Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv druhu vlastnictví bytové jednotky na obvyklou cenu v Třinci
Karch, Václav ; Ciencialová, Zdeňka (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Nemovitost, byt, jednotka, vlastnictví, druţstvo, nabídka, poptávka, cena, hodnota, obvyklá cena, ocenění podle cenového předpisu, metoda přímého porovnání, výnosová metoda, realitní trh
Developerský projekt výstavby bytových domů v Hodoníně
Nezvalová, Eliška ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění bytů k prodeji a komerčních prostor určených k pronájmu. Dále byla vytvořena databáze pro segmentaci trhu v lokalitě Hodonín a pro následné ocenění a zhodnocení efektivnosti celého developerského projektu. Jsou zde rozebrány i některé části studie proveditelnosti.
Reálné dělení penzionu s restaurací v Hradci nad Moravicí
Saj, Marek ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je návrh reálného dělení budovy penzionu s restaurací. První část práce je zaměřena na teoretické studium této problematiky. Následně se v praktické části práce jednotlivé kapitoly věnují popisu nemovitosti, ocenění stávajícího i nového stavu a návrhu reálného dělení. V závěru jsou shrnuty výsledky a je navrženo majetkové vypořádání spoluvlastníků.
Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách
Tesařová, Zdeňka ; Mikš, Lubomír (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jedním z nich je typ zdroje vody. Vytvořená databáze sestává z různorodých dat, která jsou následně vyhodnocována. Data pro zvolené lokality byla statisticky vyhodnocena. Dále bylo určeno procentuální vyjádření nájemného vůči obvyklé (tržní) ceně pronajatého pozemku. Navržené koeficienty byly kvantifikovány a byly zároveň ověřeny na praktických případech. Výstupem práce je vytvořená metodika pro stanovení obvyklé výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech.
Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu
Štencl, Roman ; Štantejský, Milan (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby tržního ocenění. Dále jsou vybrány dvě varianty zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro bytový dům Domino. Pro obě varianty jsou navrženy otopné prvky pro pokrytí tepelných zrát domu. Na konci práce je zhodnocení návratnosti dražší varianty na zhotovení, avšak levnější na provoz, zisk při prodeji a výnosnost při pronájmu bytového domu.
Posouzení výhodnosti koupě bytové jednotky v lokalitě Brno Kociánka a Sadová
Kotrla, Tomáš ; Priesterrath, Robert (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou prodeje/pronájmu bytu v brněnské městské části Královo Pole katastrálního území Sadová. Hlavním cílem práce bylo zjištění prodejní/nájemní ceny bytové jednotky v novostavbě, o dispozici 2+kk se standardním vybavením v lokalitě Sadová a zhodnocení výhodnosti investice. Výpočet ceny byl prováděn podle zákonem stanovených předpisů, norem a koeficientů. Současně byly sledovány a porovnávány úrovně cen a kvality nabízených bytových jednotek v okolních brněnských lokalitách. Vedlejšími cíli diplomové práce bylo provedení analýzy trhu s byty v Brně a jeho popis včetně preferencí pro výběr bytové jednotky. Při oceňování předmětné bytové jednotky byly využity indexy trhu a do výsledné ceny byly zahrnuty i ceny pozemků, které jsou součástí bytové jednotky. Ocenění bylo zpracováno nákladovou a porovnávací metodou. Výpočty prodejní/nájemní ceny byly ověřovány prostřednictvím přímého porovnání a Grubbsova testu. K vyhodnocení prodeje/pronájmu byla užita výnosová metoda zjištění obvyklého nájemného. V poslední kapitole analytické části byl navržen vhodný postup pro koupi nové bytové jednotky.
Posouzení výhodnosti koupě bytového domu v Řečkovicích
Hladík, Pavel ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do koupě bytového domu v Brně-Řečkovicích. Vyhodnocení je provedeno na základě vyčíslení všech příjmů a nákladů spojených s dlouhodobým pronájmem bytových jednotek nebo jejich prodejem za účelem krátkodobého zhodnocení vložených prostředků. Důležitým faktorem pro dosažení požadované rentability investice je poptávka na realitním trhu, a proto jsou v této práci vyhodnocena kritéria která, ji ovlivňují a ovlivňují tak i cenu obvyklou za prodej či pronájem bytových jednotek.
Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni
Autrata, Tomáš ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je popsán aktuální stav objektu a zhodnocen pomocí oceňovacích metod. Následně jsou stanoveny možné varianty využití sportovního objektu dle oblíbenosti halových sportů, nákladnosti, technické proveditelnosti a analýzy realitního trhu. Každá varianta je oceněna nákladovým, výnosovým a tržním způsobem. Nakonec je posouzena výhodnost jednotlivých variant a je vybrána ta nejvýhodnější z nich.
Analysis of Suitable Valuation Methods for the Communal Swimming Pool in Senica
Duban, Ivan ; Gardášová, Alena (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
The main goal of this thesis is to analyze appropriate methods and approaches that lead to valuation of a sports complex, specifically the public swimming pool complex in Senica before and after reconstruction. The aim is to estimate the expenses that are related to running the place and to analyze its possible revenue. The object´s price is based on the up-to-date valuation acts. To perform the valuation, it was necessary to acquire the corresponding technical and economic documentation. Based on these documents, there is a visible technical upgrade, which is due to a reconstruction. The object is owned and managed by the town of Senica.
Srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR
Petrovičová, Lucia ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR, je uvedena legislativa se vztahem pro oceňování v uvedených republikách a jsou definovány jednotlivé termíny: rodinný dům, hodnota a cena. V práci jsou popsány základní metody oceňování nemovitého majetku, které jsou používané v ČR a SR. Důležitou součástí práce je analýza realitního trhu, na základe této analýzy byly vybrány dvě srovnatelné lokality. Postupy oceňování nemovitého majetku byly aplikovány na konkrétní případy. Vybrané rodinné domy byly oceněny obvyklou cenou, cenou časovou a cenou zjištěnou. Výstupem práce je srovnání postupů ocenění, které jsou používány v ČR a SR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hlavinková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.