Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.
Evaluating drought risk for permanent grasslands under present and future climate conditions
Trnka, Miroslav ; Schaumberger, A. ; Formayer, H. ; Eitzinger, Josef ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Možný, M. ; Thaler, S. ; Žalud, Zdeněk
Over the past years, the changing climate has affected parts of Czech Republic and Austria by drought spells of the intensity and extend that was unprecedented in previous decades. These events had a significant impact on agricultural areas, especially on the grasslands. The idea behind the GIS monitoring relies on hypothesis that the effect of weather and climate conditions on the grassland production can be estimated by models that describe certain natural processes in a simplified manner and in spatialized form.
Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů
Holtanová, Eva ; Kalvová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Halenka, Tomáš (oponent) ; Dubrovský, Martin (oponent)
Název práce: Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů Autorka: RNDr. Eva Holtanová Školitelka: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. Pracoviště: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou neurčitostí výstupů regionálních klimatických modelů (RCM) v oblasti ČR. Obecně mají neurčitosti modelových výstupů několik zdrojů. Jedná se o nepřesnosti v zadaných počátečních a okrajových podmínkách, dále o nutnost parametrizovat procesy, probíhající na prostorových a časových škálách menších, než je rozlišení modelu, a konečně o vlastní strukturu modelu, např. výběr konkrétních numerických metod nebo volbu prostorového rozlišení. V případě simulací budoucího klimatu ještě přistupuje nejistota ve vývoji faktorů, ovlivňujících klimatický systém. Analýza neurčitostí výstupů RCM byla zaměřena na dva multimodelové soubory, pocházející ze dvou evropských mezinárodních projektů, PRUDENCE a ENSEMBLES. Použity byly simulované hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot vzduchu a úhrnů atmosférických srážek v referenčním období 1961-1990 a v několika budoucích časových obdobích. K analýze neurčitostí byly použity dvě různé metody. První z nich má za cíl rozložit celkový rozptyl multimodelového souboru na...
Agroklimatická analýza výhledů změn výchozích výrobních podmínek pro zemědělské subjekty a související dopady do systému bonitace půdy
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Žalud, Zdeněk
Předmětem této zprávy je vyhodnocení analýz zpracovaných v rámci smluvní výzkumné spolupráce zadané v rámci řešení projektu číslo EHP-CZ02-OV-1-039-2015 s názvem „Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ financovaného z fondu EHP 2009 - 2014 programu CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/. Studie se zaměřuje na území Jihomoravského kraje (JmK) a navazuje na zprávu hodnotící dopady očekávaných klimatických podmínek zpracovanou pro výše uvedený projektu v říjnu 2016. Podobně jako předchozí studie byla i tato část zpracována na základě 5 vybraných globálních cirkulačních modelů (GCM) a to pro dva emisní scénáře a období 2021-2040. Protože detailní popis použitých scénářů obsahuje předešlá zpráva omezujeme se v tomto textu pouze na nejdůležitější výstupy relevantní pro JmK.
Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012
Trnka, M. ; Brázdil, R. ; Balek, J. ; Semerádová, D. ; Hlavinka, P. ; Možný, M. ; Štěpánek, P. ; Dobrovolný, P. ; Zahradníček, P. ; Dubrovský, Martin ; Eitzinger, J. ; Fuchs, B. ; Svoboda, M. ; Hayes, M. ; Žalud, Z.
Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 and especially in the April, May, and June period, which displayed such results as a 50% increase in drought probability during 1961–1980 in comparison to 2001–2012. We found that increased global radiation and air temperature together with decreased relative humidity (all statistically significant at p < 0.05) led to increases in the reference evapotranspiration in all months of the growing season; this trend was particularly evident in April, May, and August, when more than 80% of the territory displayed an increased demand for soil water. These changes, in combination with the earlier end of snow cover and the earlier start of the growing season (up to 20 days in some regions), led to increased actual evapotranspiration at the start of the growing season that tended to deplete the soil moisture earlier, leaving the soil more exposed to the impacts of rainfall variability. These results support concerns related to the potentially increased severity of drought events in Central Europe. The reported trend patterns are of particular importance with respect to expected climate change, given the robustness and consistency of the trends shown and the fact that they can be aligned with the existing climate model projections. Introduction
Bilanční hodnocení dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků"
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Žalud, Z. ; Lukas, V. ; Dumbrovský, M. ; Růžek, P. ; Daňhelka, J. ; Chuchma, F. ; Novák, P. ; Novotný, I. ; Pavlík, F.
Předmětem této zprávy je zpracování výsledků výzkumu zadaného v rámci smluvní spolupráce Ústavu výzkumu globální změny (zpracovatel) a Státního pozemkového úřadu (zadavatel), který byl zpracován ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Zpráva se zabývá bilančním hodnocením dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků" České republiky s ohledem na probíhající klimatické změny.
Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012
Trnka, Miroslav ; Brázdil, Rudolf ; Balek, J. ; Semerádová, Daniela ; Hlavinka, Petr ; Možný, M. ; Štěpánek, Petr ; Dobrovolný, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Dubrovský, Martin ; Eitzinger, Josef ; Fuchs, B. ; Svoboda, M. ; Hayes, M. ; Žalud, Zdeněk
Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 and especially in the April, May, and June period, which displayed such results as a 50% increase in drought probability during 1961–1980 in comparison to 2001–2012. We found that increased global radiation and air temperature together with decreased relative humidity (all statistically significant at p < 0.05) led to increases in the reference evapotranspiration in all months of the growing season; this trend was particularly evident in April, May, and August, when more than 80% of the territory displayed an increased demand for soil water. These changes, in combination with the earlier end of snow cover and the earlier start of the growing season (up to 20 days in some regions), led to increased actual evapotranspiration at the start of the growing season that tended to deplete the soil moisture earlier, leaving the soil more exposed to the impacts of rainfall variability. These results support concerns related to the potentially increased severity of drought events in Central Europe. The reported trend patterns are of particular importance with respect to expected climate change, given the robustness and consistency of the trends shown and the fact that they can be aligned with the existing climate model projections. Introduction
Aplikace růstových modelů pro lokální hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané plodiny
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Žalud, Zdeněk
Metodika je zaměřena na přehledný popis problematiky využití specializovaných softwarových nástrojů nazývaných růstové modely s důrazem na jejich aplikaci pro hodnocení dopadů změny klimatu na lokální úrovni. Ambicí této publikace je seznámit čtenáře se stručnou historií vývoje růstových modelů, jejich členěním, aktuálními trendy jejich vývoje a využití, ale v první řadě prezentovat metody přípravy vstupních databází, prvotního nastavení modelů, kalibraci jejich parametrů, přes ověření spolehlivosti prostřednictvím nezávislého vzorku dat (validace), propojení se scénáři očekávaného vývoje klimatu v budoucnu až po hodnocení dopadů změny podmínek na významné polní plodiny a vybrané reprezentativní lokality v České republice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Zpřesnění scénářů vývoje klimatu na území ČR s přihlédnutím k regionálním změnám v oblasti střední Evropy podle nejnovějších dostupných modelů
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Pišoft, Petr ; Dubrovský, Martin ; Mikšovský, Jiří ; Marván, Daniel ; Borák, Matouš ; Raidl, Aleš ; Halenka, Tomáš ; Kalvová, Jaroslava
Zpráva obsahuje výsledků projektu za DP 01 bod A Zpřesnění scénářů vývoje klimatu na území ČR s přihlédnutím k regionálním změnám v oblasti střední Evropy podle nejnovějších dostupných modelů (archivace výstupů nové verze klimatického modelu HadCM3 klimatického centra HCCPR z databáze IPCC, porovnání výstupů HadCM2 a HadCM3 pro období 1961-1990 (historický běh modelů), scénáře změny klimatu v tabelární podobě se zahrnutím a bez zahrnutí vlivu aerosolů, podklady pro publikaci Zpřesněné scénáře změny klimatu v ČR a jejich předpokládané dopady na vodní zdroje, zemědělství, lesní hospodářství a na lidské zdraví) a bod B Odhady změn ve variabilitě a četnosti výskytu vybraných charakteristik teploty vzduchu (výběr metodických postupů wavelet analýzy pro výzkum variability teplotních řad, ověření zvolených postupů wavelet analýzy na vybrané stanici, aplikace zvolených postupů wavelet analýzy na teploty vzduchu měřené na šesti vybraných stanicích ČR, zhodnocení výsledků wavelet analýzy z hlediska variability).
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Vránová, Valerie ; Formánek, Pavel ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2004 v jednotlivých segmentech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.