Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi.
Finanční řízení neziskových organizací
Perutková, Zuzana ; Kotrbová, Marie (vedoucí práce) ; Coufalová, Jitka (oponent)
V teoretické cásti jsem se pokusila formulovat hlavní oblasti financního rízení (dále jen FR), které jsou pro NO duležité. Neziskové organizace mají v oblasti financního rízení co dohánet. Samozrejme by nebylo úcelné, aby se dorovnaly na úroven ziskových organizací, ale velmi by prospelo, kdyby si management NO prisvojil nekteré techniky Financního rízení od ziskového sektoru a efektivne je pak modifikoval pro potreby konkrétní neziskové organizace. V práci jsem se tedy zamerila na tyto specifické oblasti, jako je napríklad efektivní rízení zdroju, vztahu s verejností, dobrovolníku a projektu. Praktickou cást jsem, na rozdíl od absolventské práce, zacílila na financní rízení zkoumaných organizací. Z dostupných informací o organizaci jsem na základe poznatku z teoretické cásti vyvodila doporucení pro efektivnejší financní rízení dané organizace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jak EU přistupuje k problémům nezaměstnanosti na konci druhého tisíciletí: Příklady Nizozemí a Velké Británie
Coufalová, Jitka ; Tegze, Miron (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá reformami na holandském a britském trhu práce. Cílem práce je vysledovat v obou zemích společné tendence a z nich vyvodit možná doporučení pro EU. V teoretické části práce se zaměřuji především na flexibilitu pracovního trhu a problematiku nezaměstnanosti. V hlavní části práce popisuji reformy na holandském a britském trhu práce, porovnávám charakteristické rysy obou trhů a dávám je do evropského kontextu.

Viz též: podobná jména autorů
4 Coufalová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.