Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Book of Abstracts and Programme. Polymer Networks and Gels 2018 - Prague Meeting on Macromolecules /82./, Polymer Networks Group Meeting /24./
Dušková-Smrčková, Miroslava
The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference “Polymer Networks and Gels”. The participants presented 95 lectures and 75 posters. Main conference topics were: Preparation and chemical design of networks and gels - Gelation, network formation, and properties - Polymer networks and gels at work/service.
Microstructure, swelling and deformation behavior of methacrylate hydrogels with interpenetrating network structure
Sadakbayeva, Zhansaya ; Dušková - Smrčková, Miroslava (vedoucí práce) ; Hanyková, Lenka (oponent) ; Kuta, Antonín (oponent)
Název: Mikrostruktura, botnání a deformační chování methakrylátových hydrogelů s interpenetrující síťovou strukturou Autor: Zhansaya Sadakbayeva Školící pracoviště: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha Školitel: Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr., Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Konzultant: Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná práce je věnována hydrogelům s interpenetrujícími polymerními sítěmi (IPN), vytvořeným postupnými procesy, kdy první síť je připravena redoxní polymerizací 2-hydroxyethyl-methakrylátu (HEMA), a druhá síť následně UV-iniciovanou polymerizací HEMA nebo glycerolmethakrylátu (GMA). Mikrostruktura, botnání a deformační odezvy IPN hydrogelů a jejich konstitučních hydrogelových sítí byly zkoumány různými technikami. Bylo zjištěno, že mikrostruktura první sítě poly(HEMA) je citlivá na podmínky polymerizace. Byla navržena nová cesta pro jednostupňovou syntézu kryogelu poly(HEMA) s dvojí porozitou. Tvorba druhé sítě na bázi poly(GMA) v prostředí neporézních a makroporézních mateřských sítí poly(HEMA) byla kvantitativně studována pomocí ATR FTIR, UV spektrofotometrie, sol-extrakce a reologických technik. Rozptyl záření...
Stimuli Responsive Multicomponent Polymer Systems
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent) ; Labuta, Jan (oponent)
Název práce: Na podněty reagující vícesložkové polymerní systémy Autor: Julie Šťastná Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Uni- verzita Karlova v Praze Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Pomocí 1 H NMR spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC), dynamického mechanického měření a optického mikroskopu byla stu- dována fázová separace v následujících systémech: i) ve vodném roztoku kopoly- meru poly(N-isopropylmetakrylamidu-co-akrylamidu) (P(NIPMAm/AAm)) a v interpenetrujících sítích ii) poly(N-isopropylmetakrylamidu)/poly(N-isopropyl- akrylamidu) (PNIPMAm/PNIPAm) a iii) poly(vinylkaprolaktamu)/poly(N-isopro- pylakrylamidu) (PVCL/PNIPAm). Ve všech systémech byla studována závislost fázového přechodu na poměru složek. U kopolymerů i) vykazovala NMR i DSC data závislost na množství akrylamidu v kopolymeru. Z NMR dat byl zkoun- struován van't Hoffův graf a tak vypočítány změny entalpie ∆H a entropie ∆S, charakterizující fázovou přeměnu. Z porovnání NMR a DSC termodynam- ických parametrů (∆H) byla určena velikost domén, která se zmenšuje s ros- toucím podílem...
Polymer hydrogels: heterogeneous structure and deformation behaviour
Karpushkin, Evgenyi ; Dušková - Smrčková, Miroslava (vedoucí práce) ; Rypáček, František (oponent) ; Kuta, Antonín (oponent)
Název práce: Makromolekulární hydrogely: heterogenní struktura a deformační chování Autor: Evgeny Karpushkin Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky MFF UK Vedoucí disertační práce: Miroslava Dušková-Smrčková Ing. Dr., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 Abstrakt: Morfologie, botnání a dynamicko-mechanické vlastnosti syntetických hydrogelů o různé morfologické struktuře byly studovány s cílem nalézt vztah mezi strukturou sítě, architekturou porozity a mechanickou odezvou. Modelová řada syntetických hydrogelů byla připravena radikálovou polymerizací 2-hydroxethylmethakrylátu se síťovadlem za přítomnosti vody a jiných aditiv tak, aby se v průběhu síťování uplatnil jev fázové separace a tím došlo k vytvoření modelových gelů o různé morfologii. Z mechanické odezvy rovnovážně zbotnalých vzorků vyplývá, že frekvenční průběh hlavního relaxačního přechodu nezávisí na uspořádání a typu porů a do malé koncentrace síťovadla (1 mol% na monomery) ani na struktuře sítě. Odezva v nízkém oboru frekvencí (<10-2) závisí značně jak na struktuře polymerní sítě, tak na morfologické stavbě zbotnalého hydrogelu. Mírně sesíťované gely vykazovaly vyšší mechanické ztráty v oblasti kaučukového plata, což je připsáno přeskupování asociovaných hydrofobních domén polymerních řetězců. U...
The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Kouřilová, Hana ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Štěpánková, Helena (oponent) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent)
Název práce: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně in- dukované fázové separace v polymerních roztocích Autor: Hana Kouřilová Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Fázová separace v polymerních roztocích byla studována 1 H and 13 C spektroskopií NMR vysokého rozlišení na 3 typech polymerních roztoků: i) poly(N -isopropylmetakrylamid)/D2O/ethanol za/bez přítomnosti negativně nabi- tého komonomeru metakrylátu sodného, ii) statistický kopolymer poly(N -isopro- pylmetakrylamid-co-akrylamid) v D2O, D2O/ethanolu a D2O/acetonu a iii) D2O roztoky polymerních směsí poly(N -isopropylmetakrylamid)/poly(N -vinylkapro- laktam). V prvním případě jsme studovali tzv. efekt cononsolvency a vliv teploty na fázovou separaci. Byly nalezeny rozdíly mezi mesoglobulemi vzniklými vlivem složení rozpouštědla a teploty. V mesoglobulích vzniklých cononsolvency efektem nebyly detekovány molekuly ethanolu, u teplotně indukované fázové separace kromě molekul vody zůstávají v mesoglobulích navázané i molekuly ethanolu. V...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.