Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv her malých forem a běhů na výkon ve sprintu a agility u hráčů fotbalu
Jiskra, Jan ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Malý, Tomáš (oponent)
Název: Vliv her malých forem a běhů na výkon ve sprintu a agility u hráčů fotbalu. Cíle: Cílem práce je zjistit vliv vybraných pohybových intervencí (hry malých forem vs. běhy) na výkon ve sprintu a agility u elitních hráčů fotbalu v kategorii U14 v průběhu přípravného období. Metody: Efekt her malých forem (SSG skupina) a běhů (Run skupina) na výkon ve sprintu a agility byl zjišťován u 18 elitních hráčů fotbalu (13,5± 0,3 let). Sprint na 5, 10 a 30m; agility test a rychlostně-silově-koordinační test (trojkrok) byly použity pro hodnocení efektu vybraných intervencí. Pro měření časů všech testů byl použit set fotobuněk (Alge Timing GmbH, Lustenau, Austria). Skupinové rozdíly v pre a post testech byly hodnoceny na základě statistické (Mann - Whitneyho U test) a věcné (koeficient r) významnosti rozdílů. Výsledky: Obě skupiny se významně zlepšili v testu trojskoku (p < 0,05; r > 0,5). Skupina SSG se po dvouměsíční intervenci významně zhoršila ve sprintu na 5, 10 a 30m (r = 0,38 - 0,69). Run skupina se významně nezlepšila ve sprintech na 5, 10 a 30m. U agility testu jsme zaznamenali významné zlepšení pouze u Run skupiny, a to pouze na levou nohu (r = 0,42) Na základě zjištěných výsledků se domníváme, že tréninkové jednotky zaměřené na lineární rychlost a rychlost se změnou směru udržují rychlostní...
Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity u dětí školního věku (9-11 let).
Šorna, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity dětí školního věku (9-11 let) Autor: Bc. Tomáš Šorna Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem práce je týdenní monitorování pohybové aktivity (PA) dětí školního věku a zjištění úrovně jejich motorických dovedností s ohledem k jejich věku. Současně je cílem zjistit charakter vzájemných vztahů mezi ukazateli pohybové aktivity a motorických dovedností. Metody: Sledované soubory tvořili žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd (n=73; 10,3 ± 0,8 let) základní školy v Příbrami. K získání potřebných dat pohybové aktivity bylo využito akcelerometrů Actigraph GT3X. Ke zjištění motorických dovedností byl využit test TGMD-2 (Test of Gross Motor Skills - 2nd edition). Výsledky: Průměrná hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla doporučenou minimální hranici pro rozvoj zdraví (70 ± 38,7 minut). V motorickém testu dosáhlo 70% dětí podprůměrného až velmi slabého skóre. Středně silný vztah (p < 0,01; r = 0,405) byl zjištěn mezi PA (průměrné denní množství středně až vysoce intenzivní PA) a motorickými dovednostmi (celkový výkon v testu TGMD-2). Efekt věku nebyl zjištěn mezi dětmi (9, 10 a 11 let) ve výkonu v lokomotorickém ani manipulativním testu. Jinými slovy, nebylo prokázáno, že s přibývajícím věkem se významně zvyšuje úroveň dovedností....
Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí ze 6 pražských mateřských škol
Horák, Lukáš ; Musálek, Martin (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí z 6 pražských mateřských škol. Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit výskyt a motorickou výkonnost u předškolních dětí se skrytou obezitou a porovnat ji s motorickou výkonností předškolních dětí s normální hmotností a dětí s nadváhou a obezitou. Metody: V práci je vzhledem k cíli využita jako hlavní výzkumná metoda pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 289 předškolních dětí. V naší práci jsme pro identifikaci skrytě obézních jedinců zvolili BMI v rozmezí 25. - 80. percentil dle Vignerová et al. (2006) a hodnotu každé kožní řasy vyšší než 85. percentil dle Bláha et al. (1990). Motorická výkonnost byla posouzena pomocí testů: vytrvalostní člunkový běh na 20 m, skok daleký z místa s odrazem snožmo, hrudní předklony v lehu pokrčmo opakovaně, hluboký předklon v sedu (sit and reach test), hod míčkem levou a pravou rukou. Pro analýzu získaných dat jsme použili základní deskriptivní statistiku, testy normality dat a jednocestnou analýzu rozptylu (ANOVA). Výsledky: Z výzkumného souboru bylo identifikováno n = 12 skrytě obézních jedinců (4,15 %). Výsledky výzkumu ukázaly, že v obou výzkumných souborech byli skrytě obézní jedinci o 5,80 %, respektive o 4,76 % horší, než jedinci normosteničtí. Jedinci s nadváhou...
Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových dovedností u dětí na 1. stupni základní školy.
Soucha, Filip ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Musálek, Martin (oponent)
Název: Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a základních pohybových dovedností u dětí na 1. stupni základní školy Autor: Bc. Filip Soucha Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zjistit a porovnat úroveň tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a množství podkožního tuku u dětí na 1. stupni základní školy. Dalším cílem je zjistit vzájemné vztahy mezi tělesnou zdatností, pohybovými dovednostmi a množstvím podkožního tuku. Metody: Výzkumný soubor se skládá z žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd základní školy (n=77). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60), pro zjištění pohybových dovedností byl použit test TGMD-2 a pro zjištění podkožního tuku proběhla somatická měření, která jsou součástí Unifittestu (6- 60). Výsledky: 32% dětí dosáhlo v testu tělesné zdatnosti průměrné skóre dle testové normy. Nad i pod průměrnou hranicí se nacházel stejný počet dětí, a to 34%. U 79% dětí jsme v testu tělesné zdatnosti zjistili nevyrovnané výsledky, kdy nejlepší výsledky byly většinou dosaženy v testu leh-sed a nejhorší výsledky ve vytrvalostním člunkovém běhu. U 50% dětí jsme zjistili nadprůměrné množství podkožního tuku.. V motorickém testu dosáhlo 70% procent dětí podprůměrných výsledků. Lepších výsledků dosahovali děti v lokomotorickém subtestu v porovnání s manipulativním...
Vztah maximální výstupní síly měřené v izokinetickém režimu a pomocí leg pressu u hráčů fotbalu U15- U17
Baratynskyy, Ivan ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vztah maximální výstupní síly měřené v izokinetickém režimu a pomocí leg pressu u hráčů fotbalu U15 -U 17. Cíle: Zjistit vzájemnou závislost mezi maximální silou a izokinetikou silou v různých rychlostech kontrakce dolních končetin u hráčů fotbalu. Metody: Ve své práci jsem použil metody měření a porovnávání. Měření bylo provedeno na leg pressu a dynamometru Cybex. Na leg pressu se zkoumala maximální síla a na dynamometru Cybex výkon flexe a extenze kolenního kloubu při těchto rychlostech 180ř∙s-1 , 240ř∙s-1 a 300ř∙s- 1 . Analýza výsledků se uskutečnila v Excelu pomocí Personova korelačního koeficientu. Všechny metody měření byly použity u hráčů fotbalu ve věku 15-17 let. Výsledky: První hypotéza, že výsledky z leg-pressu budou korelovat s výsledky dosažených na Cybexu se potvrdila v případě vyšších rychlostí 180ř∙s-1 , 240ř∙s-1 a 300ř∙s-1 . Tato skutečnost se potvrzovala i u jiných studií s podobným zkoumáním. Druhá hypotéza vycházela ze vztahu poměru hamstringu a kvadricepsu a její korelace s výsledky dosaženými na dynamometru Cybex. Tato hypotéza se nepotvrdila a dosažené hodnoty vzájemných vztahů byly malé. Při rychlosti 60ř.s-1 na dynamometru Cybex byly nejvyšší hodnoty korelací s maximální silou u flexe a extenze kolenního kloubu pravé dolní končetiny 0,24 a 0,22. Při zvýšení rychlosti...
Identifikace a komparace silových schopností u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi
Kroupa, Jakub ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Komparace a identifikace silových předpokladů u elitních fotbalistů v závislosti na ontogenezi. Cíl: Cílem této práce je porovnání explozivní síly dolních končetin a izokinetické síly extenzoru a flexoru kolena u elitních fotbalistů kategorií U16, U18 a U21 klubu SK Slavia Praha. Metody: Charakteristickým znakem naší práce je komparace. Metodu komparace používáme v části výsledkové, ve které porovnáváme dosažené výkony silových schopností jednotlivých kategorií v testech vertikálních výskoků a v testech na izokinetickém dynamometru. Výzkumným souborem byli mladí hráči (n46) ze tří věkově odlišných kategorií U16 (15 hráčů), U19 (17 hráčů) a U21 (14 hráčů). Výsledky: Výsledkem naší práce je zjištění, že výkony u jednotlivých kategorií v testech vertikálních výskoků v rámci dosažené maximální síly jsou velmi vyrovnané, avšak prvenství ve výkonu v maximální výšce sledujeme u týmu kategorie U21. Pořadí jednotlivých kategorií se tedy v rámci dosažené maximální síly oproti dosažené maximální výšce ve vertikálních výskocích neshoduje. Dalším zjištěním je, že u hráčů kategorie U21 v porovnání s mladšími kategoriemi sledujeme slabší dosažené výkony s výraznějšími výkonnostními rozdíly mezi skupinami svalů flexoru a extenzoru kolene. Závěr: Z výzkumu naší práce vyplývá, že rostoucí věk má prokazatelný...
Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům u hráčů fotbalu U15-19
Trýzna, Jakub ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům u hráčů fotbalu U15-19. Cíle: Cílem práce bylo zjistit vzájemný poměr síly kvadricepsu a hamstringů obou dolních končetin pomocí izokinetické dynamometrie za použití diagnostického přístroje Cybex. Metody: Pro zjištění silových schopností byla použita izokinetická dynamometrie za pomoci přístroje Cybex. Pro zjištění rychlosti byly využity agility testy. Výsledky: Provedeným výzkumem a vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že se zvyšující se úhlovou rychlostí se zvyšují i silové poměry H/Q. Zároveň bylo potvrzeno, že výstupní svalová síla se snižuje s narůstající rychlostí svalové kontrakce jak při extenzi, tak flexi. Klíčová slova: Vrcholný moment síly, izokinetická dynamometrie, fotbal, trénink
Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu)
Hrubý, Jakub ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu) Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru souvislosti agility výkonu s akcelerační a maximální rychlostí u fotbalistů různých věkových kategorií. Metody: K vyřešení problému jsem využil korelační analýzu. Prvním měřením bylo měření akcelerační a maximální rychlosti za použití fotobuněk. Druhé měření bylo zaměřeno na výkon ve změně směrových testů (change of direction speed). Výsledná data z měření pomocí fotobuněk jsem zpracovával pomocí programu IBM SPSS statistics 22 a Microsoft Excel. Výsledky: Zjistil jsem, že největší vliv z vybraných COD's testů má na akcelerační, maximální rychlost u fotbalistů ve věku 16-17 let illinois test, s hodnostou r=0,596 s téměř 100% souvislostí. Dále bylo zjištěno, že test 505 má nejlepší souvislost s testem AR_5, hodnotou r=0,418 s téměř 100% souvislostí s akcelerací. Třetí nejlepší výsledek byl u testu arrowhead, který nabýval hodnoty r=0,301, tedy malá hodnota korelace s 90% souvislostí s akcelerační a maximální rychlostí. Nejhorší výsledek jsme nalezli u testu hexagon, který měl záporné hodnoty r, tedy absolutně nevýznamná korelace. Klíčová slova: fotbal, kondiční schopnosti, rychlost, COD's, agility, struktura výkonu
Výkon ve vybraných testech agility u hráčů fotbalu
Vrabec, Ondřej ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Výkon ve vybraných testech agility u hráčů fotbalu. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění úrovně agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let) pomocí dvou vybraných testů agility. Současně je cílem zjistit vzájemný vztah mezi testy agility. Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování a testování. Výzkumný soubor tvořilo 31 hráčů FK Motorlet Praha a 30 hráčů Bohemians Praha 1905 kategorií U16 a U17. K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační a regresní analýzy. Výsledky: Na základě výsledků v testech, byla zjištěna vyšší úroveň agility u hráčů kategorie U17 ve srovnání s mladšími hráči kategorie U16. Avšak při hlubší analýze byl tento rozdíl zjištěn pouze mezi týmy Bohemians Praha. Nejlepších průměrných výsledků v obou testech, dosáhli hráči Bohemians Praha 1905 kategorie U17. V kategorii U16 dosáhli hráči FK Motorlet Praha významně lepší čas v Arrowhead agility testu v porovnání s hráči Bohemians Praha. V kategorii U17 dosáhli hráči Bohemians Praha významně lepší čas v Illinois agility testu v porovnání s hráči FK Motorlet Praha. Určením korelačního koeficientu (r = 0,692, p < 0,01) byl prokázán statisticky významný vztah mezi použitými testy agility celkové skupiny hráčů fotbalu. Klíčová slova:...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kokštejn, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.