National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování stanovištních a vegetačních změn na rašeliništích Jizerských hor a Jeseníků
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Rybníček, Kamil
Zpráva předkládá výsledky sledování stanovištních a vegetačních poměrů na vrchovištích Jizerských hor a Jeseníků v r. 2001. Ze stanovištních faktorů byly sledovány hloubky podzemních vod a základní fyzikálně - chemické charakteristiky rašeliništních vod na 59 trvalých plochách, reprezentujících hlavní vegetační typy na ombrotrofních rašeliništích obou území. Měření a odběry vod proběhly na přelomu května a června, v srpnu a říjnu 2001.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování stanovištních a vegetačních změn na rašeliništích Jizerských hor a Jeseníků
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Rybníček, Kamil
Zpráva předkládá výsledky sledování stanovištních a vegetačních poměrů na vrchovištích Jizerských hor a Jeseníků v r. 2001 a od května do srpna 2002. Ze stanovištních faktorů byly sledovány hloubky podzemních vod a základní fyzikálně - chemické charakteristiky rašeliništních vod na 59 trvalých plochách, reprezentujících hlavní vegetační typy na ombrotrofních rašeliništích obou území. Vegetační poměry jsou sledovány v delších časových intervalech nepravidelně, v roce 2002 byl fotograficky dokumentován stav většiny monitorovacích ploch.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.