Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek
Hlína, Michal ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Pekárek, Stanislav (oponent)
(CZ) Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron) byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření. Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 řC, při kterých dochází k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším využitím upravován. Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby syntézní plyn...
Enthalpy Probe Diagnostics of Steam/Argon Plasma Jet
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
DC plasma torch with argon/water stabilization features extreme properties of the exiting plasma jet. The plasma mass flow rate is very low while the temperature reaches very high values. Plasma properties were measured by enthalpy probe connected to a mass spectrometer. The measurements of enthalpy, temperature, density and dynamic pressure were carried out for three different arc currents and at atmospheric pressure. The dependences of plasma characteristics on arc current were shown.
Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives
Brom, Petr ; Brožek, Vlastimil ; Březina, Václav ; Hlína, Michal ; Mastný, L. ; Novák, M.
Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits intensive radiation in the range of 300-660 nm, which allows not only to activate photocatalysts based on TiO2, but also other semiconductor oxides with a narrower band gap, such as tungsten oxide. The photocatalytic decomposition of sewage and slurries containing the potassium salt of 4-hydroxy-4,6-dihydro-5,7- dinitrobenzofurazane-3-oxide (KDNBF) or sodium picraminate (NaC6H4N3O5) was performed using the anatase paste and newly developed photocatalyst produced by the company Precheza a.s. The photocatalytic reactor was built using a quartz tube coil with an internal volume of 650 ml, with a nominal size of the irradiated area of 7.5 dm2 (value reduced by the area of the gaps between coil turns) to enable the flow the processing solution or suspension of up to 10 l / min. The centre of the coil is exposed to the plasma jet with the intensity\nof 80 kW; of which 15 kW is transformed into the light radiation. 11% of the radiation output was used for the presented experiments. The time of exposition was 45 mins and 20 l of solution were treated. In the case of KDNBF, 90% of the compound was decomposed. Moreover, 100% of sodium picraminate were decomposed after 15 minutes into low-molecular inorganic compounds. Advantage of the assembly is the ability to treat highly dangerous chemical compounds in a closed cycle and test selective catalyst
Využití záření vodou stabilizovaného plazmatu k likvidaci ve vodě rozpustných organických látek
Brožek, Vlastimil ; Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
Přehled generátorů plazmatu, umožňujících rozklad organických polutantů ve vodných roztocích nebo v plynné fázi. Podrobnější údaje o využití plazmatronu WSP® pro jejich rozklad v katodovém prostoru, za výstupní tryskou a s následným využitím emitovaného záření k iniciaci fotokatalyzovaného rozkladu vodných suspenzí.
Degradace ve vodě rozpustných organických látek
Domlátil, J. ; Brožek, Vlastimil ; Huber, Š. ; Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
Vedle degradace nebezpečných látek termickým rozkladem umožňuje plazmový generátor WSP využití záření emitovaného plazmatem k přímé degradaci látek rozpuštěných v chladicím médiu generátoru nebo exponovaných společně s fotoaktivním katalyzátorem. Z porovnání těchto alternativ, kdy byla použita modelová organická látka oranž II, plyne, že degradace organické látky přímým ozářením je bez přídavku fotokatalyticky aktivního materiálu pomalá, kdežto degradace látky aplikované do chladicího média je vysoce účinná. V tomto případě dochází k rozkladu kontaminující látky nejspíše přímým působením plazmatu, nikoli vznikajícím peroxidem vodíku, který byl detekován v emisních spektrech plazmatu.
Interakce částic s plazmatem při plazmové gasifikaci
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš
Kinetika zplyňování za vysoké teploty byla studována na základě řešení rovnic souvisejících s přestupem tepla skrz jejich povrch i vrstvou právě tvořenou tamtéž a téže pomocí modifikované Arrheniovy rovnice a celková rychlost pro gasifikaci bylo odvozena.
Zplyňování dřeva v plazmatu a produkce plynu s nízkým obsahem dehtů
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš ; Kavka, Tetyana ; Skoblja, S.
Obsah dehtů obsažených v plynu vzniklém při plazmovém zplyňování je velmi podstatný zejména z hlediska dalšího využití tohoto plynu. Čím větší obsah vodíku a oxidu uhelnatého a nižší obsah dehtů, tím lépe. Při zplyňování dřevěných pilin v reaktoru vybaveném hybridním vodou stabilizovaným plazmatronem bylo dosaženo extrémně nízkých hodnot dehtů v produkovaném plynu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.