Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu
Vítek, Michal ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Bělohlávek, Alexander (oponent) ; Frinta, Ondřej (oponent)
práce Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu Tato disertační práce se v obecné rovině zabývá otázkou interakce mezi transnárodním a národním právem v oblasti mezinárodního obchodu. V rovině konkrétní se pokouší o aplikaci institutu objektivní arbitrability jako limitu právního řádu, který je tvořen zejména soukromě utvářenými normami, které lze zahrnout pod pojem lex mercatoria ("nové lex mercatoria"). Důvodem pro tuto zvolenou metodologii je snaha vytyčit co nejobjektivnější kritérium pro vymezení rozsahu aplikace soukromě vytvářených norem. Navzdory širšímu uznání fenoménu NLM mezi členy akademické obce, a dokonce mezi rozhodci, strany mezinárodních obchodních smluv si nemohou být jisty, zda a do jaké míry volba NLM představuje limitaci pro jejich smluvní vztah, zejména v kontextu uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Poznatky této disertace vyplývají zejména z analýzy transnárodních právních norem, rozhodnutí státních i rozhodčích soudů a relevantních zdrojů právní vědy. Důležitý je zejména popis samotného konceptu lex mercatoria jako takového a popis kategorie veřejného pořádku (jak ve státním, tak mezinárodním a evropském významu), který představuje konečný limit aplikace soukromě tvořených norem. Výsledkem této práce je poznatek, že NLM nemůže být aplikováno zcela...
Ochrana slabší strany v soukromém právu
Štroblová, Kristýna ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Ochrana slabší strany v soukromém právu Tématem rigorózní práce je "Ochrana slabší strany v soukromém právu". Ochrana slabšího je jedním ze stěžejních zásad současného občanského zákoníku a jedním ze základních principů, na kterých soukromé právo spočívá. S účinností nového občanského zákoníku se zásada ochrany slabší strany promítá do rozličných právních institutů a pravidel. Tato práce si klade za cíl vymezit smysl a účel zásady ochrany slabší strany v soukromém právu, její postavení v hierarchii soukromoprávních zásad a provést analýzu a rozbor jejích projevů v rámci jednotlivých pravidel a institutů na ochranu slabší strany zakotvených v občanském zákoníku. Vzhledem k tomu, že v současné společnosti spolu pravidelně a stále frekventovaněji vstupují do soukromoprávních vztahů partneři (subjekty) ve fakticky nerovném postavení, je třeba na danou společenskou situaci reagovat důrazněji než kdy dříve relevantními prostředky práva a tuto faktickou nerovnováhu tzv. "dorovnat" korektivem ochrany slabší strany. Záměrem této práce je zhodnocení aktuální míry ochrany slabší strany v soukromém právu, porovnání stávající ochrany s tou předešlou, odhalení případných nedostatků, teoretických či praktických problémů v úpravě jednotlivých institutů na ochranu slabšího a na základě provedené analýzy konečně...
Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin ; Frinta, Ondřej (oponent)
Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, umožňující zůstaviteli široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob římského práva přes úpravu pro naše území stěžejními, soukromoprávními kodexy. V druhé půli je práce zaměřena na...
Nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v komparaci s německou a slovenskou právní úpravou
Zikmundová, Klára ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu a nájemného v České republice, včetně stručného historického vývoje, navazuje podrobný rozbor ustanovení o nájemném a platbách za plnění spojená s užíváním bytu a domu, přičemž podstatnou část práce tvoří analýza norem o zvyšování nájemného. Práce rovněž obsahuje výklad o nájemném v německé a slovenské právní úpravě se zaměřením na shodné rysy a rozdíly oproti české právní úpravě. Současný český občanský zákoník vychází z principu autonomie vůle, nicméně i ta má své hranice, které jsou v právu nájmu bytu a domu zřetelné. Občanský zákoník obsahuje řadu kogentních norem, od kterých se nelze platně odchýlit v neprospěch nájemce. Tato zvláštní ustanovení lze však aplikovat jen v případě, že nájem slouží k uspokojování bytových potřeb nájemce či členů jeho domácnosti. Jednou ze základních povinností nájemce je platit pronajímateli nájemné, které se sjednává pevnou částkou zpravidla za jeden měsíc, strany si však mohou ujednat i jiné platební období. Dále je dispozitivně stanoveno, že se nájemné platí měsíčně předem k pátému dni daného platebního období. Nájem je pojmově úplatný, opomenou-li si...
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství
Linhartová, Aneta ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství Abstrakt Cílem této práce je představit aktuální právní úpravu týkající se poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poukázat na problematické aspekty při její aplikaci v praxi a navrhnout de lege ferenda u dílčích otázek jiná možná řešení. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zabývá rozvodem manželství. Je pojednáno historickém vývoji jeho právní úpravy, platné právní úpravě, včetně řízení o rozvod manželství, a rovněž o některých právních dopadech rozvodu manželství. Část této kapitoly se týká návrhů na zjednodušení rozvodu manželství de lege ferenda. Druhá kapitola je věnována právní úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství v historickém kontextu, od obecného zákoníku občanského do současné doby. Ve třetí kapitole je provedena analýza jednotlivých aspektů právní úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Nejdříve je pojednáno o péči o nezletilé dítě po rozvodu manželství a o jejích jednotlivých formách, tj. péči výlučné, střídavé a společné. Další část této kapitoly se zabývá úpravou styku rodiče a nezletilého dítěte. Poté je pojednáno o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a následně o vyživovací povinnosti ke...
Práva cestujícího v letecké dopravě
Škorík, Martin ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
74 Shrnutí v českém jazyce Název práce: Práva cestujícího v letecké dopravě Práce se zabývá právní úpravou regulující práva cestujícího v letecké dopravě, včetně obecné úpravy uzavřené smlouvy o přepravě a praktických možností cestujícího svá práva v konkrétních situacích uplatnit. Kromě právní úpravy tvoří podstatnou část této práce rovněž judikatura, a to nejen českých soudů, ale zejména Soudního dvora Evropské unie a v menší míře též soudů německých. V rámci práce dochází postupně k analýze a identifikaci právní úpravy (v úseku smlouvy o přepravě v komparaci s právní úpravou v německém právním řádu), stanovení jejích problematických aspektů a v rámci úvah de lege ferenda k předložení možností jejich řešení. Hlavním cílem práce je komplexní zpracování aktuálních praktických i teoretických témat "přepravního práva" s akcentem na leteckou přepravu osob a poté analýza a systematické zařazení konkrétních práv cestujícího v jednotlivých souvislostech. Práce se dělí na úvod, čtyři kapitoly, členící se na další subkapitoly, a závěr, přičemž v první kapitole dochází k definici pro oblast "přepravního práva" zásadních pojmů, kategorizace přepravy a právní úpravy pro oblast vnitrostátní, mezinárodní a unijní letecké přepravy osob. V druhé kapitole pojednává práce o smlouvě o přepravě dle právní úpravy v občanském...
Nabytí od neoprávněného
Talacko, Petr ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
V této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného tak zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a je proto důležité, aby jej právní úprava dostatečně reflektovala, kdy ne vždy tomu tak bylo. V diplomové práci se zabývám především vývojem tohoto institutu, zásadami, které jsou s tímto institutem spojeny a zejména analýzou a popisem současné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází úvod. Kapitoly se dále člení na podkapitoly, které mají podrobněji rozebrat dané téma. Práce je zakončena závěrem. V první kapitole se zabývám obecnou problematikou věcných práv. Dále zde rozebírám institut vlastnického práva, jeho ústavní východiska, definici i způsoby jakým je možné vlastnictví nabývat. Druhá kapitola je koncipována jako popsání historického vývoje nabytí od neoprávněného. Rozebírám nejdříve období římského práva, zejména pak kladu důraz na zásadu nemo plus iuris. Dále pokračují přes vývoj v germánském právu, až ke kodifikacím v 19. století. Zde se zabývám třemi velkými kodifikacemi ABGB, Code Civil a BGB. V rámci chronologického postupu je pak ještě...
Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění
Vladyková, Ivana ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Ochrana nepominutelného dědice byla vždy vnímána jakožto střet zůstavitelovy vůle a principu familiarizace. Předmětem mé diplomové práce je popsání hmotněprávní úpravy nepominutelných dědiců a institutů s touto problematikou souvisejících, tedy jejich ochrana a vydědění, nejen z pohledu současné právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale i z pohledu jejich historického vývoje. Diplomová práce systematicky členěna do čtyř kapitol, které jsou dále rozděleny na podkapitoly. První z nich má obeznámit čtenáře s problematikou dědického práva prostřednictvím vymezení jeho základních pojmů, vylíčení historického vývoje od dob práva římského přes Všeobecný zákoník občanský známý pod zkratkou ABGB až po novodobé právní předpisy z roku 1950 a 1964 a zohlednit jejich vliv na současnou právní úpravu. Na konci kapitoly popisuji základní zásady, jež dědické právo provází. Druhá kapitola se zabývá vymezením pojmu nepominutelný dědic, určením velikosti povinného dílu na základě potomkova věku, jeho výpočtu s možností případného započtení a princip pro jeho vyplacení. Dále je zde pojednáno o způsobech ochrany práv nepominutelného dědice. Třetí kapitola je věnována samotnému vydědění. Vymezuji zde pojem vydědění a okruh taxativně určených důvodů, pro které lze nepominutelného dědice zbavit či...
Zájezd
Rosůlek, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je analyzovat náležitosti smlouvy o zájezdu dle platné legislativy a analyzovat nároky zákazníka, které mu mohou ze smlouvy o zájezdu vůči pořadateli vzniknout. V práci je porovnávána nejen v současné době účinná právní úprava s právní úpravou předcházející, ale na vybraných místech je porovnávána také s právní úpravou obsaženou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2015/2302, která má být do českého právního řádu transponována nejpozději s účinností od 1.7.2018. Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních částí. Prvná část se zabývá náležitostmi smlouvy o zájezdu, kterými jsou: i. zájezd. Zájezdem je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, jsou zde proto nejprve vymezeny jednotlivé služby, které tento soubor tvoří s uvedením relevantní judikatury. Následně je krátký prostor věnován také spojeným cestovním službám, což je nový institut, který přináší Směrnice evropského parlamentu a rady 2015/2302, který se svou podobou zájezdu velmi přibližuje. ii. smluvní strany - pořadatel, zákazník. Úvodem je vymezena soukromoprávní pozitivní a negativní definice pořadatele. Poté je uvedeno, kdo může být tímto pořadatelem a jaké musí splňovat požadavky dle veřejnoprávních předpisů. V kapitole věnované zákazníkovi je i tento pojem nejprve definován, následně jsou uvedena specifika,...
Ochrana práv cestujících v evropském soukromém právu
Mikešová, Veronika ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem této práce jsou práva cestujících v evropském soukromém právu. Tato problematika je významná pro většinu lidí, jelikož neustále dochází k rozmachu cestování. Ačkoliv cestujícím náleží vcelku rozsáhlá práva, často si nejsou vědomi, na co mají během cestování nárok. Je proto neustále zapotřebí snažit se podporovat informovanost cestujících o právech, která jim náleží. Jedním z cílů práce je vytvoření uceleného přehledu práv cestujících v rámci železniční, silniční, vodní a letecké dopravy podle evropského soukromého práva a analýza některých problematických ustanovení příslušných nařízení EU. Dalším cílem je porovnání úpravy jednotlivých druhů dopravy, zejména s ohledem na leteckou dopravu, která se zdá být nejšířeji upravena, a zjištění, zda by mohlo dojít k jednotné úpravě práv cestujících ve všech druzích dopravy. Tato práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol dále rozdělených na podkapitoly, přičemž první kapitola slouží spíše jako podklad pro další kapitoly a kromě definice pojmu "cestující" představuje prameny upravující práva cestujících spolu s dalšími nezávaznými dokumenty vytvořenými Evropským parlamentem a Komisí. Druhá až pátá kapitola jsou pak věnovány jednotlivým druhům dopravy. Z důvodu omezeného rozsahu práce se v této části zaměřuji zejména na relevantní nařízení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.