Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii
Gáthy, Zuzana ; Hána, David (vedoucí práce) ; Nováček, Aleš (oponent)
Podle školského zákona má být škola apolitická, zároveň má ale učitel studenty hodnotově vzdělávat. Je tedy otázkou, nakolik je lepší zachovat nestrannost, aby nedocházelo k ovlivňování studentů, a v jaké míře naopak své názory prezentovat za účelem hodnotového vzdělávání. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají středoškolští učitelé v Česku potřebu a možnosti nestranné výuky politické geografie a s ní souvisejícího hodnotového vzdělávání. Dílčím cílem bylo navrhnout vhodné metody pro nestrannou výuku politické geografie v hodinách zeměpisu na střední škole. Část práce je zaměřena konkrétně na výuku války v Jugoslávii a na diskuzi nestranného pojetí tohoto konfliktu. Výzkum zahrnoval kvantitativní dotazník, kterého se zúčastnilo 277 respondentů z řad středoškolských učitelů, po kterém následovalo 9 kvalitativních rozhovorů se středoškolskými učiteli. Čeští středoškolští učitelé zeměpisu podporují nestrannou výuku politické geografie a snaží se nestranného přístupu docílit. Hodnotové vzdělávání je pro ně ale důležitějším aspektem, který staví nad požadavek nestrannosti. Klíčová slova: nestrannost ve výuce, hodnotové vzdělávání, politická geografie, středoškolská výuka, válka v Jugoslávii
Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls
Lišková, Kateřina ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která rozvíjí postoje a hodnoty dětí, především se zaměřuje na rozvoj empatie, kreativity, zdravého sebevědomí, pozitivního hodnocení ostatních a prosociálních forem chování. Teoretická část se zaměřuje na popis kurikulární reformy a celkové charakteristiky kurikulárních dokumentů, zejména pak Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V teoretické části se především zaměřuji na metodu Persona Dolls z hlediska teoretických zásad, cílů, způsobu jejího využití a přínosů, ale i z hlediska úskalí, která mohou při práci s ní nastat. Analyzuji zde také metodu z pohledu kurikulárních dokumentů jako možný nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí. Dále se zabývám emoční inteligencí a emočním vývojem žáků mladšího školního věku, popisem hodnot a emocí. Dále se zabývám konceptem hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney. Obě metody navzájem porovnávám a vyhledávám možnosti propojení metody Persona Dolls se strategiemi používané v hodnotovém vzdělávání. Výzkumnou část tvoří akční výzkum, ve kterém sleduji zejména rozvoj empatie a komunikativní kompetence u žáků mladšího školního věku prostřednictvím metody Persona Dolls doplněné o systém dalších setkání a aktivit pro lepší efektivitu metody. Za pomocí reflektivního cyklu popisuji plánování...
Hodnotové vzdělávání prostřednictvím metody Persona Dolls
Sobolová, Šárka ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která vědomě pracuje s předsudky. Teoretická část je zaměřena na mapování proměn v současném vzdělávání, které se v českém školství děly od roku 1989. Došlo k vytvoření kurikulárních dokumentů, které upravují vzdělávání. Druhá kapitola se týká oblasti hodnot, pro které škola může být podnětným prostředím, ve kterém se mohou rozvíjet. Ústřední částí teoretické části je kapitola pojednávající o metodě Persona Dolls. Je zaměřena na teoretická východiska metody, cíle, způsob práce s metodou, prezentuje podmínky pro realizaci, následně pak úskalí, která mohou zamezit efektivnosti práce s metodou. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány propojení metody Persona Dolls a Rámcových vzdělávacích programů, především v oblasti klíčových kompetencí. Dále se pak věnuje souvislostem metody a hodnot společnosti. Výzkumná část této diplomové práce ověřuje za pomoci kvalitativního akčního výzkumu dle Korthagenova cyklu ALACT, zda je s metodou vhodně zacházeno v praxi, a pokud jsou naplněny zásady práce s panenkou, zda dochází k rozvoji klíčových kompetencí, postojů a hodnot. Dále pak sleduje, zda jsou poznatky žáků získaných za pomoci metody Persona Dolls uplatňovány v jejich reálném životě ve školním prostředí. Klíčová slova: metoda Persona Dolls, Rámcový...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.