Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cash pooling - vybrané problémy
Neprašová, Tereza ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou cash poolingu z pohledu velkých společností a koncernů. Hlavním cílem diplomové práce je popis a analýza cash poolingové struktury ve skupině E.ON v rámci České republiky. Na základě analýzy jsou kvantitativně zhodnoceny přínosy ze zapojení cash poolingové struktury z pohledu porovnání úroků získaných / zaplacených v rámci cash poolingu a bez zapojení cash poolingu, kompenzace úroků při zapojení cash poolingu, úspory z rozsahu při zapojení cash poolingu a snížení volatility peněžních prostředků při zapojení cash poolingu. Cílem teoretické části je uvést základní souhrn informací o cash poolingu. Faktory, které ovlivňují vývoj cash poolingových struktur, jsou především právní prostředí, sjednocující se bankovní trh Eurozóny a vlastnická struktura bank. Přínos práce spočívá v shrnutí získaných informací o cash poolingu, které nejsou plně dostupné v studijních materiálech.
Finanční analýza automobilového průmyslu
Vorel, Zdeněk ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Bakalářská práce zaměřená na finanční analýzu automobilového průmyslu provádí prostorové šetření vývoje finančních ukazatelů v rámci šestnácti největších nadnárodních seskupení automobilových výrobců za roky 2007 a 2008. Prostorové šetření je prováděné na základě předem vymezené metodiky finanční analýzy (Spider analýzy) a pomocí předem vymezených jednotlivých finančních ukazatelů, které nejlépe charakterizují tento typ průmyslu. Součástí prostorového šetření tohoto typu průmyslového odvětví je také hodnocení dopadu finanční krize v roce 2009 na odvětví automobilového průmyslu včetně protikrizových opatření na jeho záchranu, zaváděných především evropskými vládami. Součástí práce je hodnocení vývoje jednotlivých společností za srovnávané období let 2007 a 2008, a také analýza konkurenceschopnosti jednotlivých podniků za rok 2008. V závěru práce je také sestavena tabulka celkového hodnocení představující nejlépe a nejhůře prosperující automobilky ze všech srovnávaných společností.
Srovnání procesu rozdělování výsledku hospodaření v České republice a ve Slovenské republice
Tyrpeklová, Eliška ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Anotace: Práce se zaměřuje na proces rozdělování výsledku hospodaření v České republice a ve Slovenské republice. Nejprve je část česká, následně slovenská. Každá z nich je rozdělena na 4 kapitoly podle různých právních forem podnikání. V rámci těchto podkapitol je popsáno, jak probíhá proces rozdělování výsledku hospodaření (Obchodní zákoník), ale také jak je zdaňován výsledek hospodaření, resp. podíly na zisku (Zákon o daních z příjmů). Pro tuto práci nejsou důležité pouze dnešní rozdíly mezi rozdělováním výsledku hospodaření v Čechách a na Slovensku, ale také vývoj předpisů v obou zemích. Vzhledem k tomu, že obě země měly do 1. 1. 1993 předpisy společné, tak jsem vycházela vždy z předpisů platných pro rok 1992. Následně jsem uvedla nejdůležitější změny, kterými předpis prošel, a aktuální stav. V kapitole "shrnutí" jsou uvedeny aktuální rozdíly mezi předpisy českými a slovenskými. V "závěru" je uveden komentář k nejvýznamnějším rozdílům, které byly nalezeny.
Finanční analýza vybraných vinařských společností
Dryml, Lukáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Finanční analýza je soubor činností a metod, které posuzují finanční situaci firmy, poskytují informace o kvalitě hospodaření a finančním zdraví podniku širokému spektru uživatelů. Tato bakalářská práce začíná teoretickou částí, ve které jsou definovány jednotlivé ukazatele a postup při jejich výpočtu zobrazen na obecných vzorcích. Následuje část praktická. V této části jsou ukazatele, definované v teoretické části, použity na konkrétní podnik (Znovín Znojmo, a.s.). Důležité výsledky plynoucí z ukazatelů jsou zhodnoceny a popsány. Ke snadnějšímu pochopení přispívají i vložené grafy a tabulky v textu a v příloze. Hodnoty ukazatelů podniku Znovín Znojmo, a.s. jsou v další části srovnány s dvěma domácími podniky a dvěma zahraničními podniky. Ukazatele těchto podniků jsou následně také interpretovány. Na konci této bakalářské práce jsou jednotlivé podniky krátce zhodnoceny.
Finanční analýza společnosti Středočeská energetická, a.s.
Macek, Pavel ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Obsahem práce je finanční analýza společnosti Středočeská energetická, a.s. Práce má následující strukturu. Úvod, popis podniku, teoretická část, praktická část, závěr a přílohy. Použitými metodami jsou horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, analýza bilančních pravidel, ekonomického normálu, Altmanova analýza, analýza IN indexu, Du Pontova analýza a analýza finanční páky.
Initial Public Offerings ? teorie, empirie a praxe
Podškubka, Tomáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Obsahem této práce je problematika primárních emisí. IPO je jedním z možných zdrojů financování dalšího rozvoje podniku, který zatím není v ČR příliš využíván. Tato práce analyzuje výhody a nevýhody IPO a provádí komparaci tohoto zdroje financování s cizími zdroji. Primární emise ve vyspělých tržních ekonomikách jsou spojovány se dvěma anomáliemi. Tato práce vysvětluje podstatu těchto jevů a rozebírá jejich příčiny. Kromě teoretických vysvětlení obou anomálii navrhuje i dva regresní modely s cílem vysvětlit příčiny rozdílného podhodnocení emisních kurzů mezi IPO firmami. Kromě toho je obsahem této práce i makroekonomický model, který zkoumá změny průměrného podhodnocení v čase. Výsledky těchto modelů potvrzují některé hypotézy obsažené v odborné literatuře. Je to zejména vliv hospodářského cyklu na IPO aktivitu v rámci makroekonomické analýzy a vliv množství investičních příležitostí, rentability a stáří firmy na podhodnocení emisních kurzů v rámci analýzy mikroekonomické. Práce dále konstatuje, že nižší výkonnost firem po IPO je do jisté míry nadhodnocena, neboť ve srovnatelnému vzorku firem již není velká. Poslední část práce se zabývá komparací IPO aktivity v ČR a Polsku. Odbourání legislativních příčin a dobrá ekonomická situace bude pravděpodobně zvyšovat počty uskutečněných IPO v ČR.
FINANČNÍ ANALÝZA společnosti SOR Libchavy spol. s r. o.
Merta, Miloš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Obsahem této diplomové práce je finanční analýza SOR Libchavy spol. s r.o. (české společnosti, která se zaměřuje zejména na výrobu a opravy autobusů) z pohledu externího uživatele ? tedy zhodnocení stavu této společnosti a jeho vývoje. Na úvodní kapitolu navazuje metodologická část obsahující zvolené metody finanční analýzy a jejich definice. Hlavní, praktická, část analyzuje stav společnosti a hodnotí jej. Na závěr jsou vypočtené výsledky shrnuty a dány do souvislostí. Provedená analýza ukazuje na dobrou finanční kondici společnosti. Společnost je rentabilní, dostává svým závazkům, není nezdravě zadlužená, nehrozí jí ani riziko bankrotu a vyplácí svým majitelům podíly na zisku. Každý rok též vytváří kladnou a neustále narůstající ekonomickou hodnotu.
EKONOMICKÁ PRIDANÁ HODNOTA AKO NÁSTROJ FINANČNEJ ANALÝZY
Kratochvíl, Michal ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Práca sa zaoberá ukazateľom ekonomickej pridanej hodnoty ako nástrojom finančnej analýzy a jeho využitím v Slovenskej republike. Hlavná časť popisuje úpravy účtovného modelu na ekonomický a detailne sú popísané úpravy vedúce k čistým operatívnym aktívam a operatívnemu zisku. Ďalej sú tu prezentované návrhy spresnenia výpočtu jednotlivých zložiek potrebných k výpočtu samotného ukazovateľa. V praktickej časti potom dochádza k aplikáci tejto metódy u konkrétnej spoločnosti. Týmto podnikom je firma na výrobu automobilových komponentov AVC a.s. Čadca.
Řízení rizika pohledávek
Hoč, Juraj ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
V mé diplomové práci porovnávám riziko nesplacení pohledávky a náklady jejího zajištění prostřednictvím zajišťovacích instrumentů dostupných na českém trhu a ověřuji, zdali je v daném případě ekonomicky výhodné zajišťovací instrument využít nebo ne. Za pomoci bankrotních modelů a tranzitivních matic ratingových agentur analyzuji pravděpodobnost úpadku firmy do jednoho roku a následně ji promítám do hodnoty pohledávky. Toto riziko kvantifikované přes očekávanou ztrátu porovnávám s náklady na její zajištění u bankovní záruky, dokumentárního akreditivu a faktoringu.
Investice v Rusku ? příležitosti a omezení
Shterbachenko, Kristina ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
Práce popisuje investiční prostředí a investiční klima v Ruské federaci, a tím poskytuje podstatné informace o možnostech a případných příležitostech investorům. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje základním teoretickým aspektům tak, aby čtenář lepe vnímal praktickou část. Popsán aktuální stav ekonomického prostředí a všechny pozitivní a negativní stránky, vyplývající z něho, pro vkladatele. Popsána jsou i některá prostředí, ve kterém se zahraniční investoři mohou uplatnit. Závěrečná část práce představuje SWOT analýzu, a jsou zde shrnuty všechny poznámky a připomínky pro investora

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.