Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře
Štoková, Daniela ; Frinta, Ondřej (oponent)
Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře Abstrakt Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého zdravotnictví po právní i praktické stránce specifické a odlišné od dalšího zdravotnického personálu. Ačkoliv získáním odborné způsobilosti neatestovaný lékař naplnil první předpoklad pro poskytování zdravotních služeb, až do úspěšného složení atestační zkoušky je povinen svou činnost vykonávat pod odborným dozorem či odborným dohledem ze strany lékaře atestovaného. Výjimku tvoří ty činnosti, jež je neatestovaný lékař explicitně oprávněn vykonávat samostatně. V tomto kontextu je cílem práce komplexně popsat problematiku právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti a kriticky zhodnotit její právní úpravu na podkladu stávající judikatury a poznatků získaných dotazníkovým šetřením mezi neatestovanými lékaři. V první části práce je pozornost věnována především analýze právního rámce postavení lékaře bez specializované způsobilosti, představovaného zejména zákonem č. 95/2004 Sb. Další část práce se věnuje problematice právní odpovědnosti, a to jak předpokladům jejího vzniku, tak jejím jednotlivým podobám v rámci různých právních odvětví. Poslední část pak získané poznatky propojuje a vyhodnocuje za využití modelových...
Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, jež zůstaviteli umožňoval široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je zhodnotit institut odkazu a učinit závěr o kvalitě soudobé právní úpravy, jakož o jeho užitečnosti pro právní praxi. Sekundárním cílem je poté seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v našem právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický...
Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech
Dvořáková, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, tak právnické osoby. Jedná se o ucelený přehled všech těchto instrumentů, který se pokouší vyložit a shrnout velmi mladou a dosud ne příliš zažitou právní úpravu, která prozatím není v praxi rozsáhleji aplikována, proto je doplněna pouze jediným komentářem a postrádá i příslušnou judikaturu, jenž v mnoha případech napomůže výkladu a snazšímu pochopení problematiky. V práci jsou rozebrány nejen právní aspekty celé problematiky, ale text zabíhá i do technologických hledisek a snaží se i laikovi v oboru informačních technologií přiblížit základní principy fungování elektronických identifikátorů. Zároveň práce poskytuje jakýsi systematický návod potenciálním uživatelům těchto nástrojů, které by od jejich užívání mohla odradit například obava z jejich důvěryhodnosti a neznalost. Okrajově je zde rozebrána i historie vývoje elektronické identifikace, která ovšem není nijak zásadně dlouhá, vzhledem k tomu, že k rozvoji tohoto fenoménu došlo až zhruba v posledních sto letech. Důvodem, proč jsem si zvolila toto téma byla především snaha o to, aby má diplomová práce byla v jistém ohledu přínosem,...
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
Malý, Petr ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této práci stávající úprava srovnána s úpravou předešlou, a to s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Hlavním cílem této práce je poskytnout základní a ucelený vhled do problematiky újmy na přirozených právech člověka se zaměřením na popis změn vyvolaných na základě přijetí nového občanského zákoníku. Dalším cílem práce je nastínění důsledků těchto změn. Na začátku se diplomová práce zaměřuje na všechny ustanoveními z první části občanského zákoníku, které se věnují úpravě přirozených práv. V další části práce poskytuje obecný vhled do problematiky vzniku odpovědnosti za způsobenou újmu na přirozených právech. Tento obecný základ je nutný pro další část práce, která se zabývá nároky na odškodnění nemajetkové újmy a rozhodování o její výši nového občanského zákoníku. Nejrozsáhlejší třetí část práce se tedy zabývá již konkrétními náhradami, a to náhradou při ublížení na zdraví a při usmrcení a odškodňování sekundárních obětí. Na konci se diplomová práce zmiňuje o dalším souvisejícím institutu, a to o promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy. Podrobněji se práce věnuje oblasti přiznávání...
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law
Černá, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob. Primární oblast této problematiky, kterou práce zkoumá, je právní úprava ve Velké Británii (pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je ve VB ustálen výraz "Product liability"). Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro popsání britské úpravy Product liability, je má studijní zkušenost v Anglii na Northumbria University, kde jsem studovala v rámci programu Erasmus+. V Anglii jsem měla možnost načerpat veškeré potřebné zdroje, zkušenosti a podněty přínosné k analýze tamější úpravy Product liability, a tudíž k napsání této diplomové práce. Cílem této práce je pak nejen popsání britské úpravy Product liability, ale zároveň i její komparace s úpravou českou. Z práce pak plyne jednoznačný závěr, že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání s ČR institutem mnohem častěji využívaným a britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější. Na druhou stranu pro britské spotřebitele může být jejich právní úprava vzhledem k velkému množství soudních rozhodnutí, která tvoří součást právního systému VB,...
Určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny
Mervartová, Michaela ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem diplomové práce je určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny. Význam reprodukční medicíny se v soudobé společnosti zvyšuje v souvislosti s rostoucím počtem osob, které trpí neplodností. Mnoho neplodných párů, které podstoupily zákroky reprodukčního lékařství, se staly díky těmto metodám rodiči. Právě otázka právního rodičovství ve spojení s problematikou asistované reprodukce představuje stěžejní část diplomové práce. Diplomové práci je především kladeno za cíl provést právní analýzu určování rodičovství k dítěti, jež se narodilo za pomoci asistovaného početí, poukázat na případné nedostatky právní regulace a doporučit zákonodárci změny de lege ferenda. V první kapitole se věnuji jednak platné právní úpravě určování maternity a paternity, jednak vymezuji základní roviny rodičovství, neboť biologické, genetické, sociální a právní rodičovství nelze zaměňovat. Druhá kapitola pojednává o asistované reprodukci, při níž dochází ke specifickému zacházení s gametami člověka. Pozornost zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní právní regulaci, včetně otázky právního rodičovství k dítěti, které bylo tímto způsobem počato. V další části práce se zabývám surogátním mateřstvím, které je v některých případech jedinou možností, jak mít geneticky spřízněné děti. Upozorňuji na...
Právní úprava přepravy věci
Slušný, Vladimír ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem této diplomové práce je právní úprava přepravy věci. Jedná se o oblast, která zaujímá významnou roli v ekonomickém fungování společnosti. Právní úprava této problematiky je však značně rozvrstvená mezi soukromoprávní předpisy, mezinárodní úmluvy a částečně též předpisy veřejnoprávní. V této práci je věnována pozornost především prvním dvěma kategoriím. Práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti kapitol, které se pak dále, s výjimkou kapitoly první, dělí na další podkapitoly. Po historickém úvodu, zaměřeném zejména na římské právo, následují postupně tři kapitoly věnované jednotlivým smluvním typům, které mohou být právním důvodem přepravy věci. Jedná se o smlouvu o přepravě věci, smlouvu zasílatelskou a smlouvu o provozu dopravního prostředku. Tyto smlouvy jsou postupně charakterizovány, jsou popsány jejich náležitosti, práva a povinnosti smluvních stran a otázky náhrady škody. V rámci výkladu je upozorňováno na interpretační problémy, které se s úpravou těchto smluv pojí. Průběžně je též poukazováno na to, jak se od sebe tyto jednotlivé smluvní typy odlišují. Srovnávána je též úprava v OZ s úpravou v dnes již neúčinném obchodním zákoníku. Práce se též věnuje problematice přepravních dokladů vztahujících se k přepravě věci. V rámci výkladu je rovněž nastíněno, jak jsou upraveny...
Újma na přirozených právech člověka
Svoboda, Marek ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Újma na přirozených právech člověka Abstrakt Poznatky shromážděné v této rigorózní práci potvrzují, že funkční a velmi citlivé nastavení univerzálního soukromoprávního systému, zajišťujícího náležitou ochranu přirozenoprávních hodnot před širokým spektrem právně závadných zásahů, je zcela zásadním úkolem každého civilizovaného právního prostředí, neboť jde o hodnoty mimořádně vysoké důležitosti. Jak vyplývá z uvedeného textu práce, na podobu tohoto právního ochranného systému sestávajícího ze tří na sobě závislých klíčových komponentů (tzn. pojetí předmětu ochrany, občanskoprávní odpovědnost, katalog ochranných práv) působí ve větší či menší míře poznatky vyplývající z právní teorie, litery zákona a soudní rozhodovací činnosti. V úvodu této práce jsem se proto detailně zabýval prvním z uvedených komponentů právního ochranného systému. Elastický rozsah právní ochrany tohoto sytému se vztahuje na lidskou bytost, jakožto individualitu a v právním slova smyslu osobu práva. Dochází tak ke snaze o zajištění ochrany veškerých přirozenoprávních hodnot člověka, které ve svém souhrnu tvoří nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféru fyzické osoby 1 , přičemž tyto jednotlivé dílčí hodnoty vykazují buď biologický nebo psychologický nebo sociologický charakter. Obsahové vymezení zájmu, který je právem chráněn,...
Dar v proměnách času
Kunstová, Dorota ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Dorota Ryčlová Dar v proměnách času Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu aktuální právní úpravy. Stranou nezůstane ani chápání daru jinými vědními obory, jako jsou psychologie, antropologie, ekonomie či diplomacie. Jedna z úvodních kapitol zachycuje proměny daru v právu od Chammurapiho zákoníku přes římské právo a středověk až po úpravu za dob Monarchie Rakousko-Uherské, období první republiky a obou občanských zákoníků platných a účinných na našem území v druhé polovině dvacátého století. Nejvíce prostoru je pochopitelně věnováno pojetí daru v současné právní úpravě, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále i jen "NOZ"). A to jak z pohledu ustanovení §§ 2055-2078 NOZ, které se přímo věnují různým podobám daru, respektive darování a darovací smlouvě, tak i z pohledu jiných ustanovení NOZ zmiňujících se výslovně o daru nebo o bezplatně poskytovaných plněních. Právě pro potřeby rozlišování mezi darem stricto sensu od jakýchkoli jiných obdobných plnění je v práci zaveden termín dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Práce se však neomezuje pouze na problematiku daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a jemu podobných plnění v rámci NOZ, ale všímá si...
Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku
Skuhrovec, Michal ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku Abstrakt Práce pojmenovaná "Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku" se věnuje institutu svěřenského fondu z pohledu jeho potenciálu jakožto doplnění či alternativy tradičních institutů, jako jsou právnické osoby nebo pořízení pro případ smrti. Cílem této práce je popsat jej především z hlediska účelu uchovávání rodinných majetků pro příští generace. Za jeho dosažením je v první části využito analýzy svěřenského fondu z hlediska konstrukce autonomního vlastnictví a jejího usazení v českém, charakterem kontinentálním právním řádu. V části pojednávající o historických kořenech fiduciárních institutů práce popisuje historickou potřebu fiduciárních institutů, především pak za účelem uchování rodinných majetků. Historická analýza poukazuje na linie sbíhající se ke společnému základu trustu a fiduciárních institutů, využívajíce evolucionostického náhledu na jejich vývoj. Právě jejich silné podobnosti jakožto následek ukazují, že trust a kontinentální právní řády si nemusí být tak cizí, jak teorií často tvrzeno. Třetí část pak nejrpve předestírá původ a zázemí konstrukce svěřenského fondu v občasnkém zákoníku, tedy úpravu a praxi quebeckou, a popisuje výsledek tohoto právního "transplantátu". Následně jej...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.