Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:53
Vliv vybraných ukazatelů chovného prostředí na úroveň welfare dojeného skotu
JAROLÍMKOVÁ, Alžběta
Práce je zaměřena na posouzení úrovně welfare, technologie a technologických systémů na vybraných chovech dojného skotu České republiky v návaznosti na užitkovost a zdravotní stav zvířat. Při zpracování práce byla využita faremní a veterinární evidence chovů; a screeningové metody pro zhodnocení úrovně pohody dojeného skotu. Stáje pro chov dojnic musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro dojnice škodlivé. Stejně tak i všechny technologické systémy chovu nesmí narušit zdravotní stav a pohodu ustájených zvířat. Chovné prostředí, které vytvoří předpoklady pro umožnění přirozených projevů chování zvířat, jejich odpočinek a příjem krmiva a vody, vytvoří základ pro udržení odpovídající úrovně welfare ustájených dojnic jako významného předpokladu dosažení optimálních produkčních a reprodukčních ukazatelů. Přestože nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (p >0,05) mezi sledovanými chovy ve vybraných ukazatelích, na sledovaných chovech byly stanoveny vzájemné závislosti mezi úrovní chovného prostředí, některými produkčními a reprodukčními ukazateli a zdravím skotu.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Změny mechaniky pohybu koně v tahu při různé zátěži
PISCOVÁ MANDOVÁ, Paulína
Chladnokrevní koně nacházejí využití v současnosti především v práci v tahu v lesních porostech. Mechanika pohybu sehrává klíčovou roli při odhadu jejich potenciálu pro vykonávání této činnosti. Následně se pak uplatňuje v jejich selekci a reprodukci. Zátěž, se kterou kůň pracuje, přitom významným způsobem ovlivňuje charakteristické vlastnosti pohybu. Pro koně pracující v tahu, je proto důležité objektivní zhodnocení jejich mechaniky pohybu, nejen při předvádění, ale také pod měnící se zátěží. Cílem práce bylo připravit a vyhodnotit experiment pro posouzení kvantitativních charakteristik mechaniky pohybu (délky kroku, výšky akce a rychlosti chodu) chladnokrevného koně bez zátěže a při tahu břemen různé hmotnosti za využití videografické kinematické analýzy. Získané údaje byly statisticky zpracovány pro posouzení změn v délce kroku, výšky akce a rychlosti chodu v závislosti na měnící se zátěž. Z experimentu vyplynulo, že délka kroku se zvyšující se hmotností břemene klesá. Z průměrné hodnoty 1,94 m při chodu bez zátěže klesá na průměrnou hodnotu 1,02 m při maximální sledované zátěži 500 kg. Byla zjištěna vysoká závislost (r=-0,93) zkracování délky kroku na hmotnosti taženého břemene. Závislost je silně průkazná (p<0,001). Změny výšky akce se zvyšující se hmotností břemene jsou různé pro hrudní a pánevní končetinu. Hrudní končetina má téměř konstantní hodnotu (~0,08m) a nebyla prokázána závislost (p=0,977) na měnící se hmotnost břemene. Pánevní končetina vykazuje silně průkaznou závislost (p<0,001) na zvyšující se hmotnost břemene. Hodnota korelačního koeficientu r=0,52 značí pouze mírnou těsnost závislosti. Tento rozdíl lze vysvětlit rozdílnou funkcí a stavbou končetiny. Rychlost chodu odvozena z horizontální složky ze sledovací značky na hřbetu je ve všech pozorovaných případech rovnoměrná a při zvyšující se hmotnosti břemene klesá z hodnoty 1,95 m.s-1 na hodnotu 1,19 m.s-1. Závislost je silně průkazná (p<0,001) a hodnota korelačního koeficientu r=-0,94 značí silnou závislost. Výsledky získané z horizontální složky rychlosti hlavy jsou s výsledky ze hřbetu ve velmi dobré shodě. Výsledky, které tato metoda poskytuje, mohou být nedocenitelným nástrojem při objektivním zjišťování užitkového a chovatelského potenciálu chladnokrevných koní pracujících v tahu. Na základě těchto zjištění lze doporučit další rozvoj aplikace videografické kinematické analýzy k objektivizaci hodnocení kvantitativních charakteristik mechaniky pohybu pro zootechnickou a chovatelskou praxi.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Posouzení stavu a návrh optimalizace technologie neutralizační stanice ČOV v provozovně Prym Consumer CZ s.r.o.
SKUHROVEC, Tomáš
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku čištění odpadních vod generovaných z mezioperačních a závěrečných procesů galvanického pokovování. V teoretické části je uveden výčet současně platné legislativy z oblasti čištění odpadních vod, kterou je nutné při řešení vodního hospodářství zohlednit. O podstatě oboru galvanotechniky a zákonitostech, jimiž se řídí. V návaznosti s vlivem uvedených výrobních operací na vznik nebezpečných odpadů plynného, pevného a kapalného skupenství. Velký důraz je pak věnován kategorizaci odpadních vod podle druhu závadných látek a technice jejich zpracování v systému děleného vodního hospodářství. Zde jsou vysvětleny nejvýznamnější chemické, případně mechanické postupy čištění, podmíněné konkrétnímu složení odpadní vody, jejíž znalost je nezbytná. Pro možný návrh optimalizace provozu čistírny odpadních vod je připojeno pojednání o minimalizaci produkce odpadů z jednotlivých galvanických a přidružených výrobních operací. Z ekonomicko - ekologického hlediska je stejně důležité věnovat pozornost jak čištění odpadních vod, tak procesům při kterých vznikají. V této oblasti jsou mnohdy optimalizační zásahy efektivnější, než na vlastní čistírně odpadních vod. Praktická část se zabývá posouzením účinnosti čištění interní čistírny odpadních vod ve společnosti PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Při hodnocení se vycházelo z teoretického základu dostupných čistících technik, místního šetření a chemického rozboru odpadních vod. Zvláštní přístup vyžadoval provoz galvanické linky s úzkým zaměřením na dvoustupňový ekonomický oplach. V průběhu místního šetření, byla převážná část ekonomického oplachu určena k likvidaci. Tento nestandartní postup významně zvyšuje úroveň znečištění odpadních vod. Na základě výsledků chemického rozboru, byl proveden technologicko - bilanční propočet navracení ekonomického oplachu v celém jeho objemu. Z materiálové bilance se posoudily možné přínosy v dílně povrchových úprav a interní čistírně odpadních vod. Následně se provedl konstrukční návrh řešení navracení ekonomického oplachu do galvanické lázně. V průběhu sledovaného období 2017-2018 dosahovala neutralizační stanice i přes zvýšené látkové zatížení dobré účinnosti čištění. Průměrná koncentrace iontu Ni2+ nabyla hodnoty 0,059 ? 0,03 mg.l-1, F- = 6,5 ? 4,1 mg.l-1, NL = 3,5 ? 1,9 mg.l-1 a hodnota pH 9,04 ? 0,4. V kontrolním profilu neutralizační stanice nedošlo k překročení smluvně sjednaných limitních hodnot znečištění. Doplňkový rozbor RAS, nevyhověl limitům kanalizačního řádu ve dvou případech a to o 10 mg.l-1 (17. 3. 2017) a 650 mg.l-1 (1. 9. 2017), průměrná koncentrace nabyla hodnoty 1792,5 ? 404, 7 mg.l-1. Zjištěné výsledky odpovídaly navržené technologii a technice čištění odpadních vod. Z bilančního výpočtu bylo zjištěno, že postupným navracením dvoustupňového ekonomického oplachu do galvanické lázně se sníží roční produkce RAS 1 037 kg. Celková roční produkce kalů klesne 3 754,6 kg a celkové roční náklady na provoz galvanické linky se sníží 178 590 Kč. Výsledky této práce budou využity společností PRYM CONSUMER CZ s.r.o. v projektu Optimalizace úspor provozu neutralizační stanice.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Dynamika fytoplanktonu kaprových rybníků
SVOBODA, Martin
Bakalářská práce se zabývá dynamikou fytoplanktonu v krátkodobé časové škále a porovnává jí s ročním chodem fytoplanktonu ve dvou studovaných rybnících. V srpnu roku 2017 byly odebrány vzorky ze dvou rybníků v jižních Čechách, konkrétně z rybníku Dehtář a Kvítkovického rybníku v 5 respektive ve 3 hloubkách. Biomasa fytoplanktonu byla stanovena mikroskopicky. Krátkodobá dynamika hlavních skupin fytoplanktonu je obsažena práci pomocí grafů. Kromě toho zde lze najít i seznam všech určených druhů a rodů sinic a řas. Na Kvítkovickém rybníku měly nejvyšší zastoupení zelené řasy rodů Crucigenia, Coelastrum, a Oocystis. Koncentrace sinic zde byla nízká. Na rybníku Dehtář dominují na hladině vláknité sinice rodů Anabaena a Pseudanabaena, které tvořily vodní květ. V nižších vrstvách vodního sloupce dominovaly Chlorococcales. V mojí práci jsem nezaznamenal diurnální migraci žádné taxonomické skupiny řas a sinic. U Microcystis jako u dominantního druhu na rybníku Kvítkovický nebyla vertikální migrace zaznamenána, což ukazuje na dostatek živin v těchto eutrofních rybnících. Fytoplankton tak zřejmě není nucen migrovat pro živiny ke dnu a limitujícím faktorem v jejich životním cyklu se tak v létě jeví světlo.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Analýza trendů mezinárodního obchodu s plazy
BOHATÁ, Marie
Obchod s plazy reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Informace o těchto proběhlých obchodech jsou zaznamenávány do Obchodní databáze CITES. Cílem této práce bylo uspořádání údajů o obchodu s plazy z této databáze za období let 1975-2014 a jejich vyhodnocení. Práce byla zaměřena na objem obchodovaných exemplářů, zda pocházející z volné přírody či ze zajetí, a jejich forem. V práci bylo použito převedení exemplářů na ekvivalenty jednoho organismu, které sloužilo k lepšímu pochopení a orientaci v obchodovaných objemech.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Vliv syntetického progestinu etonogestrelu na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei)
PECH, Michal
Syntetické progestiny jsou steroidní hormony, které jsou nejen součástí hormonální antikoncepce, ale používají se i při léčbě řady zdravotních problémů. Díky širokému používání léků na bázi progestinů nacházíme jejich rezidua v odpadních vodách, odkud se následně dostávají do čistíren odpadních vod a do vod povrchových. Cílem této diplomové práce bylo posoudit, zda má syntetický progestin etonogestrel vliv na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei). Během experimentu byly samci a samice odděleně, vystaveny 3,2 a 320 ng.l-1 etonogestrelu po dobu 34 dní. Jako kontrola sloužila skupina ryb chovaných v čisté vodě (K) a skupina ryb chovaných v čisté vodě obsahující rozpouštědlo dimethylsulfoxid (KS). Na konci testu byly všechny ryby vyfotografovány, aby byly zachyceny případné změny v jejich zbarvení. Poté byly ryby usmrceny a fixovány v 10 % pufrovaném formalínovém roztoku pro morfometrickou a histologickou analýzu. Vzorky ryb odebrané pro morfometrickou analýzu byly vyfotografovány s pomocí softwaru QuickPHOTO MICRO 2.3 a na zhotovených snímcích byly měřeny jednotlivé morfometrické parametry. Zpracování vzorků ryb pro histologickou analýzu zahrnovalo dekalcifikaci, dehydrataci a následně zalití vzorků do parafínových bločků. Z parafinových bločků se poté zhotovily řezy o tloušťce cca 4,5 um, které byly obarveny hematoxylinem a eosinem. Na takto připravených histologických vzorcích se zjišťovaly histologické změny gonád. U samic exponovaných etonogestrelu byl v obou koncentracích pozorován výskyt barevných skvrn, které jsou charakteristické pro samce a u samic indikují maskulinizaci. Navíc samice vystavené koncentraci 320 ng.l-1 vykazovaly změnu morfometrie anální ploutve do struktury podobné gonopodiu (modifikovaná anální ploutev samců sloužící jako pomocný kopulační orgán), což je znak, který rovněž ukazuje na maskulinizaci. Dále expozice etonogestrelu jak v nižší, tak i ve vyšší koncentraci snížila zastoupení zralých oocytů v ováriích, přičemž jejich výskyt se snižoval s rostoucí koncentrací. U samců exponovaných etonogestrelu byl v obou koncentracích zjištěn menší poměr 4. paprsku k délce 6. paprsku gonopodia. V koncentraci etonogestrelu 320 ng.l-1 byl navíc pozorován větší poměru délky 6. paprsku k délce těla a prodloužení délky 6. paprsku. Ačkoli nedošlo k takovým změnám, které by indikovaly hypermaskulinizaci, mohly by tyto změny mít negativní vliv na reprodukci, případně pohlavní výběr ze strany samic. Expozice etonogestrelu neměla žádný vliv na běžný vývoj testes, neboť se u samců ze všech skupin vyskytovaly převážně zralé spermatofory. Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že etonogestrel, podobně jako jiné progestiny, představuje reálné riziko pro ryby, pokud se vyskytne ve vodním prostředí v koncentracích pohybujících se už v jednotkách ng.l-1.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Současné využití zrnin a olejnin pro krmení hospodářských zvířat
JURA, Dominik
Obiloviny jsou významným zdrojem dusíkatých látek a energie ve formě škrobu. Obsahují v menší míře také antinutriční látky, jako alkylresorcinoly, neškrobnaté sacharidy, kyselinu fytovou a další. Pro krmení hospodářských zvířat, se zpracovávají a upravují zejména extrudací, lisováním, sušením a dalšími způsoby. Luskoviny jsou zdrojem dusíkatých látek. Jsou hojně využívány, jak pro tvrdá, zralá semena, tak pro sklizeň zelené hmoty. Často mohou plnohodnotně nahradit olejniny v krmných směsích a jsou nezbytnou složkou krmných směsí. Olejniny jsou cennou komponentou krmných směsí. Vyznačují se především vysokým obsahem tuku. Odpadem průmyslového zpracování olejnatých semen vznikají výlisky, nebo extrahované šroty, které jsou hojně využívány jako složky krmných směsí. Tyto komponenty mají, vedle vysokého obsahu tuku, i vysoký obsah bílkovin.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
Využití přípravků umožňujících kontrolované uvolňování hormonální látky v umělé reprodukci ryb
PECHA, Oldřich
Tato bakalářská práce byla zaměřena na identifikaci druhově optimálních přípravků na bázi PLGA mikročástic z hlediska délky a intenzity uvolňování a složení účinné látky (GnRHa, metoclopramide), která by našla využití v umělé reprodukci vybraných druhů ryb - štiky obecné (Esox lucius). V podmínkách Experimentálního rybochovného pracoviště, FROV JČU ve Vodňanech a táborské Štičí líhně ESOX s.r.o. probíhal první dvoutýdenní experiment, z něhož jsme dosáhly požadovaných výsledků u mlíčáků. O rok později se experiment odehrával opět v Táboře a nově v líhni v Mydlovarech. Tentokrát se soustředil na jikernačky. Během prvního výzkumu jsme dosáhli uspokojivých výsledků a potvrdilo se, že jdeme správným směrem. Jako nejúčinnější se prokázala kombinace GnRH spolu s dopamin antagonistou Metoclopramidem. U mlíčáků jsme nejlepších výsledků dosáhli aplikací 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1, kde jsme dosáhli pozitivních výsledků u všech sledovaných parametrů - zvýšený objem vyprodukovaného mlíčí, zvýšená pohyblivost a rychlost spermií, snížená koncentrace 11-ketotestosteronu. Během druhého experimentu zaměřeného na jikernačky jsme prokázali, že kombinace GnRH+MET v koncentraci 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 má pozitivní vliv na dosažení ovulace, snížení doby latence a vyšší koncentrace 40?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 i na oplozenost a líhnivost jiker, avšak za cenu nižší plodnosti. Výsledky experimentů ukazují, že použitím kombinace a správné koncentrace GnRH s dopamin antagonistou je možné indukovat dozrávání gamet mlíčáku i jikernaček štiky obecné. U jikernaček však stále zůstává prostor pro zlepšení.

Úplný záznam
2019-06-11
07:53
The Holidays in the Republic of Kazakhstan
NURAKISHEVA, Madina
Tématem bakalářské práce jsou svátky Republiky Kazachstán. Bakalářská práce se skládá z úvodu, oficiálních dokumentů Republiky Kazachstán o svátcích, 4 kapitol, závěru a seznamu literatury. Každá kapitola začíná stručným popisem a je rozdělena do podkapitol. Podkapitola obsahuje základní informace o svátcích: historie, tradice, charakteristické rysy, oslavy. Práce je vypracována v ruském jazyce.

Úplný záznam