Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontraktační proces a změna smlouvy ve veřejné zakázce
Kubeš, Jiří ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
77 Abstrakt Způsob zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je soukromoprávním kontraktačním procesem s vysokou mírou formalizace a právní regulace. Tím se odlišuje od obecného kontraktačního procesu v civilním právu. První kapitola této práce se věnuje rozboru problematiky zadávání veřejných zakázek z pohledu zasazení do právního rámce. Dochází k závěru, že se jedná o soukromoprávní kontraktaci se subsidiárním použitím předpisů civilního práva, zejména pak občanského zákoníku. Druhá kapitola se zabývá způsobem uzavření smlouvy ve veřejné zakázce, tedy kontraktačním procesem. Kontraktační proces je zde rozdělen na fázi předkontraktační a fázi kontraktační, a to tak, že do fáze předkontraktační spadají ty části zadávacího řízení, během kterých dochází k vyjasnění obsahu závazku a okruhu smluvních partnerů. Do fáze kontraktační pak spadá samotné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Kapitola popisuje specifičnosti kontraktačního procesu ve veřejné zakázce od vyhlášení výběrového řízení zadavatelem až po uzavření smlouvy. Tyto specifičnosti jsou představeny ve vztahu k otevřenému řízení zadávanému v nadlimitním režimu. Na konci kapitoly je pak uvedeno srovnání s ostatními druhy řízení a jsou uvedeny odlišnosti od otevřeného řízení. Kapitola si pokládá i několik...
Přirozené monopoly v elektroenergetice a plynárenství (právní aspekty)
Kadlecová, Eliška ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce je na základě ekonomických poznatků o přirozeném monopolu analyzovat stěžejní teoretické právní aspekty, které koncept přirozeného monopolu přináší nebo se kterými souvisí, poskytnout výklad k jejich charakteristice a rozebrat vybrané právní aspekty související s danou problematikou. To vše pak se zaměřením na odvětví elektroenergetiky a plynárenství. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla významným zdrojem pro tuto diplomovou práci rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího správního soudu. Zohledněna byla též úprava předpisů evropského práva a mnohdy také výkladová pravidla Evropské komise. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována ekonomickým východiskům pozitivní právní úpravy. Poskytuje ucelený obraz o problematice modelu a jejího uvedení do kontextu zkoumaných odvětví. Je rozebrána podstata modelu, jeho historie i názory jeho kritiků. V této kapitole je též vymezeno, koho lze v souladu s tuzemskou právní úpravou považovat za přirozené monopoly, a dále jsou stanoveny tři oblasti právních institutů, kterým se věnují následující kapitoly. V druhé kapitole jsou vymezeny vybrané základní pojmy, jež jsou podstatné pro následující výklad. Konkrétně se jedná o pojmy distribuční, přenosové a přepravní soustavy a jejich provozovatelů. Dále je pozornost...
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Zanášková, Lucie ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, a to (i) převodem podílu či jeho přechodem, (ii) vystoupením společníka ze společnosti, (iii) dohodou o ukončení účasti společníka ve společnosti, (iv) vyloučením společníka, (v) zrušením účasti společníka soudem, (vi) zánikem účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením vedeným proti společníkovi, a (vii) zánikem účasti společníka v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižením podílu společníka. Dále je v práci rozebrán zánik účasti společníka smrtí samotného společníka jakožto fyzické osoby a zániku společníka jakožto právnické osoby. Po krátkém úvodu následují kapitoly věnující se společnosti s ručením omezeným jakožto formě obchodních společností, právům a povinnostem společníků a obecně vzniku a zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným. Následují kapitoly věnující se jednotlivým způsobům zániku účasti společníka ve společnosti a stručný závěr. Cílem práce je objasnit některé interpretační a aplikační problémy, které nastaly v souvislosti s ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci.
Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu
Koráb, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její zástupci. Tento posun, kdy se ze členů statutárního orgánu se stali pouze zástupci obchodní korporace, otevřel možnost diskuze ohledně charakteru zástupčího oprávnění a případné možnosti jeho překročení. Této problematice jsem se ve své diplomové práci s názvem Excesy z jednatelského oprávnění věnoval. Základními východisky pro další postup byly šíře zástupčího oprávnění a jeho omezitelnost ze zákona. Vedle překročení zástupčího oprávnění spočívajícího ve vybočení z působnosti jsem se v této práci věnoval dalším dvěma dalším jednáním, která ačkoliv byla vykonána v rámci svěřené působnosti, nejsou jednáními vykonanými v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Práci jsem rozdělil do tří hlavních kapitol. Kdy v kapitole o překročení zástupčího oprávnění jsem zkoumal možnost překročení zástupčího oprávnění ve vztahu k omezení zástupčího oprávnění ze zákona a aplikovatelnou úpravu. Další kapitola byla věnována vnitřním omezením jednatelského oprávnění. Kdy vnitřní členění této kapitoly bylo na jednání porušující vnitřní omezení, jednání ke kterým nebyl dán souhlas nejvyššího orgánu...
Koncepce a obsah péče řádného hospodáře
Král, Richard ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Předmětem této diplomové práce je popis a analýza právní úpravy péče řádného hospodáře a otázek souvisejících, jimiž jsou v tomto případě pravidlo podnikatelského úsudku a žádost o pokyn týkající se obchodního vedení. Péče řádného hospodáře představuje standard jednání, který musí dodržovat člen voleného orgánu právnické osoby při výkonu své funkce. Pravidlo podnikatelského úsudku naopak chrání členy volených orgánu před neoprávněnými obviněními z nedodržení tohoto standardu jednání, čímž v konečném důsledku představuje ochranu autority činit podnikatelská rozhodnutí. Žádost o pokyn týkající se obchodního vedení tvoří výjimku z obecného pravidla, které výhradně svěřuje obchodní vedení do rukou statutárního orgánu. Cílem této práce je popis a analýza uvedené právní úpravy včetně stěžejních otázek, které v těchto problematikách vyvstávají s načrtnutím jejich možného řešení. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola představuje úvodní pojednání, které zdůvodňuje implementaci zákonných ustanovení správy a řízení obchodních korporací, v tomto pojetí jsou zdůrazněna ekonomická východiska. Druhá kapitola je věnována samotnému jádru věci. Komplexně pojednává a analyzuje právní úpravu péče řádného hospodáře s ohledem na osoby povinované tímto standardem včetně jejich odlišností. Taktéž jsou...
Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zejména se zřetelem ke kapitalizaci pohledávek
Slávik, Slavomír ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, přičemž hlavní důraz je kladen na jeho provedení formou kapitalizace pohledávky. Právní úprava základního kapitálu této společnosti doznala změny v podobě snížení jeho minimální výše na jednu korunu českou, avšak to nic nemění na skutečnosti, že se i nadále jedná o kapitálovou společnost, která povinně vytváří základní kapitál. Ten zůstává vlastním zdrojem společnosti a jeho výše je důležitá pro strukturu jejího financování, což může být demonstrováno na příkladu kapitalizace pohledávky (vliv poměru vlastního a dluhového financování). Práce se skládá z pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola se zabývá společností s ručením omezeným jako kapitálovou společností. Klíčové jsou kapitoly tři, čtyři a pět, které mohou být rozděleny do dvou částí. První část, jež je tvořena kapitolou třetí, se zabývá právní úpravou zvýšení základního kapitálu obecně, zejména se zaměřuje na problematická místa, s nimiž se lze při tomto procesu setkat. Pozornost je věnována oběma způsobům zvýšení základního kapitálu, avšak větší důraz je kladen na zvýšení převzetím vkladové povinnosti, neboť pouze v jeho rámci může dojít ke kapitalizaci pohledávky. Druhá část tvořená kapitolou čtvrtou a pátou se soustředí na...
Standardised Technologies from the EU Competition Law Perspective
Mňuk, Jiří ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Technologie užívající určité standardy zajišťující kompatibilitu a interoperabilitu prostupují naše životy. Za předpokladu, že by standardy měly na jednu stranu být pokud možno co nepřístupnější a držitelé práv duševních vlastnictví (PDV) mohou na druhou stranu takovému přístupu zamezit, vyvstává velké množství právních otázek. Tato diplomová práce se primárně zaměřuje na technické standardy ovládané standardizačními organizacemi a na důsledky zahrnutí PDV do určitého technického standardu přijatého standardizační organizací pro držitele takových PDV z pohledu soutěžního práva EU. Metoda použitá v této práci se nejprve zaměřuje příslušné teoretické koncepty, poté zkoumá aktuální postoj soutěžního práva EU de lege lata a diskutuje o možných úpravách takového stavu de lege ferenda. V první kapitole je pojednáno o technických standardech, jakož i o jejich ekonomických dopadech, zejména kompatibilitě, interoperabilitě a síťových efektech. Druhá kapitola nastiňuje základní otázky týkající se průsečíku mezi technickými standardy, PDV a soutěžním právem EU, zejména patenty na standardizované technologie stanovené standardizační organizací (PST) a přiměřené, rozumné a nediskriminační (z angl. fair, reasonable and non-discriminatory) (FRAND) licenční podmínky. Dále jsou nastíněny současné otázky soutěžního...
Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Průchová, Zuzana ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Účelem sepsání této diplomové práce je vzhledem k širokému tématu rozebrat nejdůležitější aspekty uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku. Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji definici základních pojmů z oblasti veřejných zakázek, účelu zadávacího řízení a právní úpravě týkající se uzavírání smluv na veřejnou zakázku. V druhé kapitole se zabývám nejdůležitějšími a nejzajímavějšími aspekty konečné fáze zadávacího řízení. Poukazuji zde na to, že uchazeč je vázán svou nabídkou a má povinnost součinnosti s uzavíráním smlouvy po dobu zadávací lhůty. V této části diplomové práce dále rozebírám postup při uzavírání smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu a postup při uzavírání smlouvy na základě rámcové smlouvy, a také se zde věnuji uveřejňování smluv na veřejnou zakázku vzhledem k návrhu zákona o registru smluv. V třetí a v poslední kapitole se podrobně zabývám možností změny smlouvy na veřejnou zakázku. V této souvislosti poukazuji na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, zejména na klíčový rozsudek Pressetext. Na základě tohoto rozhodnutí bylo do zákona o veřejných zakázkách vloženo nové ustanovení týkající se zákazu podstatné změny obsahu smluv na veřejnou zakázku, jehož jednotlivé skutkové podstaty zde detailněji rozebírám v souvislosti s plánovaným...
Business management
Králik, Dominik ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Resumé Predmetom tejto práce je obchodné vedenie dvoch kapitálových spoločností, a to spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v novom súkromnom práve, poukazuje na hlavné interpretačné problémy a snaží hľadať výklad, ktorý má do budúcna najvyššie šance sa presadiť vzhľadom na svoj argumentačný podklad. V práci vychádzame z doterajších poznatkov o obchodnom vedení, vrátane judikatúry, vždy však s ohľadom na zmeny, ktoré nová úprava inštitútu obchodného vedenia s rekodifikáciou priniesla. Prvá kapitola pojednáva o pojmu obchodné vedenie. Pojem je na začiatku vymedzený pozitívne, a to obecne a následne i výpočtom niekoľkých konkrétnych jednaní, ktoré pod pojem spadajú. Ďalej je pojem vymedzený i negatívne, skrz odlíšenie od jednania za spoločnosť, rozhodovanie o významných záležitostí dlhodobého charakteru a marginálnych záležitostí. Druhá kapitola sa zaoberá krátkym exkurzom do historického vývoja inštitútu obchodného vedenia, predstavuje rôzne pomenovania pre tento inštitút, s ktorými sa v staršej literatúre môžeme stretnúť. Tretia kapitola sa venuje orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie. Stručne je pojednané o konateľoch v spoločnosti s ručením obmedzeným a predstavenstvu v akciovej spoločnosti s dualistickým systémom zriadenia....
Podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět právních vztahů, kmenový list
Jiroušková, Bohuslava ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Ústředním tématem této diplomové práce je podíl ve společnosti s ručením omezeným jakožto fundamentální institut právní úpravy této formy obchodní společnosti, včetně případů, kdy je představován kmenovým listem. Práce se soustředí na podíl zejména z hlediska jeho pojetí jako předmětu právních vztahů v rámci jeho zařazení do kategorie věci v právním smyslu dle občanského zákoníku. Toto pojetí nachází svůj odraz také v případě nejčastější dispozice s podílem ve společnosti s ručením omezeným, tedy jeho převodu. Z tohoto důvodu se práce významnou měrou zabývá také převodem podílu, a to jak převodem podílu nevtěleného do kmenového listu, tak převodem podílu do tohoto fakultativně emitovaného cenného papíru vtěleného. Nastíněná témata jsou řešena na podkladě rekodifikované právní úpravy, jež s sebou přinesla mnohé otazníky. Práce identifikuje aktuální problematická témata a výkladová úskalí a nastiňuje jejich možná řešení. Práce je rozdělena celkem do pěti kapitol. První kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky podílu ve společnosti s ručením omezeným. Vymezuje samotný pojem podílu a zabývá se modalitami koncepce podílu ve společnosti s ručením omezeným, tedy možností variability a plurality podílů. Druhá kapitola se soustředí na podíl ve společnosti s ručením omezeným jako věc v právním smyslu a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.