Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů
Procházka, Vojtěch ; Skoták, Vladimír (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních požadavků, podvodu a zneužití práva v souvislosti s odpočtem DPH. Práce obsahuje návrhy a doporučení pro plátce, kteří si nárokují odpočet DPH.
Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů
Procházka, Vojtěch ; Skoták, Vladimír (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních požadavků, podvodu a zneužití práva v souvislosti s odpočtem DPH. Práce obsahuje návrhy a doporučení pro plátce, kteří si nárokují odpočet DPH.
Vliv reverse-charge na cash-flow firem
Müller, Martin ; Čejková, Eliška (vedoucí práce) ; Klazar, Stanislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem režimu reverse charge na cash flow firem. Práci tvoří dvě části. První část se týká teoretického popisu systému DPH. Zde jsou popsány základní rysy systému DPH a reverse charge. Popisuji také rozdíly mezi oběma systémy. Zmiňuji i harmonizaci DPH v Evropské Unii a podvody páchající se na odvodu DPH. Hlavním bodem praktické části je analýza vlivu systémů DPH a reverse charge na cash flow smyšlené firmy.
Zavedení přenosu daňové povinnosti na vybrané zboží
Pinďák, Adam ; Zídková, Hana (vedoucí práce) ; Čejková, Eliška (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku režimu přenesení daňové povinnosti na dodání elektřiny a plynu, který byl na toto zboží v České republice zaveden 1. února 2016. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda po zavedení tohoto režimu na vybrané zboží na našem území došlo k odstranění daňových úniků v podobě kolotočových podvodů, a pokusit se odhadnout výši daňových úniků v období před jeho zavedením. Dalšími tématy, kterými se tato práce zabývá, je vysvětlení principu kolotočových podvodů a opatření přijímaných s cílem jejich odstranění, jakož i zhodnocení současného stavu aplikace tohoto režimu v České republice a ostatních členských státech Evropské unie. Na základě analýzy ukazatelů přeshraničního obchodu bylo zjištěno, že v období po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v České republice výrazně poklesla hodnota těchto ukazatelů v důsledku možné eliminace kolotočových podvodů s tímto zbožím. Současně byl vypočten odhad výše daňových úniků za období šesti měsíců před zavedením tohoto režimu ve výši 1,05 mld. Kč.
Zavedení přenosu dańové povinnosti na vybrané zboží
Polzerová, Veronika ; Zídková, Hana (vedoucí práce) ; Tecl, Jan (oponent)
Předmětem této diplomové práce je problematika zavedení přenosu daňově povinnosti na vybrané zboží, kterým je konkrétně odpad a šrot, jehož výčet je uveden v příloze č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Režim přenesení daňové povinnosti, jak již je z názvu patrné, spočívá v přenosu povinnosti poskytovatele daň na výstupu přiznat a zaplatit na příjemce zdanitelného plnění. Režim přenesení daňové povinnosti je nejenom v České republice, ale i napříč celou Evropskou unií, zaváděn jako opatření v boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem práce je analýza dopadu zavedení přenosu daňové povinnosti na odpad a šrot v České republice a to za období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2015. Touto analýzou je prokázáno, že zavedením režimu přenesení daňové povinnosti byly odstraněny fiktivní dodávky odpadu a šrotu související s kolotočovými podvody v rámci obchodů České republiky se státy EU 28. Zároveň je vyčíslen odhad daňových úniků v období od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011, tedy v období těsně před zavedením režimu přenesení daňové povinnosti, v částce 1 561 278 tis. Kč.
Všeobecný přenos daňové povinnosti jako krok k zásadní modernizaci DPH
Kohoutková, Růžena ; Zídková, Hana (vedoucí práce) ; Klazar, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá možností zavedení systému všeobecného přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Současný systém daně z přidané hodnoty má své nedostatky, mezi které mohou být zařazeny kolotočové podvody, negativní dopad na cash flow podniků či složitá pravidla při výběru a správě daně. Jako vhodné řešení existujících nedostatků současného systému je považováno právě přenesení daňové povinnosti. Tento režim dokáže uvedené nedostatky současného systému vyřešit, ale zároveň přináší určitá negativa. Především je to negativní dopad na cash flow státního rozpočtu, který je v práci konktrétně kvantifikován. Další problémy spojené se zavedením režimu všeobecného přenesení daňové povinnosti jsou koncentrace celé daně až na samotný konec řetězce, problematika při prodeji v maloobchodě, kde se střetávají plátci a neplátci daně, a také drobné komplikace při přechodu na nový systém. Pro všechna tato negativa se však práce snaží najít řešení, jak je odstranit či alespoň omezit. Na závěr je režim přenesení daňové povinnosti porovnán s daní z obratu, ke které je často nesprávně režim přenesení daňové povinnosti přirovnáván.
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty - prodej pohonných hmot
Vrbasová, Radka
Práce se zabývá daňovými úniky z daně z přidané hodnoty při prodeji pohonných hmot. Cílem bakalářské práce je na základě analýzy modelových příkladů daňových úniků u daně z přidané hodnoty při prodeji pohonných hmot zhodnotit účinnost zákonných opatření při správě daně a v případě zjištění nedokonalostí navrhnout vlastní způsob řešení vedoucí ke zvýšení inkasa a eliminaci daňových úniků.
Řetězové obchody - analýza a možnosti optimalizace v oblasti DPH
Doubková, Anna ; Toman, Petr (vedoucí práce) ; Bauernöplová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řetězových transakcí. Hlavním cílem práce je navrhnout společnostem, které se účastní řetězového obchodu v modelovém zadaní případové studie, vhodná opatření k optimalizaci jejich daňových povinností souvisejících s daní z přidané hodnoty. Možná optimalizační opatření jsou rozdělena podle tří základních kritérií: z hlediska sjednocení zdaňovacích období, z hlediska daňové úspory v oblasti cash flow a z hlediska snížení administrativní zátěže. V práci je provedena analýza klíčových ustanovení obsažených v recastu Šesté směrnice, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Na základě komparace variantních řešení jsou vyhodnoceny nejoptimálnější postupy a doporučena patřičná opatření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.