Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice: Posuzování dopadu životního cyklu výrobku na životní prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Přibylová, Monika ; Remtová, Květa
Cílem studie LCA bylo zjištění a zhodnocení působení všech fází životních cyklů skleněných obalů minerálních vod na životní prostředí. Porovnání jednotlivých variant životních cyklů skleněných lahví ukázalo, že životní cyklus skleněných lahví se čtyřicetinásobným použitím způsobuje nejnižší dopad na životní prostředí ze všech posuzovaných variant.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Analýza toků paliv a energie v hodnotovém vyjádření a jejich ověření s energetickými toky ve fyzických jednotkách podle energetické bilance ČR. Modelové propočty s modelem CGE. Interpretace výsledků modelových propočtů s modelem CGE na životní prostředí (emise). Modelové propočty s modelem HERMIN. Možnosti modelování uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření a jejich vliv na ekonomiku. Možnosti modelování zvyšování energetické efektivnosti u vybraných skupin odvětví. Posouzení možnosti a identifikace způsobu modelování nedaňových změn u energetických odvětví a toků energie a návrh jejich modelové implementace. Detailní popis kalibrace modelu CGE - exportní a investiční funkce. Vybrané kvantitativní nástroje pro vyhodnocování dopadů environmentálního zdanění.
Hodnocení rizika vybraných chemických látek vyráběných nebo dovážených do ČR: Hodnocení rizik pro životní prostředí - 40% vodný roztok 3-karboxypropyl-1-trimethylamonium betainu
Výzkumný ústav organických syntéz, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, Pardubice-Rybitví ; Petira, Oldřich
Hodnocení 3-karboxypropyl-1-trimethylamonium betainu na životní prostředí bylo zpracováno podle doporučení Technical Guide Document in Support of Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for New Notified Substances and Commission Regulation /EC No 1488/94 on Risk Assessment for Existing Substances. Důvodem hodnocení je registrace uvedené látky podle hlavy II zákona č. 157/19998 Sb., o chemických látkách.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Uživatelská příručka GEMIS 4.0
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodou LCA. Plní funkci rozsáhlé databáze. Vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, počítá emise škodlivých plynů, skleníkových plynů, produkci odpadů a potřebu obestavěné půdy. Praktické využití programu GEMIS. Databáze GEMIS. Algoritmy výpočtů. Popis programu GEMIS 4.0. Anglicko-německo-český slovník.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Východiska a cíle projektu, metodický rámec řešení, hodnocení dopadů podpor na životní prostředí, zahraniční zkušenosti. Výstup A
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Analýza zejména podpor a zdrojů poskytovaných v energetice, dopravě, stavebnictví, v sektoru zemědělství, podpora podnikání a podpory domácnostem z hlediska zhodnocení negativních externalit a forem, podmínek a výše konkrétních veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí. Zhodnocení přehledu veřejných podpor a specifických fondů - všech druhů subvencí, dotačních titulů, parafiskálních podpor z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického působení, tj. stanovení a zhodnocení pozitivních přínosů a negativních externalit, posouzení druhu a forem udělovaných podpor z hlediska klasifikace ekonomiky veřejného sektoru.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Souhrnný přehled podpor státního rozpočtu, přehledy podpor v neprůmyslových resortech, přehledy dalších podpor. Výstup B - přehledy podpor
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
V materiálu je zpracován souhrnný přehled veřejných podpor, jejich stručný popis a zjednodušené vyjádření jejich možného vlivu na životní prostředí. Zemědělství. Vodní hospodářství. Lesní hospodářství. Státní fondy. Místní veřejné rozpočty. Daňové úlevy. Podpora podnikání. Další podpory.
Hodnocení rizika vybraných chemických látek vyráběných nebo dovážených do ČR
Výzkumný ústav organických syntéz, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, Pardubice-Rybitví ; Petira, Oldřich ; Mejstřík, Viktor ; Krejsová, Hana ; Dynterová, Alžběta ; Držková, Libuše ; Čihák, Rostislav
Rešerše Ethanol: Základní údaje ethanolu. Fyzikálně chemické vlastnosti. Reaktivita. Hořlavost. Působení látky na zdraví. Toxkologické účinky - data. Epidepiologické studie. Regulační limity expozice. Ekotoxikologická vlastnosti. Účinky na životní prostředí.
Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice: Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Mildeová, Stanislava ; Dobeš, Vladimír ; Tichá, Marie ; Remtová, Květa
Vznik metody LCA. Princip metody LCA. Normalizace metody LCA. Metodologické problémy. Přehled modifikací LCA. Databáze a software pro praktické použití LCA. Problémy spojené s praktickou aplikací LCA. Dosavadní aktivity v oblasti teoreticko-vzdělávací. Praktické aplikace LCA v průmyslu.
Hodnocení rizika vybraných chemických látek vyráběných nebo dovážených do ČR
Výzkumný ústav organických syntéz, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, Pardubice-Rybitví ; Petira, Oldřich ; Mejstřík, Viktor ; Krejsová, Hana ; Koryntová, Ilona ; Držková, Libuše ; Doležalová, Ludmila ; Čihák, Rostislav
Stručná závěrečná zpráva projektu, který byl rozdělen do několika částí: 1. Hodnocení rizik nově registrovaných látek; 2. Pokračování tvorby SIDS (Screening Information Data Set); 3. Zavedení nového alternativního zkušebního testu pro hodnocení rizika chemikálií; 4. Pilotní zkoušky vybrané chemikálie a zhodnocení jejího rizika.
Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice: LCA - Příručka pro zpracovatele
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Tichá, Marie ; Remtová, Květa
Metoda LCA (Life-Cycle Assessment) je systematický normalizovaný postup, který slouží ke stanovení dopadu výrobku, činnosti nebo služby (obecně systému) na životní prostředí, a to od vzniku systému (získávání potřebných surovin z přírody pro jeho vznik, existenci) až do jeho konce, tj. do návratu odpadních látek zpět do přírody. Význam metody LCA spočívá především v komplexnosti provedeného posouzení. Vliv zkoumaného výrobku na životní prostředí není posuzován jen z hlediska jeho výroby nebo z hlediska jeho působení ve spotřební sféře, ale z hlediska jeho celé existence. V příručce je hlavní důraz kladen na pochopení podstaty metody a na provádění jednotlivých fází, z nichž se normalizovaný rámcový postup metody LCA skládá. jsou uváděny i jednotlivé ilustrační příklady. Stanovení cíle a rozsahu (I. fáze LCA). Inventarizační analýza (II. fáze LCA). Hodnocení dopadů životního cyklu (III. fáze LCA). Interpretace životního cyklu (IV. fáze LCA).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.