Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza metod ocenění výrobního areálu
Cikánek, Ondřej ; Vala, Vlastimil (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. Výpočet ocenění bude rozdělen na ocenění objektu a příslušných pozemků. Veškeré použité metody budou dostatečně analyzovány a porovnány. Společně s procesem oceňování budou stanoveny hlavní faktory ovlivňující cenu výrobního objektu a pozemku. V první části práce se budu věnovat teoretickému ocenění, v druhé části práce pak praktickému užití oceňovacích metod.
Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Kroměříž
Matoušek, Erik ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá mírou vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinného domu, a to na základě ocenění pěti rodinných domů, včetně ceny pozemků v jednotném funkčním celku. Použity jsou následující metody: nákladová a porovnávací způsob dle platného oceňovacího předpisu a metoda tržního ocenění (metoda přímého porovnání). V závěrečné části diplomové práce je provedeno srovnání zjištěných cen rodinných domů a stanovení ceny obvyklé jednotlivých rodinných domů.
Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě
Boško, Marek ; Hakl, Filip (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, vyhodnotiť ich a určiť náročnosť z hľadiska prácnosti a množstva potrebných vstupných údajov. Nehnuteľnosť sa ocení priamym porovnaním a nákladovou metódou. V závere práce sa posúdi, do akej miery sa cenové podiely uvedené v oceňovacej vyhláške, zhodujú s cenovými podielmi v položkovom rozpočte a vyhodnotia sa stanovené ceny rodinného domu.
Posouzení výhodnosti zřízení služebnosti vedení liniové stavby
Hájek, Viktor ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením výhodnosti zřízení služebnosti vedení liniové stavby. V literární rešerši je rozebrána právní problematika z pohledu občanského, energetického a vyvlastňovacího zákonu při zřízení služebnosti inženýrské sítě z hlediska distribučních firem. Praktická část obsahuje samotný výpočet vybraných služebnosti podle jednotlivých ocenění, které jsou v kapitole Diskuze a výsledky zhodnoceny.
Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíně
Gajdoš, Nikola ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické návratnosti investice do pasivního domu v porovnání se standardním domem. V práci jsou uvedeny běžné problémy pasivní výstavby, historie, požadavky, vlastnosti a použité materiály. Způsob hodnocení je založen na návratnosti počáteční investice do pasivního domu. Hlavní část práce se zaměřuje na materiály s tepelně izolačními vlastnostmi a softwarový výpočet roční spotřeby energií. V závěru práce byla provedena analýza cen energií v čase návratnosti. Výstupem práce je doba návratnosti počáteční investice do pasivního domu v letech, při dvou různých cenách spotřebních energií.
Analýza vývoje způsobu ocenění rekreační chaty v okolí Buchlovic
Hladká, Alena ; Opálková, Tereza (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Práce se zabývá oceněním rekreační chaty dle předchozích oceňovacích předpisů a následně podle oceňovacího předpisu současného. V kapitolách se zabývá jednotlivými oceňovacími obdobími, popisem konkrétní rekreační chaty, oceněním pozemku, popisem lokality. Součástí práce jsou i služebnosti. Je provedeno ocenění rekreační chaty, a to prostřednictvím cvičných znaleckých posudků, vypracovaných pro druhé, třetí a současné oceňovací období. V příloze jsou k dispozici dokumenty týkající se právního a stavebního vývoje rekreační chaty.
Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku
Vašíčková, Dominika ; Gardášová, Alena (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání bytových jednotek několika způsoby ocenění na Vsetínsku. Teoretická část popisuje základní pojmy související s oceňováním, jednotlivé metody oceňování a popis lokality. Praktická část je zaměřena na samotné oceňování vybraných bytových jednotek jednotlivými metodami, podle metody platného cenového přepisu a metody přímého porovnání a metodou výnosovou pro stanovení obvyklé ceny. V závěru práce budou všechny tyto metody vyhodnoceny a porovnány.
Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi
Skovajsa, Štěpán ; Klika, Pavel (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o tržní komparativní metodě, statistickém zpracování a ve své praktické části se snaží nastínit, jak lze využít výpočetní techniku pro automatizaci získávání srovnávacích nemovitostí a navrhuje algoritmus pro rychlé ocenění. V závěru praktické části porovnává výstupy z programu nejen s inzeráty, ale i se skutečně zobchodovanými nemovitostmi.
Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou
Polák, Roman ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Sedláček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem práce je stanovit hodnotu věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou. Hodnota věcných břemen se stanoví pro účely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění) a také pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Na základě ocenění proběhne analýza použitých metod a navrhne se optimální postup ocenění.
Aspekty ovlivňující obchod s nemovitostmi
Konopáčová, Hana ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
V teoretické části je diplomová práce zaměřena na popis dílčích aspektů, které ovlivňují obchodování s nemovitostmi. Jedná se v první řadě o druhy smluv, které do této činnosti vstupují a dále o další subjekty, které mají podstatný vliv na obchod s nemovitostmi. Část je věnována ovlivnění realitního trhu po vstupu do Evropské unie. Praktická část je zaměřena na samotný postup při obchodování s nemovitostmi a to z pohledu jak kupujícího, tak i prodávajícího.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hlavinková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.