Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of Allelopathic Effects of Common Millet on Other Plants
NWAJEI, Lucky
Proso seté (Panicum miliaceum) je významným zdrojem energie a bílkovin jak pro lidi tak i zvířata. V současnosti nejsou k dispozici prakticky žádné údaje o alelopatickém účinku prosa setého. Cílem práce proto bylo zhodnotit alelopatické účinky prosa na vybrané plodiny a navrhnout možnosti využití získaných poznatků. Laboratorní experimenty zahrnovaly hodnocení vlivu extraktů z rostlinných částí prosa a semen prosa na klíčivost semen a růst vybraných druhů rostlin, dále pak hodnocení autotoxicity extraktů prosa, hodnocení vlivu různé hustoty semen prosa na alelopatickou aktivitu a stabilitu alelochemikálií prosa. Nejúčinnějším extraktem inhibujícím růst vybraných rostlin byl extrakt z mladých rostlin prosa. Avšak alelochemikálie z proso setého se nezdají být vhodné pro potalčování plevelů kvůli jejich nízké stabilitě.
Výnosové parametry a intenzita zaplevelení prosa setého při výsevu do pomocné plodiny
DVOŘÁK, Vojtěch
Systémy využívání pomocných plodin představují jednu z cest biotických intenzifi-kací v rostlinné výrobě. Cílem práce bylo stanovit vliv lničky seté (Camelina sativa) jako pomocné plodiny při pěstování prosa setého (Panicium millet) na výskyt pleve-lů v porostu a stanovit optimální hustotu pomocné plodiny z hlediska dosažení vy-sokého výnosu zrna prosa setého. Lnička byla vyseta do porostu prosa v hustotách 100, 150, 200 a 250 rostlin/m2 ve dvou termínech výsevu a bylo sledováno zapleve-lení porostu, počátek květu prosa, výška rostlin, výnos čerstvé biomasy a výnos zrna prosa. Na základě získaných výsledků lze lničku doporučit jako pomocnou plodinu do prosa setého.
Perspektivy pěstování a využití čiroku a prosa v podmínkách ČR
TROJÁKOVÁ, Gabriela
Cílem práce bylo shrnutí poznatků o pěstování a možnostech využití čiroku a prosa v podmínkách České republiky. Botanická charakteristika, požadavky na prostředí, ošetřování během vegetace rostliny prosa a čiroku. Sklizeň a posklizňová úprava plodiny a její využití potravinářské, průmyslové a pro krmné účely. Proso je skromná plodina, přinášející dobrý uskutečnitelný výnos, rozšiřuje plodinovou a potravinářskou škálu. Čirok obohacuje osevní postupy pro zachování půdní úrodnosti a je zajímavou alternativou silážní kukuřice na orné půdě v České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.