Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin
Usťak, Sergej ; Šinko, Jan ; Honzík, Roman
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o možnostech energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní využití takového odpadního dřeva. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich chemické, energetické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů
Usťak, Sergej ; Honzík, Roman ; Muňoz, jakub
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Tyto možnosti jsou hodnoceny na základě zpracování kumulované energetické náročnosti pro výše uvedené kombinované procesy a jeho srovnání s konzervativní produkcí bioplynu na příkladu bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem 800 kW. Součástí metodiky je hodnocení potenciálu využití termotlakové hydrolýzní jednotky jako zařízení pro hydrotermální karbonizaci digestátu a jiných odpadů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností, zejména z hlediska uplatnění v zemědělství jako kvalitních substrátů pro zúrodnění půd a za účelem sekvestrace uhlíku do půdy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt
Honzík, Roman ; Valenta, Michal (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny dvěma koridory. Koridory současně spojují stavbu zelené etapy s předchozí modrou etapou. Všechny stavební objekty jsou částečně podsklepeny a se třemi nadzemními podlažími. Výjimku tvoří SO IV-309, který je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími s opláštěním tvaru eliptického válce s plochou střechou uprostřed střešního opláštění. V diplomové práci se zabývám konkrétněji právě tímto stavebním objektem, který jsem řešil z hlediska časového, finančního, technologického postupu vrtaných pilot a zařízení staveniště. Ostatní části projektu jsou navrženy na celou stavbu.
Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba
Honzík, Roman ; Liška, Pavel (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru nákladů a časové náročnosti. Pracovní postup z velké míry ovlivní strojní sestava, širší dopravní vztahy a zařízení staveniště.

Viz též: podobná jména autorů
1 Honzík, Radek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.