Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Relativní lokace zemětřesení
Jeschkeová, Zuzana ; Bachura, Martin (vedoucí práce) ; Doubravová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje popisu různých lokačních metod absolutních (Geigerova metoda, grid search) a relativních (master-event, hypoDD). Metody dělíme do dvou skupin: absolutní (Geigerova metoda, grid search) a relativní (master-event, hypoDD). Větší důraz je kladen na metody relativní, kde jsou jako vstupy používány diferenční časy - absolutní rozdíly časů příchodů fází na jednotlivé stanice. Tyto diferenční časy je možné určovat metodou vlnové kroskorelace. Naším úkolem bylo analyzovat, jak moc jsou takto určené časy přesné, respektivě jak moc se mohou lišit od diferenčních časů reálných. Analýza ukázala, že tady existuje systematická chyba, která při korelování dvou jevů o rozdílných magnitudech může dosáhnout až 0.06 s. Klíčová slova: lokace, zemětřesení, kroskorelace, seismogramy
Analysis of coda waves of the West-Bohemian earthquakes
Bachura, Martin ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Vavryčuk, Václav (oponent)
Coda vysokofrekvečných zemetrasení v sebe nesie informácie o útlmových vlastnostiach prostredia, v ktorom zemetrasenie vzniklo. Aplikáciou rôznych metód analýzy cody je možné tieto informácie získať. Na dáta zo západočeských zemetrsení zachytených sieťou WEBNET som aplikoval tri metódy: štandardnú analýzu cody k určeniu parametru Qc prostredia, metódu Multiple Lapse Time Windows Analysis (MLTWA) k separácii anelastického últmu a útlmu spôsobeného rozptylom (resp. faktoru kvality Qi a Qsc) a metódu s rovnakým cieľom (určenie Qi a Qsc) založenou na modely energetického toku. Hodnoty Qc sú relatívne nízke (od 22 do 600 v závislosti na frekvencii, na dĺžke použitých časových okien a na použitej stanici), čo dobre korešponduje s vysokou tektonickou aktivitou západných Čiech. Qc javí frekvenčnú, hĺbkovú i laterálnu závislosť. Hondoty rastú s frekvenciou, hĺbkou a smerom na juhozápad. Metódy k separácii Qi a Qsc sa dajú použiť len obmedzene, nakoľko pri krátkych hypocentrálnych vzdialenostiach je tvar cody len veľmi málo ovplyvnený rozptylovými vlastnosťami prostredia. Metóda MLTWA sa preto ukázala ako nepoužiteľná a metóda založená na modely energetického toku umožňuje zistiť presne iba hodnoty Qi. Tie sa pohybujú v rozmedzí 118 (1,5 Hz pre stanicu NKC) až 3211 (18 Hz pre stanicu ZHC). Hodnoty Qi tiež...
Analýza seismického šumu na vybraných stanicích sítě WEBNET
Bachura, Martin ; Fischer, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžek, Bohuslav (oponent)
Seizmický šum je signál, ktorého pôvod nie je v geologických procesoch, ale predovšetkým v ľudskej činnosti. Vyskytuje sa frekvenciách od jedného Herzu po prvé desiatky Herzov. Intenzita, s akou sa vyskytuje ovplyvňuje spodnú hranicu sily zemetrasení, ktoré sme schopní na stanici zaznamenať. Cieľom tejto práce je analyzovať seizmický šum na západočeskej seizmickej sieti WEBNET, ktorá pracuje v oblasti od počiatku deväťdesiatych rokov. Zemetrasenia v Západných Čechách/Vogtlande sa prejavujú ako dlhotrvajúce zemetrasné roje s magnitúdami do 3,8 stupňa Richterovej škály. Miera s akou sú jej stanice postihnuté antropogénnym šumom sa dá klasifikovať pomocou štatistickej a frekvenčno-časovej analýzy. Na základe takejto klasifikácie je následne možné zhodnotiť kvalitu siete a jej staníc z hľadiska vhodnosti k sledovaniu slabých zemetrasení. Metódu sme aplikovali na vybrané stanice siete WEBNET - Nový Kostel, Kraslice a Skalná. Výsledky ukázali, že všetky tri stanice sú do istej miery ovplyvňované šumom. Táto miera je však veľmi malá a nemá zásadný vplyv na rozlišovaciu schopnosť staníc. Napriek dobrým výsledkom však je možné pozorovať rozdiely v ovplyvnení šumom dané polohou staníc voči obývaným oblastiam. Ako je možné vidieť z priebehu rozsahu amplitúd a zo spektrogramov daných staníc, najmenej ovplyvnené šumom...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.