Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of coda waves of the West-Bohemian earthquakes
Bachura, Martin ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Vavryčuk, Václav (oponent)
Coda vysokofrekvečných zemetrasení v sebe nesie informácie o útlmových vlastnostiach prostredia, v ktorom zemetrasenie vzniklo. Aplikáciou rôznych metód analýzy cody je možné tieto informácie získať. Na dáta zo západočeských zemetrsení zachytených sieťou WEBNET som aplikoval tri metódy: štandardnú analýzu cody k určeniu parametru Qc prostredia, metódu Multiple Lapse Time Windows Analysis (MLTWA) k separácii anelastického últmu a útlmu spôsobeného rozptylom (resp. faktoru kvality Qi a Qsc) a metódu s rovnakým cieľom (určenie Qi a Qsc) založenou na modely energetického toku. Hodnoty Qc sú relatívne nízke (od 22 do 600 v závislosti na frekvencii, na dĺžke použitých časových okien a na použitej stanici), čo dobre korešponduje s vysokou tektonickou aktivitou západných Čiech. Qc javí frekvenčnú, hĺbkovú i laterálnu závislosť. Hondoty rastú s frekvenciou, hĺbkou a smerom na juhozápad. Metódy k separácii Qi a Qsc sa dajú použiť len obmedzene, nakoľko pri krátkych hypocentrálnych vzdialenostiach je tvar cody len veľmi málo ovplyvnený rozptylovými vlastnosťami prostredia. Metóda MLTWA sa preto ukázala ako nepoužiteľná a metóda založená na modely energetického toku umožňuje zistiť presne iba hodnoty Qi. Tie sa pohybujú v rozmedzí 118 (1,5 Hz pre stanicu NKC) až 3211 (18 Hz pre stanicu ZHC). Hodnoty Qi tiež...
Analýza seismického šumu na vybraných stanicích sítě WEBNET
Bachura, Martin ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžek, Bohuslav (oponent)
Seizmický šum je signál, ktorého pôvod nie je v geologických procesoch, ale predovšetkým v ľudskej činnosti. Vyskytuje sa frekvenciách od jedného Herzu po prvé desiatky Herzov. Intenzita, s akou sa vyskytuje ovplyvňuje spodnú hranicu sily zemetrasení, ktoré sme schopní na stanici zaznamenať. Cieľom tejto práce je analyzovať seizmický šum na západočeskej seizmickej sieti WEBNET, ktorá pracuje v oblasti od počiatku deväťdesiatych rokov. Zemetrasenia v Západných Čechách/Vogtlande sa prejavujú ako dlhotrvajúce zemetrasné roje s magnitúdami do 3,8 stupňa Richterovej škály. Miera s akou sú jej stanice postihnuté antropogénnym šumom sa dá klasifikovať pomocou štatistickej a frekvenčno-časovej analýzy. Na základe takejto klasifikácie je následne možné zhodnotiť kvalitu siete a jej staníc z hľadiska vhodnosti k sledovaniu slabých zemetrasení. Metódu sme aplikovali na vybrané stanice siete WEBNET - Nový Kostel, Kraslice a Skalná. Výsledky ukázali, že všetky tri stanice sú do istej miery ovplyvňované šumom. Táto miera je však veľmi malá a nemá zásadný vplyv na rozlišovaciu schopnosť staníc. Napriek dobrým výsledkom však je možné pozorovať rozdiely v ovplyvnení šumom dané polohou staníc voči obývaným oblastiam. Ako je možné vidieť z priebehu rozsahu amplitúd a zo spektrogramov daných staníc, najmenej ovplyvnené šumom...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.