Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 138 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efekt her malých forem a intervalových běhů na úroveň vybraných kondičních parametrů u hráčů fotbalu.
Chuda, David ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Malý, Tomáš (oponent)
Název: Efekt her malých forem a intervalových běhů na úroveň vybraných kondičních parametrů u hráčů fotbalu Cíle: Zjištění efektu her malých forem a běhů s/bez míče na vybrané kondiční parametry u hráčů fotbalu (U17 a U19). Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče ve věku 15 - 18 let. Celkový počet hráčů, kteří se účastnili intervence a testování byl 36 hráčů. 19 ze staršího dorostu a 17 z dorostu mladšího. Do výsledků pak bylo započítáno 15 mladších dorostenců a 13 starších dorostenců. V testové baterii byly použity tyto testy: Yo- Yo intermitentní zotavný test level 2, Illinois test s míčem, Illinois test bez míče, Myotest, 20m sprint. Data se zapisovaly na záznamový arch a následně byly přeneseny do programu Microsoft excel. Statistická analýza byla provedena v softwaru IBM SPSS Statistics 24. Výsledky: Obě intervenční skupiny fotbalistů ( U17 + U19) zaznamenali signifikantní zlepšení v aerobní zdatnosti (test YYIR2; p < 0,05; r >= 0,58 - 0,63). U skupiny IR došlo k signifikantnímu zlepšení v testu agility (p < 0,05; r = 0,54). Obě skupiny zaznamenali věcně významné zlepšení v silovém parametru CMJ Force (p > 0,05; r = 0,34, resp. r = 0,36). Avšak v ostatních parametrech silového výkonu nebylo zjištěno významné zlepšení. U obou skupin došlo ke zlepšení v testu agility s míčem, avšak změny nebyly...
Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu
Chlastáková, Jitka ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu Cíle: Zjistit a porovnat velikost pohybového zatížení hráček fotbalu v závislosti na týmu a hráčském postu. Zjistit rozdíly pohybového zatížení hráček v 1. a 2. poločase a rozdíly vítězného a nevítězného utkání. Metody: Testovaná skupina se skládala z 27 fotbalistek týmu SK Slavia Praha a reprezentace žen ČR. Měření proběhlo v osmi přátelských a jednom ligovém utkání během zimního přípravného období 2018 (leden - březen). Získávání dat probíhalo nepřímo (zprostředkovaně), tedy pozorováním, protože data byla zaznamenávána pomocí přístrojů. Data byla následně přenesena do počítače, kde došlo ke zpracování. Sběr dat proběhl s využitím přístroje GPSports a sporttesteru "Polar T34". Výsledky: Vyššího pohybového zatížení, ačkoliv ne tak patrného, dosáhly hráčky Slavie, o tom svědčí rozdíly v průměrné dosažené vzdálenosti (x̄ = 246, 54 m; 2,48%), dále pak běh ve vysoké intenzitě, kde rozdíl činil 30,42 m, tedy 2,92% a počet sprintů, ale i opakovaných se také nacházel u hráček Slavie na vyšší úrovni (rozdíl v počtu sprintů činil 10,65, tedy 9,66% a v počtu opakovaných sprintů 52, tedy 7,13%). Mezi nejvytíženější hráčky patří v průměrné celkové dosažené vzdálenosti střední záložnice x̄ = 10639,27 ± 1075,82 m, nejvíce sprintující...
Vztah mezi úrovní základních pohybových dovedností a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků.
Pfeifer, Radim ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Vztah mezi úrovní základních pohybových dovedností a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků Cíle: Cílem této práce je zjistit aktuální úroveň základních motorických dovedností a specifických herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků. Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Metody: Pro tuto práci byla použita výzkumná metoda pozorování - měření. Výzkumný soubor byl tvořen hráči věkové kategorie U12 z fotbalového klubu FC Tempo Praha (n=24). Úroveň základních pohybových dovedností byla zjištěna pomocí testu TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) a úroveň specifických fotbalových dovedností byla zjištěna pomocí testů vedení míče a přesnosti střelby. Výsledky: Bylo zjištěno, že v testu TGMD-2 dosáhli 4 % probandů vynikající úrovně. Další 4 % probandů dosáhli nadprůměrné úrovně, 46 % probandů se nacházelo na průměrné úrovni, 13 % probandů bylo hodnoceno jako mírně podprůměrní. Podprůměrných probandů bylo 25 % a velmi podprůměrných 8 %. Statisticky významný vztah byl zjištěn mezi úrovní základních pohybových dovedností a specifickou herní dovedností vedení míče (p<0,05; r = -0,70). Dále bylo zjištěno, že úroveň specifické herní dovednosti vedení míče významněji ovlivňují manipulační dovednosti (p<0,05; r =...
Komparace obsahu tréninkového procesu vzhledem k věku a období ročního makrocyklu ve španělské fotbalové akademii.
Vampola, Jindřich ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Komparace obsahu tréninkového procesu vzhledem k věku a období ročního makrocyklu ve španělské fotbalové akademii Cíle: Hlavní cílem této práce je analýza tréninkových jednotek španělské fotbalové akademie klubu CD Lugo a následné porovnání dvou věkových kategorií a dvou měsíčních mezocyklů v rámci jednoho ročního makrocyklu. Metody: V naší práci jsme použili metodu pozorování, metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru příprav na tréninkové jednotky, které jsme poté pozorovali, a metodu komparace v části porovnávání tréninků jednotlivých věkových kategorií a mezocyklů. Výsledky: Výzkum ukázal velké zastoupení herního tréninku v tréninkovém procesu a časté využívání metodicko-organizační formy průpravné hry u obou zkoumaných kategorií, přičemž u mladší kategorie byl tento druh a tato metodicko-organizační forma využívána méně často. Herní trénink představoval 62 % tréninkové náplně v obou obdobích u kategorie U11 a u kategorie U19 představoval 56 % v přípravném období a 69 % v období hlavním. Metodicko-organizační forma průpravné hry byla využita v 66 % resp. 71 % cvičení u kategorie U11 v období přípravném, resp. hlavním. U kategorie U19 byla průpravná hra využita v přípravném, resp. hlavním období v 64 %, resp. 81 % cvičení. U mladší z obou kategorií dále...
Hodnocení síly, rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu.
Altman, David ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení vzájemných vztahů mezi úrovní síly, rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění vzájemných vztahů mezi výkony v testech maximální síly, lineární rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu (15-16 let). Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 31 hráčů FK Motorlet Praha a 30 hráčů Bohemians Praha 1905 (15-16 let). K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační analýza. Výsledky: Slabé vzájemné vztahy byly zjištěny mezi výkonem v lineárním sprintu a agility testu (r = 0,28-0,40). Velmi slabá až slabá asociace byla zjištěna mezi výkonem v lineárním sprintu a maximální síle dolních končetin (r = 0,16-0,23). Velmi slabá asociace byla zjištěna mezi výkonem v agility testu a maximální síle dolních končetin (r = 0,15-0,18). Významně lepší výkon v agility testu byl zjištěn u starších hráčů (16 let) v porovnání s mladšími hráči (15 let). Výsledky poukazují na nízkou úroveň vzájemných vztahů vybraných kondičních parametrů, hrajících důležitou roli v herním výkonu hráčů fotbalu. Výkon v agility testu se zdá mít diskriminační charakter z hlediska věku hráčů. Klíčová slova: agility, maximální síla, lineární rychlost, fotbal
Vliv her malých forem a běhů na výkon ve sprintu a agility u hráčů fotbalu
Jiskra, Jan ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Malý, Tomáš (oponent)
Název: Vliv her malých forem a běhů na výkon ve sprintu a agility u hráčů fotbalu. Cíle: Cílem práce je zjistit vliv vybraných pohybových intervencí (hry malých forem vs. běhy) na výkon ve sprintu a agility u elitních hráčů fotbalu v kategorii U14 v průběhu přípravného období. Metody: Efekt her malých forem (SSG skupina) a běhů (Run skupina) na výkon ve sprintu a agility byl zjišťován u 18 elitních hráčů fotbalu (13,5± 0,3 let). Sprint na 5, 10 a 30m; agility test a rychlostně-silově-koordinační test (trojkrok) byly použity pro hodnocení efektu vybraných intervencí. Pro měření časů všech testů byl použit set fotobuněk (Alge Timing GmbH, Lustenau, Austria). Skupinové rozdíly v pre a post testech byly hodnoceny na základě statistické (Mann - Whitneyho U test) a věcné (koeficient r) významnosti rozdílů. Výsledky: Obě skupiny se významně zlepšili v testu trojskoku (p < 0,05; r > 0,5). Skupina SSG se po dvouměsíční intervenci významně zhoršila ve sprintu na 5, 10 a 30m (r = 0,38 - 0,69). Run skupina se významně nezlepšila ve sprintech na 5, 10 a 30m. U agility testu jsme zaznamenali významné zlepšení pouze u Run skupiny, a to pouze na levou nohu (r = 0,42) Na základě zjištěných výsledků se domníváme, že tréninkové jednotky zaměřené na lineární rychlost a rychlost se změnou směru udržují rychlostní...
Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity u dětí školního věku (9-11 let).
Šorna, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity dětí školního věku (9-11 let) Autor: Bc. Tomáš Šorna Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem práce je týdenní monitorování pohybové aktivity (PA) dětí školního věku a zjištění úrovně jejich motorických dovedností s ohledem k jejich věku. Současně je cílem zjistit charakter vzájemných vztahů mezi ukazateli pohybové aktivity a motorických dovedností. Metody: Sledované soubory tvořili žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd (n=73; 10,3 ± 0,8 let) základní školy v Příbrami. K získání potřebných dat pohybové aktivity bylo využito akcelerometrů Actigraph GT3X. Ke zjištění motorických dovedností byl využit test TGMD-2 (Test of Gross Motor Skills - 2nd edition). Výsledky: Průměrná hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla doporučenou minimální hranici pro rozvoj zdraví (70 ± 38,7 minut). V motorickém testu dosáhlo 70% dětí podprůměrného až velmi slabého skóre. Středně silný vztah (p < 0,01; r = 0,405) byl zjištěn mezi PA (průměrné denní množství středně až vysoce intenzivní PA) a motorickými dovednostmi (celkový výkon v testu TGMD-2). Efekt věku nebyl zjištěn mezi dětmi (9, 10 a 11 let) ve výkonu v lokomotorickém ani manipulativním testu. Jinými slovy, nebylo prokázáno, že s přibývajícím věkem se významně zvyšuje úroveň dovedností....
Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí ze 6 pražských mateřských škol
Horák, Lukáš ; Musálek, Martin (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí z 6 pražských mateřských škol. Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit výskyt a motorickou výkonnost u předškolních dětí se skrytou obezitou a porovnat ji s motorickou výkonností předškolních dětí s normální hmotností a dětí s nadváhou a obezitou. Metody: V práci je vzhledem k cíli využita jako hlavní výzkumná metoda pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 289 předškolních dětí. V naší práci jsme pro identifikaci skrytě obézních jedinců zvolili BMI v rozmezí 25. - 80. percentil dle Vignerová et al. (2006) a hodnotu každé kožní řasy vyšší než 85. percentil dle Bláha et al. (1990). Motorická výkonnost byla posouzena pomocí testů: vytrvalostní člunkový běh na 20 m, skok daleký z místa s odrazem snožmo, hrudní předklony v lehu pokrčmo opakovaně, hluboký předklon v sedu (sit and reach test), hod míčkem levou a pravou rukou. Pro analýzu získaných dat jsme použili základní deskriptivní statistiku, testy normality dat a jednocestnou analýzu rozptylu (ANOVA). Výsledky: Z výzkumného souboru bylo identifikováno n = 12 skrytě obézních jedinců (4,15 %). Výsledky výzkumu ukázaly, že v obou výzkumných souborech byli skrytě obézní jedinci o 5,80 %, respektive o 4,76 % horší, než jedinci normosteničtí. Jedinci s nadváhou...
Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových dovedností u dětí na 1. stupni základní školy.
Soucha, Filip ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Musálek, Martin (oponent)
Název: Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových dovedností u dětí na 1. stupni základní školy Autor: Bc. Filip Soucha Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zjistit a porovnat úroveň tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a množství podkožního tuku u dětí na 1. stupni základní školy. Dalším cílem je zjistit vzájemné vztahy mezi tělesnou zdatností, pohybovými dovednostmi a množstvím podkožního tuku. Metody: Výzkumný soubor se skládá z žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd základní školy (n=77). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60), pro zjištění pohybových dovedností byl použit test TGMD-2 a pro zjištění podkožního tuku proběhla somatická měření, která jsou součástí Unifittestu (6- 60). Výsledky: 32% dětí dosáhlo v testu tělesné zdatnosti průměrné skóre dle testové normy. Nad i pod průměrnou hranicí se nacházel stejný počet dětí, a to 34%. U 79% dětí jsme v testu tělesné zdatnosti zjistili nevyrovnané výsledky, kdy nejlepší výsledky byly většinou dosaženy v testu leh-sed a nejhorší výsledky ve vytrvalostním člunkovém běhu. U 50% dětí jsme zjistili nadprůměrné množství podkožního tuku.. V motorickém testu dosáhlo 70% procent dětí podprůměrných výsledků. Lepších výsledků dosahovali děti v lokomotorickém subtestu v porovnání s manipulativním...
Vztah maximální výstupní síly měřené v izokinetickém režimu a pomocí leg pressu u hráčů fotbalu U15- U17
Baratynskyy, Ivan ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vztah maximální výstupní síly měřené v izokinetickém režimu a pomocí leg pressu u hráčů fotbalu U15 -U 17. Cíle: Zjistit vzájemnou závislost mezi maximální silou a izokinetikou silou v různých rychlostech kontrakce dolních končetin u hráčů fotbalu. Metody: Ve své práci jsem použil metody měření a porovnávání. Měření bylo provedeno na leg pressu a dynamometru Cybex. Na leg pressu se zkoumala maximální síla a na dynamometru Cybex výkon flexe a extenze kolenního kloubu při těchto rychlostech 180ř∙s-1 , 240ř∙s-1 a 300ř∙s- 1 . Analýza výsledků se uskutečnila v Excelu pomocí Personova korelačního koeficientu. Všechny metody měření byly použity u hráčů fotbalu ve věku 15-17 let. Výsledky: První hypotéza, že výsledky z leg-pressu budou korelovat s výsledky dosažených na Cybexu se potvrdila v případě vyšších rychlostí 180ř∙s-1 , 240ř∙s-1 a 300ř∙s-1 . Tato skutečnost se potvrzovala i u jiných studií s podobným zkoumáním. Druhá hypotéza vycházela ze vztahu poměru hamstringu a kvadricepsu a její korelace s výsledky dosaženými na dynamometru Cybex. Tato hypotéza se nepotvrdila a dosažené hodnoty vzájemných vztahů byly malé. Při rychlosti 60ř.s-1 na dynamometru Cybex byly nejvyšší hodnoty korelací s maximální silou u flexe a extenze kolenního kloubu pravé dolní končetiny 0,24 a 0,22. Při zvýšení rychlosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 138 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kokštejn, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.