Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice - případová studie odpadového hospodářství
Rybová, Kristýna ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Trögl, Josef (oponent)
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice - případová studie odpadového hospodářství Abstrakt Cílem této práce je kvantifikovat vliv demografických změn na produkci komunálního odpadu v domácnostech v České republice v současnosti a zároveň porovnat jejich vliv s vlivem dalších faktorů. Na základě rešerše literatury a statistických dat dostupných pro Českou republiku byl identifikován soubor 22 vysvětlujících proměnných týkajících se struktur obyvatelsva podle věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání a sektoru zaměstnání, dále také velikosti domácností, nezaměstnanosti, kupní síly, hustoty osídlení a základních charakteristik bydlení, s jejichž pomocí bylo usilováno o vysvětlení produkce komunálního odpadu celkem, směsného komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek odpadu (skla a plastů). Ukázalo se, že demografické proměnné, a to především průměrná velikost domácností, pohlaví, věk, vzdělanostní struktura nebo sektor zaměstnání, mají na produkci těchto složek odpadu statisticky významný, ale obecně spíše slabý vliv. Vzhledem k tomu, že podrobná analýza jednotlivých proměnných naznačovala, že proměnné jsou v prostoru velmi variabilní a vykazují prostorovou nestacionaritu, bylo v dalším kroku přistoupeno k analýze vztahu vybraných proměnných s použitím metody...
Česko v evropském kontextu z hlediska úmrtnosti na zhoubné novotvary: analýza potenciálních faktorů úrovně a struktury úmrtnosti na tuto skupinu příčin úmrtí v posledních letech
Maláková, Kateřina ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
Česko v evropském kontextu z hlediska úmrtnosti na zhoubné novotvary: analýza potenciálních faktorů úrovně a struktury úmrtnosti na tuto skupinu příčin úmrtí v posledních letech Abstrakt Tato diplomová práce si klade dva hlavní cíle. Prvním hlavním cílem je popsat trendy a současnou situaci úrovně a struktury úmrtnosti na zhoubné novotvary v Česku v rámci evropského kontextu. Předpokládá se, že mezi zeměmi Evropské unie existují významné rozdíly, které jsou způsobeny mnoha faktory (jako je např. životní styl, úroveň prevence, dostupnost a kvalita zdravotní péče). Významná část práce se poroto věnuje analýze možných faktorů, které mohou mít s výskytem novotvarů a s úmrtností na novotvary souvislost, což je zároveň druhý cíl práce. Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že úmrtnostní situace v Česku je v porovnání s evropským průměrem na lehce horší úrovni. Na druhou stranu v Česku v porovnání s ostatními státy Evropské unie došlo ve sledovaném období k absolutně největšímu poklesu úmrtnosti na zhoubné novotvary a to jak za muže, tak za ženy. Významné snížení úmrtnosti bylo doloženo mezi rokem 2009 a 2015 i v rámci mnoha vybraných skupin příčin smrti a většiny jednotlivých věkových kategorií, a to především u mužů. Dále byla v práci prokázána souvislost mezi vybranými studovanými faktory a úmrtností na tato...
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie
Chráska, Miroslav ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie Abstrakt Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje
Stýblová, Julie ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví odděleně. Pro zhodnocení vývojových trendů byly použity ukazatele naděje dožití při narození, dále pravděpodobnost úmrtí, která posloužila pro zhodnocení úmrtnosti podle věku, a pomocí jednorozměrné dekompozice byly určeny příspěvky jednotlivých věkových skupin ke změně naděje dožití při narození. Pro detailnější pohled byla hodnocena úmrtnost na vybrané skupiny příčin smrti, která byla analyzována pomocí standardizované míry úmrtnosti a pohled doplnila dvourozměrná dekompozice, díky které byly určeny příspěvky věkových skupin a hlavních tříd příčin smrti, které umožňují zhodnotit, jak se která věková skupina a třída příčin smrti podílela na změně naděje dožití při narození. U všech států dochází ke zvyšování naděje dožití při narození a nejsou pozorovány žádné náznaky zpomalení. Výsledky ukazují, že se k sobě jednotlivé státy přibližují a nevykazují příliš velké rozdíly. Vybrané státy mají podobné trendy, kdy se snižuje úmrtnost ve starších věkových skupinách a dochází ke změně pořadí nejvýznamnějších příčin smrti. Klíčová slova: Úmrtnost, věk a pohlaví, příčiny smrti, naděje...
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích
Straka, Jakub ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat vývojové trendy úmrtnostních poměrů produktivního obyvatelstva ve věku 20-64 dokončených let ve 31 vyspělých zemích světa v období 1995-2010 a nalézt a popsat případné podobnosti a rozdílnosti mezi nimi. K tomu byl použit ukazatel intervalové naděje dožití, který souhrnně popisuje intenzitu úmrtnosti v produktivním věku. Pomocí jednorozměrné a dvojrozměrné dekompozice pak byly zjištěny příspěvky jednotlivých věkových skupin a vybraných devíti hlavních skupin příčin úmrtí MKN k rozdílu hodnot intervalové naděje dožití mezi roky 1995 a 2010 v detailněji zkoumaných pěti zemích. Prostřednictvím analýzy vývoje tohoto ukazatele bylo zjištěno, že docházelo k prodlužování průměrné délky života obyvatelstva v produktivním věku ve všech vybraných zemích pro obě pohlaví a rozdíly v intenzitě úmrtnosti se mezi zeměmi snížily. Na tento trend v úrovni úmrtnosti v produktivním věku mezi vyspělými zeměmi hrála pravděpodobně hlavní roli redukce intenzity úmrtnosti obyvatelstva středního věku, především na vnější příčiny ve věkovém intervalu 20-54 let v zemích s nižší hodnotou intervalové naděje dožití. Avšak pro ověření této hypotézy by bylo zapotřebí zanalyzovat i další vyspělé státy s...
Vývoj a specifika úmrtnosti v evropských post-socialistických státech od roku 1990
Solařová, Kristýna ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
Vývoj a specifika úmrtnosti v evropských post-socialistických státech od roku 1990 Abstrakt Cílem této práce je zachytit, analyzovat a zhodnotit hlavní vývojové trendy úmrtnosti ve vybraných evropských post-socialistických státech v období 1990-2010. Na začátku shrnuje podobnosti v historii vývoje úmrtnosti v analyzovaných státech (Česko, Bulharsko, Lotyšsko a Ukrajina) během druhé poloviny 20. století. Dále popisuje faktory, které způsobily, že se tato skupina států stala po rozpadu Sovětského svazu úmrtnostně heterogenní. Důraz je kladen na úmrtnostní krize, které negativně ovlivnily trendy úmrtnosti v Lotyšsku a na Ukrajině, ale také na okolnosti příznivého vývoje úmrtnosti v Bulharsku, a především Česku. Vývoj celkové intenzity úmrtnosti je zobrazen pomocí hodnot naděje dožití při narození. Všechny analyzované státy se po celé období vyznačovaly vyššími intenzitami úmrtnosti mužů, proto je v práci popsán také fenomén mužské nadúmrtnosti. Práce rovněž zkoumá a popisuje vývoj úmrtnosti na vybrané skupiny příčin úmrtí (novotvary, nemoci oběhové soustavy a vnější příčiny). Na poznatky přechozích kapitol práce navazuje Pollardova dvojrozměrná dekompozice rozdílů hodnot naděje dožití při narození mezi lety 1990 a 2010. Bylo zjištěno, že se úmrtnost v jednotlivých státech vyvíjela rozdílně. Česko jako jediné...
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí
Štiplová, Veronika ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí Abstrakt Cílem této bakalářské práce je nalézt podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti od roku 1990 do roku 2014 ve čtyřech skandinávských zemích (v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku). Úroveň úmrtnosti je nejprve porovnávána celkově a následovně za šest vybraných tříd příčin smrti (nemoci oběhové soustavy, novotvary, nemoci dýchací soustavy, vnější příčiny nemocnosti a smrti, poruchy duševní a poruchy chování, a nakonec nemoci nervové soustavy). Ve sledovaném období se ve všech analyzovaných státech u obou pohlaví zvýšila naděje dožití při narození a je po celých 25 let vyšší pro ženy než pro muže, i když byl nárůst u mužů vyšší než u žen. Nejvíce ke zvýšení naděje dožití při narození přispělo zejména snížení intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Na počátku 90. let představovala třída nemocí oběhové soustavy v analyzovaných zemích příčinu smrti pro přibližně polovinu všech zemřelých u obou pohlaví. Novotvary pak představovaly příčinu smrti pro dalších 20 % zemřelých, v Dánsku dokonce 25 %. Podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy se ve sledovaném období snížil na třetinu všech zemřelých, naopak novotvary tak začaly tvořit čtvrtinu zemřelých a v Dánsku třetinu zemřelých. Intenzita úmrtnosti na nemoci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.