Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
 Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Kujawa, Marek ; Aubusová,, Alena (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. Také se zabývá vznikem regionální(strukturální) politiky v České Republice, její přípravu na vstup do Evropské unie a také následnou účast na tří programových obdobích. Praktická část obsahuje realizovaný projekt Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Realizace technické infrastruktury v Brněnské metropolitní oblasti
Balogová, Kristina ; Vařbuchta, Petr (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení realizace technické infrastruktury v Brněnské metropolitní oblasti. V první části, se věnuje programovému období 2014–2020, dále pak popisu strukturálních fondů a operačních programů. Závěr teoretické části je zaměřený na popis územně integrovaných investic. V praktické části je provedeno hodnocení přípravy projektů realizace technické infrastruktury vybraných obcí Tišnovska a Brna.
Financování bytové potřeby
Hrebačka, Lukáš ; Truska, Adam (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato předložená práce pozůstává z dvou částí. V první části rozebereme teorii bytové potřeby, zaměříme se na přiblížení jednotlivých forem bydlení a jeho financování a taktéž na stav bytového fondu ČR. V druhé části, praktické, porovnáme tři druhy bydlení a jeho možnosti financování pro studenta, který ukončil VUT v Brně a hledá vlastní bydlení.
Podmínky účasti v zadávacím řízení
Paníček, Patrik ; Kovářová, Hana (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami účasti v zadávacím řízení u veřejných zakázek na stavební práce. V první části jsou charakterizovány zadávací podmínky v souvislosti s režimem veřejné zakázky. Dále jsou teoreticky popsané jednotlivé podmínky účasti. V druhé části je na praktických příkladech popsán vliv podmínek účasti na průběh zadávacího řízení a výběr dodavatele.
Využitelnost svazku obcí pro stavební investice
Štrich, Petr ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za úkol analyzovat a poté aktualizovat veřejně přístupný registr svazků obcí v Jihomoravském kraji. Práce vznikla na základě specifického výzkumu pro vědecké centrum fakulty stavební AdMaS. Název výzkumu je „Využití registru svazků obcí pro marketingové potřeby výzkumu a vývoje na FAST“. V rámci tohoto výzkumu byly do registru doplněny určité informace jako např. emailová adresa, webové stránky, příjmy za poslední tři roky atd. a celý registr byl zpracován formou relační databáze. Z této relační databáze byly vytvořeny výstupy ve formě tabulek a grafů do odborných článků. Dále jsou v této práci aktualizovány mapy vybaveností obcí vodovodem a kanalizací. Do těchto map jsou zakresleny svazky obcí s odpovídající činností. Poté jsou navrhnuty určité možnosti rozšíření a využití svazků obcí pro investiční účely.
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Suk, Ondřej ; Rotschein, Petr (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit všeobecný přehled o fungování regionální politiky respektive politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii a v České republice. V úvodu teoretické části je popsána historie EU, vznik a vývoj regionální politiky. Následuje charakteristika cílů, nástrojů a programů regionální politiky. Praktická část se zaměřuje na realizovaný projekt „Železniční přejezdy Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, který byl spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava.
Oceňování nemovitostí pro účely dědictví
Osmanová, Sára ; Hrabincová, Dagmar (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na definování obecných postupů oceňování nemovitostí pro dědické účely a na následné zanalyzování finančních aspektů dědění. Pro dědické řízení je nutné stanovit obvyklou cenu aktiv pozůstalosti, která je potřeba pro stanovení odměny notáře. V případové studii byly provedeny odhady obvyklých cen nemovitostí nacházejících se v obci Čebín. Ke stanovení cen byla použita porovnávací metoda.
Nájemní bydlení
Benešová, Karolina ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo a koncepci sociálního bydlení, uplatňovanou v České Republice. Cílem práce je rozbor nájemního bydlení na území města Český Těšín. Ve své práci jsem se snažila shrnout, jak lze zvýšit dostupnost bytů a jejich vybavenost. Pokusila jsem se zhodnotit situaci na trhu s bydlením, a to hlavně s nájemním bydlením a koncepci sociálního bydlení v České Republice. K analýze stavu bytového fondu města Český Těšín jsem využila materiály, zveřejňované městským úřadem, bytovým družstvem, církví a realitními společnostmi. Pro analýzu cenových poměrů nájmu jsem použila data poskytnuta realitní kanceláře a data získaná z dotazníkového šetření.
Koncepce bytové politiky
Lešikar, Lukáš ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky. Práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část se zabývá vládní koncepcí bytové politiky. Ve druhé jsou nástroje, formy a instituce realizující podpory bydlení. Ve třetí části jsou tendence v rozvoji bytové politiky. Čtvrtá část je bytová politika obce Horní Čermná. V páté části je porovnání bytové politiky obce Horní Čermná a České republiky.
Sociální bydlení
Ristovský, Michal ; Hrabincová, Dagmar (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Náplní této práce je pohled na sektor bydlení, nazývaný sociální bydlení, za který se v převážné míře považuje sektor nájemního bydlení. Snažil jsem se v práci obsáhnout, pomocí jakých nástrojů lze zvýšit dostupnost bydlení potřebným skupinám obyvatel, jež si ze sociálních nebo finančních důvodů nemohou zajistit bydlení na volném trhu. V oblasti fyzické dostupnosti je důležitá podpora reprodukce stávajícího bytového fondu a rozvoje nájemního bydlení. V oblasti finanční dostupnosti bydlení jsou podporou výdaje finančních rozpočtů určené na výplatu příspěvků na bydlení, jehož příjemci jsou domácnosti s nízkými příjmy nebo jsou odkázány na sociální dávky. K analyzování stavu bytového fondu a dopadu deregulace nájemného na domácnosti ve městě Karviná posloužil strukturovaný rozhovor.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.