Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní a majetkové postavení státního podniku
Růžička, Jan ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Právní a majetkové postavení státního podniku Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na zhodnocení platné právní úpravy státního podniku, a to zejména ve světle poslední novelizace zákona o státním podniku účinné od 1. 1. 2017. Cílem této diplomové práce je platnou právní úpravu popsat, a zhodnotit též souvislostech s dalšími právními předpisy a konečně též posoudit nutnost zachování samostatné právní formy státního podniku do budoucna. Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje stručnou charakteristiku státního podniku a vymezení základních pojmů. Druhá kapitola pak popisuje historický vývoj právní úpravy podniků hospodařících s majetkem státu od vzniku Československa až do roku 1997, od kdy je účinný současný zákon o státním podniku. Třetí kapitola ve čtyřech podkapitolách analyzuje platnou a účinnou právní úpravu státního podniku. První podkapitola je věnována orgánům státního podniku, druhá předmětu podnikání a účelu státního podniku, třetí založení a vzniku a poslední, čtvrtá podkapitola popisuje zrušení a zánik státního podniku. Pátá kapitola se věnuje majetkovému postavení státního podniku, tedy právu hospodařit s majetkem státu a dále nabývání a dispozice s tímto majetkem. Popsána je též úprava účasti státního podniku v jiných právnických osobách a úprava fondů. V...
Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele
Strakatý, Tomáš ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Hlavním cílem této práce je identifikace a následná analýza problematických aspektů pojících se k právům z vadného plnění při B2B koupi. Ta bude z povahy věci zasazena do komplexní deskripce práv z vadného plnění. V práci je přihlíženo k relevantní judikatuře soudů a národní, evropské a mezinárodní úpravě a textům. Práce je strukturována do devíti kapitol zahrnujících úvod i závěr. Tyto kapitoly jsou systematicky členěny tak, aby čtenáři komplexně představily institut práv z vadného plnění a v průběhu pravidelně umožnily identifikovat problematické aspekty práv z vadného plnění. V takových případech je problematika vždy důkladně analyzována, uvedeny relevantní názory odborné veřejnosti, ty kriticky hodnoceny a představen vlastní názor autora a možná výkladová východiska. Práce je uvozena úvodem, na který navazuje druhá kapitola vymezující kritéria, která jsou určující pro stanovení právního režimu B2B koupě. Úvodem třetí kapitoly je vysvětleno, proč autor neužívá tradičního pojmu odpovědnosti za vady, nýbrž pojmu povinností a práv z vadného plnění. Dále se tato kapitola zabývá vadným splněním, dispozitivní povahou povinností z vadného plnění, zárukou za jakost a možností limitace práv z vadného plnění. Je v ní kladen důraz i na různé korektivy limitující smluvní volnost, které se vážou k úpravě...
Jednotné řízení a pokyny v koncernu
Mach, Ota ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Shrnutí Hlavním účelem práce je představení nového českého koncernového práva se zvláštním zaměřením na právo udílet pokyny řízené osobě. Celá práce je prostoupena úvahou, zda se zákonodárci podařilo najít přiměřený balanc mezi uvolněnějším francouzským přístupem a německou právní úpravou, která je založena především na ochraně minoritních společníků a věřitelů. První kapitola práce se zaměřuje na pojem jednotného řízení a popisuje jeho hlavní znaky - koncernový zájem, jednotnou politiku a koncepční řízení a koordinaci. Dále je podrobně rozebrán význam a způsob koncernové deklarace, která, jakožto formální požadavek koncernu, v důsledku vede ke koncernovým výhodám, jako je například specifický způsob vyrovnání újmy. Další kapitoly jsou věnovány pojmům pokyn a obchodní vedení. Jelikož zákon obecně zakazuje udílet pokyny do obchodního vedení právě s výjimkou pro koncernové vztahy, v práci je podrobně vysvětlen pojem obchodního vedení především s odkazy na rozhodnutí českých soudů. Mimo pokyn jsou popsány i další způsoby prosazování vlivu v rámci koncernu. Zvláštní pozornost je věnována personálním změnám v orgánech řízené osoby. Druhá část čtvrté kapitoly se pak zabývá výhradně koncernovými pokyny. Nejdříve jsou rozebrány obecné otázky týkající se pokynů a jejich propojení s koncernovou deklarací. Dále je pár...
Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva
Dočekalová, Libuše ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se věnuje srovnání české a německé právní úpravy koupě obchodní- ho závodu cestou asset deal. Konkrétně se práce zabývá pojetím obchodního závodu z pohledu českého a německého práva, upozorňuje na rozdílné fungování mechanismu převo- du závodu i nabývání vlastnického práva k němu a v neposlední řadě se zaměřuje na zhodno- cení a komparaci postavení a rizik kupujícího a třetích stran při koupi obchodního závodu. První část práce rozebírá definici a vymezení obchodního závodu podle českého práva, vysvětluje jeho podstatu a povahu v právu německém, a to s přihlédnutím k tomu, že německé právo nezná legální definici obchodního závodu. V závěru kapitoly jsou pak vysvětleny po- dobné aspekty chápání závodu a zároveň je upozorněno na všechny rozdíly podstaty závodu v českém a německém právu. Druhá část diplomové práce se zabývá obchodním závodem jakožto objektem koupě, a to komparativní metodou. Věnuje se analýze dvou odlišných konstrukcí převodu obchodního závodu, přičemž dle českého práva se jedná o převod celku, který je porovnáván s převodem závodu jakožto souhrnu jednotlivých položek cestou singulární sukcese. Třetí část práce má za úkol vymezit, v jakém postavení se při koupi obchodního závo- du ocitá kupující, poukázáno je především na riziko převzetí dluhů náležejících k obchodnímu...
Úvěr pro spotřebitele
Chudoba, Jan ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá analýzou právních předpisů vztahujících se k úvěru pro spotřebitele. V této oblasti ochrany spotřebitele nastal v posledních letech vývoj zejména na poli evropského zákonodárství, který se nutností transpozice evropských směrnic promítl i do českého právního řádu. Diplomová práce popisuje vývoj právní úpravy spotřebitelských úvěrů na evropské úrovni počínaje směrnicí 87/102/EHS a dále směrnicí CCD a směrnicí MCD, která je posledním legislativním počinem unijního zákonodárce v této oblasti, v tuzemském právním řádu počínaje zákonem 321/2001, dále zákonem 145/2010 a nakonec současnou právní úpravou zákonem o spotřebitelském úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru obsahuje komplexní úpravu činností poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, regulace subjektů vystupujících na trhu spotřebitelských úvěrů, jakož i práv a povinností při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. V první kapitole jsou vymezeny pojmy potřebné pro pochopení problematiky spotřebitelských úvěrů, jako je pojem spotřebitele, úvěru a spotřebitelského úvěru. První kapitola dále obsahuje základní popis problematiky ochrany spotřebitele, která jako oblast práva zastřešuje všechny oblasti právních vztahů, ve kterých spotřebitel vystupuje. Jednou z těchto oblastí je právě trh...
Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu
Koráb, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její zástupci. Tento posun, kdy se z členů statutárního orgánu stali pouzí zástupci obchodní korporace, otevřel možnost diskuze ohledně charakteru zástupčího oprávnění a případné možnosti jeho překročení. Této problematice jsem se ve své diplomové práci s názvem Excesy z jednatelského oprávnění věnoval. V této práci jsem vycházel ze základních východisek, kterými byla šíře zástupčího oprávnění a jeho omezitelnost ze zákona. Práci jsem rozdělil do následujících hlavních kapitol. V kapitole věnované základním pojmům jsem se věnoval pojmu statutární orgán, svéprávnosti právnické osoby a charakteru jednatelského oprávnění. Další kapitola byla věnována možnosti překročení jednatelského oprávnění. Vnitřní členění této kapitoly bylo na překročení jednatelského oprávnění s účinky dovnitř a navenek. Kapitola o způsobu jednání byla zaměřena na jednání porušující způsob jednání a diskutované rozsudky o jednání porušující způsob jednání ve vztahu k zaměstnancům a o společném jednání jednatele a prokuristy. Výstupem této práce je, že zástupčí oprávnění je možno překročit, účinky navenek se však uplatní...
Akcie jako cenný papír
Škodová, Magdalena ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na akcie s pohledu akciového práva v kontextu ustanovení o cenných papírech či zaknihovaných cenných papírech dle práva občanského. V první části je analyzována kvalita spojení práva s listinou, včetně situací, kdy právo akcionáře může existovat nezávisle na listině cenného papíru. Stejně tak je zhodnocena definice cenného papíru, která se v případě akcie uplatní s určitými zde popsanými výhradami. Rozebrány jsou i funkce a nejdůležitější vlastnosti akcie jako zastupitelnost a obchodovatelnost akcií na regulovaném trhu. Diplomová práce dále reflektuje fakt, že akcie může být vydána i jako zaknihovaný cenný papír, jehož úprava se vyčlenila z kategorie cenných papírů a tvoří tedy samostatnou kategorii. Poslední alternativou je pak akcie ve formě imobilizovaného cenného papíru, jejíž charakter vychází z úpravy cenných papírů, protože listina akcie je zachována, i zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím zápisu v příslušné evidenci. Ve druhé části jsou analyzovány akcie ve formě na jméno a na majitele. Tyto formy akcií se odlišují svými náležitostmi, ale také rozsahem omezení, která jsou těmto formám stanovena. Především jde o zákaz akcií na majitele v podobě listinného cenného papíru. Jeho účelem je zvýšení transparentnosti vlastnických struktur akciové...
Uvolněný podíl
Pašek, Dominik ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem uvolněného podílu. Práce je rozdělena do 2 částí, které odpovídají 2 základním cílům práce - detailnímu rozboru obecné úpravy uvolněného podílu a rozebrání střetu úpravy uvolněného podílu a zástavního práva k podílu. V obecné části je podrobně rozebrán uvolněný podíl, jakož i postup společnosti, která s ním musí naložit. Systematika obecné části odpovídá systematice zákona o obchodních korporacích. Nejdřív je popsán uvolněný podíl, poté prodej uvolněného podílu se všemi jeho problémy, vypořádací podíl a postup společnosti po vyplacení vypořádacího podílu, tj. přechod uvolněného podílu na společníky nebo snížení základního kapitálu. V obecné části také porovnávám platnou úpravu s navrhovanou novelou zákona o obchodních korporacích, která by mohla přinést řešení mnoha problémů současné úpravy. Ve zvláštní části, kterou považuji za klíčovou, se zabývám střetem úpravy uvolněného podílu a zástavního práva k podílu. Postupně jsou rozebrána práva zástavního věřitele k uvolněnému zastavenému podílu, a to se zaměřením na vypořádací podíl, a uplatnění zástavního práva k podílu, a to jak zpeněžení, tak nabytí uvolněného podílu zástavním věřitelem. Dále jsou rozebrány dopady postupu společnosti, která nakládá s uvolněným podílem, na zástavní právo na něm váznoucí, a důsledky...
Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu
Dvořák, Michal ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Resumé Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých, tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG a americké judikatury podle práva státu Delaware. Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem obchodní korporace. Mimo optiku...
Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci
Havelková, Lenka ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci Abstrakt Diplomová práce se zabývá osobou likvidátora a jeho vztahem k ostatním orgánům kapitálových obchodních společností v průběhu zrušení kapitálové obchodní společnosti (dále také jen jako "společnost") s likvidací. Právní úprava týkající se likvidace právnických osob, osoby likvidátora a zejména působnosti orgánů společnosti v likvidaci není v současných právních předpisech dostatečně upravena, aby byl její výklad jednoznačný. Vyvstává tak stále celá řada sporných právních otázek v oblasti vztahu likvidátora a jednotlivých orgánů společnosti, na něž je v rámci této diplomové práce poukázáno. Cílem této diplomové práce je nejenom vymezení osoby likvidátora, zhodnocení problémových oblastí týkajících se postavení likvidátora, a to jak pro jeho působnost vně společnosti, tak i uvnitř společnosti, ale zejména řešení otázek vzájemných vztahů likvidátora s orgány společnosti. Pomocí kritické analýzy dosavadních právních předpisů a současné právní úpravy, rozhodnutí soudů v obdobných případech a odborných článků je záměrem této práce dospět k řešení předem stanovených sporných právních otázek, které nebyly odstraněny ani s rekodifikací soukromého práva, jež sjednotila občanskoprávní a obchodněprávní oblast právní úpravy likvidace společnosti a současně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.