Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dysplazie kyčelních kloubů u psů
HEŘMÁNKOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá genetickým onemocněním dysplazie kyčelních klou-bů. Je zde popsáno, jak se onemocnění projevuje, jak mu lze předcházet a jak ho lze diagnostikovat. V praktické části je analyzováno, jaký vliv na onemocnění má pleme-no, věk a pohlaví psa. Do sledování bylo zařazeno 90 psů, 42 plemen. Psi byli rozřa-zeni do skupin podle FCI z důvodu nízkého zastoupení psů u jednotlivých plemen. Nejméně náchylní k onemocnění jsou kříženci a následují ohaři (průměrný nález DKK 0/1, resp. 1/0). Co se týče věku, nastávají problémy s kyčelními klouby nejčastěji ve štěněcím věku, zhruba od 3 - 5 měsíců (16,2% sledovaných psů). Vliv pohlaví na onemocnění nebyl prokázán. Ze všech sledovaných psů bylo nevíce jedinců se stup-něm dysplazie 0/0 (21,6%) a dále pak 2/0-0/2 (11,7%). Z uvedeného vyplývá, že ve sledovaném souboru bylo nejvíce postižených psů s nižším stupněm dysplazie.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kyčelního kloubu
Košatková, Zuzana ; Chroustová, Kristina (vedoucí práce) ; Kacrová, Monika (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kyčelního kloubu Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu, které předcházela vývojová dysplazie kyčelních kloubů. Metody: V rámci kazuistiky zpracované na Rehabilitační klinice Malvazinky byly využity vyšetřovací postupy a metody, které jsou obsahem bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS. V rámci péče o pacientku byla odebrána anamnéza, proveden vstupní kineziologický rozbor a na jeho základě stanoveny cíle následné terapie. V rámci terapie byly využity techniky měkkých tkání, mobilizace periferních kloubů, individuální kinezioterapie a individuální LTV - nácvik lokomoce a mobility. Důraz byl kladen také na autoterapii. Na konci terapie byl proveden výstupní kineziologický rozbor, po kterém byl zhodnocen efekt terapie. Výsledky: U pacientky došlo k odstranění otoku bérce LDK a otoku v okolí operační rány, ke zmírnění bolesti v oblasti operovaného kloubu a celého stehna LDK, ke zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu LDK, ke zvýšení svalové síly oslabených svalů a k obnovení kloubní vůle u kloubů, u kterých byla omezená. Dále došlo k částečnému uvolnění měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie) na LDK, částečnému zmenšení...
Péče o pacienty s kyčelní dysplazií v dětském věku
MAREŠOVÁ, Aneta
Onemocnění Vývojová kyčelní dysplazie patří mezi vrozené vady pohybového aparátu, vyskytující se v dětském věku. Incidence vrozené kyčelní dysplazie se diagnostikuje přibližně u 3 % novorozenců, kdy u dívek, je tato vada 5x častější než u chlapců. Teoretická část této práce se zabývá vrozenou vadou jako takovou, užíváním ortopedických pomůcek, edukací rodičů a také posouzením snášenlivosti ortopedických pomůcek u dětí. Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny dva cíle: zjistit povědomí matek o vrozené kyčelní dysplazií a zmapovat důležitost edukace v oblasti péče od zdravotního personálu. Empirická část práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumného šetření, prováděného technikou polouzavřeného dotazníku. Výzkumným souborem byly matky, jejichž dětem byla kyčelní dysplazie diagnostikována. Z výsledků vyplynulo, že matky s první graviditou, ve většině případů nemají povědomí o kyčelní dysplazií; jiné povědomí již udávaly vícerodičky, které již s prvním dítětem podstoupily ortopedické vyšetření. Nejlepší povědomí však udávaly matky, které samy měly kyčelní dysplazií diagnostikovanou. Z výsledků dále plyne, že je edukace v oblasti péče a manipulace s dětmi, s kyčelní dysplazií, důležitá. Je nutné, aby všeobecné či dětské sestry edukovaly rodiče především ve správné hygieně dětí. Výsledky této diplomové práce mohou posloužit zdravotnímu personálu, především pro rozšíření znalostí o problematice kyčelní dysplazie u všeobecných či dětských sester, které s takovými dětmi přicházejí do kontaktu. Teoretická část a výsledky z výzkumného šetření mohou posloužit také pro samotné rodiče, jejichž dětem byla diagnostikována kyčelní dysplazie. Pro rodiče je diagnostika kyčelní dysplazie u jejich dětí stresujícím momentem, se kterým se musí vyrovnat. Rodičům je díky této práci možné vysvětlit, jak vada vzniká, přiblížit možnosti léčby a edukovat je v péči o dítě s kyčelní dysplazií.
Dysplazie a nemoci pohybového aparátu u psů
KOHOUTOVÁ, Lenka
Ve své bakalářské práci charakterizuji některá geneticky podmíněná onemocnění pohybového aparátu psů. Mezi tato ortopedická onemocnění patří dysplazie kyčelního a loketního kloubu, Leggova-Calvého-Perthesova nemoc a luxace pately. Ta představují značné riziko v chovatelské praxi. Jsou ovlivněna genetickými a environmentálními faktory (velikost a hmotnost těla, výživa apod.). Každá z těchto chorob je pro psy bolestivá. Tyto nemoci se dědí polygenně. Projev znaku je kontrolován více geny. Koeficient heritability se pohybuje v nízkých až středních hodnotách, ale u dysplazie kyčelního kloubu může být až 0,8. Chovatel postižených zvířat si může vybrat mezi konzervativní nebo chirurgickou léčbou. Jelikož jde o dědičně podmíněné choroby, je třeba věnovat pozornost selekčním programům.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.