Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Opatření k ochraně obyvatelstva při přirozených povodních ve vybraných obcích Jihomoravského a Zlínského kraje
PODHORNÁ, Barbora
Diplomová práce je zaměřená na problematiku povodní a ochrany obyvatelstva při povodních. Teoretická část je zaměřená nejprve na charakteristiku povodně a jejích typů, popis povodí Moravy a povodí Dyje. Dále charakterizuje ochranu před povodněmi, povodňové orgány a opatření k ochraně obyvatelstva. Praktická část obsahuje rozbor digitálních povodňových plánů a analýzu připravenosti vybraných obcí v Jihomoravském a Zlínském kraji na přirozené povodně. Cílem práce bylo zhodnotit a rozebrat přijímaná opatření k ochraně obyvatelstva při přirozených povodních ve vybraných obcích Jihomoravského a Zlínského kraje podle platné dokumentace a posoudit připravenost vybraných obcí na přirozené povodně. Cíl práce byl naplněn prostřednictvím studia digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí a následným výpočtem jejich připravenosti na přirozené povodně. Připravenost obcí byla hodnocena na základě zvolených opatření k ochraně obyvatelstva, a to varování, evakuace a nouzové přežití. Tato stanovená opatření jsou stěžejní k ochraně zdraví i životů občanů a také následné péče o občany při povodních. Jednotlivá opatření jsou stanovena v povodňových plánech obcí. Výpočet připravenosti jednotlivých obcí byl proveden prostřednictvím bodovací metody, řadící se mezi metody pro vícekriteriální rozhodování. Po zpracování výsledků je možné charakterizovat připravenost většiny vybraných obcí jako dostatečnou. Připravenost na přirozené povodně, zejména úplnost a aktuálnost povodňových plánů, je úkolem příslušných povodňových orgánů. Ty by výsledky této práce měly ve svých povodňových plánech zohlednit.
Studie uplatňování protipovodňových opatření v katastru obce Sklabiňa
Kohút, Branislav
Práce se zabývá studií uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření v katastru obce Sklabiňa. Analýzou realizovaných a plánovaných projektů bylo zjištěno využití přírodě blízkých vodozádržných opatření na území obce. Pro plánovaná opatření byla navrhnuta doporučení zvyšující jejich ekologičnost. Mezi obyvateli obce bylo zrealizováno dotazníkové šetření, které zjistilo, že 90 % respondentů zná pojem přírodě blízkých protipovodňových opatření, polovina ale vyjádřila nespokojenost s již realizovanými opatřeními. Rozhovory se subjekty hospodařícími v krajině byl zjištěn aktivní přístup k protierozní a protipovodňové ochraně. Výstupem práce je návrh komunikační strategie pro zvýšení povědomí a důvěry různých cílových skupin obyvatel obce v přírodě blízkou protipovodňovou ochranu.
Možnosti posílení preventivní péče o krajinu‚ včetně protipovodňových aspektů této problematiky a harmonizace souvisejících předpisů
Branžovský, Antonín
Cílem studie je na základě kritické analýzy formulovat podklady pro transformaci péče o krajinu a přírodu do podoby porovnatelné s praxí v EU. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi v období po roce 1974. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav před povodněmi roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav po povodních roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi – úprava vodním zákonem. Vyhodnocení povodně roku 2004. Komplexní ochrana před škodami způsobenými povodňovými průtoky integrovaná do systému ekologie krajiny. Návrh věcného záměru kodexu životního prostředí. Posouzení návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky z hlediska preventivní péče o krajinu.
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice‚ které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice, které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy. Součástí návrhu bude návrh postupu řešení jednotlivých opatření s okamžitými efekty a odborný odhad snížení nákladů proti variantě s velkou přehradní nádrží. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování dokumentace alternativní varianty k současnému návrhu údolní nádrže Nové Heřmínovy tak, aby mohla být obhájena v odborných kruzích a použita pro osvětu veřejnosti.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřebu povodňové ochrany: Vývoj a odzkoušení jednoduchého modelového předpovědního systému pro odhad odezvy říční sítě na spadlé srážky pro nekalibrované povodí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Stehlík, Martin ; Elleder, Libor ; Řičicová, Pavla
Cílem předložené práce bylo navázat na v předchozím roce započaté studium možnosti odvození jednoduchých regionálních srážkoodtokových vztahů. Byly odvozeny regresní rovnice pro horní Jizeru, horní Labe a souborná rovnice pro šumavské toky. Cílem letošní etapy byla úprava těchto vztahů, jejich zpřesnění a rozšíření na další územi.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřebu povodňové ochrany: Citlivost vstupů pro hydrologické modely v zimním období
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pobříslová, Jana ; Kulasová, Alena ; Krejčí, Jakub ; Hancvencl, Rudolf ; Bubeníčková, Libuše ; Stehlík, Jiří ; Řičicová, Pavla
Analýza sněhoměrných snímků z Jizerských hor. Analýza sněhoměrných snímků z povodí VD Nýrsko. Nové sněhoměrné profily v lokalitách stanic INTER. Měření vodní hodnoty sněhu v profilech ve vybraných stanicích pozorovací sítě ČHMÚ a v blízkosti některých vodních děl. Aplikace sněhového simulačního modelu v povodí Jezdecké.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany: Citlivost vstupů pro hydrologické modely v zimním období
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bárdossy, András ; Bubeníčková, Libuše ; Daňhelka, Jan ; Stehlík, Jiří ; Řičicová, Pavla
Nové profily pro měření parametrů sněhové pokrývky v rámci ČR. Modelování scénářů tání sněhu pro povodí Jizery. Identifikace atmosférických příčin povodní pro povodí Labe pro profil Děčín.
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.