Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům
Subally, Pavel ; Gintar, Jan (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dvojpodlažného rodinného domu na parcele 438/11 v Zlíne, mestskej časti Chlum. Parcela je v katastrálnom území mesta Zlín. Návrh rodinného domu sa zaoberá architektonickým, stavebným a technickým riešením objektu vzhľadom na požiadavky investora. Objekt je navrhnutý z dreveného rámového systému s plochou zelenou strechou. Cieľom návrhu je vytvoriť stavbu s čo najnižším zaťažením životného prostredia počas výstavby a s minimálnym zaťažením životného prostredia počas užívania.
Komunitní centrum Petrovice
Flašková, Veronika ; Lipka, Miroslav (oponent) ; Eliáš, Luboš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh souboru staveb z vápeno konopného kompozitu. Čtyři rodinné domy různých dispozic jsou doplněny o stavbu občanské vybavenosti. Objekty jsou jedno až třípodlažní. Kompozit, ze kterého jsou stavby navrženy, umožňuje razantní snížení uhlíkové stopy ve stavebním průmyslu. Návrh se zabývá různými konstrukčními systémy, využívající vápeno konopný kompozit jako výplň stěn. Je užito dřevěného nosného rámu s monoliticky řešeným kompozitem a železobetonového skeletu, vyplněného prefabrikovanými bloky. Objekty jsou nepodsklepené. Rodinné domy jsou zastřešeny pultovou vazníkovou střechou, objekt občanské vybavenosti sedlovou vazníkovou střechou.
Apartmány "CORA" v srdci Vysočiny
Petrová, Miroslava ; Kovářová, Hana (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem ubytovacího penzionu – apartmánů a stájí. Jedná se o objekt částečně podsklepený s dvěma nadzemními podlažími. V podsklepené části částečně vystupující na terén se nachází především dvě společenské místnosti a zázemí pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží se nachází jídelna, sociální zařízení a apartmán pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V podkroví se nachází čtyři apartmány. Rekreační objekt je navržen zděný se sedlovou střechou a pultovými vikýři. Hospodářský objekt bude sloužit pro ustájení koní, pro parkovaní zemědělské techniky a jako sklad sena a krmiva. Stáje jsou navrženy jako rámová dřevostavba s nosnou konstrukcí z dřevěných sloupků, které jsou opláštěny deskami Fermacell. Budova je ukončena sedlovou střechou, která má v části boxů větrací světlík. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt.
Rodinný dům na bázi dřeva s truhlárnou
Holá, Ludmila ; Klimek, Karel (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na bázi dřeva s truhlářskou výrobou. Jedná se o jednopodlažní dům s obytným podkrovím spojený s přízemní provozovnou. Objekt je navržen jako dřevěná rámová konstrukce, která je opláštěna deskami FERMACELL. Střecha je sedlová, nad obytnou částí s klasickým krovem, nad provozovnou s krovem přiznaným. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Vchod je orientován na sever, obytné části na jih a západ. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt.
Chalupa pro pravou Vysočinu
Petrová, Miroslava ; Šibal, Jan (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s truhlářskou výrobou. Jedná se o jednopodlažní dům s obytným podkrovím. Truhlářská dílna a přístřešek pro dva automobily tvoří okolní objekty. Objekty jsou navrženy zděné z keramických tvárnic Porotherm, avšak podkroví rodinného domu je řešeno formou dřevostavby. Střecha rodinného domu je polovalbová s pěti vikýři a podlomenicemi, které vytváří ráz českého venkova typický pro Vysočinu. Provozovna má sedlovou střechu, podkroví tvoří půda s přiznaným krovem. Přístřešek je tvořen nosnými sloupky, které vynáší sedlovou střechu. Dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Provozovna je orientována na sever a obytné místnosti domu jsou orientovány převážně na jih. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt.
Analýza chování a metod navrhování smykových stěn lehkých dřevěných konstrukcí
Zajíc, Michal ; Lokaj,, Antonín (oponent) ; Kuklík,, Pavel (oponent) ; Kuklík,, Petr (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Hlavním cílem disertační práce je stanovení výztužné kapacity smykových stěn dřevěných konstrukcí vícepodlažních budov. V současnosti používané metody jsou odvozené pro přenos vodorovné síly, jejíž působiště je totožné s výškou stěny. Tento předpoklad nicméně zanedbává skutečnost, že kapacita smykových stěn může mimo jiné záviset i na vzdálenosti působící horizontální síly od horní hrany stěny. Pozice výslednice vnějších vodorovných sil je v praxi zpravidla ve svislém směru odsazena nad horní hranu stěny a je tedy třeba uvážit nepříznivý vliv kroutícího momentu, který stěnu destabilizuje. Řešení tohoto problému pro částečně vetknuté smykové stěny proto vede k aplikaci iteračního výpočtu. Dalším z cílů práce bylo vytvořit postup výpočtu smykových stěn pro vícepodlažní budovy, který by objektivněji odpovídal reálnému působení uvažovaných konstrukcí ve srovnání se stávajícími zjednodušenými metodami. Nový výpočtový model s dolním odhadem smykové kapacity, odvozený na základě plastické metody, byl úspěšně odzkoušen v parametrické studii a porovnáván s dosaženými výsledky dostupných laboratorních experimentů. Následná analýza prokázala, že smyková kapacita výztužné stěny stanovená pomocí nové metody, je srovnatelná s výsledky získanými za použití tradičních postupů s iteračním procesem a díky snadné aplikaci může být tato metoda přínosnou alternativou pro technickou praxi. Součástí práce byla realizace a vyhodnocení experimentálního programu na panelech skutečné velikosti, kde byl analyzován vliv mezer (spar) mezi panely opláštění, jak je doporučováno jejich výrobci. Nastavení experimentálního programu umožnilo ověřit rozdíl ve smykové kapacitě sestav s mezerami a bez mezer mezi panely opláštění. Závěry vyplývající z vyhodnocení potvrdily vhodnost nového výpočtového modelu výztužné kapacity stěny a také, že mezery prováděné v praxi mezi jednotlivými panely opláštění nemají podstatný vliv na výslednou únosnost a tuhost plně ani částečně vetknutých stěn.
Stavba horského hotelu na bázi dřeva
Zuczek, Jan ; Konečná, Petra (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby horského hotelu na bázi dřeva, který se nachází na vrcholu Malého Javorového, katastrální území Třinec-Tyra, město Třinec, okres Frýdek-Místek na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, se třemi nadzemními podlažími. Nosný systém je tvořen třemi konstrukčními systémy. Konstrukční systém podsklepené části tvoří ztracené bednění, první podlaží je provedeno z keramických tvárnic heluz, druhé a třetí nadzemní podlaží je provedeno jako rámová panelová dřevostavba. Konstrukce zastřešení je tvořena příhradovými dřevěnými vazníky sedlovými a pultovými. Návrh horského hotelu respektuje územní plán města Třince. Dále je kladen důraz na dispoziční řešení včetně zajištění konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie a bezpečnosti při užívání objektu.
Novostavba rodinného domu s provozovnou, Budišov
Hort, Tomáš ; Krejsa, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na bázi dřeva s provozovnou. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Budišov, katastrální území Budišov. Objekt se nachází ve svažitém terénu. Suterén je z tvárnic ztraceného bednění a vrchní stavba je řešena jako dřevostavba rámové konstrukce s obytným podkrovím. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt.
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Analýza chování a metod navrhování smykových stěn lehkých dřevěných konstrukcí
Zajíc, Michal ; Lokaj,, Antonín (oponent) ; Kuklík,, Pavel (oponent) ; Kuklík,, Petr (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Hlavním cílem disertační práce je stanovení výztužné kapacity smykových stěn dřevěných konstrukcí vícepodlažních budov. V současnosti používané metody jsou odvozené pro přenos vodorovné síly, jejíž působiště je totožné s výškou stěny. Tento předpoklad nicméně zanedbává skutečnost, že kapacita smykových stěn může mimo jiné záviset i na vzdálenosti působící horizontální síly od horní hrany stěny. Pozice výslednice vnějších vodorovných sil je v praxi zpravidla ve svislém směru odsazena nad horní hranu stěny a je tedy třeba uvážit nepříznivý vliv kroutícího momentu, který stěnu destabilizuje. Řešení tohoto problému pro částečně vetknuté smykové stěny proto vede k aplikaci iteračního výpočtu. Dalším z cílů práce bylo vytvořit postup výpočtu smykových stěn pro vícepodlažní budovy, který by objektivněji odpovídal reálnému působení uvažovaných konstrukcí ve srovnání se stávajícími zjednodušenými metodami. Nový výpočtový model s dolním odhadem smykové kapacity, odvozený na základě plastické metody, byl úspěšně odzkoušen v parametrické studii a porovnáván s dosaženými výsledky dostupných laboratorních experimentů. Následná analýza prokázala, že smyková kapacita výztužné stěny stanovená pomocí nové metody, je srovnatelná s výsledky získanými za použití tradičních postupů s iteračním procesem a díky snadné aplikaci může být tato metoda přínosnou alternativou pro technickou praxi. Součástí práce byla realizace a vyhodnocení experimentálního programu na panelech skutečné velikosti, kde byl analyzován vliv mezer (spar) mezi panely opláštění, jak je doporučováno jejich výrobci. Nastavení experimentálního programu umožnilo ověřit rozdíl ve smykové kapacitě sestav s mezerami a bez mezer mezi panely opláštění. Závěry vyplývající z vyhodnocení potvrdily vhodnost nového výpočtového modelu výztužné kapacity stěny a také, že mezery prováděné v praxi mezi jednotlivými panely opláštění nemají podstatný vliv na výslednou únosnost a tuhost plně ani částečně vetknutých stěn.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.