Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Kahan
Navrátilová, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá sociálními podmínkami pro agrobyznys a jeho rozvoj na příkladu mikroregionu Kahan, včetně jeho demografické a sociální struktury. Hlavní náplní práce je analýza sociálních aspektů, jež ovlivňují agrobyznys v mikroregionu Kahan. Práce je členěna na dvě základní části, a to na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky, na což navazuje charakteristika jednotlivých obcí spadajících do analyzovaného mikroregionu. Součástí této práce je rovněž popis zemědělství v mikroregionu Kahan a plochy katastrálního území příslušných obcí. V závěru jsou obsaženy a shrnuty všechny zjištěné poznatky včetně doporučení a návrhů rozvoje mikroregionu Kahan do budoucna. Mikroregion Kahan má pro rozvoj agrobyznysu poměrně dobrý potenciál.
Transformace primárního sektoru ve vybraném rurálním mikroregionu a jeho potenciál pro regionální rozvoj (Rosicko)
Kotrsalová, Hana
Bakalářská práce se zaobírá přeměnou primárního sektoru ve vybrané oblasti, a to v mikroregionu Kahan, který se rozprostírá na území Rosicka. V teoretické části je shrnut regionální rozvoj z globálního, ale i mikroregionálního hlediska. Poté je zanalyzován mikroregion Kahan z pohledu přírodních dispozic, polohy v zázemí Brna a v Rosicko-oslavanské pánvi, také z hlediska obyvatelstva a jeho struktury. V práci jsou charakterizovány obce, které jsou součástí mikroregionu Kahan. V další části jsou přiblíženy dva zemědělské podniky z pohledu výroby a podnikové ekonomiky, zejména konkurenceschopnosti. Závěrečná část generalizuje transformační změny na území mikroregionu Kahan. Bylo zjištěno, že kvůli moderním inovacím je v prvovýrobě zaměstnáno méně pracovních sil. Dále jsou v diskuzi uvedeny případné hrozby v souvislosti s klimatickou změnou.
Cestovní ruch mikroregionu Kahan
Oškrdalová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá problematikou cestovního ruchu v mikroregionu Kahan. V teoretické části byla popsána problematika cestovního ruchu, formy cestovního ruchu a státní politika cestovního ruchu. V další části diplomové práce byla uvedena základní charakteristika mikroregionu, lokalizační a realizační předpoklady cestovního ruchu a propagace mikroregionu. Dále byl sestaven dotazník, jehož cílem bylo zjistit preference návštěvníků a vytvořena swot analýza. Poté byly na základě výsledků swot analýzy a dotazníku definovány návrhy vedoucí k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.