National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Cash pooling
Neprašová, Tereza ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
This thesis describes and analyzes the cash pool from the perspective of large companies and corporations. The main aim of this thesis is a description and analysis of cash pooling structures in the company E.ON in the Czech Republic. Based on the analysis benefits of involvement in the cash pooling structures are quantitatively assessed in terms of comparison of interest received / paid under the cash pooling and without the involvement of the cash pooling, the compensation for the interest involving cash pooling, economies of scale involving cash pooling and reduce volatility in cash involving cash pooling. The theoretical part provides a basic summary of the cash pooling. Factors that influence the development of cash pooling structures are primarily legal environment, integrating banking market in the Eurozone and banking structure of ownership. The contribution of this thesis is a summary of information obtained on the cash pooling, which is not fully available in study materials.
Financial analysis of automotive industry
Vorel, Zdeněk ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Bachelor's thesis focused on financial analysis of automotive industry provides spatial resolution of development of financial indicators within the biggest sixteen multinational groups of automotive manufacturers for the years 2007 and 2008. The spatial resolution carried out at a pre-defined methodology of financial analysis (Spider analysis) using predefined financial indicators which characterize this type of industry. The other part of the spatial resolution of this type of industry is also assessing the impact of financial crisis in 2009 on the automotive industry including anti-crisis measures for its rescue, implemented mainly by European governments. Part of this work is to evaluate the development of individual companies for comparison between 2007 and 2008 and an analysis of the competitiveness of enterprises in 2008. The conclusion is drawn from the overall table, representing the best and worst car of all prosperous societies compared.
The process of distribution of the operating result in Czech Republic and Slovak Republic
Tyrpeklová, Eliška ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Annotation: This thesis is focus on process of distribution of the operating result in Czech Republic and Slovak Republic. The Czech Republic is presented as first, then the Slovak Republic. Both of this parts are divided into four chapters according to different legal forms of business. In these subchapters is described, how the process of distribution of the operating result works (Commercial Code), as well as how the operating result is taxed, eventually share of the profits (Law of income tax). Not only the differences between distribution of the operating result in the Czech Republic and in the Slovak Republic are the main points in this thesis, but as well the development of the laws in both countries. Since both of the countries used to have common rules till 1. 1. 1993, I considered only the laws from year 1992. Then I considered the main changes the rules went through and the current state. In the chapter "summary" are presented the current differences between the Czech and the Slovak laws. There are comments on the most significant differences discovered in the chapter "conclusion".
The financial analysis of selected wine producers
Dryml, Lukáš ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
The financial analysis is a complex of activities and methods, that assess a financial situation of chosen firm. The financial analysis provides informations about quality of management and financial bonding capacity of firm to various users. This financial analysis begins with teoratical part. There are defined indicators. Then the pactical part is follows. In this part, particular indicators are used on chosen firm (Znovín Znojmo, a.s.). The important conclusions comming from indicators are described. There are also graphs and charts for easier interpretation. Values of indicators of Znovín are compared with two Czech firms and two French firm in next part of analysis. In the end of analysis particular firms are evaluated.
Finanční analýza společnosti Středočeská energetická, a.s.
Macek, Pavel ; Boukal, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Obsahem práce je finanční analýza společnosti Středočeská energetická, a.s. Práce má následující strukturu. Úvod, popis podniku, teoretická část, praktická část, závěr a přílohy. Použitými metodami jsou horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, analýza bilančních pravidel, ekonomického normálu, Altmanova analýza, analýza IN indexu, Du Pontova analýza a analýza finanční páky.
Initial Public Offerings ? teorie, empirie a praxe
Podškubka, Tomáš ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Obsahem této práce je problematika primárních emisí. IPO je jedním z možných zdrojů financování dalšího rozvoje podniku, který zatím není v ČR příliš využíván. Tato práce analyzuje výhody a nevýhody IPO a provádí komparaci tohoto zdroje financování s cizími zdroji. Primární emise ve vyspělých tržních ekonomikách jsou spojovány se dvěma anomáliemi. Tato práce vysvětluje podstatu těchto jevů a rozebírá jejich příčiny. Kromě teoretických vysvětlení obou anomálii navrhuje i dva regresní modely s cílem vysvětlit příčiny rozdílného podhodnocení emisních kurzů mezi IPO firmami. Kromě toho je obsahem této práce i makroekonomický model, který zkoumá změny průměrného podhodnocení v čase. Výsledky těchto modelů potvrzují některé hypotézy obsažené v odborné literatuře. Je to zejména vliv hospodářského cyklu na IPO aktivitu v rámci makroekonomické analýzy a vliv množství investičních příležitostí, rentability a stáří firmy na podhodnocení emisních kurzů v rámci analýzy mikroekonomické. Práce dále konstatuje, že nižší výkonnost firem po IPO je do jisté míry nadhodnocena, neboť ve srovnatelnému vzorku firem již není velká. Poslední část práce se zabývá komparací IPO aktivity v ČR a Polsku. Odbourání legislativních příčin a dobrá ekonomická situace bude pravděpodobně zvyšovat počty uskutečněných IPO v ČR.
FINANČNÍ ANALÝZA společnosti SOR Libchavy spol. s r. o.
Merta, Miloš ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Obsahem této diplomové práce je finanční analýza SOR Libchavy spol. s r.o. (české společnosti, která se zaměřuje zejména na výrobu a opravy autobusů) z pohledu externího uživatele ? tedy zhodnocení stavu této společnosti a jeho vývoje. Na úvodní kapitolu navazuje metodologická část obsahující zvolené metody finanční analýzy a jejich definice. Hlavní, praktická, část analyzuje stav společnosti a hodnotí jej. Na závěr jsou vypočtené výsledky shrnuty a dány do souvislostí. Provedená analýza ukazuje na dobrou finanční kondici společnosti. Společnost je rentabilní, dostává svým závazkům, není nezdravě zadlužená, nehrozí jí ani riziko bankrotu a vyplácí svým majitelům podíly na zisku. Každý rok též vytváří kladnou a neustále narůstající ekonomickou hodnotu.
EKONOMICKÁ PRIDANÁ HODNOTA AKO NÁSTROJ FINANČNEJ ANALÝZY
Kratochvíl, Michal ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Práca sa zaoberá ukazateľom ekonomickej pridanej hodnoty ako nástrojom finančnej analýzy a jeho využitím v Slovenskej republike. Hlavná časť popisuje úpravy účtovného modelu na ekonomický a detailne sú popísané úpravy vedúce k čistým operatívnym aktívam a operatívnemu zisku. Ďalej sú tu prezentované návrhy spresnenia výpočtu jednotlivých zložiek potrebných k výpočtu samotného ukazovateľa. V praktickej časti potom dochádza k aplikáci tejto metódy u konkrétnej spoločnosti. Týmto podnikom je firma na výrobu automobilových komponentov AVC a.s. Čadca.
Řízení rizika pohledávek
Hoč, Juraj ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
V mé diplomové práci porovnávám riziko nesplacení pohledávky a náklady jejího zajištění prostřednictvím zajišťovacích instrumentů dostupných na českém trhu a ověřuji, zdali je v daném případě ekonomicky výhodné zajišťovací instrument využít nebo ne. Za pomoci bankrotních modelů a tranzitivních matic ratingových agentur analyzuji pravděpodobnost úpadku firmy do jednoho roku a následně ji promítám do hodnoty pohledávky. Toto riziko kvantifikované přes očekávanou ztrátu porovnávám s náklady na její zajištění u bankovní záruky, dokumentárního akreditivu a faktoringu.
Investice v Rusku ? příležitosti a omezení
Shterbachenko, Kristina ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
Práce popisuje investiční prostředí a investiční klima v Ruské federaci, a tím poskytuje podstatné informace o možnostech a případných příležitostech investorům. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje základním teoretickým aspektům tak, aby čtenář lepe vnímal praktickou část. Popsán aktuální stav ekonomického prostředí a všechny pozitivní a negativní stránky, vyplývající z něho, pro vkladatele. Popsána jsou i některá prostředí, ve kterém se zahraniční investoři mohou uplatnit. Závěrečná část práce představuje SWOT analýzu, a jsou zde shrnuty všechny poznámky a připomínky pro investora

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.