 6-60. Při získávání hodnot podkožního tuku jsme si potvrdili hypotézu, že většina hráčů má průměrné až nízké množství podkožního tuku. Klíčová slova: Unifittest 6-60, fotbal, schopnost, dovednost, děti, testování, body mass index

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kokštejn, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.