Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výuka geologie v okolí ZŠ a MŠ Dubné
GOLDFINGEROVÁ, Aneta
Vrámci diplomové práce byl vytvořen výukový program na téma geologie. Jeho úkolem bylo zatraktivnit výuku tohoto nepříliš oblíbeného tématu na základních školách. Program se skládá zbloku pro venkovní výuku čítajícího devět aktivit, přidružené diskuse a zbloku pro vnitřní výuku, který je koncipován formou pěti stanovišť, kde se žáci střídají. Žáci 9. třídy ZŠ Dubné si prošli programem a vrámci evaluace vyplnili dotazníky postavené na principu jednotného systému pre-test - post-test. Výsledky ukázaly, že vědomosti žáků z popisované problematiky byly před realizovaným programem jen velmi omezené a program jim pomohl klepší kognitivní orientaci voblasti geologie. Navíc žáci shodně odpovídali, že je výuka bavila a že by podobný výukový styl rádi zažívali častěji.
Znalosti o neživé přírodě u žáků základních škol
ZVOLÁNKOVÁ, Romana
Diplomová práce se zabývá znalostmi žáků základních škol v oblasti neživé přírody. Ověření znalostí o neživé přírodě proběhlo prostřednictvím didaktického testu. Ten byl vytvořen na základě literárního přehledu, kde je mimo jiné popsána přírodovědná gramotnost, postavení neživé přírody v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a tvorba didaktického testu. Testování se zúčastnilo 1043 žáků z 12 krajů České republiky. K dispozici je také rozhovor s učitelem základní školy o problematických tématech při výuce neživé přírody. Tato práce byla podpořena projektem Grantové agentury Jihočeské univerzity (GA JU) č. 123/2019/S.
Minoritský klášter
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem minoritského kláštera, jeho historií a současnými muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití vybraných přírodních objektů území ŠLP Masarykův les Křtiny pro účely praktické výuky
Walsbergerová, Tereza
Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem čtyř ucelených výukových tras na území ŠLP Masarykův les Křtiny. V rámci každé výukové trasy byly zpracovány parametry jednotlivých tras a charakteristiky jednotlivých objektů, které byly na základě zpracování rešerše vybrány jako vhodné objekty pro praktickou výuku. K jednotlivým objektům byla dále zpracována vlastní fotodokumentace. V práci byly také zpracovány konkrétní odborné dopady a návrh krátkého testu pro ověření znalostí. Jedna vybraná trasa byla zpracována i v grafickém provedením, které je vhodné k potenciálnímu využití zpracování těchto cest do formy krátké příručky. Práce se zároveň zabývá potenciálem ŠLP Masarykův les Křtiny pro využití praktické výuky se zaměřením na přírodní vědy.
Problematika filosofických kontextů živé a neživé přírody na stránkách časopisu Vesmír (2000-2010)
HUDATZKÁ, Kristina
Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled filosofických témat v přírodovědeckém časopise Vesmír v období 2000-2010, týkající se živé a neživé přírody. Motivací k výběru tohoto téma byla skutečnost, že mu v literatuře není věnována dostatečná pozornost. První část se věnuje přírodovědeckému časopisu Vesmír historii, významným osobnostem a charakteristice ve zmiňovaném, zkoumaném období. Další, hlavní část je zaměřena na rozbor zkoumaných článků včetně představení jejich autorů. Provedenou analýzou jsem dospěla k závěru, že větší pozornost je na stránkách přírodovědeckého časopisu věnována filosofickým aspektům živé přírody. Většina článků se zaměřuje na taková filosofická témata, která se věnují gnoseologickým otázkám. Dále, avšak v menší míře se články zabývají otázkami ontologickými, estetickými, axiologickými, etickými a kosmologickými. Osobní přínos této bakalářské práce shledávám v širším a hlubším způsobu nazírání na okolní svět a přiblížit se tak k pochopení jeho základních principů.
Náměty k projektové výuce na 2. stupni základní školy na příkladu neživé přírody Novohradských hor
KUŘÍMSKÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá tématem výuky neživé přírody místního regionu. Cílem diplomové práce je vypracování vlastního námětu k projektové výuce na 2. stupni základní školy na příkladu neživé přírody Novohradských hor. Součástí projektu jsou různé aktivity zaměřující se na výuku neživé přírody. Teoretická část se věnuje základním principům mezipředmětových vztahů, projektové výuky a terénního cvičení. Součástí je i hodnocení významu mezipředmětových vztahů učiva neživé přírody v rámci RVP ZV. Jedna z kapitol je věnována i fyzicko-geografické charakteristice Novohradských hor. Praktická část je výsledným návrhem projektu.
Průzkum zájmu o neživou přírodu u studentů ZŠ a SŠ na Chrudimsku
PEŠKOVÁ, Šárka
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je průzkum zájmu o neživou přírodu u respondentů z 5 základních škol a 3 víceletých gymnázií na Chrudimsku. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde část teoretická je věnována metodologii výzkumu, motivaci a zájmové činnosti a popisu základních faktorů ovlivňující zájem žáků o neživou přírodu. Praktická část je věnována popisu vlastního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky a strukturovaných rozhovorů s učiteli a jeho vyhodnocení. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 134 respondentů. Řízený strukturovaný rozhovor byl veden se čtyřmi vyučujícími. Výsledky výzkumu ukazují, že geologická témata, resp. neživá příroda, nepatří mezi oblíbené učivo u žáků základních škol a víceletých gymnázií. Rozdíly ve výsledcích mezi děvčaty a chlapci jsou nepatrné, stejně jako rozdíly mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií. Neoblíbenost geologických věd je způsobena především nedostatečnou pouze jednohodinovou týdenní dotací předmětu, při které je nutné probrat a vysvětlit velké množství nového učiva a nových pojmů a následně nezbývá čas na žáky oblíbené praktické ukázky ve výuce nebo exkurze do terénu.
Zpřístupnění základních geologických procesů žákům 6. třídy ZŠ formou publikace
DVOŘÁKOVÁ, Jana
Hlavním cílem této práce bylo vytvořit publikaci s geologickou tématikou pro děti ve věku asi 11 12 let, která by mohla být využitelná pro mimoškolní vzdělávání. Výsledkem byla desetistránková černobílá publikace o velikosti A4, která může sloužit i ve formě jednotlivých pracovních listů. Publikace byla otestována na skupině 87 dětí. Větší části dětí se publikace líbila, ale část z nich ji označila za příliš dětinskou. Proto se nabízí otázka, zda v příští práci nevyzkoušet publikaci na skupině mladších dětí.
Srovnání úrovně znalostí geologie na nižších gymnáziích a 2. stupni základních škol v Českých Budějovicích
ŠÍREK, Vladimír
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením úrovně znalostí neživé přírody u žáků 9. ročníků základních škol a kvart víceletých gymnázií na vybraných školách v Českých Budějovicích. K ověřování úrovně je přistupováno pomocí didaktického testu. Před samotným ověřováním byl nejprve proveden předvýzkum na menším vzorku respondentů a na jehož základě byly upraveny otázky testu, který už byl následně použit ve školách pro účely výzkum. Práce si klade za cíl poodhalení skutečných výsledků žáků na obou vzdělávacích stupních a také možnost poukázat na oblasti ve výuce geologie, s kterými mohou mít žáci potíže. Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci projektu GAJU 065/2010/s.
Přírodopisné znalosti žáků 9. tříd městských základních škol
NOVÁKOVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá testováním znalostí přírodopisu u žáků 9. ročníků základní škol prostřednictvím didaktického testu. Výstupní znalosti z přírodopisu byly testovány u 118 žáků (z toho 67 chlapců a 51 dívek) na Příbramsku a Mirovicku . Nelepších znalostí žáci dosáhli v oblasti zoologie, nejnižších v oblasti neživá příroda. Výsledky práce byly porovnávány s výsledky průzkumu na základních školách v Brně, na Příbramsku, v Kolíně a v Jižních Čechách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.