Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Participium a participiální vazby s ohledem na akvizici struktur (u českých studentů španělštiny)
WEISOVÁ, Ludmila
Tato bakalářská práce se zabývá španělským participiem, jeho funkcemi a použitím českými studenty španělštiny v jednotlivých funkcích. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlena morfologie participia a každá funkce pojící se s participiem. Na příkladech jsou znázorněna participia v jednotlivých funkcích. Praktická část se věnuje analýze jazykových úrovní, a dále kvantifikaci a klasifikaci výskytu a chybovosti participií v žákovském korpusu vytvořeném ze slohových prací vysokoškolských studentů FF JČU.
Infinitivy a infinitivní klauze ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
ŠULKOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena na infinitiv, jeho funkce ve větě a konstrukce, které infinitiv může tvořit. Práce je rozdělena na dvě části, tedy část teoretickou, která položí základní kámen pro část praktickou. Teoretická část má za úkol zopakovat neosobní tvary ve španělštině a konkrétně se zaměřuje na infinitiv a konstrukce, které se s infinitivem tvoří. V praktické části shrneme důležité poznatky z části teoretické a zaměříme se na samotný cíl této bakalářské práce. Cílem této práce je navrhnout anotační systém pro pozdější využití při analýze prací v žákovském korpusu, následně jeho otestování na několika žákovských pracích. Práce je doplněna tabulkou s přehledem očekávaných znalostí týkajících se infinitivu na různých jazykových úrovních dle Plan Curricular de Instituto Cervantes (PCIC).
Komparativní konstrukce ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
POHANKOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se věnuje komparativním konstrukcím ve španělštině. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje problematiku stupňování adjektiv a adverbií, rozlišuje třídy komparací ve španělštině (vyšší, nižší a stejná míra vlastnosti) a na příkladech znázorňuje jednotlivé konstrukce, jejich skladbu a funkci ve větě. Konstrukce jsou zde také probírány z pohledu významového, jelikož kromě významu srovnávacího mají i další vedlejší významy. V praktické části jsou pomocí studijního plánu Institutu Cervantes analyzovány jazykové úrovně a znalosti komparací na jednotlivých úrovních. Dle výsledků analýzy je vytvořen návrh anotačního systému pro komparativní konstrukce a také možné chyby v konstrukcích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.