Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 322 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana před nebezpečnými chemickými látkami
Pajpachová, Veronika ; Zahradníček,, Pavel (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Téma ochrany obyvatelstva je v dnešní době velmi aktuální. Ukazuje se, že běžný občan České republiky není schopen v případě mimořádné události chránit svůj majetek, zdraví ani život. Tato diplomová práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na havárie s účastí nebezpečných chemických látek v minulosti a dnes a nabízí srovnání s jinými státy. Hlavní část je pak věnována příručce pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, podle které se laik dokáže v krizové situaci zorientovat a reagovat tak, jak bude tato situace vyžadovat.
Bezpečnost a ochrana kritické infrasktruktury společnosti v České republice
Kubicová, Lenka ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Práce je věnována bezpečnosti a ochraně kritické infrastruktury. Popisuje historii kritické infrastruktury ve Spojených státech, Evropské unii a České republice. Charakterizuje jednotlivé prvky kritické infrastruktury a možné hrozby, které tyto prvky ohrožují. Vysvětluje základní pojmy z oblasti kritické infrastruktury a její bezpečnost a ochranu, zabývá se legislativou. Obsahuje hodnocení bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury a navrhuje možnosti pro zlepšení situace v této oblasti.
Postavení Policie ČR v systému krizového řízení
Bednářová, Zdeňka ; Valášek, Rudolf (oponent) ; Řezáč, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému záchrannému systému a úkolům plněným Policií ČR v jejich rámci, a to včetně mechanismů sloužících k zabezpečení krizové připravenosti u tohoto bezpečnostního sboru. Praktická část blíže popisuje činnost a organizaci konkrétního oddělení krizového řízení Policie ČR. Analýza činnosti oddělení je východiskem pro závěrečné hodnocení přínosu krizových pracovišť Policie ČR pro praktický výkon služby.
Mobilní aplikace "Pejsek záchranář" - Mimořádná událost
Krejčí, Jan ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduchou výukovou mobilní aplikaci pro děti, která formou hry ukazuje správný postup přivolání první pomoci při mimořádné události nehody vlaku. Práce se nejdříve zabývá obecnými zásadami poskytování první pomoci při mimořádné události a způsobu jejich výuky. Dále charakteristickými prvky vzdělávacích her, rozborem již existujících řešení a herním enginem Unity. Na základě nastudované teorie je navržena a následně v Unity implementována vzdělávací hra. V závěru práce je popsán průběh a výsledky testování. Výsledná verze hry je připravena ke zveřejnění.
Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice
Drápal, Stanislav ; Hradil, Jaroslav (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V úvodní části práce pojednává o základních pojmech týkajících se terorismu a jeho odnoží. Uvádí některé případové studie teroristických útoků na civilní obyvatelstvo za pomoci některých vybraných nebezpečných chemických toxických látek. Střední část se zabývá charakteristikou a rozdělením jednotlivých bojových chemických látek a nebezpečných toxických chemických látek. Jsou zde uvedeny zákonné normy a opatření používaná v České republice. Také postupy zdravotnických složek IZS v poskytování před nemocniční neodkladné péče v případech hromadného postižení zdraví. Na závěr je analyzována připravenost obyvatelstva v České republice na možnost chemického teroristického útoku a navrhuji příručku „Nebezpečí chemického napadení“ pro civilní obyvatelstvo.
Řešení mimořádné události v silničním dopravním tunelu
Racek, Stanislav ; Bohanes, Jaroslav (oponent) ; Valášek, Rudolf (vedoucí práce)
Řešení mimořádné události v silničním dopravním tunelu. Charakteristika tunelových staveb a požadavky na jejich požární bezpečnost. Organizační opatření při evakuaci osob ze silničního tunelu.
Vyhodnocení zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru ČR k dopravním nehodám v regionu
Svoboda, Petr ; Kocman, Bronislav (oponent) ; Libertín, Josef (vedoucí práce)
Práce se zabývá zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany s důrazem na likvidační práce a návazností na problematiku soudního inženýrství. V rámci Jihomoravského kraje provádí rozbor statistických dat Hasičského záchranného sboru ČR v souvislosti se zásahy u dopravních nehod a analyzuje postavení jednotlivých jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v uvedeném systému. Řeší problematiku provázanosti soudního inženýrství a jednotek Hasičského záchranného sboru ČR se zaměřením na možné oblasti spolupráce.
Využití nástroje Emergency Office při řešení mimořádných událostí
Anderlová, Monika ; Fišer, Václav (oponent) ; Barta, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o zapojení informační technologie do procesu krizové řízení. Společnost T-SOFT vytvořila informační systém pro podporu krizového řízení EMOFF, který je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě, a ulehčuje práci krizovým manažerům. Z literatury se ale bohužel o tomto relativně novém systému zatím příliš nedozvíme, a proto má tato práce za úkol zmapovat celý systém a vytvořit jakýsi manuál tohoto systému, který ukáže, jak systém pracuje, kde je využíván, jaké má přednosti a na co je potřebné se ještě zaměřit.
Zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádných událostí v podniku
Pitáková, Jiřina ; Tabas, Marek (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádných událostí ve společnosti Skanska a.s. Úvodní část diplomové práce se zabývá popisem související problematiky, včetně legislativy. V další části bude na základě odhadu rizika identifikovaných mimořádných událostí vypracován plán ochrany životů a zdraví osob a majetku při vzniku těchto událostí pro konkrétní objekt. Bude navrženo řešení k odstranění těchto nežádoucích událostí.
Rizika krizové komunikace
Vintr, Miroslav ; Prudil, Aleš (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem práce je návrh manuálu krizové komunikace, který bude možné využít při vzniku mimořádné události v podniku s cílem podpory rozhodování v rámci komunikace během krize.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 322 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.