Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu
Štencl, Roman ; Štantejský, Milan (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby tržního ocenění. Dále jsou vybrány dvě varianty zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro bytový dům Domino. Pro obě varianty jsou navrženy otopné prvky pro pokrytí tepelných zrát domu. Na konci práce je zhodnocení návratnosti dražší varianty na zhotovení, avšak levnější na provoz, zisk při prodeji a výnosnost při pronájmu bytového domu.
Posouzení výhodnosti koupě bytové jednotky v lokalitě Brno Kociánka a Sadová
Kotrla, Tomáš ; Priesterrath, Robert (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou prodeje/pronájmu bytu v brněnské městské části Královo Pole katastrálního území Sadová. Hlavním cílem práce bylo zjištění prodejní/nájemní ceny bytové jednotky v novostavbě, o dispozici 2+kk se standardním vybavením v lokalitě Sadová a zhodnocení výhodnosti investice. Výpočet ceny byl prováděn podle zákonem stanovených předpisů, norem a koeficientů. Současně byly sledovány a porovnávány úrovně cen a kvality nabízených bytových jednotek v okolních brněnských lokalitách. Vedlejšími cíli diplomové práce bylo provedení analýzy trhu s byty v Brně a jeho popis včetně preferencí pro výběr bytové jednotky. Při oceňování předmětné bytové jednotky byly využity indexy trhu a do výsledné ceny byly zahrnuty i ceny pozemků, které jsou součástí bytové jednotky. Ocenění bylo zpracováno nákladovou a porovnávací metodou. Výpočty prodejní/nájemní ceny byly ověřovány prostřednictvím přímého porovnání a Grubbsova testu. K vyhodnocení prodeje/pronájmu byla užita výnosová metoda zjištění obvyklého nájemného. V poslední kapitole analytické části byl navržen vhodný postup pro koupi nové bytové jednotky.
Posouzení výhodnosti koupě bytového domu v Řečkovicích
Hladík, Pavel ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do koupě bytového domu v Brně-Řečkovicích. Vyhodnocení je provedeno na základě vyčíslení všech příjmů a nákladů spojených s dlouhodobým pronájmem bytových jednotek nebo jejich prodejem za účelem krátkodobého zhodnocení vložených prostředků. Důležitým faktorem pro dosažení požadované rentability investice je poptávka na realitním trhu, a proto jsou v této práci vyhodnocena kritéria která, ji ovlivňují a ovlivňují tak i cenu obvyklou za prodej či pronájem bytových jednotek.
Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni
Autrata, Tomáš ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je popsán aktuální stav objektu a zhodnocen pomocí oceňovacích metod. Následně jsou stanoveny možné varianty využití sportovního objektu dle oblíbenosti halových sportů, nákladnosti, technické proveditelnosti a analýzy realitního trhu. Každá varianta je oceněna nákladovým, výnosovým a tržním způsobem. Nakonec je posouzena výhodnost jednotlivých variant a je vybrána ta nejvýhodnější z nich.
Analysis of Suitable Valuation Methods for the Communal Swimming Pool in Senica
Duban, Ivan ; Gardášová, Alena (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
The main goal of this thesis is to analyze appropriate methods and approaches that lead to valuation of a sports complex, specifically the public swimming pool complex in Senica before and after reconstruction. The aim is to estimate the expenses that are related to running the place and to analyze its possible revenue. The object´s price is based on the up-to-date valuation acts. To perform the valuation, it was necessary to acquire the corresponding technical and economic documentation. Based on these documents, there is a visible technical upgrade, which is due to a reconstruction. The object is owned and managed by the town of Senica.
Srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR
Petrovičová, Lucia ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR, je uvedena legislativa se vztahem pro oceňování v uvedených republikách a jsou definovány jednotlivé termíny: rodinný dům, hodnota a cena. V práci jsou popsány základní metody oceňování nemovitého majetku, které jsou používané v ČR a SR. Důležitou součástí práce je analýza realitního trhu, na základe této analýzy byly vybrány dvě srovnatelné lokality. Postupy oceňování nemovitého majetku byly aplikovány na konkrétní případy. Vybrané rodinné domy byly oceněny obvyklou cenou, cenou časovou a cenou zjištěnou. Výstupem práce je srovnání postupů ocenění, které jsou používány v ČR a SR.
Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Třebíč
Menoušková, Tereza ; Gardášová, Alena (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá oceněním pěti rodinných domů a mírou vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinného domu. Ocenění rodinných domů včetně ceny pozemků v jednotném funkčním celku je provedeno nákladovým a porovnávacím způsobem dle platného oceňovacího předpisu a metodou tržního ocenění (metoda přímého porovnání). V závěrečné části diplomové práce je provedeno srovnání zjištěných cen rodinných domů a stanovení ceny obvyklé jednotlivých rodinných domů.
Posouzení vlivu zřízení služebnosti stezky a cesty na cenu pozemku v Brně
Dubovská, Pavla ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Práce se zabývá služebností stezky a cesty. V jednotlivých kapitolách se zabývá vznikem, zánikem a právy plynoucími ze služebnosti. Je provedeno ocenění služebnosti různými metodami a porovnání vlivu ceny služebnosti na kupní cenu pozemku. Je stanoven optimální postup pro zřízení služebnosti a strukturovaně znázorněn postup ocenění. Zjištěné ceny služebnosti byly porovnány s kupní cenou pozemku zvlášť u pozemků zemědělských a pozemků stavebních. Stavební pozemky byly rozděleny na pozemky povinné ze služebnosti a na pozemky oprávněné.
Cohousing jako developerský projekt
Orlová, Lenka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komunitním bydlením zvaným cohousing. Popisuje jeho charakteristické rysy, odlišnosti v závislosti na skladbě obyvatel a možnosti právního ošetření vlastnických vztahů. Podrobněji se věnuje vzniku cohousingu formou developerského projektu. Praktickou částí práce je návrh reálného cohousingu a vyhodnocení podmínek jeho prodeje v závislosti na situaci realitního trhu.
Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu
Krus, Tomáš ; Křivánek, Miroslav (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých konstrukčních materiálů včetně posouzení výhod a nevýhod při jejich realizaci a užití. Způsob hodnocení je založen na možnostech ekonomického návratu investičních nákladů realizace výstavby objektů. Hlavní část práce se zaměřuje na srovnání investičních a provozních nákladů při výstavbě standardního a pasivního rodinného domu. Výstupem diplomové práce je výpočet jednotlivých návratností zvýšených o počáteční investice při výstavbě standardního a pasivního rodinného domu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hlavinková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.