Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamics of paramagnetic complexes observed by Nuclear Magnetic Resonance
Blahut, Jan ; Hermann, Petr (vedoucí práce) ; Botta, Mauro (oponent) ; Dračínský, Martin (oponent)
Předložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných kovů. Studi- um struktury a dynamiky těchto komplexů pomocí jaderné magnetické resonance (NMR) je tedy hlavním spojujícím prvkem celé této práce. Přítomnost nepárových elektronů paramagnetického iontu kovu v blízkosti sle- dovaného jádra má zásadní vliv na jeho vlastnosti z pohledu NMR. Hlavními efekty jsou výrazné rozšíření škály chemických posunů a zrychlení relaxačních procesů. Tyto efekty znesnadňují měření často až to té míry, že není možné detekovat žádné spektrum NMR. Na druhou stranu mohou tyto paramagneti- cké efekty měření urychlit díky rychlému ustavování rovnováhy zrychlenou po- délnou relaxací. Případně může přítomnost paramagnetika přinést nové informa- ce o studované látce, mimo jiné díky odstranění náhodných překryvů signálů ve spektru. Teoretické aspekty studia paramagnetických molekul pomocí NMR jsou diskutovány v úvodu práce. První část diskuze této práce je zaměřena přímo na vývoj nových kontrastních látek pro MRI...
Analýza svahových pohybů v severozápadní části Příhrazské plošiny a vyhodnocení vlastností pískovce vzhledem ke stabilitní situaci
Vorlíček, Petr ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Vařilová, Zuzana (oponent)
Severozápadní část Příhrazské vrchoviny je známá výskytem svahových pohybů, první vědecky popsaný pohyb se zde odehrál v roce 1926 a měl katastrofické následky. Tato práce se zabývá vyhodnocením pokračujících vybraných svahových pohybů v severozápadní části Příhrazské vrchoviny a navazuje na předchozí měření. Naměřené pohyby porovnává s meteorologickými daty, daty s okolních hydrogeologických vrtů a v neposlední řadě porovnává pohyby ze dvou sledovaných míst vůči sobě. Ve druhé části se práce soustřeďuje na objasnění problému zvýšené náchylnosti monitorované skalní věže ke zvětrávání a porovnání vlastností pískovcového materiálu z této věže s okolními pískovci na sledované i jiných lokalitách. Pozornost je věnována zejména vlivu biologických skalních kůr, jejichž významný vliv potvrzuje. Pro objasnění využívá terénní i laboratorní metody v kombinaci s využitím počítačových programů.
Analýza svahové deformace z vrcholu Mužský, Příhrazská plošina
Pantůčková, Klára ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Lešner, Jeroným (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou svahové deformace na východním svahu vrcholu Mužský na Příhrazské plošině v Českém ráji. Území Příhrazské plošiny patří mezi dlouhodobě známá a zkoumaná sesuvná území a je známé zejména díky ničivému sesuvu u obce Dneboh. Svahová deformace pod vrcholem Mužský vznikla na rozdíl od ostatních svahových deformací v oblasti, na svahu terciérního vulkanitu, který pronikl kvádrovými pískovci a jílovci. Hlavním cílem geofyzikálního měření metodou elektrické odporové tomografie bylo zjistit průběh smykové plochy. Vzhledem k malému odporovému kontrastu mezi masou sesuvu a podložními jílovci nebylo možné smykovou plochu s jistotou identifikovat, z výsledků jsou patrné pouze náznaky jejího možného průběhu. Měření prokázalo, že v akumulační části sesuv překryl původně obnažené kvádrové pískovce. Celé území svahové deformace bylo podrobně zmapováno do účelové inženýrsko-geologické mapy stabilitních poměrů 1:2000 za pomoci GPS. Jako podklad byla použita mapa sklonitosti vycházející z digitálního modelu reliéfu, získaného z lidarového měření. Ta poskytla doplňující informace zejména o starších svahových pohybech v okolí zkoumané svahové deformace. Z výsledků mapování a dostupných informací bylo zjištěno, že svahová deformace vznikla v důsledku nasycení svahu nadměrnými srážkami. Ve...
Modelování sněhových lavin
Racek, Ondřej ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Uxa, Tomáš (oponent)
Modelování fyzickogeografických procesů je nedílnou součástí fyzické geografie a zároveň se velmi dynamicky rozvíjí. Stejně tak je tomu i v případě modelování sněhových lavin. Tato bakalářská práce podává ucelený přehled přístupů k modelování sněhových lavin a popisuje jejich základní principy. V aplikační části se práce zabývá využitím numerického modelu RAMMS pro modelování lavin v podmínkách Krkonoš, zejména možností použití koeficientů tření, které byly experimentálně stanoveny ve švýcarských Alpách a tabelizovány v uživatelském manuálu. Výsledky lavinového modelu RAMMS, vycházející ze 36-ti kombinací koeficientů tření jsou porovnávány z hlediska dosahu a plochy akumulace se skutečnou lavinou, jež spadla 10. 2. 2015. Z výsledků vyplývá, že koeficienty tření experimentálně určené ve švýcarských Alpách je možné využít i v podmínkách Krkonoš a pro jejich správné určení je vhodné řídit se dosahem skutečné laviny. Výsledky modelů rovněž ukazují na silné nadhodnocování plochy akumulace. Klíčová slova: sněhové laviny, modelování, Krkonoše
ANALÝZA SVAHOVÉ DEFORMACE ZÁŘEZU DÁLNICE D11
Rotová, Petra ; Tábořík, Petr (vedoucí práce) ; Blahůt, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se skládá z rešeršní a praktické části. V části literární rešerše je shrnut problém svahových pohybů. Praktická část se zabývá stanovením příčin svahové deformace v zářezu dálnice D11 na 76. km. Příčiny byly určené na základě laboratorních zkoušek provedených v laboratoři mechaniky zemin PřF UK na odebraných vzorcích zemin z porušeného zářezu dálnice. Byly provedeny zkoušky zrnitostního složení, stanovena plasticita na vzorku L 26 a dále stanovena kritická pevnost rekonstituovaného vzorku L 26 a L 27 v translačním krabicovém přístroji. Zeminy byly zatříděné dle příslušných norem a získaná data byla vyhodnocena. V programu BricsCAD byla vykreslena přehledná situace na lokalitě a příčný řez svahovou deformací podložený geofyzikální řezem ERT. V programu GEO5 byly vytvořeny modely stability svahu podle Spencerovy proužkové metody mezní rovnováhy. Byla určena poloha smykové plochy a hladina podzemní vody při porušení svahu. Praktická část se také zabývá návrhem vhodné sanace pro tuto deformaci a jejím vymodelováním opět v programu GEO5. Pro sanaci je stanoven stupeň stability svahu. Práce se opírá o odbornou literaturu, články, výzkumné zprávy a normy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Regiospecifické deriváty cyklamu pro radiomedicinské a MRI aplikace
Blahut, Jan ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Dušan (oponent)
Deriváty 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekanu (cyklamu) mají široké pole apli- kace v různých oblastech lidské činnosti. V medicíně jsou využívány přede- vším jako ligandy pro radioizotopy přechodných kovů určených pro zobra- zování a léčbu patologických tělních struktur, jako jsou nádory, hypoxické tkáně po mozkových příhodách a další. Tato práce je zaměřena na vývoj me- todiky přípravy nesymetricky substituovaných derivátů cyklamu a derivátů obsahujících trifluorethylovou skupinu. Komplexy takovýchto fluorovaných ligandů s paramagnetickými přechodnými kovy mohou díky svým krátkým relaxačním časům nalézt aplikaci v 19 F-MRI. Klíčová slova: Cyklam; Nesymetrické chránění; Kontrastní látky; Trifluorethylaminy; Para- magnetická relaxace; 19 F-MRI.
Svahové deformace v Českém ráji - rešerše, typologie a podmínky vzniku
Merlíčková, Soňa ; Hartvich, Filip (vedoucí práce) ; Blahůt, Jan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá výskytem, podmínkami vzniku a charakterem svahových deformací na území CHKO Český ráj. V této oblasti se nacházejí typická pískovcová skalní města a jiné tvary, které mají příhodnou geologickou stavbu k vývoji dlouhodobých svahových deformací. Společně s tektonikou a projevy boční eroze Jizery vznikly předpoklady pro svahové pohyby, jako je řícení, sesouvání apod. Pomocí rešerše odborné literatury byla popsána charakteristika studovaného území, obecné podmínky vzniku svahových pohybů a byla provedena jejich typologická klasifikace. Další část práce obsahuje metody výzkumu s výběrem několika modelových lokalit, na kterých byl proveden základní terénní průzkum. Součástí je rozbor příčin svahových pohybů s využitím klimatických dat stanic ČHMÚ a vytvoření podélných profilů svahů. Klíčová slova: CHKO Český ráj, svahové pohyby, svahové deformace, tektonika, boční eroze Jizery, sesuvy, skalní řícení, Lužický zlom
Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi
Blahut, Jan ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Jan (oponent)
Vzhledem k nesporným farmakologickým výhodám látek značených radionuklidy kovů a jejich využití v humánní medicíně je tato práce zaměřena především na design a syntézu nového ligandového systému pro komplexaci dvojmocné mědi. Zvýšená pozornost je pak věnována studiu jeho vlastností ve vodných roztocích a také možnostem jeho navázání na farmakologicky aktivní molekuly.

Viz též: podobná jména autorů
4 Blahut, Jan
2 Blahút, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.