Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky
Krčová, Kateřina ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států velmi mnoho novinek a jeho aplikace zaměstnala velké množství společností. Obsahem této práce je nejprve vyjasnění pojmu banka a univerzální banka a důvodu, proč se na ně Směrnice vztahuje. Dále pak rozbor konkrétních činností a postupů, které se v důsledku zavedení Směrnice do právního řádu odehrály především z pohledu drobného investora, běžného klienta univerzální banky. Největší pozornost je věnována ochraně investora, především testu přiměřenosti a vhodnosti, výkonu pokynů pro zákazníka. V následující kapitole se věnuji otázkám organizačních změn, které si nová pravidla vyžádala. Část textu je věnována procesu transpozice v jednotlivých zemích, především v České republice. Další kapitola se dotýká problémů, které se při aplikaci nejčastěji objevovaly a v poslední kapitole je zpracován poslední vývoj, především nový návrh Směrnice, revidující MiFID po téměř pěti letech jejího fungování, který se právě rodí na půdě Evropské Unie. Závěr práce patří konstatování, že změny, které Směrnice přinesla na finanční trhy, se v některých oblastech podařilo dosáhnout, jako sladění ochrany investorů,...
Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Pauler, Zdeněk ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
6. Abstrakt Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které obsahují podkapitoly. V této práci se rozebírá především příjem podnikatelů, fyzických osob, a příjem fyzických osob z jiné samostatné výdělečné činnosti. Do popředí vystupuje v první části především důraz na popis konstrukce daně jako celku, se zaměřením na jednotlivé prvky daně, kterými jsou subjekt daně, předmět daně, základ daně, sazba daně a splatnost daně, přičemž z povahy konstrukce daně je nejvíce prostoru věnováno předmětu daně, tedy příjmům z podnikání, kterými jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, kterými jsou příjmy například advokátů, účetních, daňových poradců, auditorů, stomatologů či notářů, a jako poslední příjem z podnikání je uváděn příjem z podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. A dále příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, kterými jsou příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, autorské práva a...
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu
Fiala, Martin ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu Abstrakt Tato rigorózní práce s tématem "Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu" se zabývá bankovní regulací a způsoby, jak tuto bankovní regulaci splnit. Konkrétněji zda a jak je možné naplnit jeden z požadavků kapitálové přiměřenosti, kterým je požadavek na Tier 2 kapitál. Po úvodu do rigorózní práce a objasnění vědeckých metod práce autor mapuje vývoj kapitálové přiměřenosti jako jeden z páteřních požadavků současné bankovní regulace. Tento historický vývoj je dáván do souvislostí s tím, co vždy bylo hnací silou tohoto vývoje - ať se jednalo o globalizaci v oblasti bankovnictví až po specifika finanční krize v roce 2008. Na tomto základě je pak objasněna současná bankovní regulace se zaměřením na požadavek Tier 2 kapitálu. Tato problematika je dále doplněna kapitolou čistě ekonomického charakteru, jež vysvětluje důvody, které vedou ke vzniku regulace, a cíle, jež tato regulace zamýšlí dosáhnout. Konkrétně jde o teoretický model dokonalé konkurence a jednotlivá selhání trhu, přičemž pochopení těchto selhání je klíčem k dobře promyšlené regulaci. Jelikož banky v praxi často vyjadřují negativní postoje k sílící regulaci, s kterou se musí vyrovnávat na denní bázi, cílem této práce bylo analyzovat jeden z těchto požadavků a prozkoumat, jakým způsobem...
Institut skutečného majitele ve světle regulace legalizace výnosů z trestné činnosti
Roblová, Michaela ; Sejkora, Tomáš (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představují závažné společenské problémy schopné zasáhnout jak do ekonomiky státu, tak do ekonomik jednotlivých domácností. Rostoucí globalizace a odstraňování překážek volného trhu výrazně ztěžují odhalování a vyšetřování těchto trestných činů. Proto dochází v posledních letech ke snaze o spolupráci při boji s praním špinavých peněz, jak na globální úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Díky směrnicím Evropské unie, která neustále pracuje na zpreciznění úpravy proti praní špinavých peněz, udržuje i úprava České republiky krok s rychle se vyvíjejícími postupy pachatelů trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti. Tato diplomová práce představuje jeden z, do českého práva nově zavedených, institutů, a to institut skutečného majitele. Tento institut se do zákona č. 253/2008 Sb. dostal v souvislosti s transponováním směrnice EU č. 2015/849 do českého právního řádu. Nově přináší povinnost obchodním korporacím, spolkům, svěřeneckým fondům, nadacím a dalším v zákoně uvedeným entitám dokládat v zákonem předvídaných situacích potvrzení o tom, kdo je jejich skutečným majitelem. Skutečný majitel se pak rozumí fyzická osoba, která v konečném důsledku subjekt ovládá nebo těží z jeho zisku. Institut skutečného majitele je nejprve zasazen do...
Právní ochrana klientů finančních institucí
Černý, Daniel ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní ochrana klientů finančních institucí Abstrakt První kapitola se soustředí na vymezení základních pojmů podstatných pro předmět této práce. Důraz byl kladen zejména na vymezení pojmu klient ve vztahu k pojmu zákazník, který je v pozitivním právu často používán jak na unijní tak na národní úrovni. Dále je vymezen pojem spotřebitel, což je obecně používaná kategorie zákazníků, která požívá nejvyšší právní ochranu. K vymezení rozsahu této práce je významný rovněž pojem finanční instituce a pojem právní ochrana. Vzhledem k rozmanitosti současného trhu finančních služeb ve zbytku práce jsem se zaměřil pouze na nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb a na právní předpisy upravující jejich činnost. Pojem právní ochrany je vymezen ve smyslu dělení na institucionální a normativní právní ochranu s tím, že se tato práce soustředí na ochranu normativní. Cílem druhé kapitoly byl popis základních aspektů dvou navzájem se doplňujících principů práva, jakožto teoretických východisek právní ochrany klientů, jimiž jsou koncepce autonomie vůle a ochrana slabší smluvní strany. Princip ochrany slabší smluvní strany a jeho modalita ochrana spotřebitele byl představen i z hlediska současného vývoje v této oblasti a zaměřil jsem se i na problematiku do jaké míry má být tento princip zaveden, aby nebyla nepřiměřeně...
Právní regulace crowdfundingu v České republice
Bachtík, Lukáš ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní regulace crowdfundingu v České republice Diplomová práce se zabývá právní úpravou crowdfundingu v České republice a taktéž v Evropské unii s akcentem na investiční druh crowdfundingu, a to zejména za účelem zjištění všech relevantních právních předpisů a hodnocení jejich podoby a aplikace z hlediska vhodnosti a dostatečnosti. První část se věnuje obecnému vysvětlení samotného pojmu crowdfunding, etymologickému výkladu, dále jeho původu, historickému vývoji a pojmům crowdfundingu příbuzným a nadřazeným. Tato část také obsahuje rozdělení crowdfundingu na jednotlivé druhy a poddruhy, které jsou pak každý zvlášť vysvětleny včetně uvedení příkladů již existujících crowdfundingových platforem. V druhé části je rozebrána veškerá právní úprava vztahující se na většinu crowdfundingových platforem a podrobněji pak pojednává o právních předpisech relevantních už přímo pro investiční druh crowdfundingu (equity-based a securities-based crowdfunding). Tyto pochází z několika oblastí finančního práva. Těžiště zájmu práce tvoří právní regulace platebního styku, finančních nástrojů (včetně úpravy prospektu) a kolektivního investování. Práce reflektuje jak právní úpravu vnitrostátní, tak tu unijní, a to včetně jejich propojení při implementaci evropských směrnic. Třetí část především zachycuje skutečné...
Dohled nad finanční činností
Pekárek, Štěpán ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Dohled nad finanční činností Abstrakt Činnost subjektů podnikajících na finančním trhu je jedna z nejvíce regulovaných činností v současnosti. Ekonomický diskurz se obecně shoduje, že služby poskytované subjekty finančního systému jsou natolik vitální pro fungování hospodářství, že hypertrofovaná regulatorní pravidla jsou opodstatněná. V reakci na globální finanční krizi došlo k významnému vývoji v regulaci a dohledu finančního systému, zejména pak k rozšíření oblasti pravidel obezřetného podnikání významných institucí a ke vzniku nových oblastí dohledu - makroobezřetnostního a dohledu nad řešením krize. Tyto jsou z velké části předmětem předkládané diplomové práce. Cílem práce je analýza dohledu nad finančním systémem České republiky v prizmatu institucionálního a funkcionálního třídění a v návaznosti na jejich vývoj po globální finanční krizi. Zatímco teoretická část práce vymezí charakter a modely institucionální organizace dohledových orgánů, analytická část identifikuje jejich prvky promítnuté do české právní úpravy a rozebere charakter České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním systémem ČR integrovaného jak z institucionálního, tak funkcionálního hlediska. Komparativní analýza právní úpravy byla provedena na třech vybraných sektorech finančního systému - bankovním sektoru, sektoru...
Ochrana investora na kapitálovém trhu
Jůvová, Veronika ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
209 Abstrakt Ochrana investora na kapitálovém trhu Ochrana investora na kapitálovém trhu představuje velmi aktuální téma. Hlavním cílem práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy stanovené v úvodu disertační práce, zejména zjistit, zda je ochrana investora na kapitálovém trhu dostatečná. Disertační práce má kromě úvodu a závěru pět částí dále rozdělených na jednotlivé kapitoly. V době vytváření disertační práce existovalo na kapitálovém trhu množství investičních příležitostí, které s sebou nesly vyšší či nižší riziko. Pro běžného investora je obtížné rozpoznat, jakou míru rizika spojenou s určitým typem investiční příležitosti podstupuje, a proto se disertační práce snaží popsat míru ochrany investora spojenou s nejčastějšími typy investičních příležitostí. Nejvíce využívaným nástrojem pro investování jsou beze sporu investiční fondy. Z toho důvodu je těmto investičním nástrojům věnován největší prostor. Disertační práce popisuje míru ochrany investora v závislosti na druhu investičního fondu. V této kapitole popisuje zejména investice prostřednictvím podílových fondů, neboť jde o nejrozšířenější druh fondu, a to nejen v České republice, ale i ve světě. Vzhledem k tomu, že podílový fond je entita bez právní osobnosti, popisuje disertační práce specifika postavení investora v této entitě, jeho práva,...
Komparace právní úpravy korporátní daně ve vybraných zemích
Klabusayová, Hana ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Má diplomová práce byla zpracována na téma Komparace právní úpravy korporátní daně ve vybraných zemích. Cílem práce je zhodnotit korporátní zdanění v České republice a zjistit, zda a do jaké míry právní úprava korporátní daně přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení investičního prostředí v České republice. Práce se vedle úvodu a závěru skládá ze tří kapitol. V úvodu je popsán cíl a účel práce. První kapitola je teoretická a je členěna do tří subkapitol. První subkapitola nastiňuje historický vývoj daní od doby jejich vzniku až po současnost. Ve druhé subkapitole jsou rozebrány některé prvky daňově právní teorie, zejména daňové právo, daňový systém, definice daně, funkce daní a klasifikace daní. Poslední subkapitola vymezuje systémy zdanění korporací podle metodiky OECD. Druhá kapitola práce je zaměřena rozbor právních úprav korporátní daně ve vybraných zemích, jimiž jsou Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Kapitola je členěna do dvou subkapitol, první z nich je zaměřena na zákonnou úpravu korporátní daně jednotlivých států. Analýza je provedena ve druhé subkapitole podle pěti kritérií, kterými jsou typ daňového systému, odpisy, daňové ztráty, pobídky a sazba daně. V třetí kapitole, jež se skládá ze tří subkapitol, je rozebrána právní úprava korporátní daně v České republice. První...
Právní aspekty přijetí jednotné evropské měny v České republice
Růžička, Michal ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Shrnutí Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie je zavázána přijmout jednotnou evropskou měnu v nejbližším možném termínu. S tímto závazkem je spjato množství úkolů, které musí předcházet samotnému přijetí eura. Mezi tyto hlavní úkoly patří splnění konvergenčních kritérií a kritérií právních. Cílem mé diplomové práce je definovat hlavní aspekty související s přizpůsobováním českého právního prostředí požadavkům evropského práva, které musí předcházet zavedení eura a připravit tak vhodné prostředí pro jeho bezproblémové fungování. Práce se skládá z pěti kapitol, přičemž každá z nich rozebírá rozdílné aspekty zavedení jednotné evropské měny. První kapitola je úvodní a nastiňuje hlavní problematické okruhy, kterými se ve své práci zabývám. Druhá kapitola přináší obecné aspekty zavedení jednotné evropské měny, zejména přibližuje ve zkratce historii vzniku hospodářské a měnové unie, dále definuje právní a ekonomické podmínky nutné pro přijetí eura. Na závěr této kapitoly je zařazeno stručné zhodnocení fungování tohoto unikátního konceptu. Třetí kapitola se v úvodu zaměřuje na vyhodnocení plnění právních a ekonomických kritérií ve vztahu k České republice. Dále se soustřeďuje na změny v národním právním řádu, které budou muset být provedeny v souvislosti s přijetím jednotné evropské měny. V této...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.