Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uvolněný podíl
Pašek, Dominik ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem uvolněného podílu. Práce je rozdělena do 2 částí, které odpovídají 2 základním cílům práce - detailnímu rozboru obecné úpravy uvolněného podílu a rozebrání střetu úpravy uvolněného podílu a zástavního práva k podílu. V obecné části je podrobně rozebrán uvolněný podíl, jakož i postup společnosti, která s ním musí naložit. Systematika obecné části odpovídá systematice zákona o obchodních korporacích. Nejdřív je popsán uvolněný podíl, poté prodej uvolněného podílu se všemi jeho problémy, vypořádací podíl a postup společnosti po vyplacení vypořádacího podílu, tj. přechod uvolněného podílu na společníky nebo snížení základního kapitálu. V obecné části také porovnávám platnou úpravu s navrhovanou novelou zákona o obchodních korporacích, která by mohla přinést řešení mnoha problémů současné úpravy. Ve zvláštní části, kterou považuji za klíčovou, se zabývám střetem úpravy uvolněného podílu a zástavního práva k podílu. Postupně jsou rozebrána práva zástavního věřitele k uvolněnému zastavenému podílu, a to se zaměřením na vypořádací podíl, a uplatnění zástavního práva k podílu, a to jak zpeněžení, tak nabytí uvolněného podílu zástavním věřitelem. Dále jsou rozebrány dopady postupu společnosti, která nakládá s uvolněným podílem, na zástavní právo na něm váznoucí, a důsledky...
Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu
Dvořák, Michal ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Resumé Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých, tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG a americké judikatury podle práva státu Delaware. Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem obchodní korporace. Mimo optiku...
Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci
Havelková, Lenka ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci Abstrakt Diplomová práce se zabývá osobou likvidátora a jeho vztahem k ostatním orgánům kapitálových obchodních společností v průběhu zrušení kapitálové obchodní společnosti (dále také jen jako "společnost") s likvidací. Právní úprava týkající se likvidace právnických osob, osoby likvidátora a zejména působnosti orgánů společnosti v likvidaci není v současných právních předpisech dostatečně upravena, aby byl její výklad jednoznačný. Vyvstává tak stále celá řada sporných právních otázek v oblasti vztahu likvidátora a jednotlivých orgánů společnosti, na něž je v rámci této diplomové práce poukázáno. Cílem této diplomové práce je nejenom vymezení osoby likvidátora, zhodnocení problémových oblastí týkajících se postavení likvidátora, a to jak pro jeho působnost vně společnosti, tak i uvnitř společnosti, ale zejména řešení otázek vzájemných vztahů likvidátora s orgány společnosti. Pomocí kritické analýzy dosavadních právních předpisů a současné právní úpravy, rozhodnutí soudů v obdobných případech a odborných článků je záměrem této práce dospět k řešení předem stanovených sporných právních otázek, které nebyly odstraněny ani s rekodifikací soukromého práva, jež sjednotila občanskoprávní a obchodněprávní oblast právní úpravy likvidace společnosti a současně...
Státní podnik a jeho majetek
Huštan, Tomáš ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Resumé Státní podnik je formou právnické osoby užívanou v České republice jako alternativa k zakládání akciových společností s majetkovou účastí státu. Ačkoli státní podnik slouží jako jedna z variant nakládání s majetkem státu, je využíván nejen k hospodářským účelům, ale také k plnění další zájmů státu, jako například zájmů společenských nebo bezpečnostních. V nedávné době prodělala v reakci na rekodifikaci občanského práva a práva obchodních korporací právní úprava státního podniku výrazné změny. Cílem této diplomové práce nazvané "Státní podnik a jeho majetek" je zanalyzovat právní úpravu státního podniku a jeho hospodaření s majetkem státu v souvislostech s dalšími právními předpisy, poukázat na nedostatky této právní úpravy, posoudit povahu státního podniku jako právnické osoby, určit povahu institutu práva hospodařit s majetkem státu a posoudit potřebnost státního podniku jako samostatné právní formy. Tato diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První dvě kapitoly se zabývají vývojem právní formy státního podniku včetně jejích předchůdců a dopadem transformace ekonomiky po pádu komunismu na postavení státních podniků. Třetí kapitola popisuje státní podnik z hlediska různých aspektů jeho právní formy jako právnickou osobu, státní organizaci a podnikatele. Ve čtvrté kapitole je analyzováno...
Kontraktační proces a změna smlouvy ve veřejné zakázce
Kubeš, Jiří ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
77 Abstrakt Způsob zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je soukromoprávním kontraktačním procesem s vysokou mírou formalizace a právní regulace. Tím se odlišuje od obecného kontraktačního procesu v civilním právu. První kapitola této práce se věnuje rozboru problematiky zadávání veřejných zakázek z pohledu zasazení do právního rámce. Dochází k závěru, že se jedná o soukromoprávní kontraktaci se subsidiárním použitím předpisů civilního práva, zejména pak občanského zákoníku. Druhá kapitola se zabývá způsobem uzavření smlouvy ve veřejné zakázce, tedy kontraktačním procesem. Kontraktační proces je zde rozdělen na fázi předkontraktační a fázi kontraktační, a to tak, že do fáze předkontraktační spadají ty části zadávacího řízení, během kterých dochází k vyjasnění obsahu závazku a okruhu smluvních partnerů. Do fáze kontraktační pak spadá samotné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Kapitola popisuje specifičnosti kontraktačního procesu ve veřejné zakázce od vyhlášení výběrového řízení zadavatelem až po uzavření smlouvy. Tyto specifičnosti jsou představeny ve vztahu k otevřenému řízení zadávanému v nadlimitním režimu. Na konci kapitoly je pak uvedeno srovnání s ostatními druhy řízení a jsou uvedeny odlišnosti od otevřeného řízení. Kapitola si pokládá i několik...
Přirozené monopoly v elektroenergetice a plynárenství (právní aspekty)
Kadlecová, Eliška ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce je na základě ekonomických poznatků o přirozeném monopolu analyzovat stěžejní teoretické právní aspekty, které koncept přirozeného monopolu přináší nebo se kterými souvisí, poskytnout výklad k jejich charakteristice a rozebrat vybrané právní aspekty související s danou problematikou. To vše pak se zaměřením na odvětví elektroenergetiky a plynárenství. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla významným zdrojem pro tuto diplomovou práci rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího správního soudu. Zohledněna byla též úprava předpisů evropského práva a mnohdy také výkladová pravidla Evropské komise. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována ekonomickým východiskům pozitivní právní úpravy. Poskytuje ucelený obraz o problematice modelu a jejího uvedení do kontextu zkoumaných odvětví. Je rozebrána podstata modelu, jeho historie i názory jeho kritiků. V této kapitole je též vymezeno, koho lze v souladu s tuzemskou právní úpravou považovat za přirozené monopoly, a dále jsou stanoveny tři oblasti právních institutů, kterým se věnují následující kapitoly. V druhé kapitole jsou vymezeny vybrané základní pojmy, jež jsou podstatné pro následující výklad. Konkrétně se jedná o pojmy distribuční, přenosové a přepravní soustavy a jejich provozovatelů. Dále je pozornost...
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Zanášková, Lucie ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, a to (i) převodem podílu či jeho přechodem, (ii) vystoupením společníka ze společnosti, (iii) dohodou o ukončení účasti společníka ve společnosti, (iv) vyloučením společníka, (v) zrušením účasti společníka soudem, (vi) zánikem účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením vedeným proti společníkovi, a (vii) zánikem účasti společníka v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižením podílu společníka. Dále je v práci rozebrán zánik účasti společníka smrtí samotného společníka jakožto fyzické osoby a zániku společníka jakožto právnické osoby. Po krátkém úvodu následují kapitoly věnující se společnosti s ručením omezeným jakožto formě obchodních společností, právům a povinnostem společníků a obecně vzniku a zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným. Následují kapitoly věnující se jednotlivým způsobům zániku účasti společníka ve společnosti a stručný závěr. Cílem práce je objasnit některé interpretační a aplikační problémy, které nastaly v souvislosti s ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci.
Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu
Koráb, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její zástupci. Tento posun, kdy se ze členů statutárního orgánu se stali pouze zástupci obchodní korporace, otevřel možnost diskuze ohledně charakteru zástupčího oprávnění a případné možnosti jeho překročení. Této problematice jsem se ve své diplomové práci s názvem Excesy z jednatelského oprávnění věnoval. Základními východisky pro další postup byly šíře zástupčího oprávnění a jeho omezitelnost ze zákona. Vedle překročení zástupčího oprávnění spočívajícího ve vybočení z působnosti jsem se v této práci věnoval dalším dvěma dalším jednáním, která ačkoliv byla vykonána v rámci svěřené působnosti, nejsou jednáními vykonanými v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Práci jsem rozdělil do tří hlavních kapitol. Kdy v kapitole o překročení zástupčího oprávnění jsem zkoumal možnost překročení zástupčího oprávnění ve vztahu k omezení zástupčího oprávnění ze zákona a aplikovatelnou úpravu. Další kapitola byla věnována vnitřním omezením jednatelského oprávnění. Kdy vnitřní členění této kapitoly bylo na jednání porušující vnitřní omezení, jednání ke kterým nebyl dán souhlas nejvyššího orgánu...
Koncepce a obsah péče řádného hospodáře
Král, Richard ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Předmětem této diplomové práce je popis a analýza právní úpravy péče řádného hospodáře a otázek souvisejících, jimiž jsou v tomto případě pravidlo podnikatelského úsudku a žádost o pokyn týkající se obchodního vedení. Péče řádného hospodáře představuje standard jednání, který musí dodržovat člen voleného orgánu právnické osoby při výkonu své funkce. Pravidlo podnikatelského úsudku naopak chrání členy volených orgánu před neoprávněnými obviněními z nedodržení tohoto standardu jednání, čímž v konečném důsledku představuje ochranu autority činit podnikatelská rozhodnutí. Žádost o pokyn týkající se obchodního vedení tvoří výjimku z obecného pravidla, které výhradně svěřuje obchodní vedení do rukou statutárního orgánu. Cílem této práce je popis a analýza uvedené právní úpravy včetně stěžejních otázek, které v těchto problematikách vyvstávají s načrtnutím jejich možného řešení. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola představuje úvodní pojednání, které zdůvodňuje implementaci zákonných ustanovení správy a řízení obchodních korporací, v tomto pojetí jsou zdůrazněna ekonomická východiska. Druhá kapitola je věnována samotnému jádru věci. Komplexně pojednává a analyzuje právní úpravu péče řádného hospodáře s ohledem na osoby povinované tímto standardem včetně jejich odlišností. Taktéž jsou...
Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zejména se zřetelem ke kapitalizaci pohledávek
Slávik, Slavomír ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, přičemž hlavní důraz je kladen na jeho provedení formou kapitalizace pohledávky. Právní úprava základního kapitálu této společnosti doznala změny v podobě snížení jeho minimální výše na jednu korunu českou, avšak to nic nemění na skutečnosti, že se i nadále jedná o kapitálovou společnost, která povinně vytváří základní kapitál. Ten zůstává vlastním zdrojem společnosti a jeho výše je důležitá pro strukturu jejího financování, což může být demonstrováno na příkladu kapitalizace pohledávky (vliv poměru vlastního a dluhového financování). Práce se skládá z pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola se zabývá společností s ručením omezeným jako kapitálovou společností. Klíčové jsou kapitoly tři, čtyři a pět, které mohou být rozděleny do dvou částí. První část, jež je tvořena kapitolou třetí, se zabývá právní úpravou zvýšení základního kapitálu obecně, zejména se zaměřuje na problematická místa, s nimiž se lze při tomto procesu setkat. Pozornost je věnována oběma způsobům zvýšení základního kapitálu, avšak větší důraz je kladen na zvýšení převzetím vkladové povinnosti, neboť pouze v jeho rámci může dojít ke kapitalizaci pohledávky. Druhá část tvořená kapitolou čtvrtou a pátou se soustředí na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.