Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Franc, Tomáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Randa, Miroslav (oponent) ; Štefl, Vladimír (oponent)
Název práce: Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům Autor: Mgr. Tomáš Franc Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: V této disertační práci jsme uvedli přehled slapových jevů s jejich vysvětlením, dále jsme objasnili techniku gravitačního manévru s uvedením kon- krétních příkladů jeho použití, vše jsme doplnili množstvím názorných obrázků a 17 animacemi. Vysvětlení jsou na úrovni střední školy, neboť je práce určena právě žákům a učitelům středních škol. Tato část práce tak může sloužit jednak jako pomůcka učitelů při přípravě na výuku, rovněž jako studijní text určený žákům středních škol a dalším zájemcům o danou problematiku. Hlavní částí práce jsou potom výsledky výzkumu provedeného na 13 gymnáziích z celé České republiky. Výzkum, kterého se celkem účastnilo 800 žáků, byl zaměřen na zjiš- tění znalostí žáků o slapových jevech a gravitačním manévru. Výzkum probíhal formou dotazníků. Klíčová slova: gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Franc, Tomáš
Název práce: Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům Autor: Mgr. Tomáš Franc Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: V této disertační práci jsme uvedli přehled slapových jevů s jejich vysvětlením, dále jsme objasnili techniku gravitačního manévru s uvedením kon- krétních příkladů jeho použití, vše jsme doplnili množstvím názorných obrázků a 17 animacemi. Vysvětlení jsou na úrovni střední školy, neboť je práce určena právě žákům a učitelům středních škol. Tato část práce tak může sloužit jednak jako pomůcka učitelů při přípravě na výuku, rovněž jako studijní text určený žákům středních škol a dalším zájemcům o danou problematiku. Hlavní částí práce jsou potom výsledky výzkumu provedeného na 13 gymnáziích z celé České republiky. Výzkum, kterého se celkem účastnilo 800 žáků, byl zaměřen na zjiš- tění znalostí žáků o slapových jevech a gravitačním manévru. Výzkum probíhal formou dotazníků. Klíčová slova: gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum
Aplikace problému tří těles ve formě úloh
Kolář, Karel ; Šolc, Martin (vedoucí práce) ; Franc, Tomáš (oponent)
Ústředním tématem práce je omezený kruhový problém tří těles, který je ilustrován formou jed- notlivých příkladů a simulací v programu Wolfram Mathematica. Práce je určená jako doplňující materiál pro vysokoškolské studenty a může sloužit jako úvodní seznámení s problematikou pro středoškoláky. V úvodní části je popsána historie objevů spojených s problémem tří těles a výběr významných osobností z oblasti fyziky a matematiky, které se zasloužily o rozvoj tohoto tématu. Druhou kapitolu tvoří jednodušší úvodní příklady s definicí základních veličin a zopakování po- třebného aparátu teoretické mechaniky na problému dvou těles. Následující kapitoly se věnují Lagrangeovým bodům, Jacobiho integrálu, Hillovým plochám, slapovým silám a jejich aplikaci, Tisserandovu kritériu, tvaru a vývoji těsných dvojhvězd a dalším dílčím úlohám. 1
Zavedení exponenciály a logaritmu
Franc, Tomáš ; Bárta, Tomáš (vedoucí práce) ; Veselý, Jiří (oponent)
V této diplomové práci uvedeme šest de nic exponenciály o základu e a pět de nic přirozeného logaritmu. Dokážeme korektnost jednotlivých de nic, odvodíme základní vlastnosti obou funkcí a ukážeme ekvivalenci všech de nic pro danou funkci. Podíváme se, jak se tyto funkce zavádí v některých učebnicích, a to jak v učebnicích pro vysoké školy, tak pro gymnázia. Budeme diskutovat výhody a nevýhody všech de nic, zaměříme se při tom na potřebnou teorii a obtížnost či délku důkazů. V závěru práce dáme některá doporučení ohledně zavedení těchto funkcí na středních a vysokých školách a uvedeme několik námětů k dalšímu zkoumání.

Viz též: podobná jména autorů
1 Franc, Tadeáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.