Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Muslims, Jews and Christians Asking God in Suffering
Szentandrási, Virág ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou utrpení a zla z pohledu muslimských, židovských a křesťanských věřících. Podává malé nahlédnutí do bohatství islámské, židovské a křesťanské tradice v této tematice. Soustřeďuje se hlavně na práci šesti vybraných autorů jako příklad různých odpovědí na výzvu utrpení ve vztahu k Bohu. V úvodních částech podává krátký vhled do problematiky teodiceje a pohledu na utrpení v tradicích islámu, judaismu a křesťanství. Práce následujících autorů jsou analyzovány důkladněji: Al-Ghazali, Attar a Navid Kermani, Hans Jonas, Elie Wiesel, Jürgen Moltmann a Johann Baptist Metz. Závěrečná kapitola obsahuje krátký pohled na Jóba a souhrnní zamyšlení nad odpovědí na výzvu utrpení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Křesťanský metal
Boháč, Filip ; Bargár, Pavol (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
V této diplomové práci se budu zabývat analýzou křesťanské metalové hudby s důrazem na její misijní charakter. Vycházím z hypotetického předpokladu možného využití metalové hudby do služeb křesťanské misie, a předpokládám schopnost nových křesťanských komunit metalu využít, jako kulturního nástroje pro utváření vnitřního charakteru komunity. To vyžaduje stručné nastínění vývoje sekulární i křesťanské metalové scény. K popisu křesťanské misie v této subkultuře použiju metodu Praxis Matrix, skrze kterou se pokusím podat bližší informace o zkoumaném subjektu v otázkách identifikace činitele, vsazení do společenského kontextu, zkoumání církevní příslušnosti, interpretace tradice, konkretizace činnosti, schopnosti sebereflexe a spirituality.
Mojžíš v Koránu: zobrazení proroka Mojžíše v koránském vyprávění a srovnání s biblickými paralelami
Kredba, Jan ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Bakalářská práce Mojžíš v Koránu: zobrazení proroka Mojžíše v koránském vyprávění a srovnání s biblickými paralelami se zaměřuje na postavu proroka Mojžíše, který je v Koránu, svaté knize islámu, nejčastěji zmiňovaným jednotlivcem. V úvodu pojednává o proroctví a prorocích v islámské a židovské tradici. Následně analyzuje Koránské verše týkající se proroka Mojžíše za pomoci komentářů muslimských učenců. Práce rovněž sleduje biblické paralely ke koránským textům, a to především v knize Exodus a představuje především odlišnosti, které se v nich vyskytují. V neposlední řadě práce představuje i specifické koránské motivy, které v biblickém textu paralely nemají. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti
Frýdl, Vojtěch ; Filipi, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Diplomová práce s názvem Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti si klade za cíl zmapovat kinematografickou českou tvorbu, ve které se vyskytuje postava faráře. S ohledem na jeho obraz, který je předkládán divákovi v jednotlivých obdobích. Tato práce hledá v české kinematografii filmy od roku 1948, ve kterých se vyskytuje postava faráře. Ptá se po jeho vyobrazeních. Komentuje jednotlivé filmy v různých obdobích, která jsou ohraničena historicko-společenskými milníky. Obecně se zabývá filmovou tvorbou v těchto obdobích. Na konci každé z pěti kapitol nabízí malé shrnutí. Zaznamenává rozdíl mezi vyobrazováním faráře v době komunismu a po Sametové revoluci. Nedílnou součástí práce je chronologický seznam filmů, kde se vyskytuje postava faráře, podle doby vzniku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vztah křesťanství a metalu
Boháč, Filip ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Záměrem mé práce je rozšířit poznatky doposud nepříliš probádaných kulturně-religiosních vztahů mezi křesťanstvím a subkulturou metalové hudby. Vztah křesťanství a metalu jako téma ve společenské diskuzi působí často jako něco, co je na první pohled nesmyslné, ba přímo nemyslitelné. Nicméně metalová hudba už od samého vzniku nějakým způsobem na křesťanství reagovala a podobně i křesťanství na ni. Už od počátku byl tedy na této rovině přítomen nějaký vztah, který je jistě zajímavé sledovat. Místy došlo k velmi ostrému násilnému vyhrocení a jindy zase oboje dokáží koexistovat vedle sebe, ba i pospolu. Zprvu se pokusím ve stručnosti nastínit co je přesně míněno pod pojmem metal, kde se vzal a jak vznikal. Dále se chci věnovat nastínění problematiky vztahu, religiozitě metalové hudby, jistému procesu denominalizace metalu a představení textů které se týkají tématu, případně uplatnění hudby při křesťanských shromážděních. Uvedu také některé představitele křesťanského metalu tzv. white metalu, dále satanistického blackmetalu, a jejich postavení na světové hudební scéně. Budu se tedy soustředit na postupné sledování jednotlivých rovin tohoto vztahu, částečně historicky a s příhledem k aktuální situaci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Narace jako princip individuace
Müller, Karel ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Práce zpočátku zkoumá různé přístupy ke vztahu jazyka a myšlení. Zaměřuje se konkrétně na kontakt čtenáře a literárního díla. Zabývá se teorií jazykových a narativních struktur a jejich souvztažnost s lidským názorem na svět. Pojednává o nauce o správném porozumění textu a jeho dopadu na lidské myšlení. Prozkoumává narativní schopnost poznání, vztah čtenáře a textu ve světle strukturalismu, schopnost doplňování metatextových struktur. Následně analyzuje význam mýtu pro lidskou mysl, jeho dopad na společnost a jeho následné rituální použití. Nadále práce pojednává o vztahu mýtu a pohádky, o jejich podobnosti a rozdílech a mytickém myšlení v současnosti. Poslední kapitola zkoumá individuační proces a vliv narace na jeho úspěšné dovršení, celkový vliv vyprávění na lidskou duši a možnosti narativní psychoterapie a analyzuje naraci z hlediska hlubinné psychologie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Situace mystičky podle Hildegardy z Bingenu aneb hledání výchozího postavení Hildegardy jako autorky Scivitas
Živná, Magdaléna ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na knihu Scivias, kterou napsala Hildegarda z Bingenu. Tato slavná žena, učitelka, kazatelka, prorokyně, abatyše a léčiteka se narodila v roce 1098 ve dnešním Německu a po svém úspěšném životě zemřela v roce 1179. Bakalářská práce pracuje s Hildegardinou mystickou literaturou a pokouší se přiblížit Hildegardin přístup k jejímu vlastnímu mystickému dílu. Ve svých vidění popisuje rozdílné nadzemské obrazy a také se je snaží vyložit, často mnoha různými způsoby. V jejím vlastním úvodu do knihy Scivias sedm bodů, které nám mohou pomoci jejímu přístupu porozumnět. Sedm bodů je také přítomno v jejím dopise Bernardovi z Calirvaux. Mezi body patří: křehkost, nebeský plamen, pochopení knih (především Bible), tajemství, bdělost, vztah s ostatními lidmi a prostotu. Text práce je rozdělen na kapitoly a v každé kapitole se autorka snaží charakterizovat jeden z bodů. Je zmíněna otázka Hildegardina duševního zdraví, sociální pozice žen ve středověku nebo skutečnost imaginace. Na konci je uvedeno schéma, které se pokouší představit vztah mezi jednotlivými body, které byly popsány výše.
Vývoj české religiozity od 19. století ve světle sociologických průzkumů
Trusinová, Alžběta ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Tato práce zkoumá rysy české religiozity od 19. století do současnosti na základě sociologických výzkumů. První kapitola shrnuje přístupy a teorie ohledně role náboženství ve společnosti. Následující kapitoly popisují vývoj u čtyř určených rysů české religiozity: nízké důvěry v náboženské instituce, nízké náboženské sebedeklarace, nízké náboženské aktivity (posuzované podle návštěvnosti bohoslužeb) a nakonec nedůležitosti náboženství. Tyto rysy jsou zkoumány v devatenáctém a dvacátém století v době habsburské monarchie, dále v období první republiky, během protektorátu a v poválečných letech, v období komunismu a v porevolučním období až do současnosti. Práce je založena zejména na dílech českých sociologů náboženství (Nešpor, Václavík, Hamplová), kteří sociologické výzkumy zpracovali a popsali českou náboženskou situaci a její vývoj. Česká religiozita a její rysy jsou zde zkoumány od počátku českého národnostního hnutí do 21. století. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Konflikt dobra a zla v Silmarillionu ve vztahu k bibli
Kučera, Benjamin ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Předmětem této práce je nahlédnout konflikt dobra a zla v Silmarillionu z biblické perspektivy. Vycházím zde především z textu samotného Silmarillionu a snažím se v něm určit motivy související s ústředním tématem. Tyto motivy pak dále analyzuji a pokouším se odhalit jejich původ, totiž zda pocházejí z biblické tradice, či z tradice jiné. První část práce se věnuje Silmarillionu jako takovému, a podává krátké shrnutí, které má čtenáři připomenout základní dějovou osnovu a motivy. Druhá část řeší problematiku dobra a zla z kosmického hlediska. Definuje dobro a zlo a snaží se určit obecné principy fungování tohoto zápasu s přihlédnutím k jejich konkrétním realizacím. Tato část by měla umožnit určit, v jakých motivech a do jaké míry funguje daná problematika podle křesťanského pojetí, a kde a jak podle pojetí severské mytologie, či jiných zdrojů. Třetí část se pak zabývá fungováním dobra a zla ve vztahu ke konkrétním osobám či skupinám osob, a popisuje tak, jak lidé zlu propadají a jak mu mohou vzdorovat. Mělo by se zde ukázat, které hodnoty Tolkien považuje za důležité. Opět i zde se pak ukáží jednotlivé vlivy, které na něj působily.
Současná diskuse o sexuální výchově v České republice a stanovisko Římskokatolické církve k této problematice
Procházková, Petra ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Tato práce se zabývá sexuální výchovou v České republice a Římskokatolickám pojetím sexuální výchovy. První část je zaměřena na pojem sexualita, definici sexuální výchovy, její cíle, principy a metody v souvislosti s pojetím vzdělávacích institucí a vybraných odborníků. Součástí je i popsání historických souvislostí vývoje této výchovy. Část druhá je věnována Římskokatolickému pohledu na lidskou sexualitu, sexuální pedagogiku, roli rodičů v sexuální výchově, jejím principů a metodám. Poslední část práce je zaměřena na komparaci Římskokatolického pojetí sexuální výchovy se stanoviskem odborníků a vzdělávacích institucí v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.