Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Microscopic nuclear models for open-shell nuclei
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce)
Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu
Microscopic nuclear models for open-shell nuclei
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu
Microscopic calculations of nuclear properties with realistic nucleon-nucleon interaction
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Názov práce: Mikroskopické výpočty vlastností jader s realistickou nukleon-nukleonovou interakcí Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Podstatným problémom jadrovej fyziky je fakt, že jadro je kvantový mnohočasticový systém pozostávajúci z konštituentov, ktorých vzájomná interak- cia nie je známa. Preto je nutné používať pri popise jadra aproximatívne metódy. V mikroskopickej teórii jadra sa často používa aproximácia stredného poľa, v kto- rej uvažujeme neinteragujúce nukleóny pohybujúce sa vo vonkajšom poli. Jedna možnosť ako získať optimálne stredné pole je Hartree-Fockova metóda. Prvá časť práce je teoretická a venuje sa popisu metód mikroskopickej teórie jadra, najmä Hartree-Fockovej metódy, pričom dôraz je kladený na formalizmus druhého kvan- tovania. V druhej časti je popísaná praktická implementácia Hartree-Fockovej me- tódy vo výpočtoch niektorých vlastností jadier a výpočty, ktoré presahujú rámec tejto metódy a započítavajú zbytkovú interakciu v poruchovej teórii. Kľúčové slová: Hartree-Fockova metóda, väzbové energie jadier, jednočasticové spektrá, mnohočasticová poruchová teória

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.