Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba ukázkových a cvičných příkladů pro práci s programem AutoCAD v 2D
Vopršálek, Radek ; Battistová, Eva (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Tématem této bakalářské práce je aktivní podpora technické výuky pro práci ve 2D prostředí programu AutoCAD formou cvičných a výukových příkladů. V teoretické části je analýza dostupné literatury, která je vybrána záměrně pro seznámení i pokročilejší tvorbu s programem AutoCAD, popis všeobecných požadavků pro žáky, popis pracovních listů a video-tutoriálů. V praktické části se nachází soubor cvičných a výkladových příkladů s vypracovanými postupy řešení a také příklady dělené dle obtížnosti. Ke každému příkladu je utvořen namluvený video-tutoriál pro ověření, či naučení správné tvorby v programu. Cílem práce je ověřit vhodnost příkladů (video-tutoriálů) a získat zpětnou vazbu od žáků a navrhnout možné úpravy.
Soubor didaktických materiálů pro podporu výuky matematiky
Hanzal, Petr ; Battistová, Eva (vedoucí práce) ; Štípek, Jiří (oponent)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit soubor řešených příkladů z matematiky na téma kvadratické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou a s neznámou pod odmocninou. Je určen pro studenty 5. ročníků osmiletého studia na gymnáziu a 1. ročníků čtyřletého studia na gymnáziu a SŠ. Pomocí řešených příkladů umožňuje studentům hlouběji se seznámit s použitím metod pro řešení daných typů rovnic.
Soubor úloh s využitím programu AutoCAD pro SŠ
Austová, Vladimíra ; Battistová, Eva (vedoucí práce) ; Stejskal, Martin (oponent)
Práce v teoretické části seznamuje s historií CAD programů a programů AutoCAD. Mapuje jejich vývoj od počátečních dob až po současnost. Analýza dostupných materiálů se zaměřuje na publikace, které studenta seznamují s prostředím programu AutoCAD a prací v tomto programu v různých Release verzích. Materiály jsou hodnoceny z hlediska struktury a vhodnosti pro studenta. Praktická část je zaměřena na tvorbou výkladových příkladů s podrobným postupem řešení a cvičných příkladů s postupem řešení. Cvičné příklady slouží k procvičení problematiky, kterou se zabývají výkladové příklady. Výzkumná část byla provedena v dubnu roku 2012 a zjišťovala znalosti studentů na střední škole technického zaměření. V této části byla hodnocena správnost vypracování předložených výkladových příkladů.
Genderové aspekty informační výchovy
Rambousek, Vladimír ; Battistová, Eva (oponent) ; Fialová, Irena (vedoucí práce)
NÁZEV: Genderové aspekty informační výchovy ABSTRAKT: Předmětem práce je problematika genderu a generových stereotypů ve vzdělávání. Hlavním cílem práce je přispět k rozvoji teorie informační výchovy analyzováním aspektů genderu a konceptu generově citlivé výuky v informační výchově. Dílčími úkoly práce je zmapovat postoje učitelů k problematice generově citlivé výuky v informační výchově a zjistit diference v úrovni osvojení učiva informační výchovy mezi chlapci a dívkami v kontextu s generovou problematikou. Pro naplnění cílů a úkolů práce byla vedle metod teoretických užita především explorativní metoda založená na dvojici dotazníků s on-line metodou sběru dat pro učitele a učitelky a pro studenty a studentky. KLÍČOVÁ SLOVA: gender, generové stereotypy, generově citlivá výuka, ICT gramotnost, informační výchova
Genderové aspekty informační výchovy
Rambousek, Vladimír ; Battistová, Eva (oponent) ; Fialová, Irena (vedoucí práce)
NÁZEV: Genderové aspekty informační výchovy ABSTRAKT: Předmětem práce je problematika genderu a generových stereotypů ve vzdělávání. Hlavním cílem práce je přispět k rozvoji teorie informační výchovy analyzováním aspektů genderu a konceptu generově citlivé výuky v informační výchově. Dílčími úkoly práce je zmapovat postoje učitelů k problematice generově citlivé výuky v informační výchově a zjistit diference v úrovni osvojení učiva informační výchovy mezi chlapci a dívkami v kontextu s generovou problematikou. Pro naplnění cílů a úkolů práce byla vedle metod teoretických užita především explorativní metoda založená na dvojici dotazníků s on-line metodou sběru dat pro učitele a učitelky a pro studenty a studentky. KLÍČOVÁ SLOVA: gender, generové stereotypy, generově citlivá výuka, ICT gramotnost, informační výchova

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.