National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Estimation of the distribution of groundconcentrations from point sources in complex terrain-by simulation in the wind-tunnel
Plášilová, Eva ; Keder, Josef (referee) ; Zelinger, Zdeněk (advisor)
Estimation of the distribution of ground concentrations from point sources in complex terrain - by simulation in the wind-tunnel Eva Plasilova 2009 - Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics Department of Meteorology and Environment Protection V Holesovickach 2 18000 PrahaS Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of thermomechanics, v. v. i. Dolejskova 5 18200 PrahaS Abstract of rigorousthesis Task of this work has been to monitor the behaviour and to estimate the concentration of pollutants in atmosphere. To-this purpose was selected as a model town Jablonne nad Orlici and as a technical solution to the problem was physical modeling in the wind-tunnel (in scale 1:1000). First of all, I define important terms (mainly turbulence, atmospheric boundary layer), equations: that describe atmospheric motions, and give account of wind-tunnel and methods of measurement. I estimated the concentrations above the ground qualitatively (vissually - using laser knife) and quantitatively (using the infrared analyzer IREX and the flame ionization detector FID). . High imission load in a densely settled part of the town Jablonne nad Orlici was demonstrated. From the theoretical point of view I tested the influence of the complex terrain and of the source-parameters on the dispersion of...
Selected hazard weather phenomena and their impact on various types of aircrafts
Indráková, Radka ; Keder, Josef (advisor) ; Žák, Michal (referee)
Despite of technical progress of aircrafts in last decades, hazard weather phenomena such as icing, turbulence or vertical wind shear still represent significant risk factor for all aircraft categories, especially during the approach and landing flight phases. The goals of diploma theses are to summarise present knowledge on influence of these phenomena on various categories of contemporary aircrafts, to describe possibilities of prediction of these phenomena and to outline an application of LAM NWP models outputs to this purpose. An assessment of such forecast performance comprises a part of thesis as well.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Modelování dálkového přenosu a depozic POPs a těžkých kovů
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Organické chemické látky se do jednotlivých složek životního prostředí dostávají jak z přírodních, tak antropogenních zdrojů, přičemž za dominantní je v současné době nutno jednoznačně považovat vstupy z antropogenních technologií. Důležitou vlastností řady z těchto látek je jejich schopnost akumulace - postupného hromadění v živých organismech, kde se mohou projevit jejich negativní účinky, například toxicita či mutagenita. Další jejich nebezpečnou vlastností je odolnost vůči různým formám rozkladu - perzistence. Pro tuto podmnožinu se vžilo označení POPs - Persistent Organic Pollutants. Polycyklická aromatické uhlovodíky (PAHs) Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF).
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Eben, Kryštof ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil ; Kazmarová, Helena ; Keder, Josef ; Janatová, Lenka ; Horálek, Jan ; Coňková, Markéta ; Vlček, Ondřej
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2008 byly testovány meteorologické preprocesory CALMET a FLOWSTAR. Dále byl navržen postup zpracování meteorologických vstupů pro modelování resuspenze prachových částic ze zemského povrchu. Proběhla adaptace databáze REZZO pro procesor SMOKE. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2008 proběhlo dotazníkové šetření pro hodnotitele zdravotních rizik.a zpracovatele rozptylových studií. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. V roce 2008 byly zpracovány požadavky pro odhad expozice v hodnocení zdravotních rizik. Byl připraven příklad kampaňového měření - Studie vlivu tranzitní dopravy na zátěž obyvatelstva z venkovního ovzduší v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. V roce 2008 byla rozvíjena metodika asimilace dat a inverzního modelování emisí. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. V roce 2008 byla vypracována analýza doplňkových dat při mapování PM 10 a ozonu.
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Státní zdravotní ústav, Praha ; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Eben, Kryštof ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil ; Kazmarová, Helena ; Keder, Josef ; Janatová, Lenka ; Horálek, Jan ; Coňková, Markéta ; Vlček, Ondřej
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2010 proběhla verifikace emisního modelu a úprav rozptylových modelů. Byl dokončen vývoj programového systému. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2010 byl revidován postup stanovení maximálních denních průběhů koncentrací oxidu siřičitého. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. Byly ověřeny modelové výstupy v procesu zdravotních rizik. Popis kampaňového měření v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. Popis napojení modelu na prognózní meteorologický model. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. Byl připraven statistický model pro softwarovou implementaci včetně odladění metodiky pro různé znečišťující látky.
Informační podpora pro navrhování strategií řízení kvality ovzduší v aglomeracích včetně modelování účasti zdrojů znečištění‚ podpora přípravy ČR v oblasti ochrany kvality ovzduší na členství v Evropské agentuře ŽP a zajišťování zpráv pro mezinárodní organizace: Podpora přidružení ČR k EEA v oblasti ochrany kvality ovzduší
ENVIROTEC, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kurfürst, Jiří ; Dostálová, Zdena ; Dvořáková, Miriam ; Fara, Milan ; Fiala, Jaroslav ; Keder, Josef
Dílčí projekt DP 1 řeší problematiku v těchto částech: I. Analýza povinností vyplývajících z konvence LRTAP a z přidružení České republiky k Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti informačního zajištění (reportingu). II. Využití prostředků CIRCA při mezinárodní výměně dat a pro širší výměnu informací týkajících se kvality ovzduší a řešení projektů VaV. III. prohlubování spolupráce s Evropským střediskem pro ovzduší a klimatickou změnu.
Informační podpora pro navrhování strategií řízení kvality ovzduší v aglomeracích včetně modelování účasti zdrojů znečištění‚ podpora přípravy ČR v oblasti ochrany kvality ovzduší na členství v Evropské agentuře ŽP a zajišťování zpráv pro mezinárodní organizace: Návrh modelových nástrojů pro objektivní hodnocení stavu a vývoje znečištění ovzduší v souladu s novým zákonem o ovzduší a směrnicemi EU
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bubník, Jiří ; Macoun, Jan ; Keder, Josef
Předmětem řešení dílčího projektu DP2 je návrh souboru nástrojů pro modelování kvality ovzduší, splňujících požadavky na modelování v rámci hodnocení a řízení kvality ovzduší, vyplývajících z platných nebo očekávaných směrnic EU s důrazem na modely pro městské prostředí, charakterizované vysokou intenzitou dopravy a ovlivněním vzdušného proudění městskou zástavbou. Byla provedena literární rešerše a zpracování přehledu "state-of-the-art" v zahraničí i podmínkách ČR. Byla provedena analýza Byl navržen výběr vhodných modelů s ohledem na volbu znečišťujících látek, geografické podmínky a prostorová a časová měřítka.
Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a Konvence LRTAP: Mapování trojrozměrné prostorové struktury polí koncentrací znečišťujících látek dominantních na území ČR
Lidar s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Keder, Josef
Zpráva za úkol DU03 je rozdělena do dílčích částí: DU03-1.E1 Sestavení scénářů letových měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší s ohledem na souběh s lidarovými a pozemními mobilními měřeními. DU03-1.E2 Letová měření podle navržených scénářů ve vazbě na vhodné povětrnostní a rozptylové podmínky. DU03-2.E1 Zpracování rešeršní studie shrnující základní principy měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší metodou lidarové diferenční absorpční spektroskopie. DU03-2.E2 Sestavení scénářů lidarových měření koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, ozonu, benzenu, toluenu a detekce aerosolu v ovzduší. DU03-2.E3 Provedení testovacích lidarových měření na základě odsouhlasených scénářů ave vazbě na povětrnostní podmínky.
Výzkum‚ vývoj a implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy ES
Ústav informatiky AV ČR ; EKOAIR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze‚ Přírodovědecká fakulta‚ Ústav pro životní prostředí ; Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Škáchová, Hana ; Rozložník, Miroslav ; Pelikán, Emil ; Juruš, Pavel ; Eben, Kryštof ; Maňák, Jan ; Keder, Josef ; Bubník, Jiří ; Pokorný, Radek ; Plachá, Helena ; Chalupníčková, Eva ; Hůnová, Iva ; Brůna, Miloš ; Brožová, Irena ; Běláková, Šárka ; Abraham, Jan ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan
Projekt byl zaměřen na měření polutantů pomocí pasivních samplerů a modelování rozptylu "nových znečišťujících látek" zejména v městských aglomeracích. Podkladové materiály obsahují závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty. DP 1 - Vývoj a aplikace nových měřicích metod. DP 2 - Inovace a doplnění souboru modelů pro rozptylové studie dle direktiv EU a zákona, DP 3 - Vývoj a aplikace Eulerovského modelu.

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.