Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva o hydropedologickém průzkumu v Černém Dole v Krkonoších
Šípek, Václav ; Vlček, Lukáš ; Zelíková, Nikol
Zpráva shrnuje výsledky hydropedologického průzkumu z lokality Černý Důl v Krkonoších. Lokality byly s pracovníky Správy KRNAP vytipovány z důvodu objasnění vlivu gradace kůrovce a odumírání smrkových porostů na vodní režim půdy. Zpráva popisuje hydraulické vlasnoti půd pro několik půdních horizontů na dvou kontrastních lokalitách (zasažené a nezasažené kůrovcem) a bude v rámci projektu sloužit jako podklad pro hydropedologický model.
Retence půdní vody v krajině
Hřebejková, Barbora ; Šípek, Václav (vedoucí práce) ; Frouz, Jan (oponent)
Retence vody v krajině patří z důvodu změny klimatu v současnosti mezi velmi aktuální témata. Je ovlivňována řadou faktorů, které způsobují její proměnlivost v prostoru i čase. Cílem této práce je zodpovědět otázku, jaký je dlouhodobý vývoj retence vody v krajině a zároveň objasnit, jaký vliv mají vybrané druhy vegetačního porostu na vývoj vlhkosti půdy pod ním. První část je zaměřena na literární přehled fyzikálních charakteristik půd, interakci vody v půdě a způsoby měření půdní vlhkosti. S cílem uspořádat základní poznatky o půdě a jejích vlastnostech, zejména pak ve vztahu s půdní vodou. Dále jsou představeny jednotlivé metody měření půdní vlhkosti s ohledem na jejich limity. Druhá část práce je zaměřena na rozbor vybraných studií, týkajících se jednak dlouhodobého vývoje retence vody v krajině a zároveň vlivu různých druhů vegetace na režim půdní vody. Kvůli technické náročnosti se bohužel jen velmi málo studií věnuje dlouhodobému měření půdní vody pomocí přímých metod, a proto jsou výsledky většinou omezeny na vyhodnocení retence vody v krajině pomocí hydropedologických modelů. Závěrečná část práce diskutuje a kriticky hodnotí výsledky studií, které se doposud zabývaly vlivem druhu vegetačního pokryvu na retenci vody v krajině a jejím dlouhodobým vývojem. Klíčová slova: retence vody, půdní...
Hydrologie půdy v malém povodí
Šír, Miloslav ; Lichner, Ľ. ; Tesař, Miroslav
Kniha obsahuje 35 článků, které byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí Hydrologie půdy v malém povodí, která se konala dne 15.10. 2003 v Praze. Práce, obsažené v tomto sborníku, se věnují hydrologii půdy v malém povodí v mnoha souvislostech s návaznými vědeckými a inženýrskými disciplínami. Příspěvky jsou rozděleny do osmi oddílů.
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Tesař, Miroslav
Subprojekt se zabývá popisem dynamiky půdní vláhy v horské oblasti Krkonoš jako výchozího materiálu pro kvalitativní studie, a to s ohledem na nově světově konstatovaný diskontinuální a esenciálně nehomogenní charakter vodního režimu půd. Výstupem hodnocení sledování vodního režimu půd by měla být co nejpřesnější identifikace individuálních akumulačních a perkolačních fází vodního režimu půd. Dále je pozornost zaměřena na studium a popis formování odtoku z povodí při uvažování dynamiky a zásob vody v nenasycené zóně jako důležitého faktoru, který jej ovlivňuje a na stanovení vlivu změn způsobu obhospodařování a typu vegetačního krytu na vodní režim půd.