Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2019-08-26
09:04
Nonverbální geometrické úlohy na SŠ
GÜNZEL, Martin
Práce je zaměřena na rozbor geometrických úloh zejména nonverbálních úloh, které poukazují na špatně vytvořené představy studentů o geometrických objektech nebo na jejich pouhé formální znalosti bez hlubšího porozumění. Součástí práce je také analýza špatných řešení úloh u vybraných studentů včetně rozhovorů s vybranými studenty o jejich způsobu řešení a porozumění geometrickým úlohám.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Poměr verbální komunikace učitel - žák v individuální výuce angličtiny
LONG, Kateřina
Závěrečná práce se bude zabývat způsobem, jakým komunikuje učitel se žákem v rámci individuální hodiny angličtiny. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž v části praktické se zaměří na zkoumání poměru přímé verbální komunikace, na způsoby kladení otázek, na míru užívání mateřského a cílového jazyka učitele a žáka v individuální výuce. V praktické části budou analyzovány vyučovací hodiny několika sledovaných učitelů a jejich žáků.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Effect of high fat diet feeding on resistance to bacteria infection in D. melanogaster
MIROSAVLJEVIĆ, Vanja
In order to obtain further knowledge in effects of high fat diet on resistance to bacterial infection, the following aims will be discussed: - Identification of effects of HFD feeding on resistance to bacterial infection - Describing the effect of HFD feeding on ability to fight the bacteria - Comparison of the effect of HFD feeding on level of free metabolites (glucose, glycogen and lipids) - Analysis of triglyceride amounts in the whole body of Drosophila and hemocytes particularly

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Cross-border Cooperation in Czech-German Non-profit Organizations
KUTHANOVÁ, Kateřina
This thesis examines Czech-German cross-border cooperation within intercultural communication, identifies problems and develops possible solutions. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part first describes the Czech-German cross-border cooperation and then intercultural communication, followed by a discussion of the context and the research methods. In the practical part, the author first performs a sequential analysis of data collected via interviews conducted with people working in the Tandem organization. The results of the analysis are interpreted, problems within the cooperation of Tandem are identified, and possible solutions developed. A glossary divided into two parts, recapitulating the definitions of relevant terms from the first two theoretical chapters of this thesis, is listed at the end of this work. A French résumé summarizing all the important points and conclusions is enclosed with the thesis. The aim of this thesis is to answer the following research question: "Linguistic and intercultural challenges of Czech-German non-profit cross-border cooperation: The case of the Tandem organization."

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Mimoslovní prostředky ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
VEJŠICKÁ, Martina
Cílem diplomové práce nazvané "Mimoslovní prostředky ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ'' je vysledování nejčastějších neverbálních prostředků, jimiž žáci ve vyučovacím procesu doprovázejí svůj projev verbální. V teoretické části diplomové práce bude představena komunikace nejprve z obecného hlediska, dále pak komunikace pedagogická a následně komunikace verbální a neverbální. Detailnější pozornost bude věnována prostředkům mimoslovním, a to extralingválním a paralingválním. Praktická část bude vycházet z výzkumné metody pozorování. Pozornost bude zaměřena na 6. ročník ZŠ. Sledovány budou 4 extralingvální (gestika, mimika, oční kontakt + pohledy, proxemika) a 4 paralingvální (síla hlasu, tempo řeči, artikulace a pauzy) prostředky. Na základě získaných údajů bude navržena jedna vyučovací hodina věnovaná problematice neverbální komunikace. Půjde o přepracovanou diplomovou práci již dříve předloženou k obhajobě v rámci neúspěšné státní závěrečné zkoušky

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
K problematice frazémů na 2. stupni základních škol
BROŽKOVÁ, Martina
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat, na kolik je věnována pozornost frazémům ve vybraných učebnicích 2. stupně základních škol. Následně představit vlastní pracovní list věnovaný této problematice.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Neurální koreláty aritmetických funkcí
PLASSOVÁ, Michala
Předkládaná práce se soustředí na popis vztahu mezi mozkovou aktivitou během řešení aproximálních aritmetických úloh a výsledky naměřenými zkrácenou baterií Stanford-Binetova inteligenčního testu u předškolních dětí. Potvrzujeme vliv komponent N1, N2, P2p a pozdních posteriorních komponent na nesymbolické numerické zpracování. Zároveň poukazujeme na vliv maturace u všech zjištěných komponent a pozornost dále soustředíme na rozdíl v amplitudě komponent a rychlosti jejich nástupu po prezentaci stimulu. Z naměřených dat vyplývá, že právě výška amplitudy a nástup komponenty mohou sloužit jako indikátory inteligence u předškolních dětí. Obě složky totiž souvisí s rychlostí kognitivního zpracování, u které byla opakovaně prokázána významná korelace s G faktorem inteligence. Obzvláště slibně se pro potenciální diagnostiku z našich výsledků jeví komponenta N2, jež souvisí s inhibiční kontrolou exekutivních funkcí. Obecně je však výrazná pozornost věnována komponentě P2p. Ta nicméně v našem výzkumu vykazovala nekonzistentní výsledky z hlediska výšky amplitudy, což přikládáme nízkému rozptylu inteligence u měřených probandů.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Expression and purification of recombinant Sericin-2 and Salivary gland secretion 3
VU, Trang Thanh
Recombinant proteins derived from Bombyx mori Ser-2 gene and Drosophila melanogaster Sgs3 gene were expressed in bacterial expression systems, purified and analyzed using different molecular biology techniques. The pure proteins were tested for cell adhesive properties by coating hydrophobic surfaces with the proteins and monitoring the growth of adherent cells in vitro. By showing adequate expression and resultant yield, as well as the ability to aid cell adhesion, the adhesive proteins present great potential for future biomaterials.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Comparison of language teaching methods
KUČEROVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se zabývá vyučovacími metodami a tím jako jsou aplikovány v praxi. Zaměřuje se především na jejich vývoj a popisuje techniky a principy, které jsou pro ně charakteristické. Praktická část vychází z poznatků získaných při pozorování hodin v jazykových školách a zkušenosti jedné účastnice, která absolvovala sugestopedický kurz. V každém kurzu jsou pozorovány stejné aspekty, které hrají důležitou roli, co se týče úspěšnosti přístupu ve vyučování. Tato práce si klade za cíl poukázat na silné a slabé stránky jednotlivých metod a porovnat výsledky z pozorovacích hodin.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Fanouškovství jako aktivní konzumace kultury
VANÍČKOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou fanouškovství, konkrétně fanouškovskými komunitami fikčních kulturních děl. V první části mapuje postupný výzkum masových médií od 20. století a rozvoj přístupu k publiku konzumujícímu mediální sdělení. Shrnuje, že otázka recipientů masmediálních sdělení byla dříve vnímána jako otázka jednolité masy pod totální nadvládou kulturního průmyslu; s postupem času výzkum však prokázal diverzitu v publiku, jejímž výsledkem je různorodost vnímání mediálních sdělení. Od obecného přístupu přechází v druhé části ke zkoumání specifické skupiny v rámci publika, fanoušků. Nastiňuje měnící se vhled akademického světa do světa fanouškovství skrz komparaci různých prací o této tematice a informuje o obecných kvalitách fanouškovských komunit v různých časových vymezeních. Dochází k závěru, že při práci s fanouškovskými komunitami je nosné se zabývat tématy jako rezistence vůči kulturnímu průmyslu, komunitní aspekt fanouškovství, aktivita a pasivita fanouška, a jeho reprezentace na akademické půdě a v médiích samotných.

Úplný záznam